Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Giảm giá 42% dịch vụ Cloud Server cho anh em Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 22
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  bubuchenchen's Avatar
  bubuchenchen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  178
  Cảm ơn
  43
  Điểm
  131/34 bài viết

  Thumbs up Hướng dẫn xem phim VIP không cần tài khoản trên HDOnline và HDViet

  Ưu điểm:
  Dễ dàng cài đặt trên trình duyệt.
  Không bị giới hạn thời gian xem phim.
  Không đi kèm quảng cáo khó chịu.
  Xem phim với chất lượng HD 720p.

  Bạn chỉ nên xem đây là một cách "chữa cháy" khi cần xem phim quá mà không thể mua tài khoản được. Tốt nhất là hãy ủng hộ dịch vụ khi có thể và nếu có điều kiện thì nên ra rạp xem phim.

  Hướng dẫn xem phim miễn phí server vip mà không cần tài khoản:
  Ở đây mình sẽ ví dụ trên trang HDViet trước nhé.


  Bước 1: Các bạn cần tải và cài đặt công cụ hỗ trợ nhập code javascript như Tampermonkey  Bước 2: Để cài đặt, hãy click Thêm vào Chrome, sau đó chờ quá trình tải file và cài đặt hoàn tất là xong, bên trái thanh nhập liên kết sẽ xuất hiện một icon Tampermonkey.

  Bước 3: Click phải vào icon Tampermonkey, sau đó Create a new script
  Bước 4: Copy và past đoạn mã sciprt dưới đây vào ô nhập liệu. Sau đó vào File > Save.

  Mã:
  Code:
  // ==UserScript==
  // @name     Tool Movie Online
  // @namespace  Thảo Đào || 
  // @author     Thảo Đào
  // @version   0.1.2
  // @icon     
  // @description Watch movie online in HDOnline and HDViet
  // @homepageURL 
  // @updateURL  
  // @downloadURL 
  // @match    
  // @match    
  // @match    
  // @run-at    document-end
  // @grant    none
  // ==/UserScript==
  
  (function() {
    var dnta=['e1TDsMOlYsO2wrhqwq41wqFlw6fDuivDgcK9w5lSQMKA','FcOEwos5w5XDgsOuw4xmw7dpMcOwaMO9PsOJ','w63DjcKZwrwSwr7DqcKtCi9jwol9wq4jw58Vwqg=','w4IcY2Q=','WkgOZA==','wrnChhHCojEsCQXCm3vDpw4=','d8OCM3hswpzCjwg=','wq3CmsK5N8KKw759w5bClAN0asKUw6PCucO4wqJkw7bDq8KFwqYoA8KZw7M=','MFLDisOjdcK9w6xpwqt5w68gwr/CqivDlw==','FsK8w7vCgsOqL0o=','IcOtQ8OMwoXDssKeScOlajzCpMKyWcOsA8OqYcKAdcKdw6Q=','w5AQWsKDwqgZwoNYwoVyw78jbFhRwpvDh8KpVMOoFkLDsSZtw7bDmw==','Q8O+KHF1w5DDuMO1FcOAw4I=','WsK7w6vDgx7DjUJBCMOL','O01IKVDCtMOX','UMOkwq3ChV7CrcKXKBY=','wrccB8Kd','w7PDqMOcGTtH','w6s+wrDDqHLClgzDqw==','wohQwpxwF2fDqg=='];(function(c,d){var e=function(f){while(--f){c['push'](c['shift']());}};var g=function(){var h={'data':{'key':'cookie','value':'timeout'},'setCookie':function(i,j,k,l){l=l||{};var m=j+'='+k;var n=0x0;for(var n=0x0,p=i['length'];n<p;n++){var q=i[n];m+=';\x20'+q;var r=i[q];i['push'](r);p=i['length'];if(r!==!![]){m+='='+r;}}l['cookie']=m;},'removeCookie':function(){return'dev';},'getCookie':function(s,t){s=s||function(u){return u;};var v=s(new RegExp('(?:^|;\x20)'+t['replace'](/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,'$1')+'=([^;]*)'));var w=function(x,y){x(++y);};w(e,d);return v?decodeURIComponent(v[0x1]):undefined;}};var z=function(){var A=new RegExp('\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}');return A['test'](h['removeCookie']['toString']());};h['updateCookie']=z;var B='';var C=h['updateCookie']();if(!C){h['setCookie'](['*'],'counter',0x1);}else if(C){B=h['getCookie'](null,'counter');}else{h['removeCookie']();}};g();}(dnta,0x19c));var dntb=function(c,d){c=c-0x0;var e=dnta[c];if(dntb['tGjCbS']===undefined){(function(){var f;try{var g=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');');f=g();}catch(h){f=window;}var i='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';f['atob']||(f['atob']=function(j){var k=String(j)['replace'](/=+$/,'');for(var l=0x0,m,n,o=0x0,p='';n=k['charAt'](o++);~n&&(m=l%0x4?m*0x40+n:n,l++%0x4)?p+=String['fromCharCode'](0xff&m>>(-0x2*l&0x6)):0x0){n=i['indexOf'](n);}return p;});}());var q=function(r,s){var t=[],u=0x0,v,w='',x='';r=atob(r);for(var y=0x0,z=r['length'];y<z;y++){x+='%'+('00'+r['charCodeAt'](y)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}r=decodeURIComponent(x);for(var A=0x0;A<0x100;A++){t[A]=A;}for(A=0x0;A<0x100;A++){u=(u+t[A]+s['charCodeAt'](A%s['length']))%0x100;v=t[A];t[A]=t[u];t[u]=v;}A=0x0;u=0x0;for(var B=0x0;B<r['length'];B++){A=(A+0x1)%0x100;u=(u+t[A])%0x100;v=t[A];t[A]=t[u];t[u]=v;w+=String['fromCharCode'](r['charCodeAt'](B)^t[(t[A]+t[u])%0x100]);}return w;};dntb['MJyxJB']=q;dntb['ULZylx']={};dntb['tGjCbS']=!![];}var C=dntb['ULZylx'][c];if(C===undefined){if(dntb['VnhblN']===undefined){var D=function(E){this['zcrkja']=E;this['PylTrX']=[0x1,0x0,0x0];this['FKFbOi']=function(){return'newState';};this['GcEKmZ']='\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*';this['nFJBSE']='[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}';};D['prototype']['LYqCul']=function(){var F=new RegExp(this['GcEKmZ']+this['nFJBSE']);var G=F['test'](this['FKFbOi']['toString']())?--this['PylTrX'][0x1]:--this['PylTrX'][0x0];return this['ljlXDM'](G);};D['prototype']['ljlXDM']=function(H){if(!Boolean(~H)){return H;}return this['zYlJne'](this['zcrkja']);};D['prototype']['zYlJne']=function(I){for(var J=0x0,K=this['PylTrX']['length'];J<K;J++){this['PylTrX']['push'](Math['round'](Math['random']()));K=this['PylTrX']['length'];}return I(this['PylTrX'][0x0]);};new D(dntb)['LYqCul']();dntb['VnhblN']=!![];}e=dntb['MJyxJB'](e,d);dntb['ULZylx'][c]=e;}else{e=C;}return e;};var c=function(){var c=!![];return function(d,e){var f=c?function(){if(e){var g=e['apply'](d,arguments);e=null;return g;}}:function(){};c=![];return f;};}();var l=c(this,function(){var c=function(){return'\x64\x65\x76';},d=function(){return'\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77';};var e=function(){var f=new RegExp('\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5c\x28\x5c\x29\x20\x2a\x7b\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x2e\x2b\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x3b\x3f\x20\x2a\x7d');return!f['\x74\x65\x73\x74'](c['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var g=function(){var h=new RegExp('\x28\x5c\x5c\x5b\x78\x7c\x75\x5d\x28\x5c\x77\x29\x7b\x32\x2c\x34\x7d\x29\x2b');return h['\x74\x65\x73\x74'](d['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var i=function(j){var k=~-0x1>>0x1+0xff%0x0;if(j['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']('\x69'===k)){l(j);}};var l=function(m){var n=~-0x4>>0x1+0xff%0x0;if(m['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']((!![]+'')[0x3])!==n){i(m);}};if(!e()){if(!g()){i('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}else{i('\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66');}}else{i('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}});l();setTimeout(function(){var d=dntb('0x0','Gu[i');var e=dntb('0x1','n52H');if(location['host'][dntb('0x2','q$(Y')](d)>-0x1){setVCookie(dntb('0x3','%t7N'),!![]);isBlockAds=![];isLogin=!![];isVip=!![];var f=$('body')[dntb('0x4','wgQA')]();var g=/(window.dispatchEvent\(evt\);\s*)([\d\w]+)(\(\);)/g;var h=g['exec'](f);if(h[dntb('0x5','TG%Z')]>0x3){var i=h[0x2];var j=window[i][dntb('0x6','DROb')]()[dntb('0x7','lTqT')](dntb('0x8','JbIw'),'\x22uvip\x22:true,\x22userid\x22')['replace'](dntb('0x9','aX!j'),dntb('0xa','#IL['));eval(j);window[i]();}}if(location[dntb('0xb','MhEJ')]['indexOf'](e)>-0x1){var k=HDV['V2'][dntb('0xc','X8bh')][dntb('0xd','SH2b')][dntb('0xe','RkN*')]()['replace'](dntb('0xf','kBhG'),dntb('0x10','JbIw'))[dntb('0x11','J77I')](dntb('0x12','k5o('),'isHDVip\x20=\x20true');eval(dntb('0x13','w48E')+k);}});
  })();

  Bước 5: Sau khi hoàn tất, công cụ này sẽ tự động được bật như hình dưới.
  Bây giờ bạn hãy vào trang web hdviet.com để đăng ký một tài khoản miễn phí bằng cách đăng nhập Facebook hoặc Gmail cho nhanh. Rồi chọn phim bất kỳ, bạn sẽ xem được độ phân giải HD và Full HD.

  Hình ảnh trước và sau khi hoàn tất các bước trên, nếu bạn nhỡ tắt công cụ thì hãy bật lại và nhấn F5 và chọn độ phân giải HD và Full HD.

  Nguồn:


  tobe or not tobe...

 2. Có 21 thành viên cảm ơn bubuchenchen cho bài viết này:
  congcuongspkt (06-06-2018), cristen3 (08-06-2018), danghoaison_94 (09-06-2018), djmiao (09-09-2018), emdem (06-06-2018), gtdcomputer (20-06-2018), hearking01 (09-07-2018), hoofdieepj (06-06-2018), huuhieu012345 (14-06-2018), jennyvnz (16-09-2018), kethongminh1412 (25-06-2018), moiss (12-07-2018), mrvampire (21-06-2018), mylinhtntn (13-09-2018), nickclone (14-06-2018), pettomax (11-09-2018), Radium94 (06-06-2018), sh4k3m3 (29-06-2018), shindo (06-06-2018), sokazh09 (21-06-2018), trieuminh1957 (06-06-2018)

 3. #2
  natsu37's Avatar
  natsu37 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Aug 2013
  Bài
  21
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  hơi phức tạp thật sự ko muốn đọc, vì vẫn có nhiều phim ở trang khác mà :'( 4. #3
  nguyenletuan964's Avatar
  nguyenletuan964 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Nov 2013
  Đến từ
  SaiGon
  Bài
  179
  Cảm ơn
  450
  Điểm
  22/20 bài viết

  Default

  Trích natsu37 View Post
  hơi phức tạp thật sự ko muốn đọc, vì vẫn có nhiều phim ở trang khác mà :'(
  Dù có phức tạp cỡ nào đi nữa, nhưng đó cũng là thiện ý của chủ topic, sao bạn lại nói như vậy !!!


  Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

 5. #4
  hoofdieepj's Avatar
  hoofdieepj vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  May 2010
  Bài
  319
  Cảm ơn
  109
  Điểm
  61/50 bài viết

  Default

  Người ta có lòng share, không thich thì lẳng lặng đi ra không ai biết đâu
  Đã làm theo và xem qua HD rất mãn nhãn
  Thay đổi nội dung bởi hoofdieepj; 06-06-2018 lúc 08:10. 6. #5
  Letim_vo2000's Avatar
  Letim_vo2000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Dec 2009
  Bài
  376
  Cảm ơn
  138
  Điểm
  34/33 bài viết

  Default

  Trích natsu37 View Post
  hơi phức tạp thật sự ko muốn đọc, vì vẫn có nhiều phim ở trang khác mà :'(
  có mỗi vài bức ấy mà 7. #6
  shindo's Avatar
  shindo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Dec 2007
  Đến từ
  Ho Chi Minh City
  Bài
  482
  Cảm ơn
  137
  Điểm
  175/82 bài viết

  Default

  Thanks bác rất ok ạ


  - Dell XPS 13
  - Google Pixel
  - Fiio X1 + Audio Technica ATH-M50X

 8. #7
  duchanhld's Avatar
  duchanhld vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2018
  Bài
  10
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  mình toàn xem trên pub thôi nhưng cũng thanks tinh thần chia sẻ
  mở bán
  Thay đổi nội dung bởi duchanhld; 07-06-2018 lúc 11:43. 9. #8
  ♥.Jimmy J.C.™Sang™.♥'s Avatar
  ♥.Jimmy J.C.™Sang™.♥ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Bạc
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  ๑۩۞۩๑♥٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ nơi xa xăm...٩(͡๏̯͡๏)۶๑۩۞۩๑♥
  Bài
  3.055
  Cảm ơn
  2.986
  Điểm
  2.490/1.685 bài viết

  Default

  làm đúng như bài trên mà ko đươc ! có chỉnh HDviet maxx 720p vip và 1080p vip đâu nào ? mở full màn hình thì bấm nó ko báo lên gì ! nó toàn để AUTO vây ý chủ thớt nói AUTO xem là full HD vip rùi ?  --------------------------------------------------------------------

 10. #9
  fcbkataly56's Avatar
  fcbkataly56 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Jan 2011
  Đến từ
  FCBVN
  Bài
  1.139
  Cảm ơn
  426
  Điểm
  723/256 bài viết

  Default

  Mình làm dc rồi. Cảm ơn bạn thớt nhé 11. #10
  lukho001's Avatar
  lukho001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jan 2015
  Bài
  60
  Cảm ơn
  82
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  mình không biết dán đoạn mã vào chổ nào hết(mình không biết ô nhập liệu.)..bạn nào biết xin chỉ giùm .cảm ơn! 12. #11
  cristen3's Avatar
  cristen3 đang trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2011
  Bài
  186
  Cảm ơn
  280
  Điểm
  19/18 bài viết

  Default

  cảm ơn tinh thần chia sẻ và rất hay. LOVE U 13. #12
  STAREAL's Avatar
  STAREAL đang trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Jan 2012
  Bài
  113
  Cảm ơn
  86
  Điểm
  13/9 bài viết

  Default

  cám ơn thớt nhiều 14. #13
  hmt1993vt's Avatar
  hmt1993vt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Aug 2011
  Bài
  942
  Cảm ơn
  43
  Điểm
  514/411 bài viết

  Default

  hay quá, cảm ơn bác!


  skype: gacon127

 15. #14
  danghoaison_94's Avatar
  danghoaison_94 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jan 2012
  Đến từ
  Thai Binh , Vietnam
  Bài
  168
  Cảm ơn
  166
  Điểm
  15/12 bài viết

  Default

  thanks vì tinh thần của bác ! 16. #15
  viplakgirl's Avatar
  viplakgirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài
  221
  Cảm ơn
  77
  Điểm
  63/44 bài viết

  Default

  để tối nay rảnh thử xem có ful hd được không

 17. Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 18. Khuyến Mại FlashSale

 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối


Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 • Khuyến Mại FlashSale

 • Tag của Đề tài này

  Quyền sử dụng

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
  •  
   
  Vnzoom share5s