Cảnh cáo thành viên:
Vi phạm: Tiếp tục vi phạm quy định chữ ký nhiều lần
Mức độ: 2
Ghi chú:Thông điệp gửi tới thành viên:
Yêu cầu bạn đọc quy định chữ ký tại đây: