Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Lợi dụng post bài dẫn link sang site khác
Mức độ: 5

Administrative Note:
Lợi dụng post bài dẫn link sang site khác

Thông điệp gửi thành viên:
Post link dẫn sang site khác.

Nguyên văn bài viết vi phạm:
link này em lấy bên TV hay.org...có gì ad thông cảm