Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Post XXX
Mức độ: 3

Administrative Note:
Cảnh cáo thành viên !

Thông điệp gửi thành viên:
Cấm post XXX !

Nguyên văn bài viết vi phạm:
Code:
https://depfile.us/AgTP3rjpEK1
giúp với ạ