Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Dẫn link sang diễn đàn khác
Mức độ: 3

Administrative Note:
Thông điệp gửi thành viên:
Dẫn link sang diễn đàn khác, đã nhắc nhở nhưng k sửa đổi

Nguyên văn bài viết vi phạm:
Tớ Tổng hợp mãi mới ra list này.mọi người nghe rồi bổ sung nhé: