Cảnh cáo thành viên:
Vi phạm: Xúc phạm MOD
Mức độ: 10
Ghi chú:Thông điệp gửi tới thành viên:
Xúc phạm MOD