Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
Mức độ: 2

Administrative Note:
Thông điệp gửi thành viên:
Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu

Nguyên văn bài viết vi phạm:
đọc bỉ vkl