Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 8 trên 8
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  Tham gia
  May 2010
  Bài
  5
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  0/0 bài viết

  Post cách chuyển phông chữ trong word

  minh download một số tài liệu trên mạng về, rồi dùng unikey chuyển kiểu chữ về vietnamtime, nhưng có chỗ chuyển được, có chỗ lại k
  co ai biết cách giúp mình với
  thanks nhiều!

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  tronghieu91hn's Avatar
  tronghieu91hn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jan 2010
  Bài
  214
  Cảm ơn
  330
  Điểm
  77/44 bài viết

  Default

  bạn down thằng vietkey 2000 về chạy setup để lấy phông chữ rồi down tip vietkey 2007 ve xài la dc thui.link down đầy trên mạng len google ma kim' 4. #3
  saochanquavay's Avatar
  saochanquavay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  95
  Cảm ơn
  16
  Điểm
  17/9 bài viết

  Default

  Cái này là do máy bạn bị thiếu Font thôi.Bạn lên mạng tải bộ Font về coppy vào C -->Window --> Font là OK 5. #4
  omegabk's Avatar
  omegabk vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài
  1.133
  Cảm ơn
  765
  Điểm
  1.727/461 bài viết

  Default

  uh,thiếu font đó bạn ah! 6. #5
  aotasoft's Avatar
  aotasoft vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  1.271
  Cảm ơn
  432
  Điểm
  1.146/263 bài viết

  Default

  Bạn cài Uniekey, copy hết rồi nhấn Ctrl+ Shift + Alt + F6 rồi chọn chuyển mã clip boad rồi chọn cái bảng mã từ Unicode thành TCVN 3 nhấn chuyển mã. Rồi dán sang trang mới là xong. Trang mới dán đó đã được chuyển qua TCVN 3 ( .VnTime )
  Chúc bạn làm thành công. 7. #6
  Tham gia
  May 2010
  Bài
  5
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  uh, cảm ơn tất cả các bạn nhé! Mình sẽ thử! 8. #7
  hai.firefly's Avatar
  hai.firefly vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Nov 2008
  Đến từ
  bình chánh
  Bài
  563
  Cảm ơn
  587
  Điểm
  960/114 bài viết

  Default

  nếu bạn làm k dc nữa thì up lên web lưu trữ nào đó rồi tụi mình giúp cho ^^ 9. #8
  minh_mom91's Avatar
  minh_mom91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP
  * * *  * * *
  LÔØI NOÙI ÑAÀU
  Nhaèm taïo ñieàu kieän cho sinh vieân sau khi ra tröôøng,vaø tieáp sau ñôït thöïc taäp coâng nhaân khi ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi moâi tröôøng xaây döïng sinh vieân khoâng bôõ ngôõ khi tieáp xuùc vôùi coâng vieäc cuûa ngaønh cuõng nhö laø coù theâm caùc kinh nghieäm thi coâng, thieát keá sau naøy vaø tröôùc maét laø theâm nhöõng kieán thöùc thöïc teá ñeå laøm toát bài làm toát nghieäp. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ñoù, nhaø tröôøng ñaõ toå chöùc cho chuùng em ñi thöïc taäp toát nghieäp, ñeå chuùng em hieåu vaø boå sung theâm lí thuyeát maø mình ñaõ ñöôïc hoïc baáy laâu nay. Ñoàng thôøi, taäp cho sinh vieân laøm quen vôùi moâi tröôøng vaø taùc phong laøm vieäc cuûa moät cán bộ kỹ thuật xaây döïng.
  Vôùi thôøi gian thöïc taäp 7 tuaàn tuy khoâng phaûi laø daøi nhöng vôùi khoaûng thôøi gian ñoù cuõng ñaõ cho em phaàn naøo lónh hoäi ñöôïc chuyeân moân veà caùch thi coâng, caùch quaûn lí coâng vieäc cuûa ngöôøi can bo ky thuat xaây döïng cuõng nhö laø caùch trieãn khai thi coâng sao cho hôïp lí, caùch thöùc toå chöùc maët baèng thi coâng nhö theá naøo ñeå thuaän lôïi trong luùc thi coâng vaø taïo söï phoái hôïp nhòp nhaøng, an toaøn cho coâng nhaân khi laøm vieäc.
  Cuõng qua ñôït thöïc taäp, em xin caûm ôn Thaày Nguyễn Quang Thiệu ñaõ taän taâm höôùng daãn ñeå em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình.
  Veà phía coâng tröôøng thì cuõng ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi vaø giuùp ñôõ nhieàu. Ñaëc bieät với sự giúp đỡ của chỉ huy trưởng công


  Ai dịch hộ mình kái này với làm mãi không được 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Tag của Đề tài này

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5