Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến - BlackFriday

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/7 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 94

Đề tài: Các hàm trong excel

Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  kikyou751998's Avatar
  kikyou751998 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2008
  Đến từ
  Somewhere cold
  Bài
  884
  Cảm ơn
  97
  Điểm
  720/299 bài viết

  Default Các hàm trong excel

  Mình mới sưu tầm được một số hàm trong excel nếu còn thiếu sót gì thìo các bạn bổ sung nha:
  HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU & DANH SÁCH
  1. DAVERAGE
  2. DCOUNT
  3. DCOUNTA
  4. DGET
  5. DMAX
  6. DMIN
  7. DPRODUCT
  8. DSTDEV
  9. DSUM
  10. DVAR
  11. DVARP
  12. GETPIVOTDATA
  HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN
  1. DATE
  2. DATEVALUE
  3. DAY
  4. DAYS360
  5. EDATE
  6. EOMONTH
  7. HOUR
  8. MINUTE
  9. MONTH
  10. NETWORKDAYS
  11. NOW
  12. SECOND
  13. TIME
  14. TIMEVALUE
  15. TODAY
  16. WEEKNUM
  17. WORKDAY
  18. YEAR
  19. YEARFRAC
  HÀM NGOẠI LAI
  1. EUROCONVERT
  2. SQL.REQUEST
  HÀM KỸ THUẬT
  1. BESSELI
  2. BESSELJ
  3. BESSELK
  4. BESSELY
  5. BIN2DEC
  6. BIN2HEX
  7. BIN2OCT
  8. COMPLEX
  9. CONVERT
  10. DEC2BIN
  11. DEC2HEX
  12. DEC2OCT
  13. DELTA
  14. ERF
  15. ERFC
  16. GESTEP
  17. HEX2BIN
  18. HEX2DEC
  19. HEX2CCT
  20. IMABS
  21. IMAGINARY
  22. IMARGUMENT
  23. IMCONJUGATE
  24. IMCOS
  25. IMDIV
  26. IMEXP
  27. IMLN
  28. IMLOG10
  29. IMLOG2
  30. IMPOWER
  31. IMPRODUCT
  32. IMREAL
  33. IMSIN
  34. IMSQRT
  35. SUB
  36. IMSUM
  37. OCT2BIN
  38. OCT2DEC
  39. OCT2HEX
  HÀM TÀI CHÍNH
  1. ACCRINT
  2. ACCRINTM
  3. AMORDEGRC
  4. AMORLINC
  5. COUPDAYBS
  6. COUPDAYS
  7. COUPDAYSNC
  8. COUPNCD
  9. COUPNUM
  10. COUPPCD
  11. CUMIPMT
  12. CUMPRINC
  13. DB
  14. DDB
  15. DISC
  16. DOLLARDE
  17. DOLLARFR
  18. DURATION
  19. EFFECT
  20. FV
  21. FVSCHEDULE
  22. INTRATE
  23. IPMT
  24. IRR
  25. ISPMT
  26. MDURATION
  27. MIRR
  28. NOMINAL
  29. NPER
  30. NPV
  31. ODDFPRICE
  32. ODDFYIELD
  33. ODDLPRICE
  34. ODDLYIELD
  35. PMT
  36. PPMT
  37. PRICE
  38. PRICEDISC
  39. PRICEMAT
  40. PV
  41. RATE
  42. RECEIVED
  43. SLN
  44. SYD
  45. TLIILEQ
  46. TBILLPRICE
  47. TBILLYIELD
  48. VDB
  49. XIRR
  50. XNPV
  51. YIELD
  52. YIELDISC
  53. YIELDMAT
  HÀM THÔNG TIN
  1. CELL
  2. COUNTBLANK
  3. ERROR.TYPE
  4. INFO
  5. IS
  6. ISEVEN
  7. ISODD
  8. N
  9. NA
  10. TYPE
  HÀM LUẬN LÝ
  1. AND
  2. FALSE
  3. IF
  4. NOT
  5. OR
  6. TRUE
  HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU
  1. ADDRESS
  2. AREAS
  3. CHOOSE
  4. COLUMN
  5. COLUMNS
  6. HLOOKUP
  7. HYPERLINK
  8. INDEX
  9. INDIRECT
  10. LOOKUP
  11. MATCH
  12. OFFSET
  13. ROW
  14. ROWS
  15. RTD
  16. TRANSPOSE
  17. VLOOKUP
  HÀM TOÁN HỌC
  1. ABS
  2. ACOS
  3. ACOSH
  4. ASIN
  5. ASINH
  6. ATAN
  7. ATAN2
  8. ATANH
  9. CEILING
  10. COMBIN
  11. COS
  12. COSH
  13. COUNTIF
  14. DEGREES
  15. EVEN
  16. EXP
  17. FACT
  18. FACTDOUBLE
  19. FLOOR
  20. GCD
  21. INT
  22. LCM
  23. LN
  24. LOG
  25. LOG10
  26. MDETERM
  27. MINEVERSE
  28. MMULT
  29. MOD
  30. MROUND
  31. MULTINOMIAL
  32. ODD
  33. PI
  34. POWER
  35. PRODUCT
  36. QUOTIENT
  37. RADIANS
  38. RAND
  39. RANDETWEEN
  40. ROMAN
  41. ROUND
  42. ROUNDDOWN
  43. ROUNDUP
  44. SERIESSUM
  45. SIGN
  46. SIN
  47. SINH
  48. SQRT
  49. SQRTPI
  50. SUBTOTAL
  51. SUM
  52. SUMIF
  53. SUMPRODUCT
  54. SUMSQ
  55. SUMX2MY2
  56. SUMX2PY2
  57. SUMXMY2
  58. TAN
  59. TANH
  60. TRUNC
  HÀM THỐNG KÊ
  1. AVEDEV
  2. AVERAGE
  3. AVERAGEA
  4. BETADIST
  5. BETAINV
  6. BINOMDIST
  7. CHIDIST
  8. CHIINV
  9. CHITEST
  10. CONFIDENCE
  11. CORREL
  12. COUNT
  13. COUNTA
  14. COVAR
  15. CRITBINOM
  16. DEVQ
  17. EXPONDIST
  18. FDIST
  19. FINV
  20. FISHER
  21. FISHERINV
  22. FORECAST
  23. PREQUENCY
  24. FTEST
  25. GAMMADIST
  26. GAMMAINV
  27. GAMMLN
  28. GEOMEAN
  29. GROWTH
  30. HARMEAN
  31. HYPGEOMDIST
  32. INTERCEPT
  33. KURT
  34. LARGE
  35. LINEST
  36. LOGEST
  37. LOGINV
  38. LOGNORMDIST
  39. MAX
  40. MAXA
  41. MEDIAN
  42. MIN
  43. MINA
  44. MODE
  45. NEGBINOMDIST
  46. NORMDIST
  47. NORMINV
  48. NORMSDIST
  49. NORMSINV
  50. PEARSON
  51. PERCENTILE
  52. PERCENTRANK
  53. PERMUT
  54. POISSON
  55. PROB
  56. QUARTILE
  57. RANK
  58. RSQ
  59. SKEW
  60. SLOPE
  61. SMALL
  62. STANDARDISE
  63. STDEV
  64. STDEVA
  65. STDEVP
  66. STDEVPA
  67. STEYX
  68. TDIST
  69. TINV
  70. TREND
  71. TRIMMEAN
  72. TTEST
  73. VAR
  74. VARA
  75. VARP
  76. WEIBULL
  77. ZTEST
  HÀM XỬ LÝ CHUỖI
  1. ASC
  2. BAHTTEXT
  3. CHAR
  4. CLEAN
  5. CODE
  6. CONCATENATE
  7. DOLLAR
  8. EXACT
  9. FIND
  10. FIXED
  11. LEFT
  12. LEN
  13. LOWER
  14. MID
  15. PROPER
  16. REPLACE
  17. REPT
  18. RIGHT
  19. SEARCH
  20. SUBSTITUTE
  21. T
  22. TEXT
  23. TRIM
  24. UPPER
  25. VALUE

  Và đây là các hàm hay dùng:

  Khoe à???. thôi giờ mình sẽ post một số công dụng của các hàm thông dụng nhá. còn cú pháp thì hình như trong excel có bày đấy

  1.Hàm if: Hàm thường có 3 đối số: điều kiện bạn muốn kiểm tra, giá trị trả về nếu điều kiện đúng, và giá trị trả về nếu điều kiện sai
  Cú pháp: =if(điều kiện kiểm tra, giá trị trả về nếu đúng, giá trị trả về nếu sai)

  2. Hàm SUM:
  Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
  Cú pháp:
  SUM(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

  2. Hàm SUMIF:
  Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
  Cú pháp:
  SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
  Các tham số:
  Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
  Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
  Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.

  3. Hàm AVERAGE:
  Trả về gi trị trung bình của các đối số.
  Cú pháp:
  AVERAGE(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

  4. Hàm MAX:
  Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
  Cú pháp:
  MAX(Number1, Number2…)

  5. Hàm MIN:
  Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
  Cú pháp:
  MIN(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

  6. Hàm COUNT:
  Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
  Cú pháp:
  COUNT(Value1, Value2, …)
  Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

  7. Hàm COUNTIF:
  Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
  Cú pháp:
  COUNTIF(Range, Criteria)
  Các tham số:
  Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
  Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

  8. Hàm LEFT:
  Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào.
  Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)
  Các đối số:
  - Text: Chuỗi văn bản.
  - Num_Chars: Số ký tự muốn trích.
  Ví dụ:
  =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”

  9. Hàm RIGHT:
  Trích các ký tự bên phải của chuỗi nhập vào.
  Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)
  Các đối số: tương tự hàm LEFT.
  Ví dụ: tương tự trên

  10. Hàm DATE:
  Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù.
  Cú pháp: DATE(year,month,day)
  Các tham số:
  Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900
  Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.
  Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng

  11. Hàm TIME:
  Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời gian đặc thù. Giá trị trả về là một số trong khoảng từ 0 đến 0.99999999, miêu tả thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59.
  Cú pháp:
  TIME(Hour,Minute,Second)
  Các tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE.
  Hour: miêu tả giờ, là một số từ 0 đến 32767.
  Minute: miêu tả phút, là một số từ 0 đến 32767.
  Second: miêu tả giây, là một số từ 0 đến 32767.

  12. Hàm AND:
  Cú pháp:
  AND (Logical1, Logical2, ….)
  Các đối số:
  Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
  Lưu ý:
  - Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
  - Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
  - Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  Ví dụ:
  =AND(D7>0,D7<5000)

  12. Hàm OR:
  Cú pháp:
  OR (Logical1, Logical2…)
  Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
  Ví dụ:
  =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

  13. Hàm NOT:
  Cú pháp:
  NOT(Logical)
  Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
  Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

  14. Hàm ABS:
  Lấy giá trị tuyệt đối của một số
  Cú pháp: ABS(Number)
  Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.
  Ví dụ:
  =ABS(A5 + 5)

  15. POWER:
  Hàm trả về lũy thừa của một số.
  Cú pháp: POWER(Number, Power)
  Các tham số:
  - Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.
  - Power: Là số mũ.
  Ví dụ
  = POWER(5,2) = 25

  3. Hàm PRODUCT:
  Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy.
  Cú pháp:
  PRODUCT(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.

  16. Hàm MOD:
  Lấy giá trị dư của phép chia.
  Cú pháp: MOD(Number, Divisor)
  Các đối số:
  - Number: Số bị chia.
  - Divisor: Số chia.

  17. Hàm ROUNDUP:
  Làm tròn một số.
  Cú pháp:
  ROUNDUP(Number, Num_digits)
  Các tham số:
  - Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.
  - Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.
  Chú ý:
  - Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.
  - Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.
  - Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.

  18. Hàm EVEN:
  Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.
  Cú pháp: EVEN(Number)
  tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  Chú ý:
  - Nếu Number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

  19. Hàm ROUNDDOWN:
  Làm tròn xuống một số.
  Cú pháp:
  ROUNDDOWN(Number, Num_digits)
  Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.
  Thay đổi nội dung bởi kikyou751998; 06-05-2010 lúc 15:46.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 26 thành viên cảm ơn kikyou751998 cho bài viết này:
  bachbi00 (30-12-2011), baotuyet_113 (09-09-2012), bùi thanh toàn (24-03-2011), bkpzo8x (06-05-2010), buu khanh (24-05-2011), chipvn93dn (23-10-2012), coolboy_hd9x (28-12-2011), daokhaibinh (06-04-2010), forever76219 (10-04-2012), guest78 (13-05-2010), hangd (25-11-2009), hattori023 (10-01-2012), huongvanpham (20-10-2012), huyduhoc (12-03-2012), khoaf2 (24-08-2011), kiemmavotinh (01-05-2010), kubjn2306 (28-12-2012), lanhchua_la2 (06-05-2010), neotan (28-11-2009), nghhieu (19-02-2012), ngoisaodemdai_222 (09-07-2011), phanvanmanh90 (18-08-2011), pirate91 (03-06-2012), snake8989 (17-06-2010), the_death36 (27-04-2011), voduythanhvl (06-05-2010)

 4. #2
  vannamdang's Avatar
  vannamdang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 3/1 bài viết

  Default

  bạn mới chỉ thống kê thôi à. anh em mình càn phải chỉ cho nhau xem hàm đấy làm việc như thế nào chứ. 5. Có 3 thành viên cảm ơn vannamdang cho bài viết này:
  briohny (12-09-2011), tiencuongn73 (06-04-2010), trandanxd (06-05-2010)

 6. #3
  nokia6120's Avatar
  nokia6120 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.743
  Cảm ơn
  79
  Điểm
  7.460/1.071 bài viết

  Default

  potay luôn, thế này thì ai cũng có thể làm được!
  Phải viết tên hàm, công dụng, cách dùng, ví dụ minh họa thì mọi người mới biết được chứ, còn nếu thế này ah, đơn giản vào Excel tra help còn nhanh hơn 7. Có 1 thành viên cảm ơn nokia6120 cho bài viết này:
  neotan (28-11-2009)

 8. #4
  chutieuvn's Avatar
  chutieuvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài
  98
  Cảm ơn
  20
  Điểm
  44/24 bài viết

  Default

  biết tên thì làm kái gi không biết . nói suông không à 9. Có 1 thành viên cảm ơn chutieuvn cho bài viết này:
  neotan (28-11-2009)

 10. #5
  lethienhuong's Avatar
  lethienhuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Trước đây mình đã " đau" được một tài liệu về các hàm trong excel và ứng dụng, nhưng nay mình làm mất rồi. Tìm lại trên mạng sao khó quá mà chưa thấy.
  Các anh chị có cho mình xin với - đến hạn nộp đồ án rồi.
  Vô cùng đội ơn. 11. Có 1 thành viên cảm ơn lethienhuong cho bài viết này:
  neotan (28-11-2009)

 12. #6
  HOANG NHI 2's Avatar
  HOANG NHI 2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Q.TânPhú TP HCM
  Bài
  298
  Cảm ơn
  179
  Điểm
  143/62 bài viết

  Default


  Mình chia sẻ 1 ít hàm chắc bạn đủ sài.
  Thân 13. Có 17 thành viên cảm ơn HOANG NHI 2 cho bài viết này:
  buu khanh (24-05-2011), cumeoo (06-05-2010), hangd (25-11-2009), huyduhoc (12-03-2012), kiet2640 (20-01-2013), lanhchua_la2 (06-05-2010), ledaininh1991 (19-04-2012), manhhung23 (06-05-2010), Mr.DuO (13-05-2012), neotan (28-11-2009), ngaovotam (01-12-2011), ngoisaodemdai_222 (09-07-2011), phongtran1411 (06-05-2010), sunnyo (06-05-2010), toilaai202 (31-07-2012), txqpro89 (13-11-2011), umbala844 (03-11-2011)

 14. #7
  las07's Avatar
  las07 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2007
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  thanks for share 15. Có 1 thành viên cảm ơn las07 cho bài viết này:
  neotan (28-11-2009)

 16. #8
  judic's Avatar
  judic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2007
  Bài
  6
  Cảm ơn
  88
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  thank nhiu. 17. #9
  neotan's Avatar
  neotan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  60
  Cảm ơn
  206
  Điểm
  27/13 bài viết

  Default

  chùi!tưởng sao!hix!dù sao cũng cảm ơn bạn nhìu!!hjhj 18. #10
  DuongDK's Avatar
  DuongDK vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  9
  Cảm ơn
  4
  Điểm
  5/2 bài viết

  Default

  rảnh vãi lúa toàn làm việc vớ vẩn 19. #11
  baba3's Avatar
  baba3 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jul 2009
  Bài
  214
  Cảm ơn
  4
  Điểm
  64/29 bài viết

  Default

  chỉ đưa ra tên các hàm mà ko chu thích ý nghĩa các hàm thì sao mà biết dùng


  mình đang chơi rồng mọi người ủng hộ cái click con rồng

 20. #12
  hoangtinh90's Avatar
  hoangtinh90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  May 2009
  Bài
  6
  Cảm ơn
  5
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  ghi tên hàm không thì cũng chẳng bít làm gì cả bạn ơi.

  Thank Hoang Nhi 2 nhé ! (hic...nút thanks ở đâu thế nhỉ ?!!!) 21. Có 1 thành viên cảm ơn hoangtinh90 cho bài viết này:
  mr_xxx_nt (01-08-2012)

 22. #13
  Tham gia
  Apr 2010
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  thank you very much

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Các đại ca ơi

  Ai các post lên vừa là bài tập vừa áp dụng các hàm trong excel luôn thì tốt biết bao hihihih
  Thay đổi nội dung bởi nguyentienvinh01; 06-04-2010 lúc 20:38. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động 23. #14
  vvtuan's Avatar
  vvtuan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  May 2008
  Bài
  266
  Cảm ơn
  50
  Điểm
  90/76 bài viết

  Default

  Có ai post lên những hàm hay dùng nhất ấy. 24. #15
  cuongk3cn3's Avatar
  cuongk3cn3 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  321
  Cảm ơn
  34
  Điểm
  46/42 bài viết

  Default

  chắc là thằng cha này sợ gãy tay ý mà! mọi người tự tìm hiểu thôi 25. Có 1 thành viên cảm ơn cuongk3cn3 cho bài viết này:
  mr_xxx_nt (01-08-2012)

 

 
Trang 1/7 1 2 3 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •