Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 53
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  mencntt_hd's Avatar
  mencntt_hd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  105
  Cảm ơn
  62
  Điểm
  29/15 bài viết

  Default Ai bít cách sửa lỗi font trong Word,excel thì bảo em với

  em down tài liệu trên mạng về bị lỗi font như sau:, tr¬íc tiªn xin lçi c¸c men ®• göi th¬ ®Õn "khiÕu n¹i" lµ khi ¸p dông c¸c bµi cña t«i th× bÞ c¸c c« g¸i hái l¹i: "ña anh còng xem TTVN n÷a h¶?". Thµnh thËt mµ nãi t«i còng kh«ng biÕt lµm sao ®Ó chuyÓn tíi anh em chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh mµ kh«ng bÞ c¸c chÞ em... "v« t×nh ph¸t hiÖn". Dï vËy c¸c b¹n h•y yªn t©m v× nÕu lì "ng¬êi Êy" cña c¸c b¹n cã ®äc qua nh÷ng bµi nµy th× c« Êy sÏ cµng hiÓu vµ c¶m ®éng h¬n tr¬íc hµnh ®éng cña b¹n, kh«ng cã g× nguy hiÓm c¶. Bëi thÕ chóng ta nªn khuyÕn khÝch c¸c nµng ®äc thªm míi ®óng.
  Sau ®©y xin trë l¹i ®Ò.
  Th¬a c¸c b¹n, tá t×nh lµ mét hµnh ®éng tÊt yÕu vµ tù nhiªn sau mét qu¸ tr×nh t×m hiÓu nhau cña ng¬êi con trai vµ ng¬êi con g¸i. Trong bèi c¶nh v¨n hãa ph¬¬ng ®«ng vµ m«i tr¬êng cña chóng ta ®ang sèng ë ®©y, th× cã thÓ nãi c«ng viÖc "quan träng" nµy hÇu nh¬ ®Ì nÆng lªn vai cña ng¬êi con trai. §iÒu nµy cã h¬i bÊt c«ng chót xÝu, v× nãi vÒ mÆt biÓu lé c¶m xóc vµ... tµi miÖng l¬ìi th× chóng ta kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña c¸c "nµng", tuy nhiªn thùc tÕ phò phµng chóng ta còng nªn chÊp nhËn, vµ nªn lÊy lµm vinh h¹nh ®¬îc thùc hiÖn "nhiÖm vô quan träng" nµy. Xin c¸c b¹n khoan cho r»ng t«i ®• nghiªm träng hãa vÊn ®Ò, thùc tÕ cho thÊy, dï tû lÖ ph¶i chia tay v× tá t×nh kh«ng ®óng c¸ch lµ kh«ng nhiÒu, nh¬ng c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong tá t×nh l¹i th¬êng khã gi¶i quyÕt vµ lµm cho nh÷ng ng¬êi trong cuéc rÊt lóng tóng khã chÞu, kh«ng chØ ®èi víi c¸c b¹n míi tá t×nh lÇn ®Çu, mµ c¶ ®èi víi nh÷ng ng¬êi ®• ai bít cách sửa thì bảo em với

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  vodanh_tieutot32's Avatar
  vodanh_tieutot32 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Jul 2010
  Bài
  73
  Cảm ơn
  132
  Điểm
  160/16 bài viết

  Default 2

  bó tay lỗi font nặng rồi, ban down font chữ VNI về sau đó vào Setting > Control Panel > Fonts rồi paste hết font vừa down về vào đó 4. #3
  dunghoan14's Avatar
  dunghoan14 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  629
  Cảm ơn
  48
  Điểm
  770/159 bài viết

  Default

  Bạn bị thiếu font dow cái này về cài là ok 5. Có 7 thành viên cảm ơn dunghoan14 cho bài viết này:
  boy_abc10 (21-10-2012), chithanh1213 (06-09-2012), hung869 (16-07-2012), nocochilakhongth (18-08-2012), phihunglklk (04-02-2012), spaceblue93 (25-10-2012), thongpro808 (30-09-2011)

 6. #4
  anhtuan0601's Avatar
  anhtuan0601 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Jun 2009
  Đến từ
  Đồng Nai
  Bài
  1.773
  Cảm ơn
  92
  Điểm
  499/431 bài viết

  Default

  Trích mencntt_hd View Post
  em down tài liệu trên mạng về bị lỗi font như sau:, tr¬íc tiªn xin lçi c¸c men ®• göi th¬ ®Õn "khiÕu n¹i" lµ khi ¸p dông c¸c bµi cña t«i th× bÞ c¸c c« g¸i hái l¹i: "ña anh còng xem TTVN n÷a h¶?". Thµnh thËt mµ nãi t«i còng kh«ng biÕt lµm sao ®Ó chuyÓn tíi anh em chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh mµ kh«ng bÞ c¸c chÞ em... "v« t×nh ph¸t hiÖn". Dï vËy c¸c b¹n h•y yªn t©m v× nÕu lì "ng¬êi Êy" cña c¸c b¹n cã ®äc qua nh÷ng bµi nµy th× c« Êy sÏ cµng hiÓu vµ c¶m ®éng h¬n tr¬íc hµnh ®éng cña b¹n, kh«ng cã g× nguy hiÓm c¶. Bëi thÕ chóng ta nªn khuyÕn khÝch c¸c nµng ®äc thªm míi ®óng.
  Sau ®©y xin trë l¹i ®Ò.
  Th¬a c¸c b¹n, tá t×nh lµ mét hµnh ®éng tÊt yÕu vµ tù nhiªn sau mét qu¸ tr×nh t×m hiÓu nhau cña ng¬êi con trai vµ ng¬êi con g¸i. Trong bèi c¶nh v¨n hãa ph¬¬ng ®«ng vµ m«i tr¬êng cña chóng ta ®ang sèng ë ®©y, th× cã thÓ nãi c«ng viÖc "quan träng" nµy hÇu nh¬ ®Ì nÆng lªn vai cña ng¬êi con trai. §iÒu nµy cã h¬i bÊt c«ng chót xÝu, v× nãi vÒ mÆt biÓu lé c¶m xóc vµ... tµi miÖng l¬ìi th× chóng ta kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña c¸c "nµng", tuy nhiªn thùc tÕ phò phµng chóng ta còng nªn chÊp nhËn, vµ nªn lÊy lµm vinh h¹nh ®¬îc thùc hiÖn "nhiÖm vô quan träng" nµy. Xin c¸c b¹n khoan cho r»ng t«i ®• nghiªm träng hãa vÊn ®Ò, thùc tÕ cho thÊy, dï tû lÖ ph¶i chia tay v× tá t×nh kh«ng ®óng c¸ch lµ kh«ng nhiÒu, nh¬ng c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong tá t×nh l¹i th¬êng khã gi¶i quyÕt vµ lµm cho nh÷ng ng¬êi trong cuéc rÊt lóng tóng khã chÞu, kh«ng chØ ®èi víi c¸c b¹n míi tá t×nh lÇn ®Çu, mµ c¶ ®èi víi nh÷ng ng¬êi ®• ai bít cách sửa thì bảo em với
  đây là font chử tiêu chuẩn việt nam (TCVN) bạn dowload bộ font này về cài vào máy là đọc dược ah 7. #5
  hieuscortion's Avatar
  hieuscortion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Because I Love You!!!
  Tham gia
  Dec 2007
  Đến từ
  东河,广治市
  Bài
  2.116
  Cảm ơn
  33
  Điểm
  5.996/848 bài viết

  Thumbs up

  Của bạn đây ah :


  trơíc tiên xin lỗi các men đ• gửi thơ đõn "khiõu nại" là khi áp d”ng các bài của tôi thì bị các cô gái hái lại: "ủa anh còng xem TTVN nữa hả?". Thành thật mà nãi tôi còng không biõt làm sao đó chuyón tíi anh em chót hióu biõt ýt ái của mình mà không bị các chị em... "vô tình phát hiện". Dù vậy các bạn h•y yên tâm vì nõu lì "ngơêi Êy" của các bạn cã đọc qua những bài này thì cô Êy sẽ càng hióu và cảm đéng hơn trơíc hành đéng của bạn, không cã gì nguy hióm cả. Bởi thõ chóng ta nên khuyõn khých các nàng đọc thêm míi đóng.
  Sau đây xin trở lại đò.
  Thơa các bạn, tá tình là mét hành đéng tÊt yõu và tù nhiên sau mét quá trình tìm hióu nhau của ngơêi con trai và ngơêi con gái. Trong bèi cảnh văn hãa phơơng đông và môi trơêng của chóng ta đang sèng ở đây, thì cã thó nãi công việc "quan trọng" này hầu nhơ đì nặng lên vai của ngơêi con trai. Điòu này cã hơi bÊt công chót xýu, vì nãi vò mặt bióu lé cảm xóc và... tài miệng lơìi thì chóng ta không phải là đèi thủ của các "nàng", tuy nhiên thùc tõ phò phàng chóng ta còng nên chÊp nhận, và nên lÊy làm vinh hạnh đơợc thùc hiện "nhiệm v” quan trọng" này. Xin các bạn khoan cho rằng tôi đ• nghiêm trọng hãa vÊn đò, thùc tõ cho thÊy, dù tỷ lệ phải chia tay vì tá tình không đóng cách là không nhiòu, nhơng các vÊn đò phát sinh trong tá tình lại thơêng khã giải quyõt và làm cho những ngơêi trong cuéc rÊt lóng tóng khã chịu, không chỉ đèi víi các bạn míi tá tình lần đầu, mà cả đèi víi những ngơêi đ•

  lổi font quá chừng.cài lại Vietkey 2000 + font .Bạn có thể lấy thêm font tại đây : hoặc : . Chúc thành công 8. Có 2 thành viên cảm ơn hieuscortion cho bài viết này:
  bann11f (29-09-2010), spaceblue93 (25-10-2012)

 9. #6
  alex_239's Avatar
  alex_239 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Dec 2009
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  thak nhiều 10. #7
  leduc1991's Avatar
  leduc1991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  16
  Cảm ơn
  13
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  VN- room mình giỏi thật . cảm ơn các bác nhé... may quá . 11. #8
  em_trinh_coi's Avatar
  em_trinh_coi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Aug 2010
  Đến từ
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài
  9
  Cảm ơn
  9
  Điểm
  16/3 bài viết

  Default

  1 thủ thuật đơn giản nhất mà bạn nếu lười down font thì có thể làm theo: select toàn văn bản-->click chuột phải và chọn copy-->click chuột phải vào biểu tượng unikey dưới thanh taskbar --> chuyển mã nhanh. Tiếp theo lại select văn bản rồi click chuôt phải chọn paste là sẽ ra văn bản hoàn chỉnh 12. Có 14 thành viên cảm ơn em_trinh_coi cho bài viết này:
  .tH[|]Ên.T[à]|. (26-07-2011), ahgnaoh (10-12-2011), anh_dj (19-09-2012), chameo (21-12-2012), conchim_bebe (20-09-2011), dzi1206 (20-05-2011), fabregas1311 (21-09-2012), huy123 (11-05-2011), longktqd51 (29-09-2011), lqbaolqbao (21-03-2013), nhockmtv (17-04-2012), thuy9221 (21-03-2012), viettran_vitcon (20-05-2011), vudi2000 (19-04-2012)

 13. #9
  frogprince19's Avatar
  frogprince19 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  4
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  thank các bác nhiều nha. e đang cần cái này. vn-zoom is No.1 14. #10
  NgayConBe's Avatar
  NgayConBe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  210
  Cảm ơn
  51
  Điểm
  51/42 bài viết

  Default

  Trích em_trinh_coi View Post
  1 thủ thuật đơn giản nhất mà bạn nếu lười down font thì có thể làm theo: select toàn văn bản-->click chuột phải và chọn copy-->click chuột phải vào biểu tượng unikey dưới thanh taskbar --> chuyển mã nhanh. Tiếp theo lại select văn bản rồi click chuôt phải chọn paste là sẽ ra văn bản hoàn chỉnh

  cách của em_trình_coi là chuẩn men rồi, đảm bảo lỗi phông như khi bạn copy từ trên mạng về cũng ok hết 15. #11
  ks_wen's Avatar
  ks_wen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  thank kiu!!! 16. #12
  be chut xiu's Avatar
  be chut xiu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  May 2011
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Trích mencntt_hd View Post
  em down tài liệu trên mạng về bị lỗi font như sau:, tr¬íc tiªn xin lçi c¸c men ®• göi th¬ ®Õn "khiÕu n¹i" lµ khi ¸p dông c¸c bµi cña t«i th× bÞ c¸c c« g¸i hái l¹i: "ña anh còng xem TTVN n÷a h¶?". Thµnh thËt mµ nãi t«i còng kh«ng biÕt lµm sao ®Ó chuyÓn tíi anh em chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh mµ kh«ng bÞ c¸c chÞ em... "v« t×nh ph¸t hiÖn". Dï vËy c¸c b¹n h•y yªn t©m v× nÕu lì "ng¬êi Êy" cña c¸c b¹n cã ®äc qua nh÷ng bµi nµy th× c« Êy sÏ cµng hiÓu vµ c¶m ®éng h¬n tr¬íc hµnh ®éng cña b¹n, kh«ng cã g× nguy hiÓm c¶. Bëi thÕ chóng ta nªn khuyÕn khÝch c¸c nµng ®äc thªm míi ®óng.
  Sau ®©y xin trë l¹i ®Ò.
  Th¬a c¸c b¹n, tá t×nh lµ mét hµnh ®éng tÊt yÕu vµ tù nhiªn sau mét qu¸ tr×nh t×m hiÓu nhau cña ng¬êi con trai vµ ng¬êi con g¸i. Trong bèi c¶nh v¨n hãa ph¬¬ng ®«ng vµ m«i tr¬êng cña chóng ta ®ang sèng ë ®©y, th× cã thÓ nãi c«ng viÖc "quan träng" nµy hÇu nh¬ ®Ì nÆng lªn vai cña ng¬êi con trai. §iÒu nµy cã h¬i bÊt c«ng chót xÝu, v× nãi vÒ mÆt biÓu lé c¶m xóc vµ... tµi miÖng l¬ìi th× chóng ta kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña c¸c "nµng", tuy nhiªn thùc tÕ phò phµng chóng ta còng nªn chÊp nhËn, vµ nªn lÊy lµm vinh h¹nh ®¬îc thùc hiÖn "nhiÖm vô quan träng" nµy. Xin c¸c b¹n khoan cho r»ng t«i ®• nghiªm träng hãa vÊn ®Ò, thùc tÕ cho thÊy, dï tû lÖ ph¶i chia tay v× tá t×nh kh«ng ®óng c¸ch lµ kh«ng nhiÒu, nh¬ng c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong tá t×nh l¹i th¬êng khã gi¶i quyÕt vµ lµm cho nh÷ng ng¬êi trong cuéc rÊt lóng tóng khã chÞu, kh«ng chØ ®èi víi c¸c b¹n míi tá t×nh lÇn ®Çu, mµ c¶ ®èi víi nh÷ng ng¬êi ®• ai bít cách sửa thì bảo em với
  minh cung dang bi mac phai cai nay, ai do ch minh lai cai link down mau font dc khong? 17. Có 1 thành viên cảm ơn be chut xiu cho bài viết này:
  nhok303 (20-05-2011)

 18. #13
  ngoccanh001's Avatar
  ngoccanh001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jul 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  cho em hoi ngay khi e mo word bi loi co ki hieu nay ¶ rui cu cach la bi dau . sua the nao vay cac bac? 19. #14
  viettran_vitcon's Avatar
  viettran_vitcon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  51
  Cảm ơn
  65
  Điểm
  43/11 bài viết

  Default

  hay quá,cảm ơn bạn,mò mãi từ nãy giờ,đọc hd của bạn làm thử phát được ngày
  Trích em_trinh_coi View Post
  1 thủ thuật đơn giản nhất mà bạn nếu lười down font thì có thể làm theo: select toàn văn bản-->click chuột phải và chọn copy-->click chuột phải vào biểu tượng unikey dưới thanh taskbar --> chuyển mã nhanh. Tiếp theo lại select văn bản rồi click chuôt phải chọn paste là sẽ ra văn bản hoàn chỉnh 20. #15
  dzi1206's Avatar
  dzi1206 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  Miền đất hứa
  Bài
  2.229
  Cảm ơn
  1.746
  Điểm
  1.617/532 bài viết

  Default

  Trích em_trinh_coi View Post
  1 thủ thuật đơn giản nhất mà bạn nếu lười down font thì có thể làm theo: select toàn văn bản-->click chuột phải và chọn copy-->click chuột phải vào biểu tượng unikey dưới thanh taskbar --> chuyển mã nhanh. Tiếp theo lại select văn bản rồi click chuôt phải chọn paste là sẽ ra văn bản hoàn chỉnh
  cách này có vẻ hiệu quả cao 

 
Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •