Clean your disk with Wise Disk Cleaner and your computer will run faster. You won't have to worry about filling up your hard drive or replacing it with a newer, bigger one. Wise Disk Cleaner is user friendly, fast and easy to use. It will free up disk space by deleting junk files that are no longer used by software programs on your system. Even the least experienced user can easily remove junk files with this tool.
Your hard disk is littered with junk files that you don't need, taking up precious hard disk space, and potentially slowing down your PC's performance. There are files of all kinds, such as temporary files that applications should delete when they're no longer needed, and various log files, index files, backup files, etc. You'd be amazed at how much space these junk files consume. The Wise Disk Cleaner looks for all of them, then deletes what you tell it to.
You may choose to have the files permanently deleted, or first moved to the Recycle Bin. You may also have the program do the cleanup automatically, or you may do it manually. You'll be amazed how much hard disk space this program can restore for you.

Many advanced options are provided in the Professional Edition. You can use these options to find even more junk files and old files. You can then choose to move these files to a designated folder from which you can easily restore them, should they be needed one day.

Wise Disk Cleaner Free: Scan and remove junk files. Reclaim more of your hard disk space.
Wise Disk Cleaner Professional: Includes all the features of the Free version, and provides more advanced options to help you find invalid and outdated files.

New features in Wise Disk Cleaner Professional:
• Move to location. Remove to recycle bin is slow, and if you empty your recycle bin, you will not be able to restore those files that were deleted by Wise Disk Cleaner. Using the 'Move to location option, you can move all junk files to a designated folder. You can restore these files any time.
• Disk Scrubber: 74% of discarded PC hard drives contain private data that can be easily read and recovered - even if the drive has been reformatted. Wise Disk Cleaner will permanently wipe deleted files and secure your privacy from prying eyes.
• Deleted file Recovery tool: Effectively recover deleted files. Easy to use and fast. (Current supports only NTFS drives and requires Windows 2000 or above.)
• Free technical support services. All customers enjoy free technical support services, we will do best to answer any PC's questions for our customers.

Wise Disk Cleaner has included more than 30 languages.
Supported OS: Windows 98/Me/NT/2000/XP/XP-x64/2003/Vista/Vista-x64/2008 Server/Windows7/Windows7-x64

Changes in Wise Disk Cleaner Free/Pro 5.91, Feb 28, 2011:
- Improves scanning speed.
- Update some language packs.

Homepage -

Size: 2.76 MB
Làm sạch ổ đĩa của bạn với Wise Disk Cleaner và máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc làm đầy ổ cứng của bạn hoặc thay thế nó bằng một cái mới lớn hơn,. Wise Disk Cleaner là người dùng thân thiện, nhanh chóng và dễ sử dụng. Nó sẽ ********** không gian đĩa bằng cách xóa các file rác không còn được sử dụng bởi các chương trình phần mềm trên hệ thống của bạn. Ngay cả những người dùng ít kinh nghiệm nhất có thể dễ dàng loại bỏ các tập tin rác với công cụ này.
đĩa cứng của bạn là rải rác với các tập tin rác mà bạn không cần, chiếm không gian đĩa cứng quý giá, và có khả năng làm chậm hiệu suất của máy tính. Có những tập tin của tất cả các loại, chẳng hạn như các file tạm mà những ứng dụng cần xóa khi họ không còn cần thiết, và các file bản ghi, các tập tin chỉ mục, tập tin sao lưu, vv Bạn sẽ ngạc nhiên trước bao nhiêu dung lượng ổ cứng tiêu thụ. Các Wise Disk Cleaner sẽ cho tất cả chúng, sau đó xóa những gì bạn cho nó vào.
Bạn có thể chọn để có các file bị xóa vĩnh viễn, hoặc đầu tiên chuyển đến thùng rác. Bạn cũng có thể có các chương trình tự động xóa, hoặc bạn có thể làm điều đó bằng tay. Bạn sẽ ngạc nhiên bao nhiêu không gian đĩa cứng chương trình này có thể khôi phục lại cho bạn.

Nhiều tùy chọn nâng cao được cung cấp trong phiên bản Professional. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn này để tìm thấy ngay cả các tập tin rác hơn và các tập tin cũ. Bạn có thể chọn để di chuyển các tập tin này vào một thư mục được chỉ định từ đó bạn có thể dễ dàng khôi phục lại họ, họ sẽ là cần thiết trong một ngày.

Miễn phí Wise Disk Cleaner: Quét và loại bỏ các tập tin rác. Đòi lại nhiều không gian đĩa cứng của bạn.
Wise Disk Cleaner Professional: Bao gồm tất cả các tính năng của phiên bản miễn phí, và cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao để giúp bạn tìm các tập tin không hợp lệ và lỗi thời.

Các tính năng mới trong Wise Disk Cleaner Professional:
• Di chuyển đến vị trí. Hủy bỏ vào thùng rác là chậm, và nếu bạn làm sạch thùng rác, bạn sẽ không thể phục hồi các tập tin đã được xóa bởi Wise Disk Cleaner. Sử dụng 'Di chuyển đến tùy chọn vị trí, bạn có thể di chuyển tất cả các tập tin rác vào một thư mục được chỉ định. Bạn có thể khôi phục lại những tập tin này bất cứ lúc nào.
• Disk chà sàn: 74% máy tính bị loại bỏ ổ đĩa cứng chứa dữ liệu riêng tư có thể dễ dàng đọc và thu hồi - ngay cả khi ổ đĩa đã được định dạng lại. Wise Disk Cleaner sẽ vĩnh viễn xóa sạch các file bị xóa và đảm bảo sự riêng tư của mình từ con mắt tò mò.
• Đã xoá tập tin công cụ phục hồi: hiệu quả phục hồi các file đã bị xóa. Dễ sử dụng và nhanh chóng. (Hiện tại chỉ hỗ trợ ổ đĩa NTFS và đòi hỏi Windows 2000 hoặc cao hơn.)
• Miễn phí các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Tất cả các khách hàng tận hưởng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, chúng tôi sẽ làm tốt nhất để trả lời câu hỏi của bất kỳ máy tính cho khách hàng của chúng tôi.

Wise Disk Cleaner có bao gồm hơn 30 ngôn ngữ.
Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 98/Me/NT/2000/XP/XP-x64/2003/Vista/Vista-x64/2008 Server/Windows7/Windows7-x64

Thay đổi trong Wise Disk Cleaner Pro 5,91 Miễn phí Tháng Hai, / 28, năm 2011:
- Cải thiện tốc độ quét.
- Cập nhật một số gói ngôn ngữ.

Trang chủ -

Kích thước: 2,76 MB
Bản Full:
Bản Full:
Code:
http://www.ziddu.com/download/14004324/Wise_Disk_Cleaner_Pro_5.91_Build_269.rar.html