và các bạn có thể làm avtar đè lên ảnh bìa cho phù hợp
cái này rất đơn giàn các bạn
• Chụp ảnh màn hình
• rồi cắt phần cần làm avtar lưu ý là size bằng size avtar
thế là Okee rất là đơn giẢn