Tình hình là những gi post trong vòng 1 tiếng qua bị mất trắng trên wall Các anh chỉ em xử lý thế nào với nhiều người cũng bị tương tự thế này đấy