mình có email loại này, vào bằng exchangelabs.com bình thường
ai biết cách kết naoi61 email này ovi71 outlook 2010 k*
mình vào outlook thì thấy thông tin thế này
Mailbox owner: P0610007@stu.hcmut.edu.vn [P0610007@stu.hcmut.edu.vn]
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
The required version of Silverlight is installed:
Required version of Silverlight: 2.0.31005.0
Outlook Web App experience: Basic
User language: English (United States)
User time zone: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Exchange mailbox address: /o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=P0610007@stu.hcmut.edu.vn
Host address: https://sn2prd0102.outlook.com/owa
Version: 14.15.9.3
Host name: sn2prd0102.outlook.com
Exchange Client Access server name: SN2PRD0102CA010.prod.exchangelabs.com
Exchange Client Access server .NET Framework version: 2.0.50727.5681
Client Access server operating system version: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
Client Access server operating system language: en-US
Client Access server version: 14.15.9.0
Client Access server language: en-US
Client Access server time zone: (UTC) Monrovia, Reykjavik
Client Access server platform: 64bit
Mailbox server name: SN2PRD0102MB142.prod.exchangelabs.com
Mailbox server Microsoft Exchange version: 14.15.9.0
Other Microsoft Exchange server roles currently installed on the Client Access server:
Authentication type associated with this Outlook web application session:
Public logon: No
External POP setting:
Server name: pod51000.outlook.com
Port: 995
Encryption method: SSL
External IMAP setting:
Server name: pod51000.outlook.com
Port: 993
Encryption method: SSL
External SMTP setting:
Server name: pod51000.outlook.com
Port: 587
Encryption method: TLS
Segmentation settings: fffffffeebc3f7bf
Restricted functionality settings: 3ffffffff

mọi người xem thử có cách nào giúp mình với
tìm tren nét mà nó trợ giúp k* được
thank all