Thêlệ cuộc thi nói sau 3 ngày sẽ côg bố kq, tức sau 3 ngày, chứ k nhất thiết là đúng ngày thứ 3 sau khi đóng topic. .. nhưng cứ chờ thế này ngạt thở thật