Preamble
Trước tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ Nô nguy hiểm trong thời gian qua. Để không phụ lòng mong đợi của mọi người, mỗi ngày topic sẽ liên tục update để phục vụ các bạn

Ngoài ra, để tránh cho topic bị nhàm chán mong mọi người xem xong không những nhấn THANK mà hãy để lại COMMENT để Nô nguy hiểm phát huy tốt hơn nữa

1 vấn đề nữa đó là, nếu không load được topic, bạn có thể tải trực tiếp về máy tính và coi offline, tại đây nhé
(Pass default: jakien)


Thân!


Update 18/10/2011


Update 19/10

Nô nguy hiểm thật ^^exceter vs air blatethầy giáo đi bán đường ^^

Update 20/10

Doremon chếDoremon chế

Update 21/10

911 Community™/ |2 J" B M9 N2 P |8 f* I) I- C911 Community™+ M8 F) X* y6 W7 C, l8 L4 E2 g911 Community™5 T. L: J, B* F* J& Z+ Y; _2 l7 G911 Community™$ M/ g- `1 P& z2 G7 \2 V3 b6 \+ O: X' F+ \* s5 u g

Update 22/10

, h8 J9 C9 Y0 \+ u2 i$ ], ?2 B4 H- D& C, c' V, A911

Community

Update 24/10

& K; l4 w* o4 Z3 j' y, p# H* ?7 w; @6 {# Q' p I$ Z8 e5 W& z7 O. k9 b+ j* A4 T911 Community™7 F. t* a+ ?5 U/ E. D' g. E3 L, v: \& n# k- d/ Z! u3 Y* e, T, k/ f8 _# r2 Y8 U


Update 25/10

" y* ~9 n8 m$ r/ n7 R; G* V& Q7 _3 O6 }4 e+ o" I; E3 C C5 w! `" U3 y8 _0 K, F8 F P! |' g( y: C! {% _ M: u! z% R4 E0 n8 } j ^/ y6 u9 Y' r2 Zforum.911patch.org V+ H/ h4 z8 g: n7 \forum.911patch.org/ c8 V7 g& U# _$ v! L' i" `$ c5 D" t J" C- Z' }! ]1 v N/ y2 ]$ N# }9 j# Q' |2 m# `6 n+ {; S8 w6 Y5 ?& Ffor

Update 26/10

: Y7 c- N8 l) p" Y3 {, Z4 _* V2 l4 N9 S9 @' ]3 X9 v) ?/ ^* @7 n& c" @4 H* |2 t4 `4 S; E: j; z) ^( _/ F7 O5 J7 v9 E# l4 W1 ^5 i4 r0 \; H5 n+ D) P0 s; g7 V" s- X- {) x: x5 u: e& U. s! U( ~$ Y; R7 D* Y! @- b/ k' m4 z2 J5 z4 E! b5 A0 P t% W( y& n& _9 _1 w! L4 v" S; ? L911 Community™) A$ V- N* F3 L8 j, \- I+ o- R- M* _* x8 b; D k! y) `1 _911 Community™. E9 k% f: z8 i8 S, Q7 z8 M4 W) `) x6 r' c6 E6 c5 G911 Community™& y, C l" u) R4 f5 S6 I+ |+ E3 s3 q! |$ ^$ V$ x5 a( x& e8 l' g6 [911 Community™+ K; c( z" v6 [6 }4 o# Z2 X1 u m7 o9 f' `6 F% m: v9 _* m911 Community™1 S, z J, E( U. D+ c: }1 x% |1 I' w1 A' c, H6 J0 M q*6 |: k5 ]) m/ R% w/ G: ? i( I8 ~( C& x8 Z0 p! x5 X( u2 I2 ?/ p" J0 `0 S3 g/ B5 ]! C, w9 R7 |: l* G/ s, i) ^9 j2 d

Update 27/10

; c+ |( x/ `8 K& ^5 }- |& C4 q3 z1 {2 S6 [- X, P1 R0 H3 o4 O% g; L) Q0 k- d- K. s* {! V6 V7 j911 Community™! D9 X3 G3 H z6 kforum.911patch.org! x, g: P! l% c' ^5 x; x. E7 E+ S t3 l+ n; ]+ F0 U" J9 A2 G" i" C: p9 j% p9 S' e& m6 U5 c# f1 f" _5 Z# a5 M4 h; q' b# z3 A$ r& h& Y0 L! ~- b% a7 E0 `6 r! U( |( y7 |8 M& _. @5 j0 e, J* t" N2 ~# M. d X# u: W" j' H7 t9 b" T' B; U! I& i7 q( }' H! |% J' T$ V. C7 k0 [9 w1 i9 ^) s8 @0 t% ?4 x3 @3 S1 ]1 i+ e6 s$ G8 `4 b' n! K4 jforum.911patch.org% e, I3 G& f5 {; S9 X. e z. C6 [5 b4 S) Z/ U5 A9 D- G- C# w, D2 g4 H' w) O) @" B3 r# p% hforum.911patch.org4 `- w ]4 l- }7 O1 x4 N$ U; t+ X y1 P/ Z3 K' D+ Z0 V& }* @& X7 g9 _8 R# W6 }1 G* w* H911 Community™+ H9 g. Z/ n$ w" e" R) ]2 D" U/ U+ T" |! N4 |1 t* R' e$ {, h' @& b0 L' i6 T u" }0 b0 A% ~$ ]3 `+ `# r8 [. L3 C8 `% u1 d$ j. Y* z5 ~8 r2 K) e; @! Y( v7 K3 e! v7 j0 F% k! L/ m, C: r5 r8 L4 p% _6 H$ W& v# E3 o( h3 @" y2 {$ R" o& \/ g# O. \# G, X- {, \, ?9 o7 m. V, R

Update 28/10

forum.911patch.org$ k) ^. Y4 W) V, U9 F# O1 v- @' Y4 F/ l$ K( S m0 g4 s; h* C" I7 J5 m! W& U# t5 G" w# L, J# A! E S/ [1 r$ l& kforum.911patch.org2 O6 d6 C" ~3 w* w9 H% N' H+ f8 H5 L" W/ G9 p8 i0 ~$ k/ \# |0 y5 O9 G6 y[/img]forum.911patch.org" T! r! p5 A; s& u1 T n+ @) }* D/ \8 z" Y

Update 29/10

911 Community™. b. m9 _( f( S/ d7 o* u% D2 @, H911 Community™2 p0 Q. p# K4 r% w& @2 I" d' a% f" E C7 a" A- c. R& K9 @1 l911 Community™0 u% ~- u1 Y0 s911 Community™; t0 _7 I: k( _9 H2 n7 f' j2 i5 Z1 l2 J9 B0 l, m Gforum.911patch.org7 h4 M% v# u5 n' }4 m6 pforum.911patch.org( @; ^) W( y: R: E$ g. h6 y. }& jforum.911patch.org. S) _. p* Q5 C' W) P* f( S

Update 31/10

Xê nhà ta cũng nguy hiểm ko kém phần ! Z/ y& W, n! e% h5 O- N( z, O8 G! G1 i$ z$ c6 C- Z* zforum.911patch.org w9 z! }/ F; o9 Q' A7 S- `2 V' o+ T2 N. Y0 v J% F* i( c9 T! t" {) k! d! x% x/ j' q* S9 d' _- Y: ?; m911 Community™2 a$ y6 S% I: @2 N1 s `1 x% |! ^) \0 c. h0 C/ N; A. O& m' A7 r0 g4 `. U% f+ l) Y+ t1 F. q" I- x9 w0 T B( H* q/ w4 P- e2 `) eforum.911patch.org% t% a/ U; Z- j2 Y1 Q' r: ^. _; F* {, g/ p! b# g( m1 x d" Aforum.911patch.org8 l1 x, z+ M; N4 h) A% g6 ?- {8 ]911 Community™& X. d! g: G. I! D911 Community™/ N; \% T3 p, F& u7 i* p" N% v3 C1 p8 V[img]+ b8 S8 S; _: E5 S, Q. y4 v7 k# D4 b" k- c' D2 M* K( w911 Community™5 `1 I1 T2 b6 e' D) r911 Community™$ ]& V9 z7 c9 M) D" H Y3 E4 h5 p5 H/ b* {5 G4 m' w7 c- [" \1 ]& v% L: u" B" r$ x8 a# v5 T( ]( B: N8 g/ N/ F/ m1 a0 a! w$ j$ i

Update 01/11Update 05/11


Update 10/11
Update 12/11Update 28/11Update 07/12


Update 31/01/2012
Doremon che 2012Doremon che 2012Doremon che 2012Doremon chế 2012 mới nhất


Update 01/02


Update 03/02
doremon che 2012


Update 07/02
Mình thích cách suy nghĩ của bạn....:panda46::panda46:
Bậy quá :panda2::panda23::panda23::panda23:
Ai nằm trong 99% thì thanks [ thật lòng nhá ]


Update 16/02


Update 20/02


Update 23/02


Update 25/02


Update 03/03


Update 06/03


Update 20/03


Update 21/03Update 26/03


Update 03/04