Bắt đầu các bạn mở 1 hình ra ..


Các bạn nhân đôi layer lên bằng cách ctrl + J
Sử dụng công cụ elip để vẽ các hình tròn nhỏKích đúp vào layer vừa vẽ hình tròn sẽ hiện ra bảng layer style
chỉnh theo các thông số như hình trên ta được:


Sau đó giữ ctrl chỉ vào layer để có được vùng chọn


Vào menu edit ~~> Define Brush Preset đặt tên là bong bóng


Tiếp theo các bạn ấn F5 để mở brushes settingsSau đó ok, trong layer các bạn đang làm sẽ xuất hiện thêm 1 số bong bóng con nữa


Các bạn tạo thêm 1 ít bong bóng nữa cho đẹp


Nguồn: vietphotoshop