Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Host Beta up anh riêng Vn-Zoom

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

Vn-Zoom.com Reviews

Hội những người bạn Vn-ZoomTrang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 31
 1. #1
  daicait's Avatar
  daicait vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  290
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  929/159 bài viết

  Default Giáo trình hướng dẫn sử dụng SAP 2000

  Click this bar to view the full image.


  Hướng dẩn tự học kết cấu trong xây dựng
  Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ thuùc ñaåy caùc ngaønh kinh teá phaùt trieån moät caùch ñaùng keå, coù theå noùi ñaây laø ñænh cao cuûa söï phaùt trieån ñoái vôùi xaõ hoäi loaøi ngöôøi töø tröôùc ñeán nay. Song song vôùi ñaø phaùt trieån ñoù, ngaønh xaây döïng cuõng coù nhöõng böôùc phaùt trieån khoâng ngöøng trong vieäc caûi tieán kyõ thuaät thieát keá keát caáu vaø döï toaùn … Vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính vaø coâng ngheä phaàn meàm nhö hieän nay maùy tính giuùp caùc baïn thöïc hieän moät caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû caùc coâng trình xaây döïng; nhöõng toøa nhaø cao taàng, nhöõng chieác caàu to lôùn vöôït soâng vaø caùc coâng trình lôùn khaùc. Ngaøy nay, ngöôøi ta khoâng tính toaùn keát caáu hay thieát keá caùc coâng trình kieán truùc theo phöông phaùp thuû coâng nöõa maø taát caû ñeàu ñöôïc thieát keá vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính thoâng qua caùc chöông trình phaàn meàm, chaúng haïn nhö AUTOCAD, SAP, STRUDCAD, STAADPRO, SAMCEF
  Trong nhöõng naêm 90 chaéc haún baïn cuõng ñaõ töøng nghe qua nhöõng phieân baûn SAP86, SAP 90 . . .taát caû nhöõng chöông trình naøy ñaõ söû duïng roäng raõi vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø maïnh trong thieát keá nhöng trong quaù trình söû duïng coøn moät soá ñieåm chöa thuaän lôïi vôùi ngöôøi söû duïng chaúng haïn nhö quaù trình nhaäp döõ lieäu coøn chaäm vaø giao dieän cuûa noù coøn nhieàu ñieåm haïn cheá, vì phaûi chaïy ôû cheá ñoä MS-DOS, do ñoù raát baát tieän cho ngöôøi söû duïng nhaát laø khi söû duïng caùc leänh. Ñeå khaéc phuïc nhöõõng haïn cheá cuûa caùc phieân baûn tröôùc ñoù, phieân baûn SAP 2000 ra ñôøi. Ñaây laø moät trong nhöõng phaàn meàm tính toaùn keát caáu noåi tieáng treân theá giôùi, ñieåm öu vieät cuûa noù laø khaû naêng tính toaùn raát maïnh, deã söû duïng vaø ñöôïc xem laø moät coâng cuï tính toaùn chính trong xaây döïng ngaøy nay.
  Ñeå cung caáp theâm taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân vaø taát caû baïn ñoïc quan taâm ñeán caùc chöông trình thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa cuûa maùy tính öùng duïng trong xaây döïng, Tuû saùch STK haân haïnh giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc CD “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SAP 2000” Ñaây laø CD höôùng daãn töï hoïc tính toaùn keát caáu trong xaây döïng, CD ñöôïc trình baøy raát tröïc quan thoâng qua caùc höôùng daãn töøng böôùc baèng caùc hình aûnh caét tröïc tieáp töø maøn hình maùy tính, neân ngöôøi söû duïng raát deã thöïc haønh vaø öùng duïng trong thöïc tieãn.
  CD naøy ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû toång hôïp caùc baøi giaûng phaàn lyù thuyeát tính toaùn thieát keá keát caáu (tính baèng tay) vaø ñöôïc trieån khai tính toaùn cuï theå baèng maùy tính thoâng quan ñeán phaàn meàm SAP 2000. Ñeå coù theå söû duïng toát CD naøy, nhoùm bieân soaïn khuyeán caùo vôùi baïn ñoïc nhö sau : SAP 2000 cuõng chæ laø moät coâng cuï giuùp caùc baïn tính toaùn nhanh, chính xaùc hôn, SAP 2000 khoâng phaûi laø caây ñuõa thaàn trong caùc chuyeän thaàn thoaïi coù theå giuùp caùc baïn laøm moïi chuyeän, caùc baïn caàn phaûi naém ñöôïc caùc nguyeân lyù cô baûn trong tính toaùn thieát keá nhaát laø caàn tham khaûo theâm caùc taøi lieäu lieân quan ñeán phaàn töû höõu haïn ñeå khai thaùc toái ña söùc maïnh cuûa phaàn meàm naøy. Phaàn lyù thuyeát khoâng naèm trong noäi dung cuûa CD naøy. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá taøi lieäu sau seõ giuùp caùc baïn khai thaùc toát hôn chöông trình naøy.
  1. Vuõ maïnh Huøng : Cô hoïc vaø keát caáu coâng trình. Nhaø xuaát baûn xaây döïng
  2. Chu Quoác Thaéng. Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät.
  3. Buøi Ñöùc Vinh, Leâ Song Giang : Höôùng daãn söû duïng phöông phaùp phaàn töû höõu haïn trong tính toaùn keát caáu, Khoa Xaây Döïng ÑHBK Tp HCM, 1995.
  4. Buøi ñöùc Vinh. Phaân tích vaø thieát keá keát caáu baèng phaàn meàm Sap 2000
  Noäi dung CD naøy goàm baûng coâng cuï, giao dieän ñoà hoïa vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Ñaây laø phaàn höôùng daãn chi tieát veà caùch söû duïng caùc trình ñôn vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Trong quaù trình thöïc haønh caùc baøi taäp, neáu chöa roõ caùc tính naêng cuûa boä coâng cuï SAP 2000 caùc baïn coù theå xem laïi phaàn naøy ñeå roõ hôn.
  Vì CD naøy bieân soaïn cho ngöôøi töï hoïc neân vieäc boá cuïc CD chuùng toâi khoâng saép xeáp theo kieåu giaùo trình ñôn thuaàn laø hoïc lyù thuyeát xong môùi thöïc haønh deã gaây nhaøm chaùn, ñeå giaûm bôùt thôøi gian vaø taïo söï höùng thuù trong hoïc taäp chuùng toâi bieân soaïn theo caùch thöïc haønh ñeå naém kieán thöùc vaø thoâng qua ñoù hieåu lyù thuyeát. Ñaây laø caùch hoïc ñoát giai ñoaïn raát coù hieäu quaû. Vôùi CD naøy caùc baïn chæ maát 20 tieát töï hoïc laø coù theå naém vöõng nhöõng phaàn cô baûn cuûa chöông trình SAP 2000, vaø treân cô sôû ñoù caùc baïn coù theå öùng duïng vaøo thöïc teá taát caû nhöõng baøi toaùn keát caáu caàn thieát khaùc. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá baøi taäp tính toaùn coù saün ñaùp soá vaø thöû giaûi laïi baèng maùy ñeå coù theå so saùnh vôùi 2 caùch thöïc hieän qua ñoù caùc baïn seõ hieåu roõ hôn veà SAP 2000. Maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc mình ñeå nghieân cöùu bieân soaïn CD naøy phuïc vuï baïn ñoïc, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän khaû naêng veà trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø kinh nghieäm coøn nhieàu ñieàu phaûi hoïc hoûi theâm neân khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa baïn ñoïc vaø caùc thaày coâ giaùo ñeå CD ñöôïc hoaøn chænh hôn.


  Phần 1


  Download rapidshare  Password: http://get4share.com

 2. Có 13 thành viên cảm ơn daicait cho bài viết này:
  daitavuong (22-10-2008), dontcry87 (18-02-2009), h2a91990 (26-11-2011), hhanh (20-06-2008), hoamauxanh (26-10-2008), klv_chicken (28-08-2012), ltv_ngocphuoc (04-12-2008), mentrip (01-06-2011), ndqn (28-10-2008), phuonghva (24-06-2011), thaibaolong11 (10-10-2008), vietmx06 (18-02-2009), zelot (01-10-2008)

 3. #2
  PHUONGHD282's Avatar
  PHUONGHD282 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default

  Bác ơi sao em dow không dược. bác giúp em với

 4. Có 2 thành viên cảm ơn PHUONGHD282 cho bài viết này:
  hhanh (20-06-2008), zelot (01-10-2008)

 5. #3
  BangVu126's Avatar
  BangVu126 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  bác ơi ko down dc. các bác xem thế nào giúp e với

 6. Có 1 thành viên cảm ơn BangVu126 cho bài viết này:
  zelot (01-10-2008)

 7. #4
  cauduong2006's Avatar
  cauduong2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  10
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  8/3 bài viết

  Default

  van down dc ma ban!

 8. Có 1 thành viên cảm ơn cauduong2006 cho bài viết này:
  zelot (01-10-2008)

 9. #5
  bita38's Avatar
  bita38 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  làm sao để down giáo trình sap 2000, giúp với

 10. Có 1 thành viên cảm ơn bita38 cho bài viết này:
  zelot (01-10-2008)

 11. #6
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  down co duoc dau

 12. Có 1 thành viên cảm ơn dongsonglodang1803 cho bài viết này:
  zelot (01-10-2008)

 13. #7
  hoamauxanh's Avatar
  hoamauxanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2008
  Bài
  2
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  không down được, bác xem lại cho anh em!

 14. Có 1 thành viên cảm ơn hoamauxanh cho bài viết này:
  zelot (01-10-2008)

 15. #8
  dog_handsome's Avatar
  dog_handsome vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Feb 2008
  Bài
  130
  Cảm ơn
  35
  Điểm
  1.154/68 bài viết

  Default

  Trích hoamauxanh View Post
  không down được, bác xem lại cho anh em!
  Mình down bình thường. Bạn kiểm tra lại đi

 16. Có 2 thành viên cảm ơn dog_handsome cho bài viết này:
  doicaida (03-03-2013), zelot (01-10-2008)

 17. #9
  zelot's Avatar
  zelot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  149
  Cảm ơn
  253
  Điểm
  51/23 bài viết

  Default

  cám ơn nhé mính sẽ down cái này cho anh trai hí hí cmas ơn nhìu nhé ^^!
  ^^!

 18. #10
  zelot's Avatar
  zelot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  149
  Cảm ơn
  253
  Điểm
  51/23 bài viết

  Default

  Van dơn binh thuong ma` co le moi nguoi nen pót len mediafire chu xai RP va MU it người sử dụng được

 19. #11
  zelot's Avatar
  zelot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  149
  Cảm ơn
  253
  Điểm
  51/23 bài viết

  Default

  đề nghị post len meida fire ^^!

 20. #12
  zelot's Avatar
  zelot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  149
  Cảm ơn
  253
  Điểm
  51/23 bài viết

  Default

  cai nay co web truc tiep k nhi save web laithe nay kho dung wa

 21. #13
  anhtuyen_arc's Avatar
  anhtuyen_arc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2008
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích daicait View Post
  Click this bar to view the full image.


  Hướng dẩn tự học kết cấu trong xây dựng
  Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ thuùc ñaåy caùc ngaønh kinh teá phaùt trieån moät caùch ñaùng keå, coù theå noùi ñaây laø ñænh cao cuûa söï phaùt trieån ñoái vôùi xaõ hoäi loaøi ngöôøi töø tröôùc ñeán nay. Song song vôùi ñaø phaùt trieån ñoù, ngaønh xaây döïng cuõng coù nhöõng böôùc phaùt trieån khoâng ngöøng trong vieäc caûi tieán kyõ thuaät thieát keá keát caáu vaø döï toaùn … Vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính vaø coâng ngheä phaàn meàm nhö hieän nay maùy tính giuùp caùc baïn thöïc hieän moät caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû caùc coâng trình xaây döïng; nhöõng toøa nhaø cao taàng, nhöõng chieác caàu to lôùn vöôït soâng vaø caùc coâng trình lôùn khaùc. Ngaøy nay, ngöôøi ta khoâng tính toaùn keát caáu hay thieát keá caùc coâng trình kieán truùc theo phöông phaùp thuû coâng nöõa maø taát caû ñeàu ñöôïc thieát keá vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính thoâng qua caùc chöông trình phaàn meàm, chaúng haïn nhö AUTOCAD, SAP, STRUDCAD, STAADPRO, SAMCEF
  Trong nhöõng naêm 90 chaéc haún baïn cuõng ñaõ töøng nghe qua nhöõng phieân baûn SAP86, SAP 90 . . .taát caû nhöõng chöông trình naøy ñaõ söû duïng roäng raõi vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø maïnh trong thieát keá nhöng trong quaù trình söû duïng coøn moät soá ñieåm chöa thuaän lôïi vôùi ngöôøi söû duïng chaúng haïn nhö quaù trình nhaäp döõ lieäu coøn chaäm vaø giao dieän cuûa noù coøn nhieàu ñieåm haïn cheá, vì phaûi chaïy ôû cheá ñoä MS-DOS, do ñoù raát baát tieän cho ngöôøi söû duïng nhaát laø khi söû duïng caùc leänh. Ñeå khaéc phuïc nhöõõng haïn cheá cuûa caùc phieân baûn tröôùc ñoù, phieân baûn SAP 2000 ra ñôøi. Ñaây laø moät trong nhöõng phaàn meàm tính toaùn keát caáu noåi tieáng treân theá giôùi, ñieåm öu vieät cuûa noù laø khaû naêng tính toaùn raát maïnh, deã söû duïng vaø ñöôïc xem laø moät coâng cuï tính toaùn chính trong xaây döïng ngaøy nay.
  Ñeå cung caáp theâm taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân vaø taát caû baïn ñoïc quan taâm ñeán caùc chöông trình thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa cuûa maùy tính öùng duïng trong xaây döïng, Tuû saùch STK haân haïnh giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc CD “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SAP 2000” Ñaây laø CD höôùng daãn töï hoïc tính toaùn keát caáu trong xaây döïng, CD ñöôïc trình baøy raát tröïc quan thoâng qua caùc höôùng daãn töøng böôùc baèng caùc hình aûnh caét tröïc tieáp töø maøn hình maùy tính, neân ngöôøi söû duïng raát deã thöïc haønh vaø öùng duïng trong thöïc tieãn.
  CD naøy ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû toång hôïp caùc baøi giaûng phaàn lyù thuyeát tính toaùn thieát keá keát caáu (tính baèng tay) vaø ñöôïc trieån khai tính toaùn cuï theå baèng maùy tính thoâng quan ñeán phaàn meàm SAP 2000. Ñeå coù theå söû duïng toát CD naøy, nhoùm bieân soaïn khuyeán caùo vôùi baïn ñoïc nhö sau : SAP 2000 cuõng chæ laø moät coâng cuï giuùp caùc baïn tính toaùn nhanh, chính xaùc hôn, SAP 2000 khoâng phaûi laø caây ñuõa thaàn trong caùc chuyeän thaàn thoaïi coù theå giuùp caùc baïn laøm moïi chuyeän, caùc baïn caàn phaûi naém ñöôïc caùc nguyeân lyù cô baûn trong tính toaùn thieát keá nhaát laø caàn tham khaûo theâm caùc taøi lieäu lieân quan ñeán phaàn töû höõu haïn ñeå khai thaùc toái ña söùc maïnh cuûa phaàn meàm naøy. Phaàn lyù thuyeát khoâng naèm trong noäi dung cuûa CD naøy. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá taøi lieäu sau seõ giuùp caùc baïn khai thaùc toát hôn chöông trình naøy.
  1. Vuõ maïnh Huøng : Cô hoïc vaø keát caáu coâng trình. Nhaø xuaát baûn xaây döïng
  2. Chu Quoác Thaéng. Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät.
  3. Buøi Ñöùc Vinh, Leâ Song Giang : Höôùng daãn söû duïng phöông phaùp phaàn töû höõu haïn trong tính toaùn keát caáu, Khoa Xaây Döïng ÑHBK Tp HCM, 1995.
  4. Buøi ñöùc Vinh. Phaân tích vaø thieát keá keát caáu baèng phaàn meàm Sap 2000
  Noäi dung CD naøy goàm baûng coâng cuï, giao dieän ñoà hoïa vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Ñaây laø phaàn höôùng daãn chi tieát veà caùch söû duïng caùc trình ñôn vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Trong quaù trình thöïc haønh caùc baøi taäp, neáu chöa roõ caùc tính naêng cuûa boä coâng cuï SAP 2000 caùc baïn coù theå xem laïi phaàn naøy ñeå roõ hôn.
  Vì CD naøy bieân soaïn cho ngöôøi töï hoïc neân vieäc boá cuïc CD chuùng toâi khoâng saép xeáp theo kieåu giaùo trình ñôn thuaàn laø hoïc lyù thuyeát xong môùi thöïc haønh deã gaây nhaøm chaùn, ñeå giaûm bôùt thôøi gian vaø taïo söï höùng thuù trong hoïc taäp chuùng toâi bieân soaïn theo caùch thöïc haønh ñeå naém kieán thöùc vaø thoâng qua ñoù hieåu lyù thuyeát. Ñaây laø caùch hoïc ñoát giai ñoaïn raát coù hieäu quaû. Vôùi CD naøy caùc baïn chæ maát 20 tieát töï hoïc laø coù theå naém vöõng nhöõng phaàn cô baûn cuûa chöông trình SAP 2000, vaø treân cô sôû ñoù caùc baïn coù theå öùng duïng vaøo thöïc teá taát caû nhöõng baøi toaùn keát caáu caàn thieát khaùc. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá baøi taäp tính toaùn coù saün ñaùp soá vaø thöû giaûi laïi baèng maùy ñeå coù theå so saùnh vôùi 2 caùch thöïc hieän qua ñoù caùc baïn seõ hieåu roõ hôn veà SAP 2000. Maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc mình ñeå nghieân cöùu bieân soaïn CD naøy phuïc vuï baïn ñoïc, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän khaû naêng veà trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø kinh nghieäm coøn nhieàu ñieàu phaûi hoïc hoûi theâm neân khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa baïn ñoïc vaø caùc thaày coâ giaùo ñeå CD ñöôïc hoaøn chænh hôn.


  Phần 1


  Download rapidshare

  Password: http://get4share.com
  ,nlk;jnm;lmnj;lm;lm;lm /lm;l

 22. #14
  anhtuyen_arc's Avatar
  anhtuyen_arc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2008
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default chan wa bac oi ko dơn dc

  HTML Code:
  [HTML][HTML][HTML][HTML][PHP][PHP][QUOTE][MUSIC]
  
  Trích daicait View Post
  Click this bar to view the full image. Hướng dẩn tự học kết cấu trong xây dựng Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ thuùc ñaåy caùc ngaønh kinh teá phaùt trieån moät caùch ñaùng keå, coù theå noùi ñaây laø ñænh cao cuûa söï phaùt trieån ñoái vôùi xaõ hoäi loaøi ngöôøi töø tröôùc ñeán nay. Song song vôùi ñaø phaùt trieån ñoù, ngaønh xaây döïng cuõng coù nhöõng böôùc phaùt trieån khoâng ngöøng trong vieäc caûi tieán kyõ thuaät thieát keá keát caáu vaø döï toaùn … Vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính vaø coâng ngheä phaàn meàm nhö hieän nay maùy tính giuùp caùc baïn thöïc hieän moät caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû caùc coâng trình xaây döïng; nhöõng toøa nhaø cao taàng, nhöõng chieác caàu to lôùn vöôït soâng vaø caùc coâng trình lôùn khaùc. Ngaøy nay, ngöôøi ta khoâng tính toaùn keát caáu hay thieát keá caùc coâng trình kieán truùc theo phöông phaùp thuû coâng nöõa maø taát caû ñeàu ñöôïc thieát keá vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính thoâng qua caùc chöông trình phaàn meàm, chaúng haïn nhö AUTOCAD, SAP, STRUDCAD, STAADPRO, SAMCEF Trong nhöõng naêm 90 chaéc haún baïn cuõng ñaõ töøng nghe qua nhöõng phieân baûn SAP86, SAP 90 . . .taát caû nhöõng chöông trình naøy ñaõ söû duïng roäng raõi vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø maïnh trong thieát keá nhöng trong quaù trình söû duïng coøn moät soá ñieåm chöa thuaän lôïi vôùi ngöôøi söû duïng chaúng haïn nhö quaù trình nhaäp döõ lieäu coøn chaäm vaø giao dieän cuûa noù coøn nhieàu ñieåm haïn cheá, vì phaûi chaïy ôû cheá ñoä MS-DOS, do ñoù raát baát tieän cho ngöôøi söû duïng nhaát laø khi söû duïng caùc leänh. Ñeå khaéc phuïc nhöõõng haïn cheá cuûa caùc phieân baûn tröôùc ñoù, phieân baûn SAP 2000 ra ñôøi. Ñaây laø moät trong nhöõng phaàn meàm tính toaùn keát caáu noåi tieáng treân theá giôùi, ñieåm öu vieät cuûa noù laø khaû naêng tính toaùn raát maïnh, deã söû duïng vaø ñöôïc xem laø moät coâng cuï tính toaùn chính trong xaây döïng ngaøy nay. Ñeå cung caáp theâm taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân vaø taát caû baïn ñoïc quan taâm ñeán caùc chöông trình thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa cuûa maùy tính öùng duïng trong xaây döïng, Tuû saùch STK haân haïnh giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc CD “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SAP 2000” Ñaây laø CD höôùng daãn töï hoïc tính toaùn keát caáu trong xaây döïng, CD ñöôïc trình baøy raát tröïc quan thoâng qua caùc höôùng daãn töøng böôùc baèng caùc hình aûnh caét tröïc tieáp töø maøn hình maùy tính, neân ngöôøi söû duïng raát deã thöïc haønh vaø öùng duïng trong thöïc tieãn. CD naøy ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû toång hôïp caùc baøi giaûng phaàn lyù thuyeát tính toaùn thieát keá keát caáu (tính baèng tay) vaø ñöôïc trieån khai tính toaùn cuï theå baèng maùy tính thoâng quan ñeán phaàn meàm SAP 2000. Ñeå coù theå söû duïng toát CD naøy, nhoùm bieân soaïn khuyeán caùo vôùi baïn ñoïc nhö sau : SAP 2000 cuõng chæ laø moät coâng cuï giuùp caùc baïn tính toaùn nhanh, chính xaùc hôn, SAP 2000 khoâng phaûi laø caây ñuõa thaàn trong caùc chuyeän thaàn thoaïi coù theå giuùp caùc baïn laøm moïi chuyeän, caùc baïn caàn phaûi naém ñöôïc caùc nguyeân lyù cô baûn trong tính toaùn thieát keá nhaát laø caàn tham khaûo theâm caùc taøi lieäu lieân quan ñeán phaàn töû höõu haïn ñeå khai thaùc toái ña söùc maïnh cuûa phaàn meàm naøy. Phaàn lyù thuyeát khoâng naèm trong noäi dung cuûa CD naøy. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá taøi lieäu sau seõ giuùp caùc baïn khai thaùc toát hôn chöông trình naøy. 1. Vuõ maïnh Huøng : Cô hoïc vaø keát caáu coâng trình. Nhaø xuaát baûn xaây döïng 2. Chu Quoác Thaéng. Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät. 3. Buøi Ñöùc Vinh, Leâ Song Giang : Höôùng daãn söû duïng phöông phaùp phaàn töû höõu haïn trong tính toaùn keát caáu, Khoa Xaây Döïng ÑHBK Tp HCM, 1995. 4. Buøi ñöùc Vinh. Phaân tích vaø thieát keá keát caáu baèng phaàn meàm Sap 2000 Noäi dung CD naøy goàm baûng coâng cuï, giao dieän ñoà hoïa vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Ñaây laø phaàn höôùng daãn chi tieát veà caùch söû duïng caùc trình ñôn vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Trong quaù trình thöïc haønh caùc baøi taäp, neáu chöa roõ caùc tính naêng cuûa boä coâng cuï SAP 2000 caùc baïn coù theå xem laïi phaàn naøy ñeå roõ hôn. Vì CD naøy bieân soaïn cho ngöôøi töï hoïc neân vieäc boá cuïc CD chuùng toâi khoâng saép xeáp theo kieåu giaùo trình ñôn thuaàn laø hoïc lyù thuyeát xong môùi thöïc haønh deã gaây nhaøm chaùn, ñeå giaûm bôùt thôøi gian vaø taïo söï höùng thuù trong hoïc taäp chuùng toâi bieân soaïn theo caùch thöïc haønh ñeå naém kieán thöùc vaø thoâng qua ñoù hieåu lyù thuyeát. Ñaây laø caùch hoïc ñoát giai ñoaïn raát coù hieäu quaû. Vôùi CD naøy caùc baïn chæ maát 20 tieát töï hoïc laø coù theå naém vöõng nhöõng phaàn cô baûn cuûa chöông trình SAP 2000, vaø treân cô sôû ñoù caùc baïn coù theå öùng duïng vaøo thöïc teá taát caû nhöõng baøi toaùn keát caáu caàn thieát khaùc. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá baøi taäp tính toaùn coù saün ñaùp soá vaø thöû giaûi laïi baèng maùy ñeå coù theå so saùnh vôùi 2 caùch thöïc hieän qua ñoù caùc baïn seõ hieåu roõ hôn veà SAP 2000. Maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc mình ñeå nghieân cöùu bieân soaïn CD naøy phuïc vuï baïn ñoïc, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän khaû naêng veà trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø kinh nghieäm coøn nhieàu ñieàu phaûi hoïc hoûi theâm neân khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa baïn ñoïc vaø caùc thaày coâ giaùo ñeå CD ñöôïc hoaøn chænh hôn.
  [/PHP][/PHP]
  [/HTML][/HTML][/HTML][/HTML][/MUSIC]


  Phần 1


  Download rapidshare

  Password: http://get4share.com[/QUOTE]
  ,nlk;jnm;lmnj;lm;lm;lm /lm;l

 23. #15
  style8xvn's Avatar
  style8xvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  4
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  cam on ban nhieu

 

 
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •