Follow us on...
Follow us on Facebook

VN-Zoom.com chung tay vì Cộng đồng

Kaka - ứng dụng hát Karaoke trên mobile

Tuyển Mod Mobile diễn dàn Vn-Zoom.com 2014

Chiêm ngưỡng BaoMoi đẹp "tuyệt diệu" trên Windows Phone

Vn-Zoom.com tặng key vip Tenlua.vn

Toàn cảnh Vn-Zoom tham gia họp báo Asus Zenfone
kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. #1
  k3vindor4's Avatar
  k3vindor4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Jun 2013
  Đến từ
  www.Brazzer.com
  Bài
  94
  Cảm ơn
  20
  Điểm
  171/28 bài viết
  VR power
  0

  Default Bảng mã màu RGB Full

  EEEEEE DDDDDD CCCCCC BBBBBB AAAAAA 999999
  888888 777777 666666 555555 444444 333333
  222222 111111 000000 FF0000 EE0000 DD0000
  CC0000 BB0000 AA0000 990000 880000 770000
  660000 550000 440000 330000 220000 110000
  FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00
  CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00
  99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00
  66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
  33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
  00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00
  FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00
  CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00
  99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00
  66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
  33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00
  00CCFF 00CCCC 33CC66 33CC33 00CC99 00CC66
  00CC33 00CC00 FF99FF FF99CC FF9999 FF9966
  FF9933 FF9900 CC99FF CC99CC CC9999 CC9966
  CC9933 CC9900 9999FF 9999CC 999999 999966
  999933 999900 6699FF 6699CC 669999 669966
  669933 669900 3399FF 3399CC 339999 339966
  339933 339900 0099FF 0099CC 009999 009966
  009933 009900 FF66FF FF66CC FF6699 FF6666
  FF6633 FF6600 CC66FF CC66CC CC6699 CC6666
  CC6633 CC6600 9966FF 9966CC 996699 996666
  996633 996600 6666FF 6666CC 666699 666666
  666633 666600 3366FF 3366CC 336699 336666
  336633 336600 0066FF 0066CC 006699 006666
  006633 006600 FF33FF FF33CC FF3399 FF3366
  FF3333 FF3300 CC33FF CC33CC CC3399 CC3366
  CC3333 CC3300 9933FF 9933CC 993399 993366
  993333 993300 6633FF 6633CC 663399 663366
  663333 663300 3333FF 3333CC 333399 333366
  333333 333300 0033FF FF3333 0033CC 003399
  003366 003333 003300 FF00FF FF00CC FF0099
  FF0066 FF0033 FF0000 CC00FF CC00CC CC0099
  CC0066 CC0033 CC0000 9900FF 9900CC 990099
  990066 990033 990000 6600FF 6600CC 660099
  660066 660033 660000 3300FF 3300CC 330099
  330066 330033 330000 0000FF 0000CC 000099
  000066 000033 00FF00 00EE00 00DD00 00CC00
  00BB00 00AA00 009900 008800 007700 006600
  005500 004400 003300 002200 001100 0000FF
  0000EE 0000DD 0000CC 0000BB 0000AA 000099
  000088 000077 000055 000044 000022 000011
  Color & Name R-G-B Equivalent Hexadecimal #
  GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF
  WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5
  Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
  White 255 255 255 #FFFFFF
  Black 0 0 0 #000000
  DimGray 105 105 105 #696969
  LightGray 211 211 211 #D3D3D3
  Gray 190 190 190 #BEBEBE
  Gray11 28 28 28 #1C1C1C
  Gray21 54 54 54 #363636
  Gray31 79 79 79 #4F4F4F
  Gray41 105 105 105 #696969
  Gray51 130 130 130 #828282
  Gray61 156 156 156 #9C9C9C
  Gray71 181 181 181 #B5B5B5
  Gray81 207 207 207 #CFCFCF
  Gray91 232 232 232 #E8E8E8
  DarkGray 169 169 169 #A9A9A9
  LightSlateGray 119 136 153 #778899
  SlateGray 112 128 144 #708090
  SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF
  SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE
  SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD
  SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B
  DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F
  DarkSlateGray1 151 255 255 #97FFFF
  DarkSlateGray2 141 238 238 #8DEEEE
  DarkSlateGray3 121 205 205 #79CDCD
  DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B
  PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA
  FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0
  LightGoldenrodYellow 250 250 210 #FAFAD2
  SaddleBrown 139 69 19 #8B4513
  Sienna 160 82 45 #A0522D
  OldLace 253 245 230 #FDF5E6
  Linen 250 240 230 #FAF0E6
  PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5
  BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD
  Moccasin 255 228 181 #FFE4B5
  Peru 205 133 63 #CD853F
  Beige 245 245 220 #F5F5DC
  SandyBrown 244 164 96 #F4A460
  Snow1 255 250 250 #FFFAFA
  Snow2 238 233 233 #EEE9E9
  Snow3 205 201 201 #CDC9C9
  Snow4 139 137 137 #8B8989
  Seashell1 255 245 238 #FFF5EE
  Seashell2 238 229 222 #EEE5DE
  Seashell3 205 197 191 #CDC5BF
  Seashell4 139 134 130 #8B8682
  AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7
  AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB
  AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC
  AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0
  AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378
  Bisque1 255 228 196 #FFE4C4
  Bisque2 238 213 183 #EED5B7
  Bisque3 205 183 158 #CDB79E
  Bisque4 139 125 107 #8B7D6B
  PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9
  PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD
  PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95
  PeachPuff4 139 119 101 #8B7765
  NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD
  NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1
  NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B
  NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E
  LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD
  LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF
  LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5
  LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970
  Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC
  Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD
  Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1
  Cornsilk4 139 136 120 #8B8878
  Ivory1 255 255 240 #FFFFF0
  Ivory2 238 238 224 #EEEEE0
  Ivory3 205 205 193 #CDCDC1
  Ivory4 139 139 131 #8B8B83
  MintCream 245 255 250 #F5FFFA
  Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0
  Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0
  Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1
  Honeydew4 131 139 131 #838B83
  LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5
  LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5
  LavenderBlush3 205 193 197 #CDC1C5
  LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386
  Lavender 230 230 250 #E6E6FA
  MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1
  MistyRose2 238 213 210 #EED5D2
  MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5
  MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B
  Azure1 240 255 255 #F0FFFF
  Azure2 224 238 238 #E0EEEE
  Azure3 193 205 205 #C1CDCD
  Azure4 131 139 139 #838B8B
  AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF
  LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF
  MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE
  SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD
  SlateBlue1 131 111 255 #836FFF
  SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE
  SlateBlue3 105 89 205 #6959CD
  SlateBlue4 71 60 139 #473C8B
  DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B
  RoyalBlue 65 105 225 #4169E1
  RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF
  RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE
  RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD
  RoyalBlue4 39 64 139 #27408B
  Blue1 0 0 255 #0000FF
  Blue2 0 0 238 #0000EE
  DarkBlue 0 0 139 #00008B
  NavyBlue 0 0 128 #000080
  MidnightBlue 25 25 112 #191970
  CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED
  MediumBlue 0 0 205 #0000CD
  PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6
  DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF
  DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE
  DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD
  DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B
  SteelBlue 70 130 180 #4682B4
  SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF
  SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE
  SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD
  SteelBlue4 54 100 139 #36648B
  DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF
  DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE
  DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD
  DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B
  SkyBlue 135 206 235 #87CEEB
  SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF
  SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE
  SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD
  SkyBlue4 74 112 139 #4A708B
  LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA
  LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF
  LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE
  LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD
  LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B
  LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE
  LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF
  LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE
  LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD
  LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B
  LightBlue 173 216 230 #ADD8E6
  LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF
  LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE
  LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD
  LightBlue4 104 131 139 #68838B
  LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF
  LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE
  LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD
  LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B
  CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0
  CadetBlue1 152 245 255 #98F5FF
  CadetBlue2 142 229 238 #8EE5EE
  CadetBlue3 122 197 205 #7AC5CD
  CadetBlue4 83 134 139 #53868B
  PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE
  PaleTurquoise1 187 255 255 #BBFFFF
  PaleTurquoise2 174 238 238 #AEEEEE
  PaleTurquoise3 150 205 205 #96CDCD
  PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B
  MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC
  DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1
  Turquoise 64 224 208 #40E0D0
  Turquoise1 0 245 255 #00F5FF
  Turquoise2 0 229 238 #00E5EE
  Turquoise3 0 197 205 #00C5CD
  Turquoise4 0 134 139 #00868B
  Cyan1 0 255 255 #00FFFF
  Cyan2 0 238 238 #00EEEE
  Cyan3 0 205 205 #00CDCD
  DarkCyan 0 139 139 #008B8B
  Aquamarine1 127 255 212 #7FFFD4
  Aquamarine2 118 238 198 #76EEC6
  Aquamarine3 102 205 170 #66CDAA
  Aquamarine4 69 139 116 #458B74
  DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F
  DarkSeaGreen1 193 255 193 #C1FFC1
  DarkSeaGreen2 180 238 180 #B4EEB4
  DarkSeaGreen3 155 205 155 #9BCD9B
  DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69
  SeaGreen 46 139 87 #2E8B57
  SeaGreen1 84 255 159 #54FF9F
  SeaGreen2 78 238 148 #4EEE94
  SeaGreen3 67 205 128 #43CD80
  PaleGreen 152 251 152 #98FB98
  PaleGreen1 154 255 154 #9AFF9A
  PaleGreen2 144 238 144 #90EE90
  PaleGreen3 124 205 124 #7CCD7C
  PaleGreen4 84 139 84 #548B54
  SpringGreen1 0 255 127 #00FF7F
  SpringGreen2 0 238 118 #00EE76
  SpringGreen3 0 205 102 #00CD66
  SpringGreen4 0 139 69 #008B45
  Green1 0 255 0 #00FF00
  Green2 0 238 0 #00EE00
  Green3 0 205 0 #00CD00
  Green4 0 139 0 #008B00
  DarkGreen 0 100 0 #006400
  MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371
  LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA
  LightGreen 144 238 144 #90EE90
  LawnGreen 124 252 0 #7CFC00
  MediumSpringGreen 0 250 154 #00FA9A
  GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F
  Lime 50 205 50 #32CD32
  YellowGreen 154 205 50 #9ACD32
  ForestGreen 34 139 34 #228B22
  Chartreuse1 127 255 0 #7FFF00
  Chartreuse2 118 238 0 #76EE00
  Chartreuse3 102 205 0 #66CD00
  Chartreuse4 69 139 0 #458B00
  OliveDrab 107 142 35 #6B8E23
  OliveDrab1 192 255 62 #C0FF3E
  OliveDrab2 179 238 58 #B3EE3A
  OliveDrab3 154 205 50 #9ACD32
  OliveDrab4 105 139 34 #698B22
  DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F
  DarkOliveGreen1 202 255 112 #CAFF70
  DarkOliveGreen2 188 238 104 #BCEE68
  DarkOliveGreen3 162 205 90 #A2CD5A
  DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D
  Khaki1 255 246 143 #FFF68F
  Khaki2 238 230 133 #EEE685
  Khaki3 205 198 115 #CDC673
  Khaki4 139 134 78 #8B864E
  DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B
  LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82
  LightGoldenrod1 255 236 139 #FFEC8B
  LightGoldenrod2 238 220 130 #EEDC82
  LightGoldenrod3 205 190 112 #CDBE70
  LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C
  LightYellow1 255 255 224 #FFFFE0
  LightYellow2 238 238 209 #EEEED1
  LightYellow3 205 205 180 #CDCDB4
  LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A
  Yellow1 255 255 0 #FFFF00
  Yellow2 238 238 0 #EEEE00
  Yellow3 205 205 0 #CDCD00
  Yellow4 139 139 0 #8B8B00
  Gold1 255 215 0 #FFD700
  Gold2 238 201 0 #EEC900
  Gold3 205 173 0 #CDAD00
  Gold4 139 117 0 #8B7500
  Goldenrod 218 165 32 #DAA520
  Goldenrod1 255 193 37 #FFC125
  Goldenrod2 238 180 34 #EEB422
  Goldenrod3 205 155 29 #CD9B1D
  Goldenrod4 139 105 20 #8B6914
  DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B
  DarkGoldenrod1 255 185 15 #FFB90F
  DarkGoldenrod2 238 173 14 #EEAD0E
  DarkGoldenrod3 205 149 12 #CD950C
  DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B
  RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F
  RosyBrown1 255 193 193 #FFC1C1
  RosyBrown2 238 180 180 #EEB4B4
  RosyBrown3 205 155 155 #CD9B9B
  RosyBrown4 139 105 105 #8B6969
  IndianRed 205 92 92 #CD5C5C
  IndianRed1 255 106 106 #FF6A6A
  IndianRed2 238 99 99 #EE6363
  IndianRed3 205 85 85 #CD5555
  IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A
  Sienna1 255 130 71 #FF8247
  Sienna2 238 121 66 #EE7942
  Sienna3 205 104 57 #CD6839
  Sienna4 139 71 38 #8B4726
  Burlywood 222 184 135 #DEB887
  Burlywood1 255 211 155 #FFD39B
  Burlywood2 238 197 145 #EEC591
  Burlywood3 205 170 125 #CDAA7D
  Burlywood4 139 115 85 #8B7355
  Wheat 245 222 179 #F5DEB3
  Wheat1 255 231 186 #FFE7BA
  Wheat2 238 216 174 #EED8AE
  Wheat3 205 186 150 #CDBA96
  Wheat4 139 126 102 #8B7E66
  Tan 210 180 140 #D2B48C
  Tan1 255 165 79 #FFA54F
  Tan2 238 154 73 #EE9A49
  Tan3 205 133 63 #CD853F
  Tan4 139 90 43 #8B5A2B
  Chocolate 210 105 30 #D2691E
  Chocolate1 255 127 36 #FF7F24
  Chocolate2 238 118 33 #EE7621
  Chocolate3 205 102 29 #CD661D
  Chocolate4 139 69 19 #8B4513
  Firebrick 178 34 34 #B22222
  Firebrick1 255 48 48 #FF3030
  Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C
  Firebrick3 205 38 38 #CD2626
  Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A
  Brown 165 42 42 #A52A2A
  Brown1 255 64 64 #FF4040
  Brown2 238 59 59 #EE3B3B
  Brown3 205 51 51 #CD3333
  Brown4 139 35 35 #8B2323
  Salmon 250 128 114 #FA8072
  Salmon1 255 140 105 #FF8C69
  Salmon2 238 130 98 #EE8262
  Salmon3 205 112 84 #CD7054
  Salmon4 139 76 57 #8B4C39
  LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A
  LightSalmon2 238 149 114 #EE9572
  LightSalmon3 205 129 98 #CD8162
  LightSalmon4 139 87 66 #8B5742
  Orange1 255 165 0 #FFA500
  Orange2 238 154 0 #EE9A00
  Orange3 205 133 0 #CD8500
  Orange4 139 90 0 #8B5A00
  DarkOrange 255 140 0 #FF8C00
  DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00
  DarkOrange2 238 118 0 #EE7600
  DarkOrange3 205 102 0 #CD6600
  DarkOrange4 139 69 0 #8B4500
  LightCoral 240 128 128 #F08080
  Coral 255 127 80 #FF7F50
  Coral1 255 114 86 #FF7256
  Coral2 238 106 80 #EE6A50
  Coral3 205 91 69 #CD5B45
  Coral4 139 62 47 #8B3E2F
  Tomato1 255 99 71 #FF6347
  Tomato2 238 92 66 #EE5C42
  Tomato3 205 79 57 #CD4F39
  Tomato4 139 54 38 #8B3626
  OrangeRed1 255 69 0 #FF4500
  OrangeRed2 238 64 0 #EE4000
  OrangeRed3 205 55 0 #CD3700
  OrangeRed4 139 37 0 #8B2500
  Red1 255 0 0 #FF0000
  Red2 238 0 0 #EE0000
  Red3 205 0 0 #CD0000
  DarkRed 139 0 0 #8B0000
  Rouge 198 0 0 #C60000
  Crimson 220 20 60 #DC143C
  DeepPink1 255 20 147 #FF1493
  DeepPink2 238 18 137 #EE1289
  DeepPink3 205 16 118 #CD1076
  DeepPink4 139 10 80 #8B0A50
  HotPink 255 105 180 #FF69B4
  HotPink1 255 110 180 #FF6EB4
  HotPink2 238 106 167 #EE6AA7
  HotPink3 205 96 144 #CD6090
  HotPink4 139 58 98 #8B3A62
  Pink 255 192 203 #FFC0CB
  Pink1 255 181 197 #FFB5C5
  Pink2 238 169 184 #EEA9B8
  Pink3 205 145 158 #CD919E
  Pink4 139 99 108 #8B636C
  LightPink 255 182 193 #FFB6C1
  LightPink1 255 174 185 #FFAEB9
  LightPink2 238 162 173 #EEA2AD
  LightPink3 205 140 149 #CD8C95
  LightPink4 139 95 101 #8B5F65
  PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093
  PaleVioletRed1 255 130 171 #FF82AB
  PaleVioletRed2 238 121 159 #EE799F
  PaleVioletRed3 205 104 137 #CD6889
  PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D
  Maroon 176 48 96 #B03060
  Maroon1 255 52 179 #FF34B3
  Maroon2 238 48 167 #EE30A7
  Maroon3 205 41 144 #CD2990
  Maroon4 139 28 98 #8B1C62
  VioletRed 208 32 144 #D02090
  VioletRed1 255 62 150 #FF3E96
  VioletRed2 238 58 140 #EE3A8C
  VioletRed3 205 50 120 #CD3278
  VioletRed4 139 34 82 #8B2252
  Magenta1 255 0 255 #FF00FF
  Magenta2 238 0 238 #EE00EE
  Magenta3 205 0 205 #CD00CD
  DarkMagenta 139 0 139 #8B008B
  Orchid 218 112 214 #DA70D6
  Orchid1 255 131 250 #FF83FA
  Orchid2 238 122 233 #EE7AE9
  Orchid3 205 105 201 #CD69C9
  Orchid4 139 71 137 #8B4789
  Plum 221 160 221 #DDA0DD
  Plum1 255 187 255 #FFBBFF
  Plum2 238 174 238 #EEAEEE
  Plum3 205 150 205 #CD96CD
  Plum4 139 102 139 #8B668B
  MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3
  MediumOrchid1 224 102 255 #E066FF
  MediumOrchid2 209 95 238 #D15FEE
  MediumOrchid3 180 82 205 #B452CD
  MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B
  DarkOrchid 153 50 204 #9932CC
  DarkOrchid1 191 62 255 #BF3EFF
  DarkOrchid2 178 58 238 #B23AEE
  DarkOrchid3 154 50 205 #9A32CD
  DarkOrchid4 104 34 139 #68228B
  MediumVioletRed 199 21 133 #C71585
  Violet 238 130 238 #EE82EE
  DarkViolet 148 0 211 #9400D3
  BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2
  Purple 128 0 128 #800080
  Purple1 160 32 240 #A020F0
  Purple2 155 48 255 #9B30FF
  Purple3 145 44 238 #912CEE
  Purple4 125 38 205 #7D26CD
  Purple5 85 26 139 #551A8B
  MediumPurple 147 112 219 #9370DB
  MediumPurple1 171 130 255 #AB82FF
  MediumPurple2 159 121 238 #9F79EE
  MediumPurple3 137 104 205 #8968CD
  MediumPurple4 93 71 139 #5D478B
  Thistle 216 191 216 #D8BFD8
  Thistle1 255 225 255 #FFE1FF
  Thistle2 238 210 238 #EED2EE
  Thistle3 205 181 205 #CDB5CD
  Thistle4 139 123 139 #8B7B8B
  AntiqueGold 221 196 136 #DDC488
  AgedPaper 236 171 83 #ECAB53
  Silver 192 192 192 #C0C0C0
  Teal 0 128 128 #008080
  Blush 255 204 153 #FFCC99

 2. Có 6 thành viên cảm ơn k3vindor4 cho bài viết này:
  hitle92 (05-02-2014), On Your Mark™ (28-12-2013), phuc2092a1 (04-07-2013), randy1st (16-12-2013), tholxag123vn2010 (22-12-2013), Trần Bá Trung (15-01-2014)

 3. #2
  phuc2092a1's Avatar
  phuc2092a1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Nov 2011
  Bài
  126
  Cảm ơn
  87
  Điểm
  11/11 bài viết
  VR power
  0

  Default

  wahs, thank bạn!

 4. #3
  randy1st's Avatar
  randy1st vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jan 2012
  Đến từ
  Đảo nhiệt đới:D
  Bài
  177
  Cảm ơn
  91
  Điểm
  24/18 bài viết
  VR power
  0

  Default

  thank thớt nhé

 5. #4
  __ALP__'s Avatar
  __ALP__ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Dec 2009
  Bài
  18
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết
  VR power
  0

  Default

  công phu quá

 6. #5
  ztphuc's Avatar
  ztphuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Aug 2012
  Đến từ
  Đồng Hới, Vietnam
  Bài
  355
  Cảm ơn
  152
  Điểm
  280/156 bài viết
  VR power
  0

  Default

  đầy trên mạng kìa công phu gì, nhưng mà vẫn tks thớt

 

 

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •