mình muốn lập 1 pic get link cho ae trên host fshare nhưng vì vấn đề IP nên chư biêt cách check proxy của mình. ae ai biết vấn đề này thì trà lời hộ mình cái