Chào các Pro.
Mình vừa lỡ tay xóa mất 1 file excel 2007. mình đã dùng qua các phần mềm phục hồi dữ liệu nhưng không được, vì các phần mềm này chỉ hỗ trợ tìm file XLS chứ không nhận dạng đựoc file XLSX.
Có Pro nào biết cách không giúp mình với, mình đang cần rất gáp

Thanks.