Heroes Lore: Wind of Soltia
Em dùng máy 3110c không chơi được bản 2.07
Mọi người tìm giúp em Heroes Lore: Wind of Soltia bản tiếng anh chơi được trên 3110c.
Mọi người có thể cho em biết thêm bản 2.07 có khác 0.02 ko ?
THANKS