ai có seve game Infinity Blade II phiên bản mới
Ip4s (FW 4, đã root )
có hướng dẫn nha
thank