Mình là sinh viên mới ra trường, chuyên ngành quản trị. Học lực bình thường, kinh nghiệm bán hàng, marketing, tuyển dụng, tư vấn mỗi thứ 1 tý.
Ngoại ngữ thì tầm tầm.
Không biết làm gì cho ra tiền bây giờ?