Để thay đổi mật khẩu wifi, bạn cần truy nhập vào TP-LINK theo địa chỉ IP bạn đã định trước, sau đó đăng nhập với User name và Password bạn đã đặt khi khi thiết lập wifi. Trên dao diện thu được, bạn có thể thay đổi mật khẩu wifi cũng như thay đổi các tùy chọn đối với wifi của bạn.

Làm thế nào để tìm ra địa chỉ IP của TP-LINK: Xem hướng dẫn tại Nguồn link bên dưới
Hướng dẫn đổi mật khẩu wifi: Xem hướng dẫn tại Nguồn link bên dưới
Nguồn Link:

Chúc bạn thành công!