Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 công nghiệp, thấy mọi người đi học rầm rộ quá, mình đang phân vân giữa Aptech và netpro, mọi ngườ ai có kinh nghiệm cho ý kiến tham khảo với............