pro nào đã qua map Custom Hero Survival 7.0 chỉ em với.cho em cả hình cộng skill nhé.hjx chơi mãi k qua được ức thật