t nhát ra ngoài mà tên này nó còn chán hơn t nữa :v