Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 21
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  doccodon01's Avatar
  doccodon01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Thế Giới Ko Tình Iu
  Bài
  149
  Cảm ơn
  62
  Điểm
  631/117 bài viết

  Default các lệnh trong DoTa (Warcraft III)

  mình là người nghiện dota . sau 1 thời gian chơi mình rut ra được 1 số lệnh trong game . ai biết thì post thêm cho em . Ai chưa biết thì nhấn THANKS nha


  Game mode
  -ap < all pick > : taát caû ngöôøi chôi ñöôïc choïn hero cuûa caû 2 beân
  -ar < all random > :taát caû ngöôøi chôi nhaän ñöôïc 1 hero baát kì cuûa caû 2 beân
  -as < all strength > : taát caû chæ ñöôïc choïn stregth hero
  -aa < all agility > : taát caû chæ ñöôïc choïn agility hero
  -ai < all intelligent > : taát caû chæ ñöôïc choïn intelligent hero
  -dm < death match > : sau moãi laàn cheát ngöôøi chôi seõ ñöôïc choïn laïi hero khaùc cuûa phe mình vôùi lvl vaø item nhö cuõ . hero ñaõ choïn roài seõ maát ñi . beân naøo maát heát 44 hero cuûa phe mình hoaëc vôõ nhaø laø thua . leänh phuï trong DM : -nd < no deaths > : khi cheát khoâng caàn ñôïi thôøi gian phuïc hoài ; -leves xx : giôùi haïn soá hero bò maát ( x = 1 – 43 )
  -du < duplicate mode > : cho pheùp coù theå coù 2 hero gioáng nhau
  -em < easy mode > : laøm tower ít maùu hôn , gieát creep nhaän ñöôïc nhieàu exp vaø gold hôn , moãi giaây nhaän ñöôïc nhieàu gold hôn ( 2 gold/s )
  -id < item drop > : khi hero cheát seõ bò rôi random 1 item
  -lm < league mode> : 2 beân laàn löôït choïn hero cuûa töøng beân
  -mm < mirror match > : hero cuûa 2 beân gioáng heät nhau ( beân naøy coù nhöõng con gì thì beân kia coù nhöõng con ñoù ) . sau 60s 2 beân seõ töï ñoäng ñoåi hero töông öùng cho nhau
  -mr < mode random > : cho pheùp choïn 1 cheá ñoä ngaãu nhieân cho game
  -nr < no repick > : khoâng ñöôïc choïn laïi hero trong caùc leänh random
  -ns < no swap > : khoâng ñöôïc ñoåi hero vôùi ñoàng ñoäi
  -nt < no top > : creep khoâng xuaát hieän ôû top lane
  -nm < no middle > : creep khoâng xuaát hieän ôû mid lane
  -nb < no bottom > : creep khoâng xuaát hieän ôû bottom
  -om < only middle > : creep chæ xuaát hieän ôû mid lane
  -oi < observer info > : cho pheùp hieån thò thoâng tin veà ngöôøi giaùm saùt traän ñaáu
  -pm < pooling mode > : cho pheùp caùc hero trong cuøng 1 team coù theå duøng hoaëc baùn item cuûa nhau ( neáu nhaët ñöôïc hoaëc ñoàng ñoäi cho mình )
  -ts < terrain snow > : maët ñaát phuû ñaày tuyeát traéng xoaù
  -rd < random draft > : taát caû ngöôøi chôi chæ ñöôïc choïn hero trong 22 hero maø maùy ñaõ random
  -sd <single draft > : moãi ngöôøi chôi chæ ñöôïc choïn 1 trong 3 hero ngaãu nhieân hieän leân treân maøn hình baèng caùch choïn leänh –pick x ( x = 1,2,3 ) . leänh phuï : -list : hieän laïi danh saùch 3 hero ñöôïc choïn ( duøng khi chöa choïn hero maø danh saùch ñaõ bieán maát )
  -sp < shuffle player > : ngöôøi chôi cuûa caû 2 beân seõ bò xaùo troän ngaãu nghieân
  -sh < same hero > : taát caû ngöôøi chôi coù hero gioáng heät nhau
  -tr < team random > : ngöôøi chôi nhaän ñöôïc ngaãu nhieân 1 hero beân team mình
  -xl < extended league > : 2 beân laàn löôït choïn hero theo thöù töï ñaët ra ( VD :1-2-2-2-1 )
  -random < random > : ngöôøi chôi duøng leänh naøy nhaän ñöôïc 1 hero baát kyø cuûa caû 2 beân
  -wtf : mana cost vaø cooldown baèng 0


  GAME COMMAND

  -gameinfo : hieån thò chi tieát veà caùc cheá ñoä ñöôïc choïn trong game
  -ma : xem teân vaø lvl cuûa taát caû hero ñoái phöông
  -ms : xem toác ñoä di chuyeån cuûa hero mình ñang duøng
  -di : hieån thò soá creep kill/deny cuûa hero mình
  -swaphero : leänh ñoåi hero mình ñang duøng vôùi 1 teammate ( trong voøng 90s baét ñaàu traän )
  -swapall : xaùo troän taát caû hero 2 beân cho nhau
  -unstuck : tele hero cuûa mình veà fountain sau 60s , duøng khi hero bò keït ( löu yù : trong 60s ñoù , hero seõ hoaøn toaøn baát ñoäng )
  -hnn : aån teân hero ñang duøng trong khi chat
  -doff/don : aån/hieän thôøi gian phuïc hoài sau khi cheát
  -courier : hieån thò bieåu töôïng “ Gaø” ( neáu coù ) ôû goùc döôùi beân traùi maøn hình
  -invokelist : hieån thò danh saùch taát caû skill cuûa Invoker .


  hjx hjx mấy bạn chịu khó copy về rồi đổi sang vni-times nha
  Thay đổi nội dung bởi doccodon01; 06-07-2008 lúc 08:15.  -----> nhớ lắm vn-zoom của 2008 - nhớ lắm lightmaria <------ 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 13 thành viên cảm ơn doccodon01 cho bài viết này:
  aishi7eru (12-01-2010), kidcat (07-07-2008), lengocquy0915712703 (29-07-2008), nguyen anh bach (18-02-2014), pjn7doccodon01 (09-07-2008), pokemon00 (20-12-2009), satthienlt (03-08-2008), teocodon15 (30-05-2012), theanh1905 (28-05-2009), tranducthien95 (05-08-2010), trjpvjp1 (10-07-2008), vadan301293 (02-01-2012), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 4. #2
  wewewe's Avatar
  wewewe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Mar 2008
  Đến từ
  việt nam
  Bài
  723
  Cảm ơn
  596
  Điểm
  649/221 bài viết

  Default

  ui bạn đánh kiểu font chữ gì thế sao nó toàn hiện ra chữ gì ko a`  THẤY HAY LÀ THANKS NHA MẤY BÁC

 5. Có 2 thành viên cảm ơn wewewe cho bài viết này:
  vukhanh8887 (07-07-2008), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 6. #3
  doccodon01's Avatar
  doccodon01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Thế Giới Ko Tình Iu
  Bài
  149
  Cảm ơn
  62
  Điểm
  631/117 bài viết

  Default

  chịu khó copy về rồi đổi sang vni-times dùm nha . ở trong forum không có font vni-times  -----> nhớ lắm vn-zoom của 2008 - nhớ lắm lightmaria <------

 7. Có 3 thành viên cảm ơn doccodon01 cho bài viết này:
  pjn7doccodon01 (09-07-2008), trjpvjp1 (10-07-2008), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 8. #4
  slayer_in_heaven's Avatar
  slayer_in_heaven vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  May 2008
  Đến từ
  Quê Lúa Thái Bình
  Bài
  136
  Cảm ơn
  22
  Điểm
  106/44 bài viết

  Default

  Hix.Nghe ông nói hay quá mà ko có để chơi.Cho tui xin cái link down DoTa đi


  Too Bad.So Sad.Click to visit me

 9. Có 3 thành viên cảm ơn slayer_in_heaven cho bài viết này:
  trjpvjp1 (10-07-2008), vietanh2912 (15-08-2008), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 10. #5
  chatgame's Avatar
  chatgame vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Jun 2007
  Bài
  304
  Cảm ơn
  124
  Điểm
  72/52 bài viết

  Default

  ac
  cái này hay nè thanks nhé


  Tôi biết em là người tuyệt vời từ lần đầu gặp em
  anh biết em là người hoàn mỉ từ khi anh yêu em

 11. Có 3 thành viên cảm ơn chatgame cho bài viết này:
  trjpvjp1 (10-07-2008), vietanh2912 (15-08-2008), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 12. #6
  tuoitre_dt's Avatar
  tuoitre_dt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  6
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default

  ban danh ma` bit chet lien` 13. Có 2 thành viên cảm ơn tuoitre_dt cho bài viết này:
  hanquoclb (01-01-2009), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 14. #7
  doccodon01's Avatar
  doccodon01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Thế Giới Ko Tình Iu
  Bài
  149
  Cảm ơn
  62
  Điểm
  631/117 bài viết

  Default

  hix . đã nói rồi chịu khó copy về đổi sang vni-times . còn muốn cảm ơn thì click thank dc rồi  -----> nhớ lắm vn-zoom của 2008 - nhớ lắm lightmaria <------

 15. Có 7 thành viên cảm ơn doccodon01 cho bài viết này:
  FIFA 09 (11-10-2008), hanquoclb (01-01-2009), pjn7doccodon01 (09-07-2008), trjpvjp1 (10-07-2008), vietanh2912 (15-08-2008), vu_trung (12-12-2008), zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 16. #8
  tihoiden's Avatar
  tihoiden vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  10
  Cảm ơn
  59
  Điểm
  12/4 bài viết

  Default

  pác này người tây nguyên đấy nên pót pài củng tây nguyên gớm 17. Có 1 thành viên cảm ơn tihoiden cho bài viết này:
  zxcvfdsa12345678 (12-08-2012)

 18. #9
  blackcat_138's Avatar
  blackcat_138 Khách Viếng Thăm

  Default

  lên getdota.com mà down map dota 19. #10
  belove0808's Avatar
  belove0808 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  138
  Cảm ơn
  75
  Điểm
  166/52 bài viết

  Default

  Chài . Map Dota Hả. Trên . Cóa Đủ Loại Map Lun Đóa. Nếu Mún Tìm Map Dota Thì Nhìn Lên Bên Tay Fải Có Chỗ Seach Đóa. Đánh Dzô là Map Dota Rùi Enter là Xong 20. Có 1 thành viên cảm ơn belove0808 cho bài viết này:
  vu_trung (12-12-2008)

 21. #11
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  duoi vn-times o? dau vay. trg word ko co' ah` 22. #12
  phonghjx's Avatar
  phonghjx vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Sep 2008
  Bài
  218
  Cảm ơn
  36
  Điểm
  98/26 bài viết

  Default

  spam ỏ đâu dậy pa 23. #13
  alpo2's Avatar
  alpo2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  4
  Cảm ơn
  4.294.967.294
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  peo` wa' cha noi 24. #14
  phat_ngo's Avatar
  phat_ngo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  378
  Cảm ơn
  857
  Điểm
  135/70 bài viết

  Default

  đọc dc chít liền

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  đọc dc chít liền
  Thay đổi nội dung bởi phat_ngo; 07-10-2009 lúc 15:32. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động 25. #15
  duyphu's Avatar
  duyphu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  33
  Cảm ơn
  5
  Điểm
  12/3 bài viết

  Default

  ap < all pick > : tất cả người chơi được chọn hero của cả 2 bên
  -ar < all random > :tất cả người chơi nhận được 1 hero bất kì của cả 2 bên
  -as < all strength > : tất cả chỉ được chọn stregth hero
  -aa < all agility > : tất cả chỉ được chọn agility hero
  -ai < all intelligent > : tất cả chỉ được chọn intelligent hero
  -dm < death match > : sau mỗi lần chết người chơi sẽ được chọn lại hero khác của phe mình với lvl và item như cũ . hero đã chọn rồi sẽ mất đi . bên nào mất hết 44 hero của phe mình hoặc vỡ nhà là thua . lệnh phụ trong DM : -nd < no deaths > : khi chết không cần đợi thời gian phục hồi ; -leves xx : giới hạn số hero bị mất ( x = 1 – 43 )
  -du < duplicate mode > : cho phép có thể có 2 hero giống nhau
  -em < easy mode > : làm tower ít máu hơn , giết creep nhận được nhiều exp và gold hơn , mỗi giây nhận được nhiều gold hơn ( 2 gold/s )
  -id < item drop > : khi hero chết sẽ bị rơi random 1 item
  -lm < league mode> : 2 bên lần lượt chọn hero của từng bên
  -mm < mirror match > : hero của 2 bên giống hệt nhau ( bên này có những con gì thì bên kia có những con đó ) . sau 60s 2 bên sẽ tự động đổi hero tương ứng cho nhau
  -mr < mode random > : cho phép chọn 1 chế độ ngẫu nhiên cho game
  -nr < no repick > : không được chọn lại hero trong các lệnh random
  -ns < no swap > : không được đổi hero với đồng đội
  -nt < no top > : creep không xuất hiện ở top lane
  -nm < no middle > : creep không xuất hiện ở mid lane
  -nb < no bottom > : creep không xuất hiện ở bottom
  -om < only middle > : creep chỉ xuất hiện ở mid lane
  -oi < observer info > : cho phép hiển thị thông tin về người giám sát trận đấu
  -pm < pooling mode > : cho phép các hero trong cùng 1 team có thể dùng hoặc bán item của nhau ( nếu nhặt được hoặc đồng đội cho mình )
  -ts < terrain snow > : mặt đất phủ đầy tuyết trắng xoá
  -rd < random draft > : tất cả người chơi chỉ được chọn hero trong 22 hero mà máy đã random
  -sd <single draft > : mỗi người chơi chỉ được chọn 1 trong 3 hero ngẫu nhiên hiện lên trên màn hình bằng cách chọn lệnh –pick x ( x = 1,2,3 ) . lệnh phụ : -list : hiện lại danh sách 3 hero được chọn ( dùng khi chưa chọn hero mà danh sách đã biến mất )
  -sp < shuffle player > : người chơi của cả 2 bên sẽ bị xáo trộn ngẫu nghiên
  -sh < same hero > : tất cả người chơi có hero giống hệt nhau
  -tr < team random > : người chơi nhận được ngẫu nhiên 1 hero bên team mình
  -xl < extended league > : 2 bên lần lượt chọn hero theo thứ tự đặt ra ( VD :1-2-2-2-1 )
  -random < random > : người chơi dùng lệnh này nhận được 1 hero bất kỳ của cả 2 bên
  -wtf : mana cost và cooldown bằng 0


  GAME COMMAND

  -gameinfo : hiển thị chi tiết về các chế độ được chọn trong game
  -ma : xem tên và lvl của tất cả hero đối phương
  -ms : xem tốc độ di chuyển của hero mình đang dùng
  -di : hiển thị số creep kill/deny của hero mình
  -swaphero : lệnh đổi hero mình đang dùng với 1 teammate ( trong vòng 90s bắt đầu trận )
  -swapall : xáo trộn tất cả hero 2 bên cho nhau
  -unstuck : tele hero của mình về fountain sau 60s , dùng khi hero bị kẹt ( lưu ý : trong 60s đó , hero sẽ hoàn toàn bất động )
  -hnn : ẩn tên hero đang dùng trong khi chat
  -doff/don : ẩn/hiện thời gian phục hồi sau khi chết
  -courier : hiển thị biểu tượng “ Gà” ( nếu có ) ở góc dưới bên trái màn hình
  -invokelist : hiển thị danh sách tất cả skill của Invoker . 26. Có 8 thành viên cảm ơn duyphu cho bài viết này:
  aishi7eru (12-01-2010), hoang04101989 (05-12-2011), icyherovt (06-05-2010), lil ds (25-02-2011), me0iu90 (27-12-2011), minh8121996 (01-12-2010), nt420 (26-08-2011), pokemon00 (20-12-2009)

 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5