1. Để trung hòa hoàn toàn dd thu đc khi thủy phân 4,54 g photpho trihalogenua cần dùng 55 ml dd natri hiđroxit 3M. Xác định CT của photpho trihalogenua, biết p/ư thủy phân tạo 2 axit, trong đó có axit H3PO3 là axit 2 nấc
2. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho s/p thu đc t/d vừa đủ với dd NaOH 32%, tạo ra muối Na2HPO4
a-Viết PT
b-Tính m của dd NaOH đã dùng
c-Tính C% của muối trong dd thu đc

Thank nhiều lắm