Mẹ mình dạy lớp 2. Ai có giáo án Power Point lớp 2 môn Toán tiết 31 không?
Thanks nhiều!!