Quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng trạm BTS.


1. Tổng quát:
Tìm hiểu chức năng , nguyên tắc và quy trình lắp đặt các thiết bị trong trạm thu
phát sóng di động BTS để hiểu rõ hơn về hệ thống viễn thông thực tế hiện nay và quá
trình phủ sóng di động của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT Hà Nội. Đưa ra
biện pháp xử lý các sự cố và nâng cấp thiết bị của trạm BTS
2. Tính cấp thiết:
Việc lắp đặt, vận hành và khai thác bảo dưỡng các trạm BTS là một yếu tố hết
sức quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội nói
riêng và các nhà mạng viễn thông trên toàn quốc nói chung
Để cho các trạm BTS vận hành liên tục không xảy ra sự cố cần đòi hỏi phải có
phương pháp vận hành và các phương pháp xử lí sự cố chuẩn mực và hợp lí nhất
3. Mục đích:
- Tìm hiểu các thiết bị có trong trạm BTS
- Xây dựng phương pháp vận hành và lắp đặt trạm BTS
- Phân tích các sự cố và phương pháp xử lí thường gặp trong trạm BTS
4. Đối tượng nghiên cứu:
Các thiết bị trong trạm BTS và bên ngoài
5. Nội dung nghiên cứu:
Nội dung của đồ án được chia thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin di động
Chương 2: Tổng quan, cấu trúc, nguyên lý hoạt động của BTS
Chương 3: Quy trình lắp đặt BTS
Chương 4: Các sự cố trong trạm BTS và phương pháp xử lí