hiện em đàng làm đồ án BTCT 1 đang làm tới bố trí cốt thép sàn là e bí mong mấy pác chỉ dùm :
sàn của em làm việt 1 phương có chiều dầy bản san` la` 100mm . nhóm thép la` AI lực tại nhiệp giửa và gối thứ 2 là 8,44 va 8,49
mong mấy pác chỉ dùm em cam on mấy pác trước