sao mình dô chơi mà không thấy ai để bắn hết,đi tới đi lui cung chỉ?có 1 mình mình hà,mấy bạn chỉ?mình cách chỉnh?với.