GAME nè có nhìu người post roài, nhưng mình post lên với link down cực nhanh

WWE RAW

Windows XP SP2, Vista
- Intel Pentium 4 1.4 GHz - Intel Pentium 4 1,4 GHz
- 1 GiByte RAM - 1 GiByte RAM
- 6 GB hard disk space - 6 GB hard disk space
- GeForce FX or Radeon 9700th Pixel / Vertex Shader 2.0 and 128 MiByte VRAM. - GeForce FX hoặc Radeon 9700 Pixel / Vertex Shader 2.0 và 128 MiByte VRAM.
- 800 x 600 display resolution - 800 x 600 hiển thị độ phân giải

'RECOMMENDED SYSTEM 'RECOMMENDED SYSTEM

- Windows XP SP2, Vista - Windows XP SP2, Vista
- Intel Pentium 4 3.0 GHz - Intel Pentium 4 3,0 GHz
- 2 GiByte RAM - 2 GiByte RAM
- 8 GB hard disk - 8 GB đĩa cứng
- GeForce 6800 GT / GS, Radeon X1600 or higher. - GeForce 6800 GT / GS, Radeon X1600 hoặc cao hơn. Pixel / Vertex Shader 3.0 and 256 MiByte VRAM Pixel / Vertex Shader 3.0 và 256 MiByte VRAM
- 1,280 x 720 display resolution - 1.280 x 720 hiển thị độ phân giải


link down :

Slingfile
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-

THANKS YOU