Trong lúc soạn thảo tôi vô tình bấm --- ( 3 dấu - liên tục ) và inter thì nó hiện dòng gạch ngang, giờ tôi muốn xóa nó thì ở đâu ?

Muốn thêm 1 gạch ngang trong word thì mở ở đâu vậy ạ .