mình tải 1 file excel từ mail về máy, máy cài hệ điều hành w7 sử dụng microsoft office excel 2003 nhưng chữ nó thành ra thế này
(A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn
nhưng mà mở trên wxp và cũng là MO2003 thì bình thường.
cho mình hỏi có phải thiếu font chữ không và cách khắc phục thế nào ạ ?
cảm ơn !