Mình có 1 list live sock. Muốn thay đổi ip trên firefox. Ma ko lẽ ngồi làm thủ công bằng tay từng cái. Ai biết phần mềm nào chỉ với.
Hay ai rành GreenBrowser chỉ mình với. Nhưng không bít đổi ip sao. Ai chỉ giúp thanks