bi loi bad . neu o cung của ban là cua seagate còn bảo hành toàn quoc thì ban dem len 18a . cong hoa . nam gan hoc vien hàng khong ... vao chi nhánh UPS .. roi hoi cho bao hanh hdd ...