vô ích , không chụp đc ảnh trong game
mấy ng không biết đừng chém jo