Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 8 trên 8
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  kse7enluci's Avatar
  kse7enluci vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  May 2011
  Đến từ
  1 Nơi nào đó
  Bài
  391
  Cảm ơn
  105
  Điểm
  42/39 bài viết

  Arrow giúp cho màu nền CT Java ^^!

  Hình Giao Diện :

  Code:
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Font;
  import java.awt.GridLayout;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.awt.event.ItemEvent;
  import java.awt.event.ItemListener;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Vector;
  
  import javax.swing.BorderFactory;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JComboBox;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JLabel;
  import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.JPanel;
  import javax.swing.JTextField;
  import javax.swing.SwingUtilities;
  import javax.swing.UIManager;
  
  public class Menu extends JFrame implements ActionListener{
  	private String s1[]={"TEN THUC AN","1.Muc Chien Bot","2.Tom Chien Bot","3.Trung Cuc Chien","4.Bo Vien Chien","5.Sup Cua","6.Dui Ga Nuong","7.Canh Ga Nuong","8.Com Duong Chau","9.Com Xao Thap Cam","10.Mi Hoanh Thanh"};
  	private String s2[]={"DON GIA","20","20","10","15","10","20","15","15","15","20"};
  	private JTextField tf[]=new JTextField[10],t;
  	private JButton b,reset,exit;
  	private JPanel p1,p2,p3,p4,p5;
  	private JLabel label1[]=new JLabel[11],label2[]=new JLabel[11],l1,l2,l3,l4;
  	private JComboBox cb[];
  	int a[]=new int[10];
  	private String s3[],sb;
  	
  	Menu()
  	{
  		super("PHAN MEM TINH TIEN CUA HANG THUC AN NHANH");
  		setLayout(null);
  		l1=new JLabel("PHAN MEM TINH TIEN CUA HANG THUC AN NHANH");
  		l1.setSize(650,50);
  		l1.setLocation(70,20);
  		l1.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,25));
  		l1.setForeground(Color.red);
  		l1.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder());
  		l1.setBackground(Color.YELLOW);
  		add(l1);
  		//tao label cot 1 
  		p1=new JPanel(new GridLayout(11,1,5,5));
  		p1.setBackground(Color.YELLOW);
  		for(int i=0;i<11;i++)
  		{
  			label1[i]=new JLabel(s1[i]);
  			if(i==0)
  			{
  				label1[i].setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,17));
  				label1[i].setForeground(Color.red);
  			}
  			else
  			{
  				label1[i].setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,14));
  				label1[i].setForeground(Color.blue);
  			}
  			p1.add(label1[i]);
  		}
  		p1.setSize(150,500);
  		p1.setLocation(50,80);
  		add(p1);
  		
  		// tao label cot 2
  		p2=new JPanel(new GridLayout(11,1,5,5));
  		p2.setBackground(Color.YELLOW);
  		for(int i=0;i<11;i++)
  		{
  			if(i==0)label2[i]=new JLabel(s2[i]);
  			else
  			label2[i]=new JLabel(s2[i]+".000 VND");
  			if(i==0)
  			{
  				label2[i].setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,17));
  				label2[i].setForeground(Color.red);
  			}
  			else
  			{
  				label2[i].setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,14));
  				label2[i].setForeground(Color.blue);
  			}
  			p2.add(label2[i]);
  		}
  		p2.setSize(150,500);
  		p2.setLocation(270,80);
  		add(p2);
  			
  		
  		add(l2=new JLabel("SO LUONG"));
  		l2.setSize(90,70);
  		l2.setLocation(490,70);
  		l2.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,17));
  		l2.setForeground(Color.red);
  		// tao combo box
  		p3=new JPanel(new GridLayout(10,1,15,15));
  		p3.setBackground(Color.YELLOW);
  		cb=new JComboBox[10];
  		sb="";
  		for(int i=0;i<=200;i++)sb+=String.valueOf(i)+" ";
  		s3=new String[300];
  		s3=sb.split(" ");
  		for(int i=0;i<10;i++)
  		{
  			cb[i]=new JComboBox(s3);
  			p3.add(cb[i]);		
  		}
  		p3.setSize(70,430);
  		p3.setLocation(500,140);
  		add(p3);
  
  		// tao textfield
  		p4=new JPanel(new GridLayout(10,1,5,5));
  		p4.setBackground(Color.YELLOW);
  		add(l3=new JLabel("THANH TIEN"));
  		l3.setSize(110,70);
  		l3.setLocation(670,70);
  		l3.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,17));
  		l3.setForeground(Color.red);
  		add(l3);
  		for(int i=0;i<10;i++)
  		{
  			tf[i]=new JTextField(15);
  			tf[i].setText("0");
  			p4.add(tf[i]);
  		}	
  		p4.setSize(120,430);
  		p4.setLocation(670,140);
  		add(p4);
  		
  		l4=new JLabel("Tong tien ban can phai thanh toan la :");
  		l4.setSize(500,70);
  		l4.setLocation(350,600);
  		l4.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,17));
  		l4.setForeground(Color.red);
  		add(l4);
  		
  		t=new JTextField(20);
  		t.setSize(120,30);
  		t.setLocation(660,620);
  		add(t);
  		
  		b=new JButton("Thanh Toan");
  		b.setSize(100,30);
  		b.setLocation(30,620);
  		add(b);
  		b.addActionListener(this);
  		
  		reset=new JButton("Phuc Hoi");
  		reset.setSize(100,30);
  		reset.setLocation(130,620);
  		add(reset);
  		reset.addActionListener(this);
  		
  		exit=new JButton("Thoat");
  		exit.setSize(100,30);
  		exit.setLocation(230,620);
  		add(exit);
  		exit.addActionListener(this);
  		
  		for(int j=0;j<10;j++) 
  		{
  			a[j]=0; // mang a dung luu so tien lai và cong het lai thành tien
  			cb[j].addActionListener(this); // bat su kien cho combobox
  		}
  	}
  	public void init() // reset 
  	{
  		for(int i=0;i<10;i++)
  		cb[i].setSelectedIndex(0); // hanh dong thuc hien
  	}
  	public void actionPerformed(ActionEvent e)
  	{
  		if(e.getSource().equals(b)) // lay du lieu o mang a cong tong lai ra duoc so tien luu vao o thanh toan
  		{
  			int s=0;
  			for(int i=0;i<10;i++)
  			s+=a[i];
  			t.setText(String.valueOf(s)+" VND");
  			t.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,15));
  		}
  		if(e.getSource().equals(exit)) // thoat chuong trinh
  		{
  			int k=JOptionPane.showConfirmDialog(this,"Do you want to exit ?","Exit",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
  			if(k==0)
  			System.exit(0);
  		}
  		if(e.getSource().equals(reset)) // phuc hoi
  		{
  			init();
  			for(int i=0;i<10;i++)
  				{
  				tf[i].setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,15));
  				tf[i].setText("0");
  				}
  			t.setText("");
  			for(int i=0;i<10;i++)a[i]=0;
  		}
  		else
  		{
  		for(int i=0;i<10;i++)
  		{	
  			if(e.getSource().equals(cb[i])) // kiem tra tra gia tri o combo box de truyen vào cot thanh tien va dong thoi gan gia tri moi vao mang a
  				{
  				int k=Integer.parseInt(s3[cb[i].getSelectedIndex()])* Integer.parseInt(s2[i+1])*1000; //tinh ra so tien tuong ung voi mon duoc chon
  				tf[i].setText(String.valueOf(k)+" VND");
  				a[i]=k;
  				tf[i].setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,15));
  				}
  		}
  		}
  	}
  	public static void main(String []args)
  	{
  		Menu f=new Menu();
  		try
  		{
  			UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
  			SwingUtilities.updateComponentTreeUI(f);
  		}catch(Exception e)
  		{
  			
  		}
  		f.setSize(800,700);
  		f.setVisible(true);
  	}
  }
  Mấy bạn giúp mình làm màu nền cho cái khung nhu mấy cái JPanel nhé.
  với cho mình xin hỏi thêm về dòng code :
  Code:
  		{
  			UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
  			SwingUtilities.updateComponentTreeUI(f);
  		}catch(Exception e)
  		{
  			
  		}
  nó có nghĩa gì thế???
  mong các bạn chỉ dẫn...mình xin cám ơn trước.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích kse7enluci View Post
  ............
  với cho mình xin hỏi thêm về dòng code :
  Code:
  		{
  			UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
  			SwingUtilities.updateComponentTreeUI(f);
  		}catch(Exception e)
  		{
  			
  		}
  nó có nghĩa gì thế???
  mong các bạn chỉ dẫn...mình xin cám ơn trước.
  Look and feel đó.. nhìn và cảm nhận
  Cái đó để thay đổi kiểu dáng cho giao diện
  Bạn thử với các bộ khác xem sao

  Code:
  UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
  UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsClassicLookAndFeel");
  UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel"); //Linux
  UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel");
  UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.mac.MacLookAndFeel");
  UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel");
  1 số bản thì phải update JDK mới chạy đc, mềnh chưa update thử
  mấy bản giao diện MAC chẳng hạn

  ---------- Bài thêm lúc 20:17 ---------- Bài trước là lúc 19:53 ----------

  Nếu bạn muốn làm nền cho toàn bộ cửa sổ thì dùng 1 cái JPanel khác phủ đầy JFrame chính
  Rồi add tất cả các Compoment vào cái JPanel này

  Code:
  		p = new JPanel();
  		p.setLayout(null);
  		p.setBackground(Color.YELLOW);
  		p.setSize(800,700);
  		p.setVisible(true);
  		add(p);
  Code:
  //.....................
  p.add(l1);
  //.....................
  p.add(p1);
  //..................... 4. #3
  kse7enluci's Avatar
  kse7enluci vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  May 2011
  Đến từ
  1 Nơi nào đó
  Bài
  391
  Cảm ơn
  105
  Điểm
  42/39 bài viết

  Default

  bạn ơi mình cho đoạn code màu nền của bạn zo chổ...
  Code:
  	Menu()
  	{
  		super("PHAN MEM TINH TIEN CUA HANG THUC AN NHANH");
  		setLayout(null);
  		l1=new JLabel("PHAN MEM TINH TIEN CUA HANG THUC AN NHANH");
  		l1.setSize(650,50);
  		l1.setLocation(70,20);
  		l1.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,25));
  		l1.setForeground(Color.red);
  		l1.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder());
  		add(l1);
  		
  		p = new JPanel();
  		p.setLayout(null);
  		p.setBackground(Color.YELLOW);
  		p.setSize(800,700);
  		p.setVisible(true);
  		add(p);		
  		
  		//tao label cot 1 
  		p1=new JPanel(new GridLayout(11,1,5,5));
  		
  		for(int i=0;i<11;i++)
  		{
  			label1[i]=new JLabel(s1[i]);
  ùi chạy CT nó thành thề này nè...chỉ giúp mình với mình gà lém.
  cái giao dien sau khi đưa code zo nè hj
  Thay đổi nội dung bởi kse7enluci; 22-11-2011 lúc 22:25. 5. #4
  MonNo1's Avatar
  MonNo1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Aug 2008
  Đến từ
  Ha Noi, Vietnam, Vietnam
  Bài
  1.074
  Cảm ơn
  83
  Điểm
  1.242/413 bài viết

  Default

  cái này làm trên nền kéo thả của netbean thì dễ mà,bạn để lại yahoo mình teamview sửa trực tiếp cho 6. #5
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích kse7enluci View Post
  bạn ơi mình cho đoạn code màu nền của bạn zo chổ...
  Code:
  	Menu()
  	{
  		super("PHAN MEM TINH TIEN CUA HANG THUC AN NHANH");
  		setLayout(null);
  		l1=new JLabel("PHAN MEM TINH TIEN CUA HANG THUC AN NHANH");
  		l1.setSize(650,50);
  		l1.setLocation(70,20);
  		l1.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,25));
  		l1.setForeground(Color.red);
  		l1.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder());
  		add(l1);
  		
  		p = new JPanel();
  		p.setLayout(null);
  		p.setBackground(Color.YELLOW);
  		p.setSize(800,700);
  		p.setVisible(true);
  		add(p);		
  		
  		//tao label cot 1 
  		p1=new JPanel(new GridLayout(11,1,5,5));
  		
  		for(int i=0;i<11;i++)
  		{
  			label1[i]=new JLabel(s1[i]);
  ùi chạy CT nó thành thề này nè...chỉ giúp mình với mình gà lém.
  cái giao dien sau khi đưa code zo nè hj
  bạn chưa làm 2 cái này của mình nói bên trên

  Trích Tung_Huynh View Post
  ...Rồi add tất cả các Compoment vào cái JPanel này
  .................

  Code:
  //.....................
  p.add(l1);
  //.....................
  p.add(p1);
  //.....................
  Còn đoạn JPanel p thì đưa lên trên JLabel l1 và bên dưới cái super(); setLayout(null); đi, cho nó đúng trình tự 7. #6
  kse7enluci's Avatar
  kse7enluci vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  May 2011
  Đến từ
  1 Nơi nào đó
  Bài
  391
  Cảm ơn
  105
  Điểm
  42/39 bài viết

  Default

  mình làm kô đc bạn ơi...bạn làm code giúp mình dy... gà lém 8. #7
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích kse7enluci View Post
  mình làm kô đc bạn ơi...bạn làm code giúp mình dy... gà lém
  Bạn sửa tất cả những cái
  add(l1);
  add(p1);
  ...........

  thành
  p.add(l1);
  p.add(p1);
  ............

  thêm mỗi p. vào đằng trước thôi 9. Có 1 thành viên cảm ơn Tung_Huynh cho bài viết này:
  kse7enluci (24-11-2011)

 10. #8
  kse7enluci's Avatar
  kse7enluci vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  May 2011
  Đến từ
  1 Nơi nào đó
  Bài
  391
  Cảm ơn
  105
  Điểm
  42/39 bài viết

  Default

  tk bạn mình làm đc ròi :d 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •