Bài này thiếu giới hạn x ->, em không nhớ. nên anh chị thông cảm. Giải đến bước cuối dùm em được rồi!