PHP Code:
_GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hBitmap [, $hPal 0]) 
Tạo đối tượng Bitmap từ một trình xử lý (quản lý) bitmap (tạm hiểu)
Screen Capture copy Desktop vào ClipBoard, đó là 1 HANDLE bitmap
HANDLE này truy cập được thông qua biến $hBMP
rồi dùng hàm _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hBMP) để tạo đối tượng Bitmap
giá trị trả về của hàm là đối tượng Bitmap (ảnh Bitmap) tham chiếu thông qua biến $hBitmap
bây giờ mới dùng đối tượng Bitmap này vẽ lên đối tượng đồ họa
Quy trình này nó giống như việc một thằng say nôn vào tường.
Phải có tường, có thằng say đủ để nôn.
Có tường mà không có thằng say đủ để nôn thì không thể có chuyện nôn vào tường.
Có thằng say đủ để nôn mà không có tường thì nó sẽ không nôn vào giầy.
Bét nhất thì cũng phải có cái tường bẩn bẩn cho nó nôn.