Thông thường thì ta chuyển đổi một sheet trong file excel sang pdf thì được. Còn trong trường hợp ta có một file có nhiều sheet trong đó, ta muốn chuyển tất cả các sheet đó sang định dạng file *.pdf thì có phần mềm nào hổ trợ không ? Xin anh em cao kiến giúp đở cho