Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Tuyển chuyên viên tin tức VN-Zoom 2014

Tìm HD - Phần mềm tìm và xem phim HD miễn phí

Hoãn tổ chức offline VN-Zoom 8 năm tại TP HCM

Chiêm ngưỡng BaoMoi đẹp "tuyệt diệu" trên Windows Phone

Tài trợ VNZ Siêu phẩm Tân Kiếm Thế chibi 3D mới

Tuyển BQT VN-Zoom
Trang 81/99 đầuđầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... cuốicuối
kết quả từ 1.201 tới 1.215 trên 1474
 1. #1201
  tuvisinh's Avatar
  tuvisinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Nov 2012
  Bài
  195
  Cảm ơn
  6
  Điểm
  58/56 bài viết
  VR power
  0

  Default

  CHỖ này là Pascal mà

 2. Có 1 thành viên cảm ơn tuvisinh cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 3. #1202
  Keegan's Avatar
  Keegan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Sep 2008
  Bài
  29
  Cảm ơn
  21
  Điểm
  7/7 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Giúp em bài này :
  Cho 2 bình nước có dung tích lần lượt là m và n. Tìm cách để đong được lượng nước k sau ít lần đong nhất.
  Input : 1 dòng 3 số m,n,k cách nhau 1 khoảng trắng
  Output : In ra từng bước đong

  Input :
  3 4 6
  Output :
  Buoc 1 : 3 0
  Buoc 2 : 0 3
  Buoc 3 : 3 3

 4. Có 1 thành viên cảm ơn Keegan cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 5. #1203
  zjkj520's Avatar
  zjkj520 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Aug 2012
  Bài
  165
  Cảm ơn
  85
  Điểm
  39/36 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Bài này sai ở đâu vậy, giúp mình với
  uses crt;
  const chu=['A'..'Z'];
  VAR h:integer;
  Ok:boolean;
  b,A:array[0..100] of integer;
  spt, n,len,cong,vt,so,k,dau,cuoi,giua,m,d1,kt1,i,j:inte ger;
  kt,tim_thay:boolean;
  s:string;
  c,d:char;
  st:string;
  p:string;
  min,vti,vta,tg,max, co,dem:integer;
  vt:array[1..30]of integer;
  P:byte;
  Begin
  Clrscr;
  Repeat
  begin
  repeat
  writeln('0:thoat');
  writeln('1:xac dinh cach dat ngoac ');
  writeln('2au doi xung');
  writeln('3:Tim kiem nhi phan');
  writeln('4ac dinh so phan tu co gia tri le o vi tri chan');
  writeln('5:Tim day so gom m phan tu co tong lon nhat trong mang(m<=n)');
  writeln('6:In ra man hinh tam giac pascal');
  writeln('7oi xau chu thuong sang chu in hoa');
  writeln('8:Kiem tra xau co bao nhieu ki tu,ki tu trong va bao nhieu phan tu');
  writeln('9:Nhap ho va ten cua mot nguoi sau do xoa het ki tu trang');
  writeln('10:In ra man hinh phan tu xuat hien nhieu nhat va so lan xuat hien cua no ');
  writeln('11:Chen mot so bat ki vao mang');
  writeln('12oi cho 2 phan tu lon nhat va nho nhat cho nhau');
  writeln('13em xem co bao nhieu so nguyen to trong mang');
  writeln('14:Thay mot ki tu bang mot ki tu khac ');
  writeln('15:So lan xuat hien cua ki tu "A" trong mang ');
  readln(h);
  until (h>=0) and (h<=15);
  Case h of
  0:Ok:=true;
  end;
  Begin
  1:Begin
  writeln('nhap mot xau gom cac ki tu:'); readln(s);
  d1:=0;
  kt1:=1;
  for i:=1 to length(s) do
  begin
  if s[i]='(' then d1:=d1+1;
  if s[i]=')' then d1:=d1-1;
  if d1<0 then
  begin
  kt1:=0;
  break;
  end;
  end;
  if (kt1=1)and(d1=0) then write('dung')else
  write('sai');
  Ok:=false
  end;
  2:Begin
  writeln('nhap xau:'); readln(s);
  n:=length(s);
  p:='';
  for i:=n downto 1 do
  p:=p+s[i];
  if s=p then
  writeln('la xau doi xung')
  else writeln('khong la xau doi xung');
  Ok:=false;
  end;
  3:Begin
  write('nhap so luong phan tu cua day so:'); readln(n);
  writeln('nhap cac phan tu cua day so tang:');
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('phan tu thu[',i,']'); readln(A[i]);
  end;
  writeln('nhap gia tri k:'); readln(k);
  dau:=1; cuoi:=n; tim_thay:=false;
  while(dau<=cuoi)and not (tim_thay) do
  begin
  giua:=(dau+cuoi) div 2;
  if A[giua]=k then tim_thay:=true
  else if A[giua]>k then cuoi:=giua-1
  else dau:=giua+1;
  end;
  if tim_thay then writeln('chi so tim duoc la:',giua)
  else writeln('khong tim thay');
  Ok:=false;
  end;
  4:Begin
  writeln('nhap so phan tu cua mang:'); readln(n);
  writeln('nhap mang A');
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('A[',i,']='); readln(A[i]);
  end;
  dem:=0; m:=n div 2;
  for i:=1 to m do
  if A[i*2] mod 2<>0 then
  dem:=dem+1;
  writeln('so phan tu o vi tri chan co gia tri le:',dem);
  Ok:=false;
  end;
  5:Begin
  writeln('so phan tu cua mang:n='); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('A[',i,']'); readln(A[i]);
  end;
  writeln('nhap so phan tu cua day con:m='); readln(m);
  k:=1;
  max:=0;
  for i:=1 to n do max:=max+A[i];
  for i:=2 to n-m+1 do
  begin
  dem:=0;
  for j:=i to i+m-1 do dem:=dem+A[i];
  if dem>max then
  begin
  max:=dem;
  k:=i;
  end;
  end;
  writeln('day con co tong lon nhat la:');
  for i:=k to k+m-1 do writeln(A[i]:5);
  Ok:=false;
  end;
  6:Begin
  writeln('n:'); readln(n);
  A[0]:=1;
  writeln(A[0]:4);
  for i:=1 to n do A[i]:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  for j:=i downto 1 do
  begin
  A[j]:=A[j-1]+A[j];
  writeln(A[j]:4);
  end;
  writeln(A[i]:4);
  end;
  Ok:=false;
  end;
  7:Begin
  writeln('nhap xau st:'); readln(st);
  for i:=1 to length(st) do
  st[i]:=upcase(st[i]);
  writeln('xau ket qua:',st);
  Ok:=false;
  end;
  8:Begin
  writeln('nhap vao chuoi s:'); readln(s);
  for i:=1 to length(s) do
  if s[i]='' then
  dem:=dem+1;
  writeln('vay co',dem,'khoang trong');
  for i:=1 to length(s) do
  if((s[i]>='A') and (s[i]<='Z')) or ((s[i]>='a') and (s[i]<='z')) then
  cong:=cong+1;
  writeln('vay co',cong,'ki tu');
  writeln('vay co',dem+1,' tu');
  Ok:=false;
  end;
  9:Begin
  writeln('hoten='); readln(s);
  len:=length(s);
  if s[1] in chu then s[1]:= upcase(s[1]);
  for i:=2 to len do
  if (s[i-1]=#32) and (s[i] in chu) then s[i]:=upcase(s[i]);
  writeln('hoten sau khi dieu chinh la:',s);
  Ok:=false;
  end;
  10:Begin
  writeln('nhap so phan tu:'); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('st[',i,']='); readln(st[i]);
  end;
  b[i]:=0;
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  if st[i]=st[j] then inc(b[i]);
  max:=b[1];
  for i:=1 to n do if b[i]> max then max:=b[i];
  writeln('so xuat hien nhieu nhat la:');
  for i:=1 to n do
  if max=b[i] then writeln(st[i],'');
  writeln(' xuat hien ',max,' lan ');
  Ok:=false;
  end;
  11:Begin
  writeln('chen mot so vao mang');
  writeln(' ');
  writeln('co bao nhieu phan tu:');
  readln(spt);
  for i:=1 to spt do
  begin
  writeln('phan tu A[',i,']='); readln(a[i]);
  end;
  writeln;
  writeln('mang truoc khi chen');
  for i:=1 to spt do write(a[i]:4);
  writeln;
  writeln(' can chen so: '); readln(so);
  writeln('Vao vi tri: '); readln(vt);
  for i:=spt+1 downto vt+1 do
  a[i]:=a[i-1];
  a[vt]:=so;
  spt:=spt+1;
  writeln;
  writeln('MANG SAU KHI CHEN');
  for i:=1 to spt do write(a[i]:5);
  Ok:=false;
  end;
  12:Begin
  write('nhap so phan tu cua day so:'); readln(n);
  writeln('nhap cac phan tu cua day so P:'); readln(P);
  for i:=2 to n do
  begin
  writeln('',A[i]); readln(A[i]);
  end;
  for i:=2 to n do
  min:=A[n];
  vti:=n;
  max:=A[n];
  vta:=n;
  for i:=n-1 downto 1 do
  begin
  if A[i]<=min then
  begin
  min:=A[i];
  vti:=i;
  end;
  if A[i]>=max then
  begin
  max:=A[i];
  vta:=i;
  end;
  end;
  begin
  tg:=A[vti];
  a[vti]:=A[vta];
  a[vta]:=tg;
  writeln(',P,');
  end;
  Ok:=false;
  end;
  13:Begin
  writeln('nhap so luong phan tu cua mang:'); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('a[',i,']='); readln(a[i]);
  end;
  writeln('cac so nguyen to trong mang la:');
  for i:=1 to n do
  begin
  kt:=true;
  if a[i]<=1 then kt:=false
  else for j:=2 to trunc (sqrt(a[i])) do
  if a[i] mod j=0 then kt:=false;
  if kt then write(a[i],' ');
  end;
  Ok:=false;
  end;
  14:Begin
  writeln('nhap xau'); readln(s);
  writeln('nhap ki tu can thay the:'); readln(c);
  writeln('nhap ki tu thay the cho ',c,' la'); readln(d);
  for i:=1 to length(s) do
  if s[i]=c then
  begin
  delete(s,i,1);
  insert(d,s,i);
  end;
  writeln('xau sau khi thay the la:',s);
  Ok:=false;
  end;
  15:Begin
  for i:=1 to 30 do dem:=0;
  writeln('nhap xau khong qua 30 ki tu:'); readln(st);
  for i:=1 to length(st) do
  if st[i]='A'then
  begin
  dem:=dem+1;
  vt[i]:=vt[i]+1;
  end;
  if dem<>0 then
  begin
  writeln('co ',dem,' ki tu "A" trong chuoi');
  writeln('khong ton tai vi tri xau trong chuoi');
  for i:=1 to length(st) do
  if vt[i]<>0 then writeln('',i);
  end
  else writeln('khong co ki tu "A" trong xau');
  Ok:=false;
  end;
  end;
  until Ok;
  readln
  End.
  không kí gì hết

 6. Có 1 thành viên cảm ơn zjkj520 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 7. #1204
  programmer2010's Avatar
  programmer2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  2.510
  Cảm ơn
  37
  Điểm
  618/556 bài viết
  VR power
  7

  Default

  ^
  Bài tập lớn à?

 8. Có 1 thành viên cảm ơn programmer2010 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 9. #1205
  acrox84's Avatar
  acrox84 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  17
  Cảm ơn
  5
  Điểm
  2/2 bài viết
  VR power
  0

  Default

  programmer2010 có thể nhắn tin inbox hoặc cho mình cách liên lạc được không?
  đang soạn tài liệu nên mình online YM: acrox2014 đợi luôn^^

 10. Có 1 thành viên cảm ơn acrox84 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 11. #1206
  mikelhpdatke's Avatar
  mikelhpdatke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Jul 2010
  Đến từ
  Bắc Giang
  Bài
  2.342
  Cảm ơn
  1.694
  Điểm
  1.500/821 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Trích Keegan View Post
  Giúp em bài này :
  Cho 2 bình nước có dung tích lần lượt là m và n. Tìm cách để đong được lượng nước k sau ít lần đong nhất.
  Input : 1 dòng 3 số m,n,k cách nhau 1 khoảng trắng
  Output : In ra từng bước đong

  Input :
  3 4 6
  Output :
  Buoc 1 : 3 0
  Buoc 2 : 0 3
  Buoc 3 : 3 3
  Bài này dùng BFS

 12. Có 1 thành viên cảm ơn mikelhpdatke cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 13. #1207
  mikelhpdatke's Avatar
  mikelhpdatke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Jul 2010
  Đến từ
  Bắc Giang
  Bài
  2.342
  Cảm ơn
  1.694
  Điểm
  1.500/821 bài viết
  VR power
  0

  Default

  @zjkj520: Bạn nên viết theo chương trình con cho dễ tìm lỗi và sửa

 14. Có 1 thành viên cảm ơn mikelhpdatke cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 15. #1208
  programmer2010's Avatar
  programmer2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  2.510
  Cảm ơn
  37
  Điểm
  618/556 bài viết
  VR power
  7

  Default

  @^^ Cái này dùng trick
  BFS gì.

 16. Có 1 thành viên cảm ơn programmer2010 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 17. #1209
  LenBangLuc's Avatar
  LenBangLuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2014
  Bài
  5
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  2/2 bài viết
  VR power
  0

  Default

  đang học cái này, bổ ích quá, tks

 18. Có 1 thành viên cảm ơn LenBangLuc cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 19. #1210
  villa_rose's Avatar
  villa_rose vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jan 2008
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Mọi người có thể giúp tôi bài này được không? Thank.
  Cho số nguyên dương N bất kỳ N<=12. Tạo ma trận sô NxN Phần tử theo quy luật sau:
  1 2 3 4 5 6 7
  2 4 6 8 10 12 4
  3 6 9 12 2 4 6
  4 8 12 2 4 6 8
  5 10 2 4 6 8 10
  6 12 4 6 8 10 12
  7 4 6 8 10 12 2

 20. Có 1 thành viên cảm ơn villa_rose cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 21. #1211
  Long Hoàng's Avatar
  Long Hoàng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Mar 2013
  Đến từ
  No Where
  Bài
  445
  Cảm ơn
  112
  Điểm
  81/77 bài viết
  VR power
  0

  Default

  ^ !
  GAME ON

 22. Có 1 thành viên cảm ơn Long Hoàng cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 23. #1212
  Mario Duy's Avatar
  Mario Duy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2014
  Bài
  13
  Cảm ơn
  3
  Điểm: 1/1 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Mọi người giúp em bài này với:
  Viết CT thực hiện công việc sau: +Nhập DS họ tên, môn thi, điểm môn thi thứ nhất(Toán chẳng han), điểm môn thi thứ hai(Văn chẳng hạn)
  +Ghi vào file 'QLHT.out' theo dạng: (Tên thí sinh thứ 1) (môn thi thứ nhất) (điểm) (môn thi thứ 2) (điểm)
  (Tên thí sinh thứ 2) .......................
  +đọc dữ liệu từ file 'QLHT.out'. Tìm những sinh viên phải thi lại (có 1 môn điểm<5)
  +đưa ra màn hình số thứ tự, điểm môn thi mà thí sinh phải thi lại.
  CT viết bằng Pascal. Mọi người giúp em vs.

 24. Có 1 thành viên cảm ơn Mario Duy cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 25. #1213
  songthan9xa1's Avatar
  songthan9xa1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2010
  Bài
  188
  Cảm ơn
  26
  Điểm
  24/22 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Giúp em bài tập này với các cao nhân :
  Câu 1:
  Viết chương trình tính tổng :
  S=1+(x2-1)/2 + (x2-2)/3+....+(x2-n)/n+1
  Câu 2:
  Viết chương trình thực hiện:
  Nhập vào màng hai chiều gồm n hàng, m cột (n,m <30)
  1.Nhập các phần tử bất kỳ vào màng từ bàn phím
  2.Hiển thị mảng
  3.Tính trung bình cộng các giá trị của mảng
  Câu 3:
  Cho xâu kí tự Z(Z<=50)
  1.NHập xâu bất kì vào từ bàn phím
  2.Chèn thêm xâu "TIN HOC" vào sau xâu Z
  3.Copy xâu từ xâu Z đi 5 kí tự bắt đầu từ ký tự thứ 2
  Một lần bất tín - Vạn sự bất tin

 26. Có 1 thành viên cảm ơn songthan9xa1 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 27. #1214
  Mario Duy's Avatar
  Mario Duy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2014
  Bài
  13
  Cảm ơn
  3
  Điểm: 1/1 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Trích songthan9xa1 View Post
  Giúp em bài tập này với các cao nhân :
  Câu 1:
  Viết chương trình tính tổng :
  S=1+(x2-1)/2 + (x2-2)/3+....+(x2-n)/n+1
  Câu 2:
  Viết chương trình thực hiện:
  Nhập vào màng hai chiều gồm n hàng, m cột (n,m <30)
  1.Nhập các phần tử bất kỳ vào màng từ bàn phím
  2.Hiển thị mảng
  3.Tính trung bình cộng các giá trị của mảng
  Câu 3:
  Cho xâu kí tự Z(Z<=50)
  1.NHập xâu bất kì vào từ bàn phím
  2.Chèn thêm xâu "TIN HOC" vào sau xâu Z
  3.Copy xâu từ xâu Z đi 5 kí tự bắt đầu từ ký tự thứ 2

  Bài 1:

  Program CT_tinh_tong;
  uses crt;
  var n,i,x2:longint;
  S:real;
  Begin
  write('Nhap x2:');readln(x2);
  write('Nhap n:');readln(n);
  For i:=0 to n do
  S:=S+(x2-i)/(i+1);
  Write('S=',S:1:3);
  readln
  end.

  Bài 2:
  Program Mang_2C;
  uses crt;
  var a:array[1..100,1..100] of longint;
  m,n,i,j:longint;
  tb:real;
  begin
  Write('Nhap so hang:');readln(n);
  Write('Nhap so cot:');readln(m);
  For i:=1 to n do
  For j:=1 to m do
  begin
  writeln('Nhap so o vi tri [',i,',',j,']:');readln(a[i,j]);
  tb:=tb+a[i,j];
  end;
  For i:=1 to n do
  begin
  For j:=1 to m do
  write(a[i,j],#32);
  writeln;
  end;
  tb:=tb/(m*n);
  write('trung binh cong cac gia tri cua mang:',tb:1:3);
  readln
  end.

  Bài 3:
  Program xau;
  uses crt;
  var Z,s:string[50];
  Begin
  write('Nhap xau Z:');readln(Z);
  insert('TIN HOC',Z,length(z)+1);
  s:=copy(Z,2,5);
  writeln('Xau Z sau khi chen:',Z);
  write('Copy 5 ki tu bat dau tu ki tu thu 2 cua xau Z:',s);
  readln
  end.

 28. #1215
  o0olllforeverlllo0o's Avatar
  o0olllforeverlllo0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Feb 2014
  Đến từ
  Vĩnh Phúc
  Bài
  214
  Cảm ơn
  44
  Điểm
  23/22 bài viết
  VR power
  0

  Default

  có ai không ???????????

 

 
Trang 81/99 đầuđầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... cuốicuối

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •