Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 81/118 đầuđầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... cuốicuối
kết quả từ 1.201 tới 1.215 trên 1768
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1201
  zjkj520's Avatar
  zjkj520 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Aug 2012
  Bài
  245
  Cảm ơn
  125
  Điểm
  40/37 bài viết

  Default

  Bài này sai ở đâu vậy, giúp mình với
  uses crt;
  const chu=['A'..'Z'];
  VAR h:integer;
  Ok:boolean;
  b,A:array[0..100] of integer;
  spt, n,len,cong,vt,so,k,dau,cuoi,giua,m,d1,kt1,i,j:inte ger;
  kt,tim_thay:boolean;
  s:string;
  c,d:char;
  st:string;
  p:string;
  min,vti,vta,tg,max, co,dem:integer;
  vt:array[1..30]of integer;
  P:byte;
  Begin
  Clrscr;
  Repeat
  begin
  repeat
  writeln('0:thoat');
  writeln('1:xac dinh cach dat ngoac ');
  writeln('2au doi xung');
  writeln('3:Tim kiem nhi phan');
  writeln('4ac dinh so phan tu co gia tri le o vi tri chan');
  writeln('5:Tim day so gom m phan tu co tong lon nhat trong mang(m<=n)');
  writeln('6:In ra man hinh tam giac pascal');
  writeln('7oi xau chu thuong sang chu in hoa');
  writeln('8:Kiem tra xau co bao nhieu ki tu,ki tu trong va bao nhieu phan tu');
  writeln('9:Nhap ho va ten cua mot nguoi sau do xoa het ki tu trang');
  writeln('10:In ra man hinh phan tu xuat hien nhieu nhat va so lan xuat hien cua no ');
  writeln('11:Chen mot so bat ki vao mang');
  writeln('12oi cho 2 phan tu lon nhat va nho nhat cho nhau');
  writeln('13em xem co bao nhieu so nguyen to trong mang');
  writeln('14:Thay mot ki tu bang mot ki tu khac ');
  writeln('15:So lan xuat hien cua ki tu "A" trong mang ');
  readln(h);
  until (h>=0) and (h<=15);
  Case h of
  0:Ok:=true;
  end;
  Begin
  1:Begin
  writeln('nhap mot xau gom cac ki tu:'); readln(s);
  d1:=0;
  kt1:=1;
  for i:=1 to length(s) do
  begin
  if s[i]='(' then d1:=d1+1;
  if s[i]=')' then d1:=d1-1;
  if d1<0 then
  begin
  kt1:=0;
  break;
  end;
  end;
  if (kt1=1)and(d1=0) then write('dung')else
  write('sai');
  Ok:=false
  end;
  2:Begin
  writeln('nhap xau:'); readln(s);
  n:=length(s);
  p:='';
  for i:=n downto 1 do
  p:=p+s[i];
  if s=p then
  writeln('la xau doi xung')
  else writeln('khong la xau doi xung');
  Ok:=false;
  end;
  3:Begin
  write('nhap so luong phan tu cua day so:'); readln(n);
  writeln('nhap cac phan tu cua day so tang:');
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('phan tu thu[',i,']'); readln(A[i]);
  end;
  writeln('nhap gia tri k:'); readln(k);
  dau:=1; cuoi:=n; tim_thay:=false;
  while(dau<=cuoi)and not (tim_thay) do
  begin
  giua:=(dau+cuoi) div 2;
  if A[giua]=k then tim_thay:=true
  else if A[giua]>k then cuoi:=giua-1
  else dau:=giua+1;
  end;
  if tim_thay then writeln('chi so tim duoc la:',giua)
  else writeln('khong tim thay');
  Ok:=false;
  end;
  4:Begin
  writeln('nhap so phan tu cua mang:'); readln(n);
  writeln('nhap mang A');
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('A[',i,']='); readln(A[i]);
  end;
  dem:=0; m:=n div 2;
  for i:=1 to m do
  if A[i*2] mod 2<>0 then
  dem:=dem+1;
  writeln('so phan tu o vi tri chan co gia tri le:',dem);
  Ok:=false;
  end;
  5:Begin
  writeln('so phan tu cua mang:n='); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('A[',i,']'); readln(A[i]);
  end;
  writeln('nhap so phan tu cua day con:m='); readln(m);
  k:=1;
  max:=0;
  for i:=1 to n do max:=max+A[i];
  for i:=2 to n-m+1 do
  begin
  dem:=0;
  for j:=i to i+m-1 do dem:=dem+A[i];
  if dem>max then
  begin
  max:=dem;
  k:=i;
  end;
  end;
  writeln('day con co tong lon nhat la:');
  for i:=k to k+m-1 do writeln(A[i]:5);
  Ok:=false;
  end;
  6:Begin
  writeln('n:'); readln(n);
  A[0]:=1;
  writeln(A[0]:4);
  for i:=1 to n do A[i]:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  for j:=i downto 1 do
  begin
  A[j]:=A[j-1]+A[j];
  writeln(A[j]:4);
  end;
  writeln(A[i]:4);
  end;
  Ok:=false;
  end;
  7:Begin
  writeln('nhap xau st:'); readln(st);
  for i:=1 to length(st) do
  st[i]:=upcase(st[i]);
  writeln('xau ket qua:',st);
  Ok:=false;
  end;
  8:Begin
  writeln('nhap vao chuoi s:'); readln(s);
  for i:=1 to length(s) do
  if s[i]='' then
  dem:=dem+1;
  writeln('vay co',dem,'khoang trong');
  for i:=1 to length(s) do
  if((s[i]>='A') and (s[i]<='Z')) or ((s[i]>='a') and (s[i]<='z')) then
  cong:=cong+1;
  writeln('vay co',cong,'ki tu');
  writeln('vay co',dem+1,' tu');
  Ok:=false;
  end;
  9:Begin
  writeln('hoten='); readln(s);
  len:=length(s);
  if s[1] in chu then s[1]:= upcase(s[1]);
  for i:=2 to len do
  if (s[i-1]=#32) and (s[i] in chu) then s[i]:=upcase(s[i]);
  writeln('hoten sau khi dieu chinh la:',s);
  Ok:=false;
  end;
  10:Begin
  writeln('nhap so phan tu:'); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('st[',i,']='); readln(st[i]);
  end;
  b[i]:=0;
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  if st[i]=st[j] then inc(b[i]);
  max:=b[1];
  for i:=1 to n do if b[i]> max then max:=b[i];
  writeln('so xuat hien nhieu nhat la:');
  for i:=1 to n do
  if max=b[i] then writeln(st[i],'');
  writeln(' xuat hien ',max,' lan ');
  Ok:=false;
  end;
  11:Begin
  writeln('chen mot so vao mang');
  writeln(' ');
  writeln('co bao nhieu phan tu:');
  readln(spt);
  for i:=1 to spt do
  begin
  writeln('phan tu A[',i,']='); readln(a[i]);
  end;
  writeln;
  writeln('mang truoc khi chen');
  for i:=1 to spt do write(a[i]:4);
  writeln;
  writeln(' can chen so: '); readln(so);
  writeln('Vao vi tri: '); readln(vt);
  for i:=spt+1 downto vt+1 do
  a[i]:=a[i-1];
  a[vt]:=so;
  spt:=spt+1;
  writeln;
  writeln('MANG SAU KHI CHEN');
  for i:=1 to spt do write(a[i]:5);
  Ok:=false;
  end;
  12:Begin
  write('nhap so phan tu cua day so:'); readln(n);
  writeln('nhap cac phan tu cua day so P:'); readln(P);
  for i:=2 to n do
  begin
  writeln('',A[i]); readln(A[i]);
  end;
  for i:=2 to n do
  min:=A[n];
  vti:=n;
  max:=A[n];
  vta:=n;
  for i:=n-1 downto 1 do
  begin
  if A[i]<=min then
  begin
  min:=A[i];
  vti:=i;
  end;
  if A[i]>=max then
  begin
  max:=A[i];
  vta:=i;
  end;
  end;
  begin
  tg:=A[vti];
  a[vti]:=A[vta];
  a[vta]:=tg;
  writeln(',P,');
  end;
  Ok:=false;
  end;
  13:Begin
  writeln('nhap so luong phan tu cua mang:'); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('a[',i,']='); readln(a[i]);
  end;
  writeln('cac so nguyen to trong mang la:');
  for i:=1 to n do
  begin
  kt:=true;
  if a[i]<=1 then kt:=false
  else for j:=2 to trunc (sqrt(a[i])) do
  if a[i] mod j=0 then kt:=false;
  if kt then write(a[i],' ');
  end;
  Ok:=false;
  end;
  14:Begin
  writeln('nhap xau'); readln(s);
  writeln('nhap ki tu can thay the:'); readln(c);
  writeln('nhap ki tu thay the cho ',c,' la'); readln(d);
  for i:=1 to length(s) do
  if s[i]=c then
  begin
  delete(s,i,1);
  insert(d,s,i);
  end;
  writeln('xau sau khi thay the la:',s);
  Ok:=false;
  end;
  15:Begin
  for i:=1 to 30 do dem:=0;
  writeln('nhap xau khong qua 30 ki tu:'); readln(st);
  for i:=1 to length(st) do
  if st[i]='A'then
  begin
  dem:=dem+1;
  vt[i]:=vt[i]+1;
  end;
  if dem<>0 then
  begin
  writeln('co ',dem,' ki tu "A" trong chuoi');
  writeln('khong ton tai vi tri xau trong chuoi');
  for i:=1 to length(st) do
  if vt[i]<>0 then writeln('',i);
  end
  else writeln('khong co ki tu "A" trong xau');
  Ok:=false;
  end;
  end;
  until Ok;
  readln
  End.


  không kí gì hết 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 1 thành viên cảm ơn zjkj520 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 4. #1202
  programmer2010's Avatar
  programmer2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Bạc
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  3.098
  Cảm ơn
  50
  Điểm
  799/730 bài viết

  Default

  ^
  Bài tập lớn à? 5. Có 1 thành viên cảm ơn programmer2010 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 6. #1203
  acrox84's Avatar
  acrox84 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  16
  Cảm ơn
  5
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  programmer2010 có thể nhắn tin inbox hoặc cho mình cách liên lạc được không?
  đang soạn tài liệu nên mình online YM: acrox2014 đợi luôn^^ 7. Có 1 thành viên cảm ơn acrox84 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 8. #1204
  mikelhpdatke's Avatar
  mikelhpdatke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Jul 2010
  Đến từ
  Bắc Giang
  Bài
  2.383
  Cảm ơn
  1.735
  Điểm
  1.522/841 bài viết

  Default

  Trích Keegan View Post
  Giúp em bài này :
  Cho 2 bình nước có dung tích lần lượt là m và n. Tìm cách để đong được lượng nước k sau ít lần đong nhất.
  Input : 1 dòng 3 số m,n,k cách nhau 1 khoảng trắng
  Output : In ra từng bước đong

  Input :
  3 4 6
  Output :
  Buoc 1 : 3 0
  Buoc 2 : 0 3
  Buoc 3 : 3 3
  Bài này dùng BFS 9. Có 1 thành viên cảm ơn mikelhpdatke cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 10. #1205
  mikelhpdatke's Avatar
  mikelhpdatke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Jul 2010
  Đến từ
  Bắc Giang
  Bài
  2.383
  Cảm ơn
  1.735
  Điểm
  1.522/841 bài viết

  Default

  @zjkj520: Bạn nên viết theo chương trình con cho dễ tìm lỗi và sửa 11. Có 1 thành viên cảm ơn mikelhpdatke cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 12. #1206
  programmer2010's Avatar
  programmer2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Bạc
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  3.098
  Cảm ơn
  50
  Điểm
  799/730 bài viết

  Default

  @^^ Cái này dùng trick
  BFS gì. 13. Có 1 thành viên cảm ơn programmer2010 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 14. #1207
  LenBangLuc's Avatar
  LenBangLuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2014
  Bài
  5
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  đang học cái này, bổ ích quá, tks 15. Có 1 thành viên cảm ơn LenBangLuc cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 16. #1208
  villa_rose's Avatar
  villa_rose vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jan 2008
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Mọi người có thể giúp tôi bài này được không? Thank.
  Cho số nguyên dương N bất kỳ N<=12. Tạo ma trận sô NxN Phần tử theo quy luật sau:
  1 2 3 4 5 6 7
  2 4 6 8 10 12 4
  3 6 9 12 2 4 6
  4 8 12 2 4 6 8
  5 10 2 4 6 8 10
  6 12 4 6 8 10 12
  7 4 6 8 10 12 2 17. Có 1 thành viên cảm ơn villa_rose cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 18. #1209
  Long Hoàng's Avatar
  Long Hoàng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Mar 2013
  Đến từ
  No Where
  Bài
  584
  Cảm ơn
  153
  Điểm
  118/109 bài viết

  Default

  ^ !


  GAME ON

 19. Có 1 thành viên cảm ơn Long Hoàng cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 20. #1210
  Mario Duy's Avatar
  Mario Duy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2014
  Bài
  13
  Cảm ơn
  3
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Mọi người giúp em bài này với:
  Viết CT thực hiện công việc sau: +Nhập DS họ tên, môn thi, điểm môn thi thứ nhất(Toán chẳng han), điểm môn thi thứ hai(Văn chẳng hạn)
  +Ghi vào file 'QLHT.out' theo dạng: (Tên thí sinh thứ 1) (môn thi thứ nhất) (điểm) (môn thi thứ 2) (điểm)
  (Tên thí sinh thứ 2) .......................
  +đọc dữ liệu từ file 'QLHT.out'. Tìm những sinh viên phải thi lại (có 1 môn điểm<5)
  +đưa ra màn hình số thứ tự, điểm môn thi mà thí sinh phải thi lại.
  CT viết bằng Pascal. Mọi người giúp em vs. 21. Có 1 thành viên cảm ơn Mario Duy cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 22. #1211
  songthan9xa1's Avatar
  songthan9xa1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2010
  Bài
  226
  Cảm ơn
  48
  Điểm
  27/25 bài viết

  Default

  Giúp em bài tập này với các cao nhân :
  Câu 1:
  Viết chương trình tính tổng :
  S=1+(x2-1)/2 + (x2-2)/3+....+(x2-n)/n+1
  Câu 2:
  Viết chương trình thực hiện:
  Nhập vào màng hai chiều gồm n hàng, m cột (n,m <30)
  1.Nhập các phần tử bất kỳ vào màng từ bàn phím
  2.Hiển thị mảng
  3.Tính trung bình cộng các giá trị của mảng
  Câu 3:
  Cho xâu kí tự Z(Z<=50)
  1.NHập xâu bất kì vào từ bàn phím
  2.Chèn thêm xâu "TIN HOC" vào sau xâu Z
  3.Copy xâu từ xâu Z đi 5 kí tự bắt đầu từ ký tự thứ 2


  Một lần bất tín - Vạn sự bất tin

 23. Có 1 thành viên cảm ơn songthan9xa1 cho bài viết này:
  it_inyourhand (27-03-2014)

 24. #1212
  Mario Duy's Avatar
  Mario Duy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2014
  Bài
  13
  Cảm ơn
  3
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Trích songthan9xa1 View Post
  Giúp em bài tập này với các cao nhân :
  Câu 1:
  Viết chương trình tính tổng :
  S=1+(x2-1)/2 + (x2-2)/3+....+(x2-n)/n+1
  Câu 2:
  Viết chương trình thực hiện:
  Nhập vào màng hai chiều gồm n hàng, m cột (n,m <30)
  1.Nhập các phần tử bất kỳ vào màng từ bàn phím
  2.Hiển thị mảng
  3.Tính trung bình cộng các giá trị của mảng
  Câu 3:
  Cho xâu kí tự Z(Z<=50)
  1.NHập xâu bất kì vào từ bàn phím
  2.Chèn thêm xâu "TIN HOC" vào sau xâu Z
  3.Copy xâu từ xâu Z đi 5 kí tự bắt đầu từ ký tự thứ 2

  Bài 1:

  Program CT_tinh_tong;
  uses crt;
  var n,i,x2:longint;
  S:real;
  Begin
  write('Nhap x2:');readln(x2);
  write('Nhap n:');readln(n);
  For i:=0 to n do
  S:=S+(x2-i)/(i+1);
  Write('S=',S:1:3);
  readln
  end.

  Bài 2:
  Program Mang_2C;
  uses crt;
  var a:array[1..100,1..100] of longint;
  m,n,i,j:longint;
  tb:real;
  begin
  Write('Nhap so hang:');readln(n);
  Write('Nhap so cot:');readln(m);
  For i:=1 to n do
  For j:=1 to m do
  begin
  writeln('Nhap so o vi tri [',i,',',j,']:');readln(a[i,j]);
  tb:=tb+a[i,j];
  end;
  For i:=1 to n do
  begin
  For j:=1 to m do
  write(a[i,j],#32);
  writeln;
  end;
  tb:=tb/(m*n);
  write('trung binh cong cac gia tri cua mang:',tb:1:3);
  readln
  end.

  Bài 3:
  Program xau;
  uses crt;
  var Z,s:string[50];
  Begin
  write('Nhap xau Z:');readln(Z);
  insert('TIN HOC',Z,length(z)+1);
  s:=copy(Z,2,5);
  writeln('Xau Z sau khi chen:',Z);
  write('Copy 5 ki tu bat dau tu ki tu thu 2 cua xau Z:',s);
  readln
  end. 25. #1213
  o0olllforeverlllo0o's Avatar
  o0olllforeverlllo0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Feb 2014
  Đến từ
  Vĩnh Phúc
  Bài
  243
  Cảm ơn
  65
  Điểm
  24/23 bài viết

  Default

  có ai không ??????????? 26. #1214
  o0olllforeverlllo0o's Avatar
  o0olllforeverlllo0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Feb 2014
  Đến từ
  Vĩnh Phúc
  Bài
  243
  Cảm ơn
  65
  Điểm
  24/23 bài viết

  Default

  giải giúp em một đề được không ????? 27. #1215
  o0olllforeverlllo0o's Avatar
  o0olllforeverlllo0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Feb 2014
  Đến từ
  Vĩnh Phúc
  Bài
  243
  Cảm ơn
  65
  Điểm
  24/23 bài viết

  Default

  hê lô asadasd 

 
Trang 81/118 đầuđầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •