Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Việc Làm - Tuyển Dụng

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

AZ CRM Phần mềm Quản lý khách hàng toàn diện

For Sponsoredkết quả từ 1 tới 7 trên 7
 1. #1
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Talking [HELP] code C++: quản lí sinh viên

  muội là mem mới, mong các mem khác chiếu cố nhìu*kính cẩn cúi chào*, đừng ném đá muội mà tội nghiệp
  muội học C++ nhưng không có biết gì, hi vọng khi tham gia vào diễn đàn này, mong các huynh, tỷ, muội giúp đỡ có thể tiến bộ nên ít nhìu*kính cẩn cúi đầu lần nữa*
  muội có bai C++ về quản lí sinh viên nhưnng không biêt làm thế nao cả, các huynh, tỷ, muội giúp đỡ cho:
  +lớp sinh viênnhập mã sinh viên, họ tên, năm sinh, lop, ma khoa, quê, địa chi, điện thoai.
  -hàm thiết lập
  -hàm hủy bỏ
  -hàm get
  -hàm set
  -hàm hiện thị
  +lớp điểmnhâp số môn hoc, nhâp thông tin môn học(tên môn học, điểm chuyên cần CC, điểm giữa kỳ GK, điểm thi kết thúc học phần HP, điểm trung bình( TB=0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP), số đơn vị học trình), tổngtrunh bình các môn học)
  -hàm thiết lập
  -hàm hủy bỏ
  -hàm get
  -hàm set
  -hàm hiện thị
  +lop sinhvien-diem
  -hiện thi danh sach thong tin sinh vien
  - hiện thị danh sach điểm các môn của một sinh viên
  - hiện thị diêm tổng trung binh của tất cả các sinh viên
  -hiện thị danh sach điểm trung bình tất cả các môn của tất cả các sinh viên trong một lớp
  - thêm thông tin n sinh viên vào danh sách
  - xóa thông tin của n sinh viên
  - sửa chữa thông tin của n sinh viên
  - tìm kiếm(theo mã sinh viên, họ tên)
  +hàm main:
  lập menu chọn các chức năng trên
  CẢM ƠN CÁC HUYNH TỶ MUỘI RẤT NHÌU NHÌU=======================
  ĐÂY LÀ CODE MUỘI VIẾT DO THU NHẶT ĐƯỢC MONG MỌI NGƯỜI SỬA LÔI CHO===========================>

  Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include <time.h>
  using namespace std;
  class Information
  {
  /* struct DATE
  {
  unsigned char day;
  unsigned char month;
  int year;
  };*/
  private:
  char *maSV;
  char *Name;
  // struct DATE birthday;
  char *birthday;
  char *address;
  bool gioitinh;
  char *country;
  char *Class;
  char *maKhoa;
  int numberphone;
  public:
  Information (char *maSV, char *Name, char *birthday, char *address, bool gioitinh, char *country, int numberphone, char *Class , char *maKhoa )
  {
  char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
  //struct DATE ns;
  int dt;
  bool nam;
  setmaSV(msv);
  setName (hoten);
  setbirthday(ns);
  setaddress(dc);
  setgioitinh(nam);
  setcountry(que);
  setnumberphone(dt);
  setClass(lop);
  setmaKhoa(mk);
  }
  ~Information()
  {
  delete maSV;
  delete Name;
  delete birthday;
  delete address;
  delete country;
  delete maKhoa;
  }
  void setmaSV(char *msv)
  {
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
  strcpy(maSV,msv);
  }
  char *getmaSV()
  {
  return maSV;
  }
  void setName (char *hoten)
  {
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
  strcpy(Name, hoten);
  }
  char *getName()
  {
  return Name;
  }
  void setbirthday(char *ns)
  {
  ns = new char[strlen(ns)+1];
  strcpy(birthday,ns);
  }
  char *getbirthday()
  {
  return birthday;
  }
  void setaddress(char *dc)
  {
  address = new char[strlen(dc)+1];
  strcpy(address,dc);
  }
  char *getaddress()
  {
  return address;
  }
  void setgioitinh(bool gt)
  {
  gioitinh = gt==0?gt:1;
  }
  bool getgioitinh()
  {
  return gioitinh;
  }
  void setcountry(char *que)
  {
  country = new char[strlen(que)+1];
  strcpy(country,que);
  }
  char *getcountry()
  {
  return country;
  }
  void setnumberphone(int dt)
  {
  numberphone = dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
  }
  int getnumberphone()
  {
  return numberphone;
  }
  void setClass(char *lop)
  {
  Class = new char[strlen(lop)+1];
  strcpy(Class, lop);
  }
  char *getClass()
  {
  return Class;
  }
  void setmaKhoa(char *mk)
  {
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
  strcpy(maKhoa, mk);
  }
  char *getmaKhoa()
  {
  return maKhoa;
  }
  virtual void show()
  {
  cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n "
  <<"\tnhap ma sinh vien:"<<maSV
  <<"\n\tnhap ho ten sinh vien: "<<Name
  <<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: "<<birthday
  <<"\n\tnhap dia chi sinh vien: "<<address
  <<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
  <<"\n\tnhap que quan sinh vien: "<<country
  <<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
  <<"\n\tnhap lop sinh vien: "<<Class
  <<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
  }
  };
  class Score
  {
  private:
  char *tenmonhoc;
  int somonhoc, soDVHT;
  float diemCC, diemGK, diemHP, diemTB, diemTTB;
  public:
  Score(char *tenmonhoc, int somonhoc, float diemCC, float diemGK, float diemHP, float diemTB, float diemTTB, int soDVHT, int TSDVHT)
  {
  char *monhoc;
  int somon,TSDV;
  float CC, GK, HP, TB, SHT, s;
  settenmonhoc(monhoc);
  setsomonhoc(somon);
  setdiemCC(CC);
  setdiemGK(GK);
  setdiemHP(HP);
  setdiemTB(TB);
  setsoDVHT(SHT);
  setTSDVHT(TSDV);
  setdiemTTB(s,TSDV);
  }
  ~Score()
  {
  delete tenmonhoc;
  }
  void settenmonhoc(char *monhoc)
  {
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
  strcpy(tenmonhoc, monhoc);
  }
  char *gettenmonhoc()
  {
  return tenmonhoc;
  }
  void setsomonhoc(int somon)
  {
  somonhoc = somon>0&&somon<8?somon:0;
  }
  int getsomonhoc()
  {
  return somonhoc;
  }
  void setdiemCC(float CC)
  {
  diemCC = CC>=0&&CC<=10?CC:0;
  }
  float getdiemCC()
  {
  return diemCC;
  }
  void setdiemGK(float GK)
  {
  diemGK = GK>=0&&GK<=10?GK:0;
  }
  float getdiemGK()
  {
  return diemGK;
  }
  void setdiemHP(float HP)
  {
  diemHP = HP>=0&&HP<=10?HP:0;
  }
  float getdiemHP()
  {
  return diemHP;
  }
  void setdiemTB(float TB)
  {
  diemTB = TB>=0&&TB<=10?TB:0;
  }
  float getdiemTB(float CC, float GK, float HP)
  {
  diemTB = 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
  return diemTB;
  }
  void setsoDVHT(int SHT)
  {
  soDVHT = SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
  }
  int getsoDVHT()
  {
  return soDVHT;
  }
  void setTSDVHT(int TSDV)
  {
  TSDV=0;
  for(int i=0; i<=somonhoc; i++ )
  {
  TSDV = TSDV+soDVHT;
  }
  TSDV=TSDV;
  }
  int getTSDVHT(int TSDV)
  {
  return TSDV;
  }
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
  {
  s=0;
  for (int i=0; i<=somonhoc; i++ )
  {
  s=s+diemTB*soDVHT;
  }
  diemTTB = s/TSDV;
  }
  float getdiemTTB()
  {
  return diemTTB;
  }
  virtual void show()
  {
  cout<<"nhap thong tin diem: \n"
  <<"nhap so mon hoc trong hoc ki: \n"<<somonhoc;
  for(int i=1; i<=somonhoc; i++)
  {
  cout<<"----------------------------------"
  <<"nhap mon hoc thu "<<i<<":"
  <<"\n\t nhap ten mon hoc: "<<tenmonhoc
  <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
  <<"\n\t nhap diem chuyen can: "<<diemCC
  <<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
  <<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
  <<"\n\t nhap diem trung binh mon: "<<diemTB;
  }
  cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
  }
  };
  class StudentInformation : public Information, public Score
  {
  private:
  int n;
  Information *a;
  public:
  StudentInformation()
  {
  a= new Information [n];
  }
  ~StudentInformation()
  {
  delete a;
  }
  void nhapDSSV()
  {
  do
  {
  cout<<"nhap so sinh vien: /n"<<n;
  }
  while (n<0);
  cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";
  
  for (int i=1; i<=n; i++)
  {
  cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
  Information :: show;
  Score :: show;
  }
  }
  int timkiemten(char t[])
  {
  if(strcpy(getName(),t)==0)
  return 1;
  return 0;
  }
  void sxtheoten(Information *sv1,Information *sv2)
  {
  Information tam;
  if(strcpy(sv1->getName(),sv2->getName())>0)
  {
  tam=*sv1;
  *sv1=*sv2;
  *sv2=tam;
  }
  }
  void them(Information *sv,int *n,Information tam)
  {
  sv[*n]=tam;
  *n=*n+1;
  }
  void xoa(Information *sv,int *n,int vt)
  {
  int i;
  for(i=vt-1;i<*n;i++)
  sv=sv[i+1];
  *n=*n-1;
  }
  void sua(Information *sv)
  {
  Information() tam;
  cout<<"\n nhap thong tin can sua";
  tam.show();
  *sv=tam;
  }
  
  };
  int main
  {
  char menu;
  StudentInformation p;
  while(1)
  {
  system("cls");
  cout<<"\n =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
  cout<<"\n 1.Nhap danh sach sinh vien ";
  cout<<"\n 2.tim kiem theo ten ";
  cout<<"\n 3.sap xep theo ten";
  cout<<"\n 4.them";
  cout<<"\n 5.xoa";
  cout<<"\n 6.sua";
  cout<<"\n Phim khac thoat khoi chuong trinh ";
  cout<<"\n Chon";
  menu = getch();
  switch(menu)
  {
  case'1':system("cls");p.NhapDSSV(); break;
  case'2':system("cls");p.timkiemten(); break;
  case'3':system("cls");p.sxtheoten; break;
  case'4':system("cls");p.them; break;
  case'5':system("cls");p.xoa; break;
  case'6':system("cls");p.sua; break;
  }
  }
  getch();
  }
  Thay đổi nội dung bởi 19-6; 30-10-2011 lúc 11:19. Lý do: add tag code 2. #2
  LaBatVi1992's Avatar
  LaBatVi1992 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Trường Phong Tiêu Cục
  Bài
  183
  Cảm ơn
  117
  Điểm
  45/35 bài viết

  Default

  Mình sửa hàm main thôi nhé (Lười mà)
  PHP Code:
  int main()
  {
     
  char menu;
     
  StudentInformation p;
     do
     {
        
  system("cls");
        
  cout<<"\n =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
        
  cout<<"\n 1.Nhap danh sach sinh vien ";
        
  cout<<"\n 2.tim kiem theo ten ";
        
  cout<<"\n 3.sap xep theo ten";
        
  cout<<"\n 4.them";
        
  cout<<"\n 5.xoa";
        
  cout<<"\n 6.sua";
        
  cout<<"\n Phim khac thoat khoi chuong trinh ";
        
  cout<<"\n Chon";
        
  menu getch();
        switch(
  menu)
        {
        case 
  '1':system("cls");p.NhapDSSV(); break;
        case 
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;
        case 
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
        case 
  '4':system("cls");p.them(); break;
        case 
  '5':system("cls");p.xoa(); break;
        case 
  '6':system("cls");p.sua(); break;
        default : 
  cout << "Thanks for using my program !" << endl; break;
        }
        
  char temp;
        
  cout << "Do you want to continue (0\1) ? "
        
  cin >> temp;
     } while(
  temp == 1);
     
  getch();
     return 
  0;

  Mà bài này cũng không khó, bạn chịu khó đọc phần cơ bản rồi viết theo ý tưởng là được thôi mà


  " Ngửa mặt lên trời
  Hận đời vô đối
  Đập mặt xuống đất
  Vô đối thật sao??? "


 3. Có 1 thành viên cảm ơn LaBatVi1992 cho bài viết này:
  auauau97 (30-10-2011)

 4. #3
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Unhappy

  thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  hu hu mà thứ ba là hạn cuối rùi mà bj h vẫn chưa chạy được<(oaaaaaaaaaaaaaa...................), ai giúp mình đi mà, pleaseeeeeeeeeeeeeee 5. #4
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Unhappy

  <(oaaaaaaaaaaaaaa..........) 2 giờ sáng mai hạn cuối rùi mà bi giờ không nghi đươc gì cả AAAAAAAAAAA..............
  MUỘI SỬA RÙI MÀ VẪN CỨ KHÔNG ĐÚNG, SỬA HẢM MAIN THEO HUYNH GÌ GÌ DÓ VẪN SAI OAAAAAAAAAAAAA............................
  PHP Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  class 
  Information
  {
     
  /* struct DATE
      {
          unsigned char day;
          unsigned char month;
          int year;
      };*/
      
  private:
          
  char *maSV;
          
  char *Name;
         
  // struct DATE birthday;
         
  char *birthday;
          
  char *address;
          
  bool gioitinh;
          
  char *country;
          
  char *Class;
          
  char *maKhoa;
          
  int numberphone;
      public:
      
  Information() {
          
  maSV= new char[10];
          
  Name= new char[30];
          
  birthday=new char[20];
          
  address = new char[320];
          
  country=new char[30];
          Class = new 
  char[30];
          
  maKhoa = new char[10];
      }
      
  Information (char *msvchar *hotenchar *nschar *dcbool namchar *queint dtchar *lop char *mk  )
      {
          
  //char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
          //struct DATE ns;
        //  int dt;
        //  bool nam;
          
  setmaSV(msv);
          
  setName (hoten);
          
  setbirthday(ns);
          
  setaddress(dc);
          
  setgioitinh(nam);
          
  setcountry(que);
          
  setnumberphone(dt);
          
  setClass(lop);
          
  setmaKhoa(mk);
      }
      ~
  Information()
      {
          
  delete maSV;
          
  delete Name;
          
  delete birthday;
          
  delete address;
          
  delete country;
          
  delete maKhoa;
      }
      
  void setmaSV(char *msv)
      {
          
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
          
  strcpy(maSV,msv);
      }
      
  char *getmaSV()
      {
          return 
  maSV;
      }
      
  void setName (char *hoten)
      {
          
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
          
  strcpy(Namehoten);
      }
      
  char *getName()
      {
          return 
  Name;
      }
      
  void setbirthday(char *ns)
      {
          
  ns = new char[strlen(ns)+1];
          
  strcpy(birthday,ns);
      }
      
  char *getbirthday()
      {
          return 
  birthday;
      }
      
  void setaddress(char *dc)
      {
           
  address = new char[strlen(dc)+1];
           
  strcpy(address,dc);
      }
      
  char *getaddress()
      {
          return 
  address;
      }
      
  void setgioitinh(bool gt)
      {
          
  gioitinh gt==0?gt:1;
      }
      
  bool getgioitinh()
      {
          return 
  gioitinh;
      }
      
  void setcountry(char *que)
      {
          
  country = new char[strlen(que)+1];
          
  strcpy(country,que);
      }
      
  char *getcountry()
      {
          return 
  country;
      }
      
  void setnumberphone(int dt)
      {
          
  numberphone dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
      }
      
  int getnumberphone()
      {
          return 
  numberphone;
      }
      
  void setClass(char *lop)
      {
          Class = new 
  char[strlen(lop)+1];
          
  strcpy(Class, lop);
      }
      
  char *getClass()
      {
          return Class;
      }
      
  void setmaKhoa(char *mk)
      {
         
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
         
  strcpy(maKhoamk);
      }
      
  char *getmaKhoa()
      {
          return 
  maKhoa;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n ";
              
  cout<<"\tnhap ma sinh vien:";
              
  cin>>maSV;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ho ten sinh vien: ";
              
  cin>>Name;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: ";
              
  cin>>birthday;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap dia chi sinh vien: ";
              
  cin>>address;
            
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: ";
              
  cin>>gioitinh;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap que quan sinh vien: ";
              
  cin>>country;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: ";
              
  cin>>numberphone;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap lop sinh vien: ";
              
  cin>>Class;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: ";
              
  cin>>maKhoa;
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin sinh vien: \n "
              
  <<"\t ma sinh vien:"<<maSV
              
  <<"\n\t ho ten sinh vien: "<<Name
              
  <<"\n\t ngay sinh sinh vien: "<<birthday
              
  <<"\n\t dia chi sinh vien: "<<address
              
  <<"\n\t gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
              
  <<"\n\t que quan sinh vien: "<<country
              
  <<"\n\t so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
              
  <<"\n\t lop sinh vien: "<<Class
              <<
  "\n\t ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
      }
  };
  class 
  Score
  {
      private:
      
  char *tenmonhoc;
      
  int somonhocsoDVHT;
      
  float diemCCdiemGKdiemHPdiemTBdiemTTB;
      public:
      
  Score() {
          
  tenmonhoc = new char[30];
      }
      
  Score(char *tenmonhocint somonhocfloat diemCCfloat diemGKfloat diemHPfloat diemTBfloat diemTTBint soDVHTint TSDVHT)
      {
          
  char *monhoc;
          
  int somon,TSDV;
          
  float CCGKHPTBSHTs;
          
  settenmonhoc(monhoc);
          
  setsomonhoc(somon);
          
  setdiemCC(CC);
          
  setdiemGK(GK);
          
  setdiemHP(HP);
          
  setdiemTB(TB);
          
  setsoDVHT(SHT);
          
  setTSDVHT(TSDV);
          
  setdiemTTB(s,TSDV);
      }
      ~
  Score()
      {
          
  delete tenmonhoc;
      }
      
  void settenmonhoc(char *monhoc)
      {
          
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
          
  strcpy(tenmonhocmonhoc);
      }
      
  char *gettenmonhoc()
      {
          return 
  tenmonhoc;
      }
      
  void setsomonhoc(int somon)
      {
          
  somonhoc somon>0&&somon<8?somon:0;
      }
      
  int getsomonhoc()
      {
          return 
  somonhoc;
      }
      
  void setdiemCC(float CC)
      {
          
  diemCC CC>=0&&CC<=10?CC:0;
      }
      
  float getdiemCC()
      {
          return 
  diemCC;
      }
      
  void setdiemGK(float GK)
      {
          
  diemGK GK>=0&&GK<=10?GK:0;
      }
      
  float getdiemGK()
      {
          return 
  diemGK;
      }
      
  void setdiemHP(float HP)
      {
          
  diemHP HP>=0&&HP<=10?HP:0;
      }
      
  float getdiemHP()
      {
          return 
  diemHP;
      }
      
  void setdiemTB(float TB)
      {
          
  diemTB TB>=0&&TB<=10?TB:0;
      }
      
  float getdiemTB(float CCfloat GKfloat HP)
      {
          
  diemTB 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
          return 
  diemTB;
      }
      
  void setsoDVHT(int SHT)
      {
          
  soDVHT SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
      }
      
  int getsoDVHT()
      {
          return 
  soDVHT;
      }
      
  void setTSDVHT(int TSDV)
      {
          
  TSDV=0;
          for(
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  TSDV TSDV+soDVHT;
          }
          
  TSDV=TSDV;
      }
      
  int getTSDVHT(int TSDV)
      {
          return 
  TSDV;
      }
      
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
      {
          
  s=0;
          for (
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  s=s+diemTB*soDVHT;
          }
          
  diemTTB s/TSDV;
      }
      
  float getdiemTTB()
      {
          return 
  diemTTB;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
                  
  <<"\n\t nhap ten mon hoc: ";
                  
  cin>>tenmonhoc;
                  
  cin.clear();
                 
  cout <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: ";
                  
  cin>>soDVHT;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem chuyen can: ";
                  
  cin>>diemCC;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: ";
                  
  cin>>diemGK;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";
                  
  cin>>diemHP;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem trung binh mon: ";
                  
  cin>>diemTB;
                  
  cin.clear();
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
              
  <<"\n\t  ten mon hoc: "<<tenmonhoc
              
  <<"\n\t  so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
              
  <<"\n\t  diem chuyen can: "<<diemCC
              
  <<"\n\t  diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
              
  <<"\n\t  diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
              
  <<"\n\t  diem trung binh mon: "<<diemTB;
          
  cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
      }
  };
  class 
  StudentInformation
  {
    private:
    
  int n;
    
  Information  *a;
    
  Score *scr;
    public:

    
  StudentInformation()
    {
        do
        {
            
  cout<<"nhap so sinh vien: /n";
            
  cin>>n;
        }
        while  (
  n<0);
         
  a= new Information [n];
         
  scr = new Score[n];
    }
    ~
  StudentInformation()
    {
        
  delete a;
    }
    
  void nhapDSSV()
    {
        
  cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";

         for (
  int i=0i<ni++)
         {
             
  cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
             
  a[i].Nhap();
             
  cout<<"\n";
             
  scr[i].Nhap();

         }
    }
      
  void timkiemten()
      {
          
  char t[30];
          
  cout<<"Nhap ten \n";
          
  cin>>t;
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  strcpy(a[i].getName(),t)==0)
          
  a[i].show();
          
  cout<<"\nKO tim thay ai\n";
      }
      
  void sxtheoten()
      {
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          for (
  int j=i+1;j<n-1;j++)
           if (
  strcmp(a[i].getName(),a[j].getName()))
           {
              
  Information tsv;
              
  Score tsc;
              
  tsv=a[i];
              
  a[i]=a[j];
              
  a[j]=tsv;
              
  tsc=scr[i];
              
  scr[i]=scr[j];
              
  scr[j]=tsc;

           }
      }
      
  void them()
      {
          
  Information sv;
          
  Score sc;
          
  sc.Nhap();
          
  sv.Nhap();
          
  a[n]=sv;
          
  scr[n]=sc;
          
  n++;
      }
      
  void xoa()
      {
          
  int vt;
          
  cout<<"Nhap vi tri ";
          
  cin>>vt;
          
  int i;
          for(
  i=vt;i<n;i++) {
          
  a[i]=a[i+1];
          
  scr[i]=scr[i+1];
          }
          
  n--;
      }

      
  void sua()
      {
          
  cout<<"\n Nhap vi tri can sua ";
          
  int vt;
          
  cin>>vt;
          if (
  vt>ncout<<"\nVI tri sua ko dung";
          else{ 
  cout<<"Nhap thong tin sua ";
              
  a[vt].Nhap();
              
  scr[vt].Nhap();
          }

      }

  };


  int main()
  {


      
  StudentInformation p;
       
  char menu;
      while( 
  true)
      {
          
  system("cls");
          
  cout<<"\n  =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
          
  cout<<"\n  1.Nhap danh sach sinh vien ";
          
  cout<<"\n  2.tim kiem theo ten ";
          
  cout<<"\n  3.sap xep theo ten";
          
  cout<<"\n  4.them";
          
  cout<<"\n  5.xoa";
          
  cout<<"\n  6.sua";
          
  cout<<"\n  Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";
          
  cout<<"\n  Chon";
          
  menu getch();
          if (
  menu==0) break;
          switch(
  menu)
          {
          case
  '1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;
          case
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;
          case
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
          case
  '4':system("cls");p.them(); break;
          case
  '5':system("cls");p.xoa(); break;
          case
  '6':system("cls");p.sua(); break;
          }
      }
    return 
  0;
 6. #5
  LaBatVi1992's Avatar
  LaBatVi1992 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Trường Phong Tiêu Cục
  Bài
  183
  Cảm ơn
  117
  Điểm
  45/35 bài viết

  Default

  Trích anhtran0000 View Post
  <(oaaaaaaaaaaaaaa..........) 2 giờ sáng mai hạn cuối rùi mà bi giờ không nghi đươc gì cả AAAAAAAAAAA..............
  MUỘI SỬA RÙI MÀ VẪN CỨ KHÔNG ĐÚNG, SỬA HẢM MAIN THEO HUYNH GÌ GÌ DÓ VẪN SAI OAAAAAAAAAAAAA............................
  PHP Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  class 
  Information
  {
     
  /* struct DATE
      {
          unsigned char day;
          unsigned char month;
          int year;
      };*/
      
  private:
          
  char *maSV;
          
  char *Name;
         
  // struct DATE birthday;
         
  char *birthday;
          
  char *address;
          
  bool gioitinh;
          
  char *country;
          
  char *Class;
          
  char *maKhoa;
          
  int numberphone;
      public:
      
  Information() {
          
  maSV= new char[10];
          
  Name= new char[30];
          
  birthday=new char[20];
          
  address = new char[320];
          
  country=new char[30];
          Class = new 
  char[30];
          
  maKhoa = new char[10];
      }
      
  Information (char *msvchar *hotenchar *nschar *dcbool namchar *queint dtchar *lop char *mk  )
      {
          
  //char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
          //struct DATE ns;
        //  int dt;
        //  bool nam;
          
  setmaSV(msv);
          
  setName (hoten);
          
  setbirthday(ns);
          
  setaddress(dc);
          
  setgioitinh(nam);
          
  setcountry(que);
          
  setnumberphone(dt);
          
  setClass(lop);
          
  setmaKhoa(mk);
      }
      ~
  Information()
      {
          
  delete maSV;
          
  delete Name;
          
  delete birthday;
          
  delete address;
          
  delete country;
          
  delete maKhoa;
      }
      
  void setmaSV(char *msv)
      {
          
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
          
  strcpy(maSV,msv);
      }
      
  char *getmaSV()
      {
          return 
  maSV;
      }
      
  void setName (char *hoten)
      {
          
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
          
  strcpy(Namehoten);
      }
      
  char *getName()
      {
          return 
  Name;
      }
      
  void setbirthday(char *ns)
      {
          
  ns = new char[strlen(ns)+1];
          
  strcpy(birthday,ns);
      }
      
  char *getbirthday()
      {
          return 
  birthday;
      }
      
  void setaddress(char *dc)
      {
           
  address = new char[strlen(dc)+1];
           
  strcpy(address,dc);
      }
      
  char *getaddress()
      {
          return 
  address;
      }
      
  void setgioitinh(bool gt)
      {
          
  gioitinh gt==0?gt:1;
      }
      
  bool getgioitinh()
      {
          return 
  gioitinh;
      }
      
  void setcountry(char *que)
      {
          
  country = new char[strlen(que)+1];
          
  strcpy(country,que);
      }
      
  char *getcountry()
      {
          return 
  country;
      }
      
  void setnumberphone(int dt)
      {
          
  numberphone dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
      }
      
  int getnumberphone()
      {
          return 
  numberphone;
      }
      
  void setClass(char *lop)
      {
          Class = new 
  char[strlen(lop)+1];
          
  strcpy(Class, lop);
      }
      
  char *getClass()
      {
          return Class;
      }
      
  void setmaKhoa(char *mk)
      {
         
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
         
  strcpy(maKhoamk);
      }
      
  char *getmaKhoa()
      {
          return 
  maKhoa;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n ";
              
  cout<<"\tnhap ma sinh vien:";
              
  cin>>maSV;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ho ten sinh vien: ";
              
  cin>>Name;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: ";
              
  cin>>birthday;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap dia chi sinh vien: ";
              
  cin>>address;
            
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: ";
              
  cin>>gioitinh;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap que quan sinh vien: ";
              
  cin>>country;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: ";
              
  cin>>numberphone;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap lop sinh vien: ";
              
  cin>>Class;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: ";
              
  cin>>maKhoa;
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin sinh vien: \n "
              
  <<"\t ma sinh vien:"<<maSV
              
  <<"\n\t ho ten sinh vien: "<<Name
              
  <<"\n\t ngay sinh sinh vien: "<<birthday
              
  <<"\n\t dia chi sinh vien: "<<address
              
  <<"\n\t gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
              
  <<"\n\t que quan sinh vien: "<<country
              
  <<"\n\t so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
              
  <<"\n\t lop sinh vien: "<<Class
              <<
  "\n\t ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
      }
  };
  class 
  Score
  {
      private:
      
  char *tenmonhoc;
      
  int somonhocsoDVHT;
      
  float diemCCdiemGKdiemHPdiemTBdiemTTB;
      public:
      
  Score() {
          
  tenmonhoc = new char[30];
      }
      
  Score(char *tenmonhocint somonhocfloat diemCCfloat diemGKfloat diemHPfloat diemTBfloat diemTTBint soDVHTint TSDVHT)
      {
          
  char *monhoc;
          
  int somon,TSDV;
          
  float CCGKHPTBSHTs;
          
  settenmonhoc(monhoc);
          
  setsomonhoc(somon);
          
  setdiemCC(CC);
          
  setdiemGK(GK);
          
  setdiemHP(HP);
          
  setdiemTB(TB);
          
  setsoDVHT(SHT);
          
  setTSDVHT(TSDV);
          
  setdiemTTB(s,TSDV);
      }
      ~
  Score()
      {
          
  delete tenmonhoc;
      }
      
  void settenmonhoc(char *monhoc)
      {
          
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
          
  strcpy(tenmonhocmonhoc);
      }
      
  char *gettenmonhoc()
      {
          return 
  tenmonhoc;
      }
      
  void setsomonhoc(int somon)
      {
          
  somonhoc somon>0&&somon<8?somon:0;
      }
      
  int getsomonhoc()
      {
          return 
  somonhoc;
      }
      
  void setdiemCC(float CC)
      {
          
  diemCC CC>=0&&CC<=10?CC:0;
      }
      
  float getdiemCC()
      {
          return 
  diemCC;
      }
      
  void setdiemGK(float GK)
      {
          
  diemGK GK>=0&&GK<=10?GK:0;
      }
      
  float getdiemGK()
      {
          return 
  diemGK;
      }
      
  void setdiemHP(float HP)
      {
          
  diemHP HP>=0&&HP<=10?HP:0;
      }
      
  float getdiemHP()
      {
          return 
  diemHP;
      }
      
  void setdiemTB(float TB)
      {
          
  diemTB TB>=0&&TB<=10?TB:0;
      }
      
  float getdiemTB(float CCfloat GKfloat HP)
      {
          
  diemTB 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
          return 
  diemTB;
      }
      
  void setsoDVHT(int SHT)
      {
          
  soDVHT SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
      }
      
  int getsoDVHT()
      {
          return 
  soDVHT;
      }
      
  void setTSDVHT(int TSDV)
      {
          
  TSDV=0;
          for(
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  TSDV TSDV+soDVHT;
          }
          
  TSDV=TSDV;
      }
      
  int getTSDVHT(int TSDV)
      {
          return 
  TSDV;
      }
      
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
      {
          
  s=0;
          for (
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  s=s+diemTB*soDVHT;
          }
          
  diemTTB s/TSDV;
      }
      
  float getdiemTTB()
      {
          return 
  diemTTB;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
                  
  <<"\n\t nhap ten mon hoc: ";
                  
  cin>>tenmonhoc;
                  
  cin.clear();
                 
  cout <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: ";
                  
  cin>>soDVHT;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem chuyen can: ";
                  
  cin>>diemCC;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: ";
                  
  cin>>diemGK;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";
                  
  cin>>diemHP;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem trung binh mon: ";
                  
  cin>>diemTB;
                  
  cin.clear();
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
              
  <<"\n\t  ten mon hoc: "<<tenmonhoc
              
  <<"\n\t  so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
              
  <<"\n\t  diem chuyen can: "<<diemCC
              
  <<"\n\t  diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
              
  <<"\n\t  diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
              
  <<"\n\t  diem trung binh mon: "<<diemTB;
          
  cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
      }
  };
  class 
  StudentInformation
  {
    private:
    
  int n;
    
  Information  *a;
    
  Score *scr;
    public:

    
  StudentInformation()
    {
        do
        {
            
  cout<<"nhap so sinh vien: /n";
            
  cin>>n;
        }
        while  (
  n<0);
         
  a= new Information [n];
         
  scr = new Score[n];
    }
    ~
  StudentInformation()
    {
        
  delete a;
    }
    
  void nhapDSSV()
    {
        
  cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";

         for (
  int i=0i<ni++)
         {
             
  cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
             
  a[i].Nhap();
             
  cout<<"\n";
             
  scr[i].Nhap();

         }
    }
      
  void timkiemten()
      {
          
  char t[30];
          
  cout<<"Nhap ten \n";
          
  cin>>t;
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  strcpy(a[i].getName(),t)==0)
          
  a[i].show();
          
  cout<<"\nKO tim thay ai\n";
      }
      
  void sxtheoten()
      {
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          for (
  int j=i+1;j<n-1;j++)
           if (
  strcmp(a[i].getName(),a[j].getName()))
           {
              
  Information tsv;
              
  Score tsc;
              
  tsv=a[i];
              
  a[i]=a[j];
              
  a[j]=tsv;
              
  tsc=scr[i];
              
  scr[i]=scr[j];
              
  scr[j]=tsc;

           }
      }
      
  void them()
      {
          
  Information sv;
          
  Score sc;
          
  sc.Nhap();
          
  sv.Nhap();
          
  a[n]=sv;
          
  scr[n]=sc;
          
  n++;
      }
      
  void xoa()
      {
          
  int vt;
          
  cout<<"Nhap vi tri ";
          
  cin>>vt;
          
  int i;
          for(
  i=vt;i<n;i++) {
          
  a[i]=a[i+1];
          
  scr[i]=scr[i+1];
          }
          
  n--;
      }

      
  void sua()
      {
          
  cout<<"\n Nhap vi tri can sua ";
          
  int vt;
          
  cin>>vt;
          if (
  vt>ncout<<"\nVI tri sua ko dung";
          else{ 
  cout<<"Nhap thong tin sua ";
              
  a[vt].Nhap();
              
  scr[vt].Nhap();
          }

      }

  };


  int main()
  {


      
  StudentInformation p;
       
  char menu;
      while( 
  true)
      {
          
  system("cls");
          
  cout<<"\n  =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
          
  cout<<"\n  1.Nhap danh sach sinh vien ";
          
  cout<<"\n  2.tim kiem theo ten ";
          
  cout<<"\n  3.sap xep theo ten";
          
  cout<<"\n  4.them";
          
  cout<<"\n  5.xoa";
          
  cout<<"\n  6.sua";
          
  cout<<"\n  Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";
          
  cout<<"\n  Chon";
          
  menu getch();
          if (
  menu==0) break;
          switch(
  menu)
          {
          case
  '1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;
          case
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;
          case
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
          case
  '4':system("cls");p.them(); break;
          case
  '5':system("cls");p.xoa(); break;
          case
  '6':system("cls");p.sua(); break;
          }
      }
    return 
  0;

  Thấy bạn tội quá nhưng mình đang thi giữa kỳ, đang ôn thi nên không giúp gì được nhiều, mình sửa được 2 yêu cầu đầu là nhập và tìm, bạn tự thêm mấy cái sau nhé, xem kĩ phần thao tác với CHUỖI nhé .
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>

  using namespace std;

  class 
  Information
  {
  private:
          
  char *maSV;
          
  char *Name;
          
  char *birthday;
          
  char *address;
          
  bool gioitinh;
          
  char *country;
          
  char *Class;
          
  char *maKhoa;
          
  int numberphone;
  public:
      
  Information() 
      {
          
  maSV= new char[10];
          
  Name= new char[30];
          
  birthday=new char[20];
          
  address = new char[320];
          
  country=new char[30];
          Class = new 
  char[30];
          
  maKhoa = new char[10];
      }
      
  Information (char *msvchar *hotenchar *nschar *dcbool namchar *queint dtchar *lop char *mk  )
      {
          
  setmaSV(msv);
          
  setName (hoten);
          
  setbirthday(ns);
          
  setaddress(dc);
          
  setgioitinh(nam);
          
  setcountry(que);
          
  setnumberphone(dt);
          
  setClass(lop);
          
  setmaKhoa(mk);
      }
      ~
  Information()
      {
          
  delete [] maSV;
          
  delete [] Name;
          
  delete [] birthday;
          
  delete [] address;
          
  delete [] country;
          
  delete [] maKhoa;
      }
      
  void setmaSV(char *msv)
      {
          
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
          
  strcpy(maSV,msv);
      }

      
  char *getmaSV()
      {
          return 
  maSV;
      }

      
  void setName (char *hoten)
      {
          
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
          
  strcpy(Namehoten);
      }

      
  char *getName()
      {
          return 
  Name;
      }

      
  void setbirthday(char *ns)
      {
          
  ns = new char[strlen(ns