Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 7 trên 7
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Talking [HELP] code C++: quản lí sinh viên

  muội là mem mới, mong các mem khác chiếu cố nhìu*kính cẩn cúi chào*, đừng ném đá muội mà tội nghiệp
  muội học C++ nhưng không có biết gì, hi vọng khi tham gia vào diễn đàn này, mong các huynh, tỷ, muội giúp đỡ có thể tiến bộ nên ít nhìu*kính cẩn cúi đầu lần nữa*
  muội có bai C++ về quản lí sinh viên nhưnng không biêt làm thế nao cả, các huynh, tỷ, muội giúp đỡ cho:
  +lớp sinh viênnhập mã sinh viên, họ tên, năm sinh, lop, ma khoa, quê, địa chi, điện thoai.
  -hàm thiết lập
  -hàm hủy bỏ
  -hàm get
  -hàm set
  -hàm hiện thị
  +lớp điểmnhâp số môn hoc, nhâp thông tin môn học(tên môn học, điểm chuyên cần CC, điểm giữa kỳ GK, điểm thi kết thúc học phần HP, điểm trung bình( TB=0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP), số đơn vị học trình), tổngtrunh bình các môn học)
  -hàm thiết lập
  -hàm hủy bỏ
  -hàm get
  -hàm set
  -hàm hiện thị
  +lop sinhvien-diem
  -hiện thi danh sach thong tin sinh vien
  - hiện thị danh sach điểm các môn của một sinh viên
  - hiện thị diêm tổng trung binh của tất cả các sinh viên
  -hiện thị danh sach điểm trung bình tất cả các môn của tất cả các sinh viên trong một lớp
  - thêm thông tin n sinh viên vào danh sách
  - xóa thông tin của n sinh viên
  - sửa chữa thông tin của n sinh viên
  - tìm kiếm(theo mã sinh viên, họ tên)
  +hàm main:
  lập menu chọn các chức năng trên
  CẢM ƠN CÁC HUYNH TỶ MUỘI RẤT NHÌU NHÌU=======================
  ĐÂY LÀ CODE MUỘI VIẾT DO THU NHẶT ĐƯỢC MONG MỌI NGƯỜI SỬA LÔI CHO===========================>

  Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include <time.h>
  using namespace std;
  class Information
  {
  /* struct DATE
  {
  unsigned char day;
  unsigned char month;
  int year;
  };*/
  private:
  char *maSV;
  char *Name;
  // struct DATE birthday;
  char *birthday;
  char *address;
  bool gioitinh;
  char *country;
  char *Class;
  char *maKhoa;
  int numberphone;
  public:
  Information (char *maSV, char *Name, char *birthday, char *address, bool gioitinh, char *country, int numberphone, char *Class , char *maKhoa )
  {
  char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
  //struct DATE ns;
  int dt;
  bool nam;
  setmaSV(msv);
  setName (hoten);
  setbirthday(ns);
  setaddress(dc);
  setgioitinh(nam);
  setcountry(que);
  setnumberphone(dt);
  setClass(lop);
  setmaKhoa(mk);
  }
  ~Information()
  {
  delete maSV;
  delete Name;
  delete birthday;
  delete address;
  delete country;
  delete maKhoa;
  }
  void setmaSV(char *msv)
  {
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
  strcpy(maSV,msv);
  }
  char *getmaSV()
  {
  return maSV;
  }
  void setName (char *hoten)
  {
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
  strcpy(Name, hoten);
  }
  char *getName()
  {
  return Name;
  }
  void setbirthday(char *ns)
  {
  ns = new char[strlen(ns)+1];
  strcpy(birthday,ns);
  }
  char *getbirthday()
  {
  return birthday;
  }
  void setaddress(char *dc)
  {
  address = new char[strlen(dc)+1];
  strcpy(address,dc);
  }
  char *getaddress()
  {
  return address;
  }
  void setgioitinh(bool gt)
  {
  gioitinh = gt==0?gt:1;
  }
  bool getgioitinh()
  {
  return gioitinh;
  }
  void setcountry(char *que)
  {
  country = new char[strlen(que)+1];
  strcpy(country,que);
  }
  char *getcountry()
  {
  return country;
  }
  void setnumberphone(int dt)
  {
  numberphone = dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
  }
  int getnumberphone()
  {
  return numberphone;
  }
  void setClass(char *lop)
  {
  Class = new char[strlen(lop)+1];
  strcpy(Class, lop);
  }
  char *getClass()
  {
  return Class;
  }
  void setmaKhoa(char *mk)
  {
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
  strcpy(maKhoa, mk);
  }
  char *getmaKhoa()
  {
  return maKhoa;
  }
  virtual void show()
  {
  cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n "
  <<"\tnhap ma sinh vien:"<<maSV
  <<"\n\tnhap ho ten sinh vien: "<<Name
  <<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: "<<birthday
  <<"\n\tnhap dia chi sinh vien: "<<address
  <<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
  <<"\n\tnhap que quan sinh vien: "<<country
  <<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
  <<"\n\tnhap lop sinh vien: "<<Class
  <<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
  }
  };
  class Score
  {
  private:
  char *tenmonhoc;
  int somonhoc, soDVHT;
  float diemCC, diemGK, diemHP, diemTB, diemTTB;
  public:
  Score(char *tenmonhoc, int somonhoc, float diemCC, float diemGK, float diemHP, float diemTB, float diemTTB, int soDVHT, int TSDVHT)
  {
  char *monhoc;
  int somon,TSDV;
  float CC, GK, HP, TB, SHT, s;
  settenmonhoc(monhoc);
  setsomonhoc(somon);
  setdiemCC(CC);
  setdiemGK(GK);
  setdiemHP(HP);
  setdiemTB(TB);
  setsoDVHT(SHT);
  setTSDVHT(TSDV);
  setdiemTTB(s,TSDV);
  }
  ~Score()
  {
  delete tenmonhoc;
  }
  void settenmonhoc(char *monhoc)
  {
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
  strcpy(tenmonhoc, monhoc);
  }
  char *gettenmonhoc()
  {
  return tenmonhoc;
  }
  void setsomonhoc(int somon)
  {
  somonhoc = somon>0&&somon<8?somon:0;
  }
  int getsomonhoc()
  {
  return somonhoc;
  }
  void setdiemCC(float CC)
  {
  diemCC = CC>=0&&CC<=10?CC:0;
  }
  float getdiemCC()
  {
  return diemCC;
  }
  void setdiemGK(float GK)
  {
  diemGK = GK>=0&&GK<=10?GK:0;
  }
  float getdiemGK()
  {
  return diemGK;
  }
  void setdiemHP(float HP)
  {
  diemHP = HP>=0&&HP<=10?HP:0;
  }
  float getdiemHP()
  {
  return diemHP;
  }
  void setdiemTB(float TB)
  {
  diemTB = TB>=0&&TB<=10?TB:0;
  }
  float getdiemTB(float CC, float GK, float HP)
  {
  diemTB = 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
  return diemTB;
  }
  void setsoDVHT(int SHT)
  {
  soDVHT = SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
  }
  int getsoDVHT()
  {
  return soDVHT;
  }
  void setTSDVHT(int TSDV)
  {
  TSDV=0;
  for(int i=0; i<=somonhoc; i++ )
  {
  TSDV = TSDV+soDVHT;
  }
  TSDV=TSDV;
  }
  int getTSDVHT(int TSDV)
  {
  return TSDV;
  }
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
  {
  s=0;
  for (int i=0; i<=somonhoc; i++ )
  {
  s=s+diemTB*soDVHT;
  }
  diemTTB = s/TSDV;
  }
  float getdiemTTB()
  {
  return diemTTB;
  }
  virtual void show()
  {
  cout<<"nhap thong tin diem: \n"
  <<"nhap so mon hoc trong hoc ki: \n"<<somonhoc;
  for(int i=1; i<=somonhoc; i++)
  {
  cout<<"----------------------------------"
  <<"nhap mon hoc thu "<<i<<":"
  <<"\n\t nhap ten mon hoc: "<<tenmonhoc
  <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
  <<"\n\t nhap diem chuyen can: "<<diemCC
  <<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
  <<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
  <<"\n\t nhap diem trung binh mon: "<<diemTB;
  }
  cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
  }
  };
  class StudentInformation : public Information, public Score
  {
  private:
  int n;
  Information *a;
  public:
  StudentInformation()
  {
  a= new Information [n];
  }
  ~StudentInformation()
  {
  delete a;
  }
  void nhapDSSV()
  {
  do
  {
  cout<<"nhap so sinh vien: /n"<<n;
  }
  while (n<0);
  cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";
  
  for (int i=1; i<=n; i++)
  {
  cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
  Information :: show;
  Score :: show;
  }
  }
  int timkiemten(char t[])
  {
  if(strcpy(getName(),t)==0)
  return 1;
  return 0;
  }
  void sxtheoten(Information *sv1,Information *sv2)
  {
  Information tam;
  if(strcpy(sv1->getName(),sv2->getName())>0)
  {
  tam=*sv1;
  *sv1=*sv2;
  *sv2=tam;
  }
  }
  void them(Information *sv,int *n,Information tam)
  {
  sv[*n]=tam;
  *n=*n+1;
  }
  void xoa(Information *sv,int *n,int vt)
  {
  int i;
  for(i=vt-1;i<*n;i++)
  sv=sv[i+1];
  *n=*n-1;
  }
  void sua(Information *sv)
  {
  Information() tam;
  cout<<"\n nhap thong tin can sua";
  tam.show();
  *sv=tam;
  }
  
  };
  int main
  {
  char menu;
  StudentInformation p;
  while(1)
  {
  system("cls");
  cout<<"\n =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
  cout<<"\n 1.Nhap danh sach sinh vien ";
  cout<<"\n 2.tim kiem theo ten ";
  cout<<"\n 3.sap xep theo ten";
  cout<<"\n 4.them";
  cout<<"\n 5.xoa";
  cout<<"\n 6.sua";
  cout<<"\n Phim khac thoat khoi chuong trinh ";
  cout<<"\n Chon";
  menu = getch();
  switch(menu)
  {
  case'1':system("cls");p.NhapDSSV(); break;
  case'2':system("cls");p.timkiemten(); break;
  case'3':system("cls");p.sxtheoten; break;
  case'4':system("cls");p.them; break;
  case'5':system("cls");p.xoa; break;
  case'6':system("cls");p.sua; break;
  }
  }
  getch();
  }
  Thay đổi nội dung bởi 19-6; 30-10-2011 lúc 11:19. Lý do: add tag code

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  LaBatVi1992's Avatar
  LaBatVi1992 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Trường Phong Tiêu Cục
  Bài
  190
  Cảm ơn
  121
  Điểm
  47/37 bài viết

  Default

  Mình sửa hàm main thôi nhé (Lười mà)
  PHP Code:
  int main()
  {
     
  char menu;
     
  StudentInformation p;
     do
     {
        
  system("cls");
        
  cout<<"\n =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
        
  cout<<"\n 1.Nhap danh sach sinh vien ";
        
  cout<<"\n 2.tim kiem theo ten ";
        
  cout<<"\n 3.sap xep theo ten";
        
  cout<<"\n 4.them";
        
  cout<<"\n 5.xoa";
        
  cout<<"\n 6.sua";
        
  cout<<"\n Phim khac thoat khoi chuong trinh ";
        
  cout<<"\n Chon";
        
  menu getch();
        switch(
  menu)
        {
        case 
  '1':system("cls");p.NhapDSSV(); break;
        case 
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;
        case 
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
        case 
  '4':system("cls");p.them(); break;
        case 
  '5':system("cls");p.xoa(); break;
        case 
  '6':system("cls");p.sua(); break;
        default : 
  cout << "Thanks for using my program !" << endl; break;
        }
        
  char temp;
        
  cout << "Do you want to continue (0\1) ? "
        
  cin >> temp;
     } while(
  temp == 1);
     
  getch();
     return 
  0;

  Mà bài này cũng không khó, bạn chịu khó đọc phần cơ bản rồi viết theo ý tưởng là được thôi mà


  " Ngửa mặt lên trời
  Hận đời vô đối
  Đập mặt xuống đất
  Vô đối thật sao??? "


 4. Có 1 thành viên cảm ơn LaBatVi1992 cho bài viết này:
  auauau97 (30-10-2011)

 5. #3
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Unhappy

  thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  hu hu mà thứ ba là hạn cuối rùi mà bj h vẫn chưa chạy được<(oaaaaaaaaaaaaaa...................), ai giúp mình đi mà, pleaseeeeeeeeeeeeeee 6. #4
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Unhappy

  <(oaaaaaaaaaaaaaa..........) 2 giờ sáng mai hạn cuối rùi mà bi giờ không nghi đươc gì cả AAAAAAAAAAA..............
  MUỘI SỬA RÙI MÀ VẪN CỨ KHÔNG ĐÚNG, SỬA HẢM MAIN THEO HUYNH GÌ GÌ DÓ VẪN SAI OAAAAAAAAAAAAA............................
  PHP Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  class 
  Information
  {
     
  /* struct DATE
      {
          unsigned char day;
          unsigned char month;
          int year;
      };*/
      
  private:
          
  char *maSV;
          
  char *Name;
         
  // struct DATE birthday;
         
  char *birthday;
          
  char *address;
          
  bool gioitinh;
          
  char *country;
          
  char *Class;
          
  char *maKhoa;
          
  int numberphone;
      public:
      
  Information() {
          
  maSV= new char[10];
          
  Name= new char[30];
          
  birthday=new char[20];
          
  address = new char[320];
          
  country=new char[30];
          Class = new 
  char[30];
          
  maKhoa = new char[10];
      }
      
  Information (char *msvchar *hotenchar *nschar *dcbool namchar *queint dtchar *lop char *mk  )
      {
          
  //char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
          //struct DATE ns;
        //  int dt;
        //  bool nam;
          
  setmaSV(msv);
          
  setName (hoten);
          
  setbirthday(ns);
          
  setaddress(dc);
          
  setgioitinh(nam);
          
  setcountry(que);
          
  setnumberphone(dt);
          
  setClass(lop);
          
  setmaKhoa(mk);
      }
      ~
  Information()
      {
          
  delete maSV;
          
  delete Name;
          
  delete birthday;
          
  delete address;
          
  delete country;
          
  delete maKhoa;
      }
      
  void setmaSV(char *msv)
      {
          
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
          
  strcpy(maSV,msv);
      }
      
  char *getmaSV()
      {
          return 
  maSV;
      }
      
  void setName (char *hoten)
      {
          
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
          
  strcpy(Namehoten);
      }
      
  char *getName()
      {
          return 
  Name;
      }
      
  void setbirthday(char *ns)
      {
          
  ns = new char[strlen(ns)+1];
          
  strcpy(birthday,ns);
      }
      
  char *getbirthday()
      {
          return 
  birthday;
      }
      
  void setaddress(char *dc)
      {
           
  address = new char[strlen(dc)+1];
           
  strcpy(address,dc);
      }
      
  char *getaddress()
      {
          return 
  address;
      }
      
  void setgioitinh(bool gt)
      {
          
  gioitinh gt==0?gt:1;
      }
      
  bool getgioitinh()
      {
          return 
  gioitinh;
      }
      
  void setcountry(char *que)
      {
          
  country = new char[strlen(que)+1];
          
  strcpy(country,que);
      }
      
  char *getcountry()
      {
          return 
  country;
      }
      
  void setnumberphone(int dt)
      {
          
  numberphone dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
      }
      
  int getnumberphone()
      {
          return 
  numberphone;
      }
      
  void setClass(char *lop)
      {
          Class = new 
  char[strlen(lop)+1];
          
  strcpy(Class, lop);
      }
      
  char *getClass()
      {
          return Class;
      }
      
  void setmaKhoa(char *mk)
      {
         
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
         
  strcpy(maKhoamk);
      }
      
  char *getmaKhoa()
      {
          return 
  maKhoa;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n ";
              
  cout<<"\tnhap ma sinh vien:";
              
  cin>>maSV;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ho ten sinh vien: ";
              
  cin>>Name;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: ";
              
  cin>>birthday;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap dia chi sinh vien: ";
              
  cin>>address;
            
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: ";
              
  cin>>gioitinh;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap que quan sinh vien: ";
              
  cin>>country;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: ";
              
  cin>>numberphone;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap lop sinh vien: ";
              
  cin>>Class;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: ";
              
  cin>>maKhoa;
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin sinh vien: \n "
              
  <<"\t ma sinh vien:"<<maSV
              
  <<"\n\t ho ten sinh vien: "<<Name
              
  <<"\n\t ngay sinh sinh vien: "<<birthday
              
  <<"\n\t dia chi sinh vien: "<<address
              
  <<"\n\t gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
              
  <<"\n\t que quan sinh vien: "<<country
              
  <<"\n\t so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
              
  <<"\n\t lop sinh vien: "<<Class
              <<
  "\n\t ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
      }
  };
  class 
  Score
  {
      private:
      
  char *tenmonhoc;
      
  int somonhocsoDVHT;
      
  float diemCCdiemGKdiemHPdiemTBdiemTTB;
      public:
      
  Score() {
          
  tenmonhoc = new char[30];
      }
      
  Score(char *tenmonhocint somonhocfloat diemCCfloat diemGKfloat diemHPfloat diemTBfloat diemTTBint soDVHTint TSDVHT)
      {
          
  char *monhoc;
          
  int somon,TSDV;
          
  float CCGKHPTBSHTs;
          
  settenmonhoc(monhoc);
          
  setsomonhoc(somon);
          
  setdiemCC(CC);
          
  setdiemGK(GK);
          
  setdiemHP(HP);
          
  setdiemTB(TB);
          
  setsoDVHT(SHT);
          
  setTSDVHT(TSDV);
          
  setdiemTTB(s,TSDV);
      }
      ~
  Score()
      {
          
  delete tenmonhoc;
      }
      
  void settenmonhoc(char *monhoc)
      {
          
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
          
  strcpy(tenmonhocmonhoc);
      }
      
  char *gettenmonhoc()
      {
          return 
  tenmonhoc;
      }
      
  void setsomonhoc(int somon)
      {
          
  somonhoc somon>0&&somon<8?somon:0;
      }
      
  int getsomonhoc()
      {
          return 
  somonhoc;
      }
      
  void setdiemCC(float CC)
      {
          
  diemCC CC>=0&&CC<=10?CC:0;
      }
      
  float getdiemCC()
      {
          return 
  diemCC;
      }
      
  void setdiemGK(float GK)
      {
          
  diemGK GK>=0&&GK<=10?GK:0;
      }
      
  float getdiemGK()
      {
          return 
  diemGK;
      }
      
  void setdiemHP(float HP)
      {
          
  diemHP HP>=0&&HP<=10?HP:0;
      }
      
  float getdiemHP()
      {
          return 
  diemHP;
      }
      
  void setdiemTB(float TB)
      {
          
  diemTB TB>=0&&TB<=10?TB:0;
      }
      
  float getdiemTB(float CCfloat GKfloat HP)
      {
          
  diemTB 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
          return 
  diemTB;
      }
      
  void setsoDVHT(int SHT)
      {
          
  soDVHT SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
      }
      
  int getsoDVHT()
      {
          return 
  soDVHT;
      }
      
  void setTSDVHT(int TSDV)
      {
          
  TSDV=0;
          for(
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  TSDV TSDV+soDVHT;
          }
          
  TSDV=TSDV;
      }
      
  int getTSDVHT(int TSDV)
      {
          return 
  TSDV;
      }
      
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
      {
          
  s=0;
          for (
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  s=s+diemTB*soDVHT;
          }
          
  diemTTB s/TSDV;
      }
      
  float getdiemTTB()
      {
          return 
  diemTTB;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
                  
  <<"\n\t nhap ten mon hoc: ";
                  
  cin>>tenmonhoc;
                  
  cin.clear();
                 
  cout <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: ";
                  
  cin>>soDVHT;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem chuyen can: ";
                  
  cin>>diemCC;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: ";
                  
  cin>>diemGK;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";
                  
  cin>>diemHP;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem trung binh mon: ";
                  
  cin>>diemTB;
                  
  cin.clear();
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
              
  <<"\n\t  ten mon hoc: "<<tenmonhoc
              
  <<"\n\t  so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
              
  <<"\n\t  diem chuyen can: "<<diemCC
              
  <<"\n\t  diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
              
  <<"\n\t  diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
              
  <<"\n\t  diem trung binh mon: "<<diemTB;
          
  cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
      }
  };
  class 
  StudentInformation
  {
    private:
    
  int n;
    
  Information  *a;
    
  Score *scr;
    public:

    
  StudentInformation()
    {
        do
        {
            
  cout<<"nhap so sinh vien: /n";
            
  cin>>n;
        }
        while  (
  n<0);
         
  a= new Information [n];
         
  scr = new Score[n];
    }
    ~
  StudentInformation()
    {
        
  delete a;
    }
    
  void nhapDSSV()
    {
        
  cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";

         for (
  int i=0i<ni++)
         {
             
  cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
             
  a[i].Nhap();
             
  cout<<"\n";
             
  scr[i].Nhap();

         }
    }
      
  void timkiemten()
      {
          
  char t[30];
          
  cout<<"Nhap ten \n";
          
  cin>>t;
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  strcpy(a[i].getName(),t)==0)
          
  a[i].show();
          
  cout<<"\nKO tim thay ai\n";
      }
      
  void sxtheoten()
      {
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          for (
  int j=i+1;j<n-1;j++)
           if (
  strcmp(a[i].getName(),a[j].getName()))
           {
              
  Information tsv;
              
  Score tsc;
              
  tsv=a[i];
              
  a[i]=a[j];
              
  a[j]=tsv;
              
  tsc=scr[i];
              
  scr[i]=scr[j];
              
  scr[j]=tsc;

           }
      }
      
  void them()
      {
          
  Information sv;
          
  Score sc;
          
  sc.Nhap();
          
  sv.Nhap();
          
  a[n]=sv;
          
  scr[n]=sc;
          
  n++;
      }
      
  void xoa()
      {
          
  int vt;
          
  cout<<"Nhap vi tri ";
          
  cin>>vt;
          
  int i;
          for(
  i=vt;i<n;i++) {
          
  a[i]=a[i+1];
          
  scr[i]=scr[i+1];
          }
          
  n--;
      }

      
  void sua()
      {
          
  cout<<"\n Nhap vi tri can sua ";
          
  int vt;
          
  cin>>vt;
          if (
  vt>ncout<<"\nVI tri sua ko dung";
          else{ 
  cout<<"Nhap thong tin sua ";
              
  a[vt].Nhap();
              
  scr[vt].Nhap();
          }

      }

  };


  int main()
  {


      
  StudentInformation p;
       
  char menu;
      while( 
  true)
      {
          
  system("cls");
          
  cout<<"\n  =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
          
  cout<<"\n  1.Nhap danh sach sinh vien ";
          
  cout<<"\n  2.tim kiem theo ten ";
          
  cout<<"\n  3.sap xep theo ten";
          
  cout<<"\n  4.them";
          
  cout<<"\n  5.xoa";
          
  cout<<"\n  6.sua";
          
  cout<<"\n  Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";
          
  cout<<"\n  Chon";
          
  menu getch();
          if (
  menu==0) break;
          switch(
  menu)
          {
          case
  '1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;
          case
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;
          case
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
          case
  '4':system("cls");p.them(); break;
          case
  '5':system("cls");p.xoa(); break;
          case
  '6':system("cls");p.sua(); break;
          }
      }
    return 
  0;
 7. #5
  LaBatVi1992's Avatar
  LaBatVi1992 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Trường Phong Tiêu Cục
  Bài
  190
  Cảm ơn
  121
  Điểm
  47/37 bài viết

  Default

  Trích anhtran0000 View Post
  <(oaaaaaaaaaaaaaa..........) 2 giờ sáng mai hạn cuối rùi mà bi giờ không nghi đươc gì cả AAAAAAAAAAA..............
  MUỘI SỬA RÙI MÀ VẪN CỨ KHÔNG ĐÚNG, SỬA HẢM MAIN THEO HUYNH GÌ GÌ DÓ VẪN SAI OAAAAAAAAAAAAA............................
  PHP Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  class 
  Information
  {
     
  /* struct DATE
      {
          unsigned char day;
          unsigned char month;
          int year;
      };*/
      
  private:
          
  char *maSV;
          
  char *Name;
         
  // struct DATE birthday;
         
  char *birthday;
          
  char *address;
          
  bool gioitinh;
          
  char *country;
          
  char *Class;
          
  char *maKhoa;
          
  int numberphone;
      public:
      
  Information() {
          
  maSV= new char[10];
          
  Name= new char[30];
          
  birthday=new char[20];
          
  address = new char[320];
          
  country=new char[30];
          Class = new 
  char[30];
          
  maKhoa = new char[10];
      }
      
  Information (char *msvchar *hotenchar *nschar *dcbool namchar *queint dtchar *lop char *mk  )
      {
          
  //char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
          //struct DATE ns;
        //  int dt;
        //  bool nam;
          
  setmaSV(msv);
          
  setName (hoten);
          
  setbirthday(ns);
          
  setaddress(dc);
          
  setgioitinh(nam);
          
  setcountry(que);
          
  setnumberphone(dt);
          
  setClass(lop);
          
  setmaKhoa(mk);
      }
      ~
  Information()
      {
          
  delete maSV;
          
  delete Name;
          
  delete birthday;
          
  delete address;
          
  delete country;
          
  delete maKhoa;
      }
      
  void setmaSV(char *msv)
      {
          
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
          
  strcpy(maSV,msv);
      }
      
  char *getmaSV()
      {
          return 
  maSV;
      }
      
  void setName (char *hoten)
      {
          
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
          
  strcpy(Namehoten);
      }
      
  char *getName()
      {
          return 
  Name;
      }
      
  void setbirthday(char *ns)
      {
          
  ns = new char[strlen(ns)+1];
          
  strcpy(birthday,ns);
      }
      
  char *getbirthday()
      {
          return 
  birthday;
      }
      
  void setaddress(char *dc)
      {
           
  address = new char[strlen(dc)+1];
           
  strcpy(address,dc);
      }
      
  char *getaddress()
      {
          return 
  address;
      }
      
  void setgioitinh(bool gt)
      {
          
  gioitinh gt==0?gt:1;
      }
      
  bool getgioitinh()
      {
          return 
  gioitinh;
      }
      
  void setcountry(char *que)
      {
          
  country = new char[strlen(que)+1];
          
  strcpy(country,que);
      }
      
  char *getcountry()
      {
          return 
  country;
      }
      
  void setnumberphone(int dt)
      {
          
  numberphone dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
      }
      
  int getnumberphone()
      {
          return 
  numberphone;
      }
      
  void setClass(char *lop)
      {
          Class = new 
  char[strlen(lop)+1];
          
  strcpy(Class, lop);
      }
      
  char *getClass()
      {
          return Class;
      }
      
  void setmaKhoa(char *mk)
      {
         
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
         
  strcpy(maKhoamk);
      }
      
  char *getmaKhoa()
      {
          return 
  maKhoa;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n ";
              
  cout<<"\tnhap ma sinh vien:";
              
  cin>>maSV;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ho ten sinh vien: ";
              
  cin>>Name;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: ";
              
  cin>>birthday;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap dia chi sinh vien: ";
              
  cin>>address;
            
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: ";
              
  cin>>gioitinh;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap que quan sinh vien: ";
              
  cin>>country;
             
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: ";
              
  cin>>numberphone;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap lop sinh vien: ";
              
  cin>>Class;
              
  cin.clear();
              
  cout<<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: ";
              
  cin>>maKhoa;
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin sinh vien: \n "
              
  <<"\t ma sinh vien:"<<maSV
              
  <<"\n\t ho ten sinh vien: "<<Name
              
  <<"\n\t ngay sinh sinh vien: "<<birthday
              
  <<"\n\t dia chi sinh vien: "<<address
              
  <<"\n\t gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
              
  <<"\n\t que quan sinh vien: "<<country
              
  <<"\n\t so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
              
  <<"\n\t lop sinh vien: "<<Class
              <<
  "\n\t ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
      }
  };
  class 
  Score
  {
      private:
      
  char *tenmonhoc;
      
  int somonhocsoDVHT;
      
  float diemCCdiemGKdiemHPdiemTBdiemTTB;
      public:
      
  Score() {
          
  tenmonhoc = new char[30];
      }
      
  Score(char *tenmonhocint somonhocfloat diemCCfloat diemGKfloat diemHPfloat diemTBfloat diemTTBint soDVHTint TSDVHT)
      {
          
  char *monhoc;
          
  int somon,TSDV;
          
  float CCGKHPTBSHTs;
          
  settenmonhoc(monhoc);
          
  setsomonhoc(somon);
          
  setdiemCC(CC);
          
  setdiemGK(GK);
          
  setdiemHP(HP);
          
  setdiemTB(TB);
          
  setsoDVHT(SHT);
          
  setTSDVHT(TSDV);
          
  setdiemTTB(s,TSDV);
      }
      ~
  Score()
      {
          
  delete tenmonhoc;
      }
      
  void settenmonhoc(char *monhoc)
      {
          
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
          
  strcpy(tenmonhocmonhoc);
      }
      
  char *gettenmonhoc()
      {
          return 
  tenmonhoc;
      }
      
  void setsomonhoc(int somon)
      {
          
  somonhoc somon>0&&somon<8?somon:0;
      }
      
  int getsomonhoc()
      {
          return 
  somonhoc;
      }
      
  void setdiemCC(float CC)
      {
          
  diemCC CC>=0&&CC<=10?CC:0;
      }
      
  float getdiemCC()
      {
          return 
  diemCC;
      }
      
  void setdiemGK(float GK)
      {
          
  diemGK GK>=0&&GK<=10?GK:0;
      }
      
  float getdiemGK()
      {
          return 
  diemGK;
      }
      
  void setdiemHP(float HP)
      {
          
  diemHP HP>=0&&HP<=10?HP:0;
      }
      
  float getdiemHP()
      {
          return 
  diemHP;
      }
      
  void setdiemTB(float TB)
      {
          
  diemTB TB>=0&&TB<=10?TB:0;
      }
      
  float getdiemTB(float CCfloat GKfloat HP)
      {
          
  diemTB 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
          return 
  diemTB;
      }
      
  void setsoDVHT(int SHT)
      {
          
  soDVHT SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
      }
      
  int getsoDVHT()
      {
          return 
  soDVHT;
      }
      
  void setTSDVHT(int TSDV)
      {
          
  TSDV=0;
          for(
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  TSDV TSDV+soDVHT;
          }
          
  TSDV=TSDV;
      }
      
  int getTSDVHT(int TSDV)
      {
          return 
  TSDV;
      }
      
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
      {
          
  s=0;
          for (
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  s=s+diemTB*soDVHT;
          }
          
  diemTTB s/TSDV;
      }
      
  float getdiemTTB()
      {
          return 
  diemTTB;
      }
      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"nhap thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
                  
  <<"\n\t nhap ten mon hoc: ";
                  
  cin>>tenmonhoc;
                  
  cin.clear();
                 
  cout <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: ";
                  
  cin>>soDVHT;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem chuyen can: ";
                  
  cin>>diemCC;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: ";
                  
  cin>>diemGK;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";
                  
  cin>>diemHP;
                  
  cin.clear();
                  
  cout<<"\n\t nhap diem trung binh mon: ";
                  
  cin>>diemTB;
                  
  cin.clear();
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<" thong tin diem: \n";
              
  cout<<"----------------------------------"
              
  <<"\n\t  ten mon hoc: "<<tenmonhoc
              
  <<"\n\t  so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
              
  <<"\n\t  diem chuyen can: "<<diemCC
              
  <<"\n\t  diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
              
  <<"\n\t  diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
              
  <<"\n\t  diem trung binh mon: "<<diemTB;
          
  cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
      }
  };
  class 
  StudentInformation
  {
    private:
    
  int n;
    
  Information  *a;
    
  Score *scr;
    public:

    
  StudentInformation()
    {
        do
        {
            
  cout<<"nhap so sinh vien: /n";
            
  cin>>n;
        }
        while  (
  n<0);
         
  a= new Information [n];
         
  scr = new Score[n];
    }
    ~
  StudentInformation()
    {
        
  delete a;
    }
    
  void nhapDSSV()
    {
        
  cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";

         for (
  int i=0i<ni++)
         {
             
  cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
             
  a[i].Nhap();
             
  cout<<"\n";
             
  scr[i].Nhap();

         }
    }
      
  void timkiemten()
      {
          
  char t[30];
          
  cout<<"Nhap ten \n";
          
  cin>>t;
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          if(
  strcpy(a[i].getName(),t)==0)
          
  a[i].show();
          
  cout<<"\nKO tim thay ai\n";
      }
      
  void sxtheoten()
      {
          for (
  int i=0;i<n;i++)
          for (
  int j=i+1;j<n-1;j++)
           if (
  strcmp(a[i].getName(),a[j].getName()))
           {
              
  Information tsv;
              
  Score tsc;
              
  tsv=a[i];
              
  a[i]=a[j];
              
  a[j]=tsv;
              
  tsc=scr[i];
              
  scr[i]=scr[j];
              
  scr[j]=tsc;

           }
      }
      
  void them()
      {
          
  Information sv;
          
  Score sc;
          
  sc.Nhap();
          
  sv.Nhap();
          
  a[n]=sv;
          
  scr[n]=sc;
          
  n++;
      }
      
  void xoa()
      {
          
  int vt;
          
  cout<<"Nhap vi tri ";
          
  cin>>vt;
          
  int i;
          for(
  i=vt;i<n;i++) {
          
  a[i]=a[i+1];
          
  scr[i]=scr[i+1];
          }
          
  n--;
      }

      
  void sua()
      {
          
  cout<<"\n Nhap vi tri can sua ";
          
  int vt;
          
  cin>>vt;
          if (
  vt>ncout<<"\nVI tri sua ko dung";
          else{ 
  cout<<"Nhap thong tin sua ";
              
  a[vt].Nhap();
              
  scr[vt].Nhap();
          }

      }

  };


  int main()
  {


      
  StudentInformation p;
       
  char menu;
      while( 
  true)
      {
          
  system("cls");
          
  cout<<"\n  =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
          
  cout<<"\n  1.Nhap danh sach sinh vien ";
          
  cout<<"\n  2.tim kiem theo ten ";
          
  cout<<"\n  3.sap xep theo ten";
          
  cout<<"\n  4.them";
          
  cout<<"\n  5.xoa";
          
  cout<<"\n  6.sua";
          
  cout<<"\n  Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";
          
  cout<<"\n  Chon";
          
  menu getch();
          if (
  menu==0) break;
          switch(
  menu)
          {
          case
  '1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;
          case
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;
          case
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
          case
  '4':system("cls");p.them(); break;
          case
  '5':system("cls");p.xoa(); break;
          case
  '6':system("cls");p.sua(); break;
          }
      }
    return 
  0;

  Thấy bạn tội quá nhưng mình đang thi giữa kỳ, đang ôn thi nên không giúp gì được nhiều, mình sửa được 2 yêu cầu đầu là nhập và tìm, bạn tự thêm mấy cái sau nhé, xem kĩ phần thao tác với CHUỖI nhé .
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>

  using namespace std;

  class 
  Information
  {
  private:
          
  char *maSV;
          
  char *Name;
          
  char *birthday;
          
  char *address;
          
  bool gioitinh;
          
  char *country;
          
  char *Class;
          
  char *maKhoa;
          
  int numberphone;
  public:
      
  Information() 
      {
          
  maSV= new char[10];
          
  Name= new char[30];
          
  birthday=new char[20];
          
  address = new char[320];
          
  country=new char[30];
          Class = new 
  char[30];
          
  maKhoa = new char[10];
      }
      
  Information (char *msvchar *hotenchar *nschar *dcbool namchar *queint dtchar *lop char *mk  )
      {
          
  setmaSV(msv);
          
  setName (hoten);
          
  setbirthday(ns);
          
  setaddress(dc);
          
  setgioitinh(nam);
          
  setcountry(que);
          
  setnumberphone(dt);
          
  setClass(lop);
          
  setmaKhoa(mk);
      }
      ~
  Information()
      {
          
  delete [] maSV;
          
  delete [] Name;
          
  delete [] birthday;
          
  delete [] address;
          
  delete [] country;
          
  delete [] maKhoa;
      }
      
  void setmaSV(char *msv)
      {
          
  maSV = new char[strlen(msv)+1];
          
  strcpy(maSV,msv);
      }

      
  char *getmaSV()
      {
          return 
  maSV;
      }

      
  void setName (char *hoten)
      {
          
  Name = new char[strlen(hoten)+1];
          
  strcpy(Namehoten);
      }

      
  char *getName()
      {
          return 
  Name;
      }

      
  void setbirthday(char *ns)
      {
          
  ns = new char[strlen(ns)+1];
          
  strcpy(birthday,ns);
      }

      
  char *getbirthday()
      {
          return 
  birthday;
      }

      
  void setaddress(char *dc)
      {
           
  address = new char[strlen(dc)+1];
           
  strcpy(address,dc);
      }

      
  char *getaddress()
      {
          return 
  address;
      }

      
  void setgioitinh(bool gt)
      {
          
  gioitinh = (gt == 0) ? gt 1;
      }

      
  bool getgioitinh()
      {
          return 
  gioitinh;
      }

      
  void setcountry(char *que)
      {
          
  country = new char[strlen(que)+1];
          
  strcpy(country,que);
      }

      
  char *getcountry()
      {
          return 
  country;
      }

      
  void setnumberphone(int dt)
      {
          
  numberphone = (dt 100000000 && dt 1000000000) ? dt 0;
      }

      
  int getnumberphone()
      {
          return 
  numberphone;
      }

      
  void setClass(char *lop)
      {
          Class = new 
  char[strlen(lop)+1];
          
  strcpy(Class, lop);
      }

      
  char *getClass()
      {
          return Class;
      }

      
  void setmaKhoa(char *mk)
      {
         
  maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
         
  strcpy(maKhoamk);
      }

      
  char *getmaKhoa()
      {
          return 
  maKhoa;
      }

      
  void Nhap()
      {
             
  cout<<"Nhap thong tin sinh vien: \n ";
             
  cout<<"\tNhap ma sinh vien:";
             
  cin.ignore(1);
             
  gets(maSV);

             
  cout<<"\n\tNhap ho ten sinh vien: ";
             
  cin.ignore(0);
             
  gets(Name);

             
  cout<<"\n\tNhap ngay sinh sinh vien: ";
             
  cin.ignore(0);
             
  gets(birthday);

             
  cout<<"\n\tNhap dia chi sinh vien: ";
             
  cin.ignore(0);
             
  gets(address);
             
  cout<<"\n\tNhap gioi tinh sinh vien: ";
             
  cin.ignore(0);
             
  cin>>gioitinh;

             
  cout<<"\n\tNhap que quan sinh vien: ";
             
  cin.ignore(1);
             
  gets(country);

             
  cout<<"\n\tNhap so dien thoai sinh vien: ";
             
  cin.ignore(0);
             
  cin>>numberphone;

             
  cout<<"\n\tNhap lop sinh vien: ";
             
  cin.ignore(1);
             
  gets(Class);

             
  cout<<"\n\tNhap ma khoa sinh vien: ";
             
  cin.ignore(0);
             
  gets(maKhoa);
      }

      
  void show()
      {
          
  cout<<" Thong tin sinh vien: \n "

              
  <<"\t Ma sinh vien:"<<maSV

              
  <<"\n\t Ho ten sinh vien: "<<Name

              
  <<"\n\t Ngay sinh sinh vien: "<<birthday

              
  <<"\n\t Dia chi sinh vien: "<<address

              
  <<"\n\t Gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh

              
  <<"\n\t Que quan sinh vien: "<<country

              
  <<"\n\t So dien thoai sinh vien: "<<numberphone

              
  <<"\n\t Lop sinh vien: " << Class

              <<
  "\n\t Ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
      }
  };

  class 
  Score
  {
  private:
      
  char *tenmonhoc;
      
  int somonhocsoDVHT;
      
  float diemCCdiemGKdiemHPdiemTBdiemTTB;
  public:
      
  Score() 
      {
          
  tenmonhoc = new char[30];
      }

      
  Score(char *tenmonhocint somonhocfloat diemCCfloat diemGKfloat diemHPfloat diemTBfloat diemTTBint soDVHTint TSDVHT)
      {
          
  char *monhoc;
          
  int somon,TSDV;
          
  float CCGKHPTBSHTs;
          
  settenmonhoc(monhoc);
          
  setsomonhoc(somon);
          
  setdiemCC(CC);
          
  setdiemGK(GK);
          
  setdiemHP(HP);
          
  setdiemTB(TB);
          
  setsoDVHT(SHT);
          
  setTSDVHT(TSDV);
          
  setdiemTTB(s,TSDV);
      }

      ~
  Score()
      {
          
  delete tenmonhoc;
      }

      
  void settenmonhoc(char *monhoc)
      {
          
  tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
          
  strcpy(tenmonhocmonhoc);
      }

      
  char *gettenmonhoc()
      {
          return 
  tenmonhoc;
      }

      
  void setsomonhoc(int somon)
      {
          
  somonhoc = (somon && somon 8) ? somon 0;
      }

      
  int getsomonhoc()
      {
          return 
  somonhoc;
      }

      
  void setdiemCC(float CC)
      {
          
  diemCC = (CC >= && CC <= 10) ? CC 0;
      }

      
  float getdiemCC()
      {
          return 
  diemCC;
      }

      
  void setdiemGK(float GK)
      {
          
  diemGK = (GK >= && GK <= 10) ? GK 0;
      }

      
  float getdiemGK()
      {
          return 
  diemGK;
      }

      
  void setdiemHP(float HP)
      {
          
  diemHP HP>=0&&HP<=10?HP:0;
      }

      
  float getdiemHP()
      {
          return 
  diemHP;
      }

      
  void setdiemTB(float TB)
      {
          
  diemTB TB>=0&&TB<=10?TB:0;
      }

      
  float getdiemTB(float CCfloat GKfloat HP)
      {
          
  diemTB 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
          return 
  diemTB;
      }

      
  void setsoDVHT(int SHT)
      {
          
  soDVHT SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
      }

      
  int getsoDVHT()
      {
          return 
  soDVHT;
      }

      
  void setTSDVHT(int TSDV)
      {
          
  TSDV=0;
          for(
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  TSDV TSDV+soDVHT;
          }
          
  TSDV=TSDV;
      }

      
  int getTSDVHT(int TSDV)
      {
          return 
  TSDV;
      }

      
  void setdiemTTB(float s,int TSDV)
      {
          
  0;
          for (
  int i=0i<=somonhoci++ )
          {
              
  s=s+diemTB*soDVHT;
          }
          
  diemTTB s/TSDV;
      }

      
  float getdiemTTB()
      {
          return 
  diemTTB;
      }

      
  void Nhap()
      {
              
  cout<<"Nhap thong tin diem: \n";

              
  cout<<"----------------------------------"

                  
  <<"\n\t Nhap ten mon hoc: ";

                  
  gets(tenmonhoc);

                  
  cin.clear();

                 
  cout <<"\n\t Nhap so don vi hoc trinh: ";

                  
  cin>>soDVHT;

                  
  cin.clear();

                  
  cout<<"\n\t Nhap diem chuyen can: ";

                  
  cin>>diemCC;

                  
  cin.clear();

                  
  cout<<"\n\t Nhap diem kiem tra giua ky: ";

                  
  cin>>diemGK;

                  
  cin.clear();

                  
  cout<<"\n\t Nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";

                  
  cin>>diemHP;

                  
  cin.clear();

                  
  cout<<"\n\t Nhap diem trung binh mon: ";

                  
  cin>>diemTB;

                  
  cin.clear();

      }

      
  void show()
      {

          
  cout<<" Thong tin diem: \n";

              
  cout<<"----------------------------------"

              
  <<"\n\t  Ten mon hoc: "<<tenmonhoc

              
  <<"\n\t  So don vi hoc trinh: "<<soDVHT

              
  <<"\n\t  Diem chuyen can: "<<diemCC

              
  <<"\n\t  Diem kiem tra giua ky: "<<diemGK

              
  <<"\n\t  Diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP

              
  <<"\n\t  Diem trung binh mon: "<<diemTB;

          
  cout<<"Tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;

      }

  };

  class 
  StudentInformation
  {

    private:

    
  int n;

    
  Information  *a;

    
  Score *scr;

    public:

   
    
  StudentInformation()

    {
        do
        {
            
  cout<<"Nhap so sinh vien: ";
            
  cin >> n;
        }

        while  ( 
  <= );

         
  a= new Information [n];

         
  scr = new Score[n];

    }

    ~
  StudentInformation()

    {

        
  delete a;

    }

    
  void nhapDSSV()

    {
        
  cout<<"+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+\n";

         for (
  int i=0i<ni++)
         {
             
  cout<<"Nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i+1<<":" << endl;

             
  a[i].Nhap();

             
  cout<<"\n";

             
  scr[i].Nhap();
         }
    }

      
  void timkiemten()
      {
          
  char t[30];
          
  int flag 0;
          
  cout<<"Nhap ten \n";
          
  cin.ignore(1);
          
  gets(t);

          for (
  int i=0;i<n;i++)
              if(
  strcmp(a[i].getName(),t)==0)
              {
                  
  a[i].show();
                  
  flag 1;
              }
          if(
  flag == 0)
              
  cout<<"\nKO tim thay ai\n";
          
  getch();
      }

      
  void sxtheoten()
      {
          for (
  int i=0;i<n-1;i++)
              for (
  int j i+1;j<n;j++)
                  if (
  strcmp(a[i].getName(),a[j].getName()))
                   {
                      
  Information tsv;
                      
  Score tsc;
                      
  tsv=a[i];
                      
  a[i]=a[j];
                      
  a[j]=tsv;
                      
  tsc=scr[i];
                      
  scr[i]=scr[j];
                      
  scr[j]=tsc;
                   }
      }

      
  void them()
      {
          
  Information sv;

          
  Score sc;

          
  sc.Nhap();

          
  sv.Nhap();

          
  a[n]=sv;

          
  scr[n]=sc;

          
  n++;

      }

      
  void xoa()

      {

          
  int vt;

          
  cout<<"Nhap vi tri ";

          
  cin>>vt;

          
  int i;

          for(
  i=vt;i<n;i++) {

          
  a[i]=a[i+1];

          
  scr[i]=scr[i+1];

          }

          
  n--;

      }

   
      
  void sua()

      {

          
  cout<<"\n Nhap vi tri can sua ";

          
  int vt;

          
  cin>>vt;

          if (
  vt>ncout<<"\nVi tri sua ko dung";

          else{ 
  cout<<"Nhap thong tin sua ";

              
  a[vt].Nhap();

              
  scr[vt].Nhap();

          }

   
      }

   
  };

   
   
  int main()
  {
      
  StudentInformation p;
      
  char menu;
      while(
  true)
      {

          
  system("cls");

          
  cout<<"\n  ===================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN================= ";

          
  cout<<"\n  1.Nhap danh sach sinh vien ";

          
  cout<<"\n  2.Tim kiem theo ten ";

          
  cout<<"\n  3.Sap xep theo ten";

          
  cout<<"\n  4.Them";

          
  cout<<"\n  5.Xoa";

          
  cout<<"\n  6.Sua";

          
  cout<<"\n  Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";

          
  cout<<"\n  Chon ";

          
  menu getch();

          if(
  menu == '0')
          {
              
  cout << endl << "------THANKS FOR USING MY SOFTWARE !------" << endl;
              exit(
  0);
          }

          switch(
  menu)
          {

          case
  '1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;

          case
  '2':system("cls");p.timkiemten(); break;

          case
  '3':system("cls");p.sxtheoten(); break;

          case
  '4':system("cls");p.them(); break;

          case
  '5':system("cls");p.xoa(); break;

          case
  '6':system("cls");p.sua(); break;
          
          }

      }

    return 
  0;


  Cố làm nha bạn, còn 1 buổi tối mà. Chúc bạn thành công


  " Ngửa mặt lên trời
  Hận đời vô đối
  Đập mặt xuống đất
  Vô đối thật sao??? "


 8. #6
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default

  woa........................., thanks, hắc hắc 9. #7
  anhtran0000's Avatar
  anhtran0000 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2011
  Bài
  12
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default Code c++: Quản lí sinh viên đê

  woa phù đã xong, tuy vẫn con nhìu thíu sót nhưng dù sao đã nụp cho cô rùi ah

  khổ cực, cùng một anh nữa zới ziết xong đó ah


  mong mọi người có thể tiếp tục những vấn đề khác na
  muội là dân xóa mù chữ đó/*kekeke*/


  lần này muội đã anh dũng chiến đấu zới bài này/*ngó láo liên*/{có ai khen ngợi muội đi chứ)
  tuy ko hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng hoàn thành rùi. Đã hoàn thành thì nên được mọi người cổ động chứ
  muội tự cổ động mình trước ha ha
  thui màn tự kỉ đã hết, lảm nhảm nhìu, mệt


  muội vẫn còn load dữ liệu từ file, ai hảo tâm thì giúp muội sửa na, cám ơn nhìu nhìu
  chương trình dù sao đã nụp cho cô rùi, nhưng hoàn thiện nó thì vẫn hơn, ai có bài nào tốt hơn thì cho muội bít zới na
  lại cám ơn nhìu nhìu


  muội học ko tốt môn này ha, mong tham gia vào đây được mọi người giúp đỡ có thể tiến bộ ít nhìu
  mọi người nhớ lại chíu cố cho muội các bài tập kác na tuy chưa có bài ah
  ah có 1 bài c# ah, nhưng cô chưa cho đề cụ thể haiz, lại chuẩn bị hăng say chiến đấu nữa ah: bài típ theo là thiết kế module quản lí cán bộ đó

  haiz, lảm nhảm nhìu quá rùi, đây là diễn đàn c++ mà
  sorry mọi người na
  nhưng muội vẫn cứ muốn than thở ah

  haiz, ở đây lại ko cho dinh kèm file, thui zây muội gởi từng file. khổ nỗi muội viết thành project, haiz mệt
  tuy nhiên muội phải báo cáo thành quả zới mọi người chứ
  đặc biệt zới huynh gì gì đó đã giúp muội, tuy muội ko sử dụng code của huynh ý đã sửa cho, phụ lòng huynh quá, huynh gì gì đó ơi

  ---------- Bài thêm lúc 20:00 ---------- Bài trước là lúc 19:49 ----------

  đầu tiên là: Score.cpp

  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  #include <cstdlib>
  #include <fstream>
  #include <iomanip>
  #include <math.h>
  #include<ctype.h>

  using namespace std;

  class 
  monhoc
  {
      private:
      
  char *tenmonhoc;
      
  int soDVHT;
      
  float diemCC;
      
  float diemGK;
      
  float diemHP;
      
  float diemTB;

  public: 
  monhoc()
          {
              
  tenmonhoc = new char[255];
          }
      public:
      
  monhoc(char *a_tenmonhoc,
             
  int a_soDVHT,
             
  float a_diemCC,
             
  float a_diemGK,
             
  float a_diemHP )
             {
                
  tenmonhoc = new char[strlen(a_tenmonhoc)+1];
                
  strcpy(tenmonhoca_tenmonhoc);

                
  soDVHT a_soDVHT;

                
  diemCC a_diemCC;

                
  diemGK a_diemGK;

                
  diemHP a_diemHP;
             }


      ~
  monhoc()
      {
          
  delete tenmonhoc;
      }


      
  float getdiemTB()
      {
          
  diemTB 0.1 diemCC 0.2 diemGK 0.7 *diemHP;
          return 
  diemTB;
      }


      
  void settenmonhoc(char *a_tenmonhoc)
      {
          
  tenmonhoc = new char[strlen(a_tenmonhoc)+1];
          
  strcpy(tenmonhoca_tenmonhoc);
      }


      
  char *gettenmonhoc()
      {
          return 
  tenmonhoc;
      }


      
  void setsoDVHT(int a_soDVHT)
      {
          
  soDVHT a_soDVHT;
      }


      
  int getsoDVHT()
      {
          return 
  soDVHT;
      }


      
  void setdiemCC(float a_diemCC)
      {
          
  diemCC a_diemCC<0&&a_diemCC>=10?a_diemCC:0;
      }


      
  float getdiemCC()
      {
          return 
  diemCC;
      }


       
  void setdiemGK(float a_diemGK)
      {
          
  diemGK a_diemGK<0&&a_diemGK>=10?a_diemGK:0;
      }


      
  float getdiemGK()
      {
          return 
  diemGK;
      }


       
  void setdiemHP(float a_diemHP)
      {
          
  diemHP a_diemHP<0&&a_diemHP>=10?a_diemHP:0;
      }


      
  float getdiemHP()
      {
          return 
  diemHP;
      }


      
  void nhapthongtinmonhoc()
      {
          
  cout<<"\n-------------------------";
          
  cout<<"\n\t -Nhap ten mon hoc: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(tenmonhoc,255);
          
  cout<<"\n\t -Nhap so don vi hoc trinh: ";
          
  cin>>soDVHT;
          
  cout<<"\n\t -Nhap diem chuyen can: ";
          
  cin>>diemCC;
          
  cout<<"\n\t -Nhap diem kiem tra giua ky: ";
          
  cin>>diemGK;
          
  cout<<"\n\t -Nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";
          
  cin>>diemHP;
      }


      
  void hienthi()
      {
          
  cout<<"------------>thong tin diem:";
          
  cout<<"----------------------------------"
          
  <<"\n\t  ten mon hoc: "<<tenmonhoc
          
  <<"\n\t  so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
          
  <<"\n\t  diem chuyen can: "<<diemCC
          
  <<"\n\t  diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
          
  <<"\n\t  diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
          
  <<"\n\t  diem trung binh mon: "<<diemTB;
      }
  };


  class 
  diem
  {
      private:
      
  int somonhoc;
      
  float diemTTB;
      
  monhoc *a_monhoc;

      public:
      
  diem()
      {
          
  a_monhoc =0;
      }


      
  diem(int a_somonhoc)
      {
          
  somonhoc a_somonhoc;
      }


      ~
  diem()
      {
          
  delete[]a_monhoc;
      }


      
  void setsomonhoc(int a_somonhoc)
      {
           
  somonhoc a_somonhoc;
      }

      
  int getsomonhoc()
      {
          return 
  somonhoc;
      }


      
  int getTSDVHT(int TSDV =0)
      {
          for (
  int i=0i<somonhoci++)
          
  TSDV += a_monhoc[i].getsoDVHT();
          return 
  TSDV;
      }


      
  float getdiemTTB(float temp =0float diemTTB=0)
      {
          for (
  int i=0i<somonhoci++)
          
  temp +=a_monhoc[i].getdiemTB()*a_monhoc[i].getsoDVHT();
          
  diemTTB temp;///getTSDVHT();
          
  return diemTTB;
      }


      
  void nhap()
      {
          
  int a_somonhoc;
          do
          {
              
  cout<<"nhap so mon hoc: \n";
              
  cin>>a_somonhoc;
              
  setsomonhoc(a_somonhoc);
          }
          while ((
  a_somonhoc<=0)&&(a_somonhoc>8));
          
  a_monhoc = new monhoc[a_somonhoc];
          for (
  int i=0i<a_somonhoci++)
          {
          
  a_monhoc[i].nhapthongtinmonhoc();
          }
      }


      
  void hienthi()
      {
          
  cout<<setiosflags(ios::showpoint)<<setprecision(1);
          for(
  int i=0i<somonhoci++)
          
  a_monhoc[i].hienthi();
      }

      
  void luuthongtinvaofile(ofstream &f)
      {
          for (
  int i=0i<somonhoci++)
          {
              
  f<<a_monhoc[i].gettenmonhoc()<<endl;
              
  f<<a_monhoc[i].getdiemCC()<<endl;
              
  f<<a_monhoc[i].getdiemGK()<<endl;
              
  f<<a_monhoc[i].getdiemHP()<<endl;
              
  f<<a_monhoc[i].getsoDVHT()<<endl;
          }
      }
  }; 


  ---------- Bài thêm lúc 20:02 ---------- Bài trước là lúc 20:00 ----------

  thứ hai là: Student.cpp

  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  #include <cstdlib>
  #include <fstream>
  #include <iomanip>

  using namespace std;

  class 
  Student
  {
      protected:
      
  char *masv;
      
  char *hoten;
      
  int ngaysinh;
      
  int thangsinh;
      
  int namsinh;
      
  char *diachi;
      
  bool gioitinh;
      
  char *que;
      
  char *lop;
      
  char *khoa;
      
  float dienthoai;

  public: 
  Student()
          {
              
  masv = new char[10];
              
  hoten = new char[255];
              
  diachi = new char[255];
              
  gioitinh = new char[255];
              
  que = new char[255];
              
  lop = new char[10];;
              
  khoa =new char[30];
          }
      public:
      
  Student(char a_masv[10],
              
  char *a_hoten,
              
  int a_ngaysinh,
              
  int a_thangsinh,
              
  int a_namsinh,
              
  char *a_diachi,
              
  bool a_gioitinh,
              
  char *a_que,
              
  char a_lop[10],
              
  char a_khoa[30],
              
  float a_dienthoai)
      {
          
  //masv = new char[strlen(a_masv)+1];
          
  strcpy(masva_masv);

          
  hoten = new char [strlen(a_hoten)+1];
          
  strcpy(hotena_hoten);

          
  ngaysinh a_ngaysinh>0&&a_ngaysinh<32?a_ngaysinh:0;

          
  thangsinh a_thangsinh>0&&a_thangsinh<13?a_ngaysinh:0;

          
  namsinh a_namsinh>1978&&a_namsinh<1995?a_namsinh:0;

          
  diachi = new char[strlen(a_diachi)+1];
          
  strcpy(diachia_diachi);

          
  gioitinh a_gioitinh;

          
  que = new char [strlen(a_que)+1];
          
  strcpy(quea_que);

          
  strcpy(lopa_lop);

          
  strcpy(khoaa_khoa);

          
  dienthoai a_dienthoai;
      }


      ~
  Student()
      {
          
  //delete masv;
          
  delete hoten;
          
  delete diachi;
          
  delete que;
      }


      
  void setmasv(char a_masv[10])
      {
          
  //masv = new char[strlen(a_masv)+1];
          
  strcpy(masva_masv);
      }


      
  char *getmasv()
      {
          return 
  masv;
      }


      
  void sethoten(char *a_hoten)
      {
          
  hoten = new char [strlen(a_hoten)+1];
          
  strcpy(hotena_hoten);
      }


      
  char *gethoten()
      {
          return 
  hoten;
      }


      
  void setngaysinh(int a_ngaysinh)
      {
          
  ngaysinh a_ngaysinh>0&&a_ngaysinh<32?a_ngaysinh:0;
      }


      
  int getngaysinh()
      {
          return 
  ngaysinh;
      }


      
  void setthangsinh(int a_thangsinh)
      {
          
  thangsinh a_thangsinh>0&&a_thangsinh<13?a_thangsinh:0;
      }


      
  int getthangsinh()
      {
          return 
  thangsinh;
      }


      
  void setnamsinh(int a_namsinh)
      {
          
  namsinh a_namsinh>1978&&a_namsinh<1995?a_namsinh:0;
      }


      
  int getnamsinh()
      {
          return 
  namsinh;
      }


      
  void setdiachi(char *a_diachi)
      {
          
  diachi = new char[strlen(a_diachi)+1];
          
  strcpy(diachia_diachi);
      }


      
  char *getdiachi()
      {
          return 
  diachi;
      }


      
  void setgioitinh(bool a_gioitinh)
      {
          
  gioitinh a_gioitinh;
      }


      
  bool getgioitinh()
      {
          return 
  gioitinh;
      }


      
  void setque(char *a_que)
      {
          
  que = new char [strlen(a_que)+1];
          
  strcpy(quea_que);
      }


      
  char *getque()
      {
          return 
  que;
      }


      
  void setlop(char a_lop[10])
      {
          
  strcpy(lopa_lop);
      }


      
  char *getlop()
      {
          return 
  lop;
      }


      
  void setkhoa(char a_khoa[30])
      {
          
  strcpy(khoaa_khoa);
      }


      
  char *getkhoa()
      {
          return 
  khoa;
      }


      
  void setdienthoai(float a_dienthoai)
      {
          
  dienthoai a_dienthoai;
      }


      
  float getdienthoai()
      {
          return 
  dienthoai;
      }


      
  void nhapthongtin()
      {
          
  cout<<"\n ------>Nhap thong tin sinh vien: ";
          
  cout<<"\n\t -Nhap ma sinh vien: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin>> masv;
          
  cout<<"\n\t -Nhap ho ten sinh vien: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(hoten,255);
          
  cout<<"\n\t -Nhap ngay sinh sinh vien: ";
          
  cout<<"\n\t\t -Ngay: ";
          
  cin>>ngaysinh;
          
  cout<<"\n\t\t -Thang: ";
          
  cin>>thangsinh;
          
  cout<<"\n\t\t -Nam: ";
          
  cin>>namsinh;
          
  cout<<"\n\t -Nhap dia chi sinh vien: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(diachi,255);
          
  cout<<"\n\t -Nhap gioi tinh sinh vien(0-nu, 1-nam): ";
          
  cin>>gioitinh;
          
  cout<<"\n\t -Nhap que quan sinh vien: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(que,255);
          
  cout<<"\n\t -Nhap dien thoai sinh vien: ";
          
  cin>>dienthoai;
          
  cout<<"\n\t -Nhap lop sinh vien: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(lop,10);
          
  cout<<"\n\t - Nhap khoa sinh vien: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(khoa,30);
      }


      
  void hienthi()
      {
          
  cout<<"--------->Thong tin sinh vien:  "
              
  <<"\n\t ma sinh vien: "<<masv
              
  <<"\n\t ho ten : "<<hoten
              
  <<"\n\t ngay sinh : "<<ngaysinh<<"/"<<thangsinh<<"/"<<namsinh
              
  <<"\n\t dia chi : "<<diachi
              
  <<"\n\t gioi tinh : "<<(gioitinh == true "nam":"nu")
              <<
  "\n\t que quan : "<<que
              
  <<"\n\t so dien thoai : "<<dienthoai
              
  <<"\n\t lop : "<<lop
              
  <<"\n\t khoa: "<<khoa;
      }
  }; 


  ---------- Bài thêm lúc 20:04 ---------- Bài trước là lúc 20:02 ----------

  thứ ba là: StudentScore.cpp
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  #include <cstdlib>
  #include <fstream>
  #include <iomanip>
  #include "Student.cpp"
  #include "Score.cpp"

  class StudentScore
  {
      private:
      
  int sosv;
      
  Student *a_Student;
      
  diem *a_diem;

      public:
      
  StudentScore()
      {
          
  sosv 0;
          do
          {
              
  cout<<"nhap so sinh vien: \n";
              
  cin>>sosv;
          }
          while(
  sosv<=0);
          
  a_Student = new Student[sosv];
          
  a_diem = new diem[sosv];
      }


      ~
  StudentScore()
      {
          
  delete []a_Student;
          
  delete []a_diem;
      }


      
  void nhapDSSV()
      {
          
  cout<<"\n\t\t+-------------NHAP THONG TIN SINH VIEN--------------+";
          for (
  int i=0i<sosvi++)
          {
              
  cout<<"\n Nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i+1<<":";
              
  a_Student[i].nhapthongtin();
              
  cout<<"\n";
              
  a_diem[i].nhap();
          }
      }


      
  void timkiemtheomasv()
      {
          
  char t[10];
          
  cout<<"Nhap ma sinh vien:\n";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(t,10);
          for(
  int i=0i<sosvi++)
          {
              if(
  strcmp(a_Student[i].getmasv(),t)==0)
              {
                  
  a_Student[i].hienthi();
                
  //  return;
              
  }
              else  
  cout<<"\n khong tim thay ai";
          }
      }


      
  void hienthidiemTTB()
      {
          for (
  int i=0i<sosvi++)
          {
              
  cout<<"tenSV: "<<a_Student[i].gethoten()<<" | DiemTB: "<<a_diem[i].getdiemTTB()<<endl;
          }
      }


      
  void hienthiDSdiem1SV()
      {
          
  char t[10];
          
  cout<<"nhap ma sinh vien:";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(t,10);
          for(
  int i=0i<sosvi++)
          {
              if(
  strcmp(a_Student[i].getmasv(),t)==0)
              {
                  
  a_diem[i].hienthi();
                  
  //return;
              
  }
              else 
  cout<<"\n khong tim thay ai";
          }
      }


      
  void sapxeptheoten()
      {
          for(
  int i=0i<sosvi++)
              for(
  int ji+1;j<sosvj++)
                  if(
  strcmp(a_Student[i].gethoten(), a_Student[j].gethoten())>0)
                  {
                      
  Student *sv;
                      *
  sv a_Student[i];
                      
  a_Student[i] = a_Student[j];
                      
  a_Student[j] =*sv;
                      
  diem *d;
                      *
  a_diem[i];
                      
  a_diem[i] = a_diem[j];
                      
  a_diem[j] =*d;
                  }
      }


      
  void themmotsinhvien()
      {
          
  Student *sv = new Student();
          
  sv->nhapthongtin();
          
  diem *= new diem();
          
  d->nhap();

          
  a_Student[sosv] = *sv;
          
  a_diem[sosv] = *d;
          
  /*Student *temp = a_Student;
          a_Student = new Student[sosv+1];
          std::copy(temp, temp+sosv-1, a_Student);
          a_Student[sosv]=*sv;

          diem *temp2 = a_diem;
          a_diem = new diem[sosv+1];
          std::copy(temp2, temp2+sosv-1, a_diem);
          a_diem[sosv]=*d;*/
          
  sosv++;
      }


      
  void xoamotsinhvien()
      {
          
  int vt;
          
  cout<<"\n nhap vi tri can xoa: ";
          
  cin>>vt;
          
  vt--;
          if(
  vt<0&&vt>sosv)
          return;
          for (
  int i =vti<sosvi++)
          {
              
  a_Student[i]=a_Student[i+1];
              
  a_diem[i]=a_diem[i+1];
          }
          
  sosv--;
      }


      
  void suathongtinmotsv()
      {
          
  char t[10];
          
  bool traloi;
          
  cout<<"\n nhap ma sinh vien can sua: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin.get(t,10);
          for(
  int i=0i<sosvi++)
          if(
  strcmp(a_Student[i].getmasv(),t)==0)
          {
              
  a_Student[i].hienthi();
              
  cout<<"\nCo sua thong tin sinh vien ko?(0-yes, 1=no) ";
              
  cin>>traloi;
              if(
  traloi==0)
              {
                  
  a_Student[i].nhapthongtin();
              }
              
  cout<<"\nCo sua thong tin sinh vien ko?(0-yes, 1=no) ";
              
  cin>>traloi;
              if(
  traloi==0)
              {
                  
  a_diem[i].hienthi();
                  
  cout<<"\nCo sua diem ko?(0-yes, 1=no) ";
                  
  cin>>traloi;
                  if(
  traloi==0)
                  {
                      
  a_diem[i].nhap();
                  }
              }
          }
      }

      
  void luuthongtinvaofile()
      {
          
  ofstream f("ketqua.txt");
          
  f<<sosv<<endl;
          for (
  int i=0i<sosvi++)
          {

              
  f<<a_Student[i].getmasv()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].gethoten()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getngaysinh()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getthangsinh()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getnamsinh()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getdiachi()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getgioitinh()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getque()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getdienthoai()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getlop()<<endl;
              
  f<<a_Student[i].getkhoa()<<endl;
              
  f<<a_diem[i].getsomonhoc()<<endl;
              
  a_diem[i].luuthongtinvaofile(f);
          }
          
  f.close();
      }

      
  void loadthongtintufile()
      {
          
  ifstream f("ketqua.txt");
          
  f>>sosv;cout<<sosv<<endl;
          
  a_Student = new Student[sosv];
          
  char *str;
          
  int i;
          for (
  int i=0i<sosvi++)
          {
              
  str = new char[10];
              
  f.getline(str,10);
              
  a_Student[i].setmasv(str);
              
  str = new char[255];
              
  f.getline(str,255);
              
  a_Student[i].sethoten(str);


          }
          
  f.close();
      }
  }; 


  ---------- Bài thêm lúc 20:05 ---------- Bài trước là lúc 20:04 ----------

  thứ tư là: main.cpp
  PHP Code:

  #include <stdio.h>
  #include <tchar.h>

  #include <iostream>
  #include "studentscore.cpp"

  using namespace std;


  int _tmain(int argc_TCHARargv[])
  {
      
  StudentScore p;
      
  char menu;
      while (
  true)
      {
          
  //system("cls");
          
  cout<<"\n  =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
          
  cout<<"\n  1.Nhap danh sach sinh vien ";
          
  cout<<"\n  2.tim kiem theo ma sinh vien ";
          
  cout<<"\n  3.hien thi diem ttb cua tat ca sv";
          
  cout<<"\n  4.hien thi danh sach diem cua mot sinh vien ";
          
  cout<<"\n  5.sap xep theo ten";
          
  cout<<"\n  6.them mot sinh vien";
          
  cout<<"\n  7.xoa mot sinh vien";
          
  cout<<"\n  8.sua thong tin mot sinh vien";
          
  cout<<"\n  9.luu thong tin vao file";
          
  cout<<"\n  a.load thong tin tu file";
          
  cout<<"\n  Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";
          
  cout<<"\n  Chon: ";
          
  cin.ignore();
          
  cin>>menu;

          switch(
  menu)
          {
          case
  '1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;
          case
  '2':system("cls");p.timkiemtheomasv(); break;
          case
  '3':system("cls");p.hienthidiemTTB(); break;
          case
  '4':system("cls");p.hienthiDSdiem1SV(); break;
          case
  '5':system("cls");p.sapxeptheoten(); break;
          case
  '6':system("cls");p.themmotsinhvien(); break;
          case
  '7':system("cls");p.xoamotsinhvien(); break;
          case
  '8':system("cls");p.suathongtinmotsv(); break;
          case
  '9':system("cls");p.luuthongtinvaofile(); break;
          case
  'a':system("cls");p.loadthongtintufile(); break;
          case
  '0':return 0;break;
          }
      }
      return 
  0;  ---------- Bài thêm lúc 20:47 ---------- Bài trước là lúc 20:05 ----------

  bởi zờ muội ziết bằng code block nên con 1 file StudentManager.cbp nữa, thui thui bài báo cáo của muội tới đây là kết thúc na
  ai hỏa tâm thì hoàn thiện bài giúp muội na 10. Có 2 thành viên cảm ơn anhtran0000 cho bài viết này:
  auauau97 (13-11-2011), nguoichuadangki (01-10-2013)

 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •