Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến - BlackFriday

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 11 trên 11
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default Chuyển đổi ngày tháng Âm Dương lịch.

  Đây là bài viết từ my blog:


  Trong bài viết này, tôi có sử dụng một vài lệnh của C++ mà Free Pascal cho phép.
  VD: x+=123; tương đương với x:=x+123;
  ngoài ra còn có -=,*=,...
  các bạn nên kích hoạt chức năng sử dụng chức năng này trong Free Pascal ở:
  Option\Compiler\tab Syntax\[x] C-like operator.
  Cái này sẽ giúp tốc độ nhanh hơn.
  Nếu các bạn dùng Turbo Pascal thì sửa cho mình mấy chỗ đó sao cho TP có thể dịch được.
  Ngoài ra, nếu bạn dùn TP mà gặp mấy dòng exit(x); các bạn hãy chuyển thành begin TênFunction :=x; exit; end; hàm exit này có tác dụng trả kết quả cho hàm.

  Xin cảm ơn đã giúp tôi hoàn thành bài viết này.

  Code Carules.pp
  PHP Code:
  const Can:array[0..9]of string=
  (
  'Giap','At','Binh','Dinh','Mau','Ki','Canh','Tan','Nham','Quy');
  Chi:array[0..11]of string=('Ty','Suu','Dan','Mao'
  ,'Thin','Tj','Ngo','Mui','Than','Dau','Tuat','Hoi');


  type
  Solar
  =array[1..3of LongInt;
  Lunar=array[1..4]of LongInt;

  var 
  ans1:Solarans2:Lunar;

  function 
  jdFromDate(ddmmyy:LongInt):LongInt;

  var 
  aymjdLongInt;
  BEGIN
  := Trunc((14 mm) / 12);
  := yy+4800-a;
  := mm+12*a-3;
  jd := dd Trunc((153*m+2)/5) + 365*y
  Trunc(y/4) - Trunc(y/100) + Trunc(y/400) - 32045;
  if (
  jd 2299161then begin
    jd 
  := dd Trunc((153*m+2)/5) + 365*Trunc(y/4) - 32083;
  end;
  exit(
  jd);
  END;

  function 
  jdToDate(jd:Real):Solar;

  var 
  abcdem:Real;
   
  daymonthyear:LongInt;
  ans:Solar;
  BEGIN
  if (jd 2299160then begin
   
  // After 5/10/1582, Gregorian calendar
      
  := jd 32044;
    
  := Trunc((4*a+3)/146097);
    
  := Trunc((b*146097)/4);
  end else begin
      b 
  := 0;
      
  := jd 32082;
  end;
  := Trunc((4*c+3)/1461);
  := Trunc((1461*d)/4);
  := Trunc((5*e+2)/153);
  day := round(Trunc((153*m+2)/5) + 1);
  month := round(12*Trunc(m/10));
  year := round(b*100 4800 Trunc(m/10));
  ans[1]:=dayans[2]:=monthans[3]:=year;
  exit(
  ans);
  END;

  function 
  getNewMoonDay(ktimeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  TT2T3drJd1MMprFC1deltatJdNew:Real;
  BEGIN
  := k/1236.85// Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
  T2 := T;
  T3 := T2 T;
  dr := PI/180;
  Jd1 := 2415020.75933 29.53058868*0.0001178*T2 0.000000155*T3;
  Jd1 := Jd1 0.00033*sin((166.56 132.87*0.009173*T2)*dr); // Mean new moon
  := 359.2242 29.10535608*0.0000333*T2 0.00000347*T3// Sun's mean anomaly
  Mpr := 306.0253 385.81691806*0.0107306*T2 0.00001236*T3// Moon's mean anomaly
  := 21.2964 390.67050646*0.0016528*T2 0.00000239*T3// Moon's argument of latitude
  C1:=(0.1734 0.000393*T)*sin(M*dr) + 0.0021*sin(2*dr*M);
  C1 := C1 0.4068*sin(Mpr*dr) + 0.0161*sin(dr*2*Mpr);
  C1 := C1 0.0004*sin(dr*3*Mpr);
  C1 := C1 0.0104*sin(dr*2*F) - 0.0051*sin(dr*(M+Mpr));
  C1 := C1 0.0074*sin(dr*(M-Mpr)) + 0.0004*sin(dr*(2*F+M));
  C1 := C1 0.0004*sin(dr*(2*F-M)) - 0.0006*sin(dr*(2*F+Mpr));
  C1 := C1 0.0010*sin(dr*(2*F-Mpr)) + 0.0005*sin(dr*(2*Mpr+M));
  if (
  < -11then
  begin
      deltat
  := 0.001 0.000839*0.0002261*T2
    
  0.00000845*T3 0.000000081*T*T3;
  end else begin
      deltat
  := -0.000278 0.000265*0.000262*T2;
  end;
  JdNew := Jd1 C1 deltat;
  exit(
  Trunc(JdNew 0.5 timeZone/24));
  END;

  function 
  getSunLongitude(jdntimeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  TT2drML0DLL:Real;
  BEGIN
  := (jdn 2451545.5 timeZone/24) / 36525// Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
  T2 := T*T;
  dr := PI/180// degree to radian
  := 357.52910 35999.05030*0.0001559*T2 0.00000048*T*T2// mean anomaly, degree
  L0 := 280.46645 36000.76983*0.0003032*T2// mean longitude, degree
  DL := (1.914600 0.004817*0.000014*T2)*sin(dr*M);
  DL := DL + (0.019993 0.000101*T)*sin(dr*2*M) + 0.000290*sin(dr*3*M);
  := L0 DL// true longitude, degree
  := L*dr;
  := PI*2*(Trunc(L/(PI*2))); // Normalize to (0, 2*PI)
  exit(Trunc(PI 6));
  END;

  function 
  getLunarMonth11(yytimeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  koffnmsunLong:LongInt;
  BEGIN
  off 
  := jdFromDate(3112yy) - 2415021;
  := Trunc(off 29.530588853);
  nm := getNewMoonDay(ktimeZone);
  sunLong := getSunLongitude(nmtimeZone); // sun longitude at local midnight
  if (sunLong >= 9then begin
      nm 
  := getNewMoonDay(k-1timeZone);
  end;
  exit(
  nm);
  END;

  function 
  getLeapMonthOffset(a11timeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  klastarci:LongInt;
  BEGIN
  := Trunc((a11 2415021.076998695) / 29.530588853 0.5);
  last := 0;
  := 1// We start with the month following lunar month 11
  arc := getSunLongitude(getNewMoonDay(k+itimeZone), timeZone);
  repeat
      last 
  := arc;
      
  i+=1;
      
  arc := getSunLongitude(getNewMoonDay(k+itimeZone), timeZone);
  until (arc <> last) and ( 14);
  exit(
  i-1);
  END;

  function 
  convertSolar2Lunar(ddmmyytimeZone:LongInt):Lunar;

  var 
  kdayNumbermonthStart,
  a11b11diffleapMonthDiff:LongInt;
  lunarDaylunarMonthlunarYearlunarLeap:LongInt;
  ans:Lunar;
  BEGIN
  dayNumber 
  := jdFromDate(ddmmyy);
  := Trunc((dayNumber 2415021.076998695) / 29.530588853);
  monthStart := getNewMoonDay(k+1timeZone);
  if (
  monthStart dayNumberthen begin
    monthStart 
  := getNewMoonDay(ktimeZone);
  end;
  a11 := getLunarMonth11(yytimeZone);
  b11 := a11;
  if (
  a11 >= monthStartthen begin
    lunarYear 
  := yy;
    
  a11 := getLunarMonth11(yy-1timeZone);
  end else begin
    lunarYear 
  := yy+1;
    
  b11 := getLunarMonth11(yy+1timeZone);
  end;
  lunarDay := dayNumber-monthStart+1;
  diff := Trunc((monthStart a11)/29);
  lunarLeap := 0;
  lunarMonth := diff+11;
  if (
  b11 a11 365then begin
    leapMonthDiff 
  := getLeapMonthOffset(a11timeZone);
    if (
  diff >= leapMonthDiffthen begin
      lunarMonth 
  := diff 10;
      if (
  diff leapMonthDiffthen begin
        lunarLeap 
  := 1;
      
  end;
    
  end;
  end;
  if (
  lunarMonth 12then begin
    lunarMonth 
  := lunarMonth 12;
  end;
  if (
  lunarMonth >= 11) and ( diff 4then begin
    lunarYear 
  -= 1;
  end;
  ans[1]:=LunarDayans[2]:=LunarMonthans[3]:=LunarYear;
  ans[4]:=LunarLeap; exit(ans);
  END;

  function 
  convertLunar2Solar
  (lunarDaylunarMonthlunarYearlunarLeaptimeZone:LongInt):Solar;

  var 
  ka11b11offleapOffleapMonthmonthStart:LongInt;

  BEGIN
  if (lunarMonth 11then begin
    a11 
  := getLunarMonth11(lunarYear-1timeZone);
    
  b11 := getLunarMonth11(lunarYeartimeZone);
  end else begin
    a11 
  := getLunarMonth11(lunarYeartimeZone);
    
  b11 := getLunarMonth11(lunarYear+1timeZone);
  end;
  off := lunarMonth 11;
  if (
  off 0then begin
    off 
  += 12;
  end;
  if (
  b11 a11 365then begin
    leapOff 
  := getLeapMonthOffset(a11timeZone);
    
  leapMonth := leapOff 2;
    if (
  leapMonth 0then begin
      leapMonth 
  += 12;
    
  end;
    if (
  lunarLeap <> 0) and (lunarMonth <> leapMonththen begin
      
  exit;
    
  end else if (lunarLeap <> 0) or ( off >= leapOffthen begin
      off 
  += 1;
    
  end;
  end;
  := Trunc(0.5 + (a11 2415021.076998695) / 29.530588853);
  monthStart := getNewMoonDay(k+offtimeZone);
  exit(
  jdToDate(monthStart+lunarDay-1));
  END;

  BEGIN
  writeln
  ('Chuyen doi Duong-Am');
  writeln;

  writeln('Hom nay 4/1/2011, chuong trinh tinh ra ngay am lich bang:');
  ans2:=convertSolar2Lunar(4,1,2011,+7);
  writeln('Ngay: ',ans2[1],' = ',
  can[(jdFromDate(ans2[1],ans2[2],ans2[3])+9mod 10],
  chi[(jdFromDate(ans2[1],ans2[2],ans2[3])+1mod 12]);

  writeln('Thang: ',ans2[2],' = ',
  can[(ans2[3]*12+ans2[2]+3mod 10],
  chi[(ans2[2]+1)mod 12]);

  writeln('Nam: ',ans2[3],' = ',
  can[(ans2[3]+6mod 10],
  chi[(ans2[3]+8)mod 12]);

  writeln;
  writeln;

  writeln('Hom nay 1/12/2010 (AL), tinh ra ngay duong lich bang:');
  ans1:=convertLunar2Solar(1,12,2010,0,+7);
  writeln('Ngay: ',ans1[1]);
  writeln('Thang: ',ans1[2]);
  writeln('Nam: ',ans1[3]);
  readln;
  END


  ---------- Bài thêm lúc 17:13 ---------- Bài trước là lúc 16:33 ----------

  Viết thành Unit cho dễ dùng:
  SolarLunar.pas:
  PHP Code:
  Unit SolarLunar;

  INTERFACE
  const 
  Can:array[0..9]of string=
  (
  'Giap','At','Binh','Dinh','Mau','Ki','Canh','Tan','Nham','Quy');
  Chi:array[0..11]of string=('Ty','Suu','Dan','Mao'
  ,'Thin','Tj','Ngo','Mui','Than','Dau','Tuat','Hoi');
  type
  Solar
  =record Y,M,D:longintend;
  Lunar=record Y,M,D,L:Longintend;

  function 
  jdFromDate(ddmmyy:LongInt):LongInt;
  function 
  jdToDate(jd:Real):Solar;
  function 
  getNewMoonDay(ktimeZone:LongInt):LongInt;
  function 
  getSunLongitude(jdntimeZone:LongInt):LongInt;
  function 
  getLunarMonth11(yytimeZone:LongInt):LongInt;
  function 
  getLeapMonthOffset(a11timeZone:LongInt):LongInt;
  function 
  Solar2Lunar(ddmmyytimeZone:LongInt):Lunar;
  function 
  Lunar2Solar
  (lunarDaylunarMonthlunarYearlunarLeaptimeZone:LongInt):Solar;

  IMPLEMENTATION
  function jdFromDate(ddmmyy:LongInt):LongInt;

  var 
  aymjdLongInt;
  BEGIN
  := Trunc((14 mm) / 12);
  := yy+4800-a;
  := mm+12*a-3;
  jd := dd Trunc((153*m+2)/5) + 365*y
  Trunc(y/4) - Trunc(y/100) + Trunc(y/400) - 32045;
  if (
  jd 2299161then begin
    jd 
  := dd Trunc((153*m+2)/5) + 365*Trunc(y/4) - 32083;
  end;
  exit(
  jd);
  END;

  function 
  jdToDate(jd:Real):Solar;

  var 
  abcdem:Real;
   
  daymonthyear:LongInt;
  ans:Solar;
  BEGIN
  if (jd 2299160then begin
   
  // After 5/10/1582, Gregorian calendar
      
  := jd 32044;
    
  := Trunc((4*a+3)/146097);
    
  := Trunc((b*146097)/4);
  end else begin
      b 
  := 0;
      
  := jd 32082;
  end;
  := Trunc((4*c+3)/1461);
  := Trunc((1461*d)/4);
  := Trunc((5*e+2)/153);
  day := round(Trunc((153*m+2)/5) + 1);
  month := round(12*Trunc(m/10));
  year := round(b*100 4800 Trunc(m/10));
  ans.D:=dayans.M:=monthans.Y:=year;
  exit(
  ans);
  END;

  function 
  getNewMoonDay(ktimeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  TT2T3drJd1MMprFC1deltatJdNew:Real;
  BEGIN
  := k/1236.85// Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
  T2 := T;
  T3 := T2 T;
  dr := PI/180;
  Jd1 := 2415020.75933 29.53058868*0.0001178*T2 0.000000155*T3;
  Jd1 := Jd1 0.00033*sin((166.56 132.87*0.009173*T2)*dr); // Mean new moon
  := 359.2242 29.10535608*0.0000333*T2 0.00000347*T3// Sun's mean anomaly
  Mpr := 306.0253 385.81691806*0.0107306*T2 0.00001236*T3// Moon's mean anomaly
  := 21.2964 390.67050646*0.0016528*T2 0.00000239*T3// Moon's argument of latitude
  C1:=(0.1734 0.000393*T)*sin(M*dr) + 0.0021*sin(2*dr*M);
  C1 := C1 0.4068*sin(Mpr*dr) + 0.0161*sin(dr*2*Mpr);
  C1 := C1 0.0004*sin(dr*3*Mpr);
  C1 := C1 0.0104*sin(dr*2*F) - 0.0051*sin(dr*(M+Mpr));
  C1 := C1 0.0074*sin(dr*(M-Mpr)) + 0.0004*sin(dr*(2*F+M));
  C1 := C1 0.0004*sin(dr*(2*F-M)) - 0.0006*sin(dr*(2*F+Mpr));
  C1 := C1 0.0010*sin(dr*(2*F-Mpr)) + 0.0005*sin(dr*(2*Mpr+M));
  if (
  < -11then
  begin
      deltat
  := 0.001 0.000839*0.0002261*T2
    
  0.00000845*T3 0.000000081*T*T3;
  end else begin
      deltat
  := -0.000278 0.000265*0.000262*T2;
  end;
  JdNew := Jd1 C1 deltat;
  exit(
  Trunc(JdNew 0.5 timeZone/24));
  END;

  function 
  getSunLongitude(jdntimeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  TT2drML0DLL:Real;
  BEGIN
  := (jdn 2451545.5 timeZone/24) / 36525// Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
  T2 := T*T;
  dr := PI/180// degree to radian
  := 357.52910 35999.05030*0.0001559*T2 0.00000048*T*T2// mean anomaly, degree
  L0 := 280.46645 36000.76983*0.0003032*T2// mean longitude, degree
  DL := (1.914600 0.004817*0.000014*T2)*sin(dr*M);
  DL := DL + (0.019993 0.000101*T)*sin(dr*2*M) + 0.000290*sin(dr*3*M);
  := L0 DL// true longitude, degree
  := L*dr;
  := PI*2*(Trunc(L/(PI*2))); // Normalize to (0, 2*PI)
  exit(Trunc(PI 6));
  END;

  function 
  getLunarMonth11(yytimeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  koffnmsunLong:LongInt;
  BEGIN
  off 
  := jdFromDate(3112yy) - 2415021;
  := Trunc(off 29.530588853);
  nm := getNewMoonDay(ktimeZone);
  sunLong := getSunLongitude(nmtimeZone); // sun longitude at local midnight
  if (sunLong >= 9then begin
      nm 
  := getNewMoonDay(k-1timeZone);
  end;
  exit(
  nm);
  END;

  function 
  getLeapMonthOffset(a11timeZone:LongInt):LongInt;

  var 
  klastarci:LongInt;
  BEGIN
  := Trunc((a11 2415021.076998695) / 29.530588853 0.5);
  last := 0;
  := 1// We start with the month following lunar month 11
  arc := getSunLongitude(getNewMoonDay(k+itimeZone), timeZone);
  repeat
      last 
  := arc;
      
  i+=1;
      
  arc := getSunLongitude(getNewMoonDay(k+itimeZone), timeZone);
  until (arc <> last) and ( 14);
  exit(
  i-1);
  END;

  function 
  Solar2Lunar(ddmmyytimeZone:LongInt):Lunar;

  var 
  kdayNumbermonthStart,
  a11b11diffleapMonthDiff:LongInt;
  lunarDaylunarMonthlunarYearlunarLeap:LongInt;
  ans:Lunar;
  BEGIN
  dayNumber 
  := jdFromDate(ddmmyy);
  := Trunc((dayNumber 2415021.076998695) / 29.530588853);
  monthStart := getNewMoonDay(k+1timeZone);
  if (
  monthStart dayNumberthen begin
    monthStart 
  := getNewMoonDay(ktimeZone);
  end;
  a11 := getLunarMonth11(yytimeZone);
  b11 := a11;
  if (
  a11 >= monthStartthen begin
    lunarYear 
  := yy;
    
  a11 := getLunarMonth11(yy-1timeZone);
  end else begin
    lunarYear 
  := yy+1;
    
  b11 := getLunarMonth11(yy+1timeZone);
  end;
  lunarDay := dayNumber-monthStart+1;
  diff := Trunc((monthStart a11)/29);
  lunarLeap := 0;
  lunarMonth := diff+11;
  if (
  b11 a11 365then begin
    leapMonthDiff 
  := getLeapMonthOffset(a11timeZone);
    if (
  diff >= leapMonthDiffthen begin
      lunarMonth 
  := diff 10;
      if (
  diff leapMonthDiffthen begin
        lunarLeap 
  := 1;
      
  end;
    
  end;
  end;
  if (
  lunarMonth 12then begin
    lunarMonth 
  := lunarMonth 12;
  end;
  if (
  lunarMonth >= 11) and ( diff 4then begin
    lunarYear 
  -= 1;
  end;
  ans.D:=LunarDayans.M:=LunarMonthans.Y:=LunarYear;
  ans.L:=LunarLeap; exit(ans);
  END;

  function 
  Lunar2Solar
  (lunarDaylunarMonthlunarYearlunarLeaptimeZone:LongInt):Solar;

  var 
  ka11b11offleapOffleapMonthmonthStart:LongInt;

  BEGIN
  if (lunarMonth 11then begin
    a11 
  := getLunarMonth11(lunarYear-1timeZone);
    
  b11 := getLunarMonth11(lunarYeartimeZone);
  end else begin
    a11 
  := getLunarMonth11(lunarYeartimeZone);
    
  b11 := getLunarMonth11(lunarYear+1timeZone);
  end;
  off := lunarMonth 11;
  if (
  off 0then begin
    off 
  += 12;
  end;
  if (
  b11 a11 365then begin
    leapOff 
  := getLeapMonthOffset(a11timeZone);
    
  leapMonth := leapOff 2;
    if (
  leapMonth 0then begin
      leapMonth 
  += 12;
    
  end;
    if (
  lunarLeap <> 0) and (lunarMonth <> leapMonththen begin
      
  exit;
    
  end else if (lunarLeap <> 0) or ( off >= leapOffthen begin
      off 
  += 1;
    
  end;
  end;
  := Trunc(0.5 + (a11 2415021.076998695) / 29.530588853);
  monthStart := getNewMoonDay(k+offtimeZone);
  exit(
  jdToDate(monthStart+lunarDay-1));
  END;

  END
  chương trình mẫu:
  PHP Code:
  uses SolarLunar,DateUtils,SysUtils;
  var 
  T:TDateTimeS:SolarL:Lunar;

  BEGIN
  T
  :=Today;
  S.Y:=YearOf(T);
  S.M:=MonthOf(T);
  S.D:=DayOf(T);
  L:=Solar2Lunar(S.D,S.M,S.Y,+7);
  writeln('Solar: ',S.D:5,S.M:5,S.Y:10);
  writeln('Lunar: ',L.D:5,L.M:5,L.Y:10);
  readln;
  END
  Thay đổi nội dung bởi kien_coi_1997; 14-02-2011 lúc 15:09.


  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 5 thành viên cảm ơn kien_coi_1997 cho bài viết này:
  HGMinh95 (20-03-2012), nghcuong (18-08-2012), pkthanh92 (01-02-2011), rac1 (23-07-2011), Tung_Huynh (01-02-2011)

 4. #2
  pkthanh92's Avatar
  pkthanh92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Nov 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  255
  Cảm ơn
  119
  Điểm
  196/109 bài viết

  Default

  Ngày xưa mẹ cũng hỏi câu này, mình bí quá đành nói bừa bảo mẹ dở lịch ra xem hôm nay âm là bao nhiêu rồi xem ngày mẹ cần đổi cách hôm nay bao nhiêu ngày rồi trừ cho lịch duơng đúng 1 khoảng như vậy là ra, không ngờ thuật toán tổng quát nó lại phức tạp như vậy, há há ngày đó nếu mẹ đổi sai thì không thể trách mình được, ngâm cứu bài của bạn này thì có mà đến sang năm( hôm nay 29 rồi ), thôi đằng nào thì cũng thanks vì công trình của bạn ghê quá. 5. #3
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default said

  Hồi trước lúc đang học pascal mình cũng mấp mé lần mò làm bài này...
  Hồi đó chỉ mới biết ngôn ngữ chứ ko hiểu thuật toán là gì nên search gu gồ làm sao sao mà từ ngày dương + - * / thế nào mà ra được ngày âm
  Thấy trên các diễn đàn ng` ta viết toàn bằng Java với VB,... đổi từ lịch dương qua tổng ngày juli j` đó rồi tính điểm sóc,....
  ngồi mấy ngày luận, dịch, rồi cũng demo được 1 cái nhưng test thì kết quả sai tùm lum hết chả biết sửa sai chố nào mà sửa nên bỏ luôn ............ 6. #4
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default Thực ra không phải mình viết code, chỉ là dịch code thôi

  Trong trang web mình ghi ở trên đó, có code ghi ở ngôn ngữ C.
  Mình chỉ dịch nó sang Pascal thôi.


  Hỏi bên lề phát: tắt bỏ chế độ viết tiếng việt thì ấn phím gì? mình dùng Chrome không thấy hiện thanh điều khiển phía dưới. <không phải spam đâu nha>


  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997

 7. #5
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích kien_coi_1997 View Post
  Trong trang web mình ghi ở trên đó, có code ghi ở ngôn ngữ C.
  Mình chỉ dịch nó sang Pascal thôi.


  Hỏi bên lề phát: tắt bỏ chế độ viết tiếng việt thì ấn phím gì? mình dùng Chrome không thấy hiện thanh điều khiển phía dưới. <không phải spam đâu nha>
  Chỉ có phím tắt là F9 để chuyển kiểu gõ Telex - Vni - Vnqr
  Hình như ko có on/off
  nếu thấy phiền phức thì tắt gõ tiếng việt của vietkey hoặc unikey trên máy tính thôi..
  mà gõ cả 2 kiểu này quen rồi nên thấy cũng bt`.. 8. #6
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default

  Trong Unikey thì nếu gõ tiếng Anh nó trả về tiếng Anh.
  Lẽ nào cứ để gõ thành Pấcl
  <bực lắm>
  rất mong các admin cho thêm nút on off vào phát


  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997

 9. #7
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích kien_coi_1997 View Post
  Trong Unikey thì nếu gõ tiếng Anh nó trả về tiếng Anh.
  Lẽ nào cứ để gõ thành Pấcl
  <bực lắm>
  rất mong các admin cho thêm nút on off vào phát
  gõ thêm để triệt dấu chứ sao đâu.. (hay tại mềnh gõ nhiều, khổ nhiều nên quen nhể )

  ví dụ pascal thì gõ passscal
  triệt được dấu là xong chứ sao đâu. (thêm có 1 2 nhát)
  (đây là khi để cả gõ TV của dd với TV của Unikey đó) 10. #8
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default

  Trích Tung_Huynh View Post
  gõ thêm để triệt dấu chứ sao đâu.. (hay tại mềnh gõ nhiều, khổ nhiều nên quen nhể )

  ví dụ pascal thì gõ passscal
  triệt được dấu là xong chứ sao đâu. (thêm có 1 2 nhát)
  (đây là khi để cả gõ TV của dd với TV của Unikey đó)
  hết nói: 1.lâu 2.viết xong phải chỉnh lại 3.nhiều lúc vội
  thôi nếu ai thấy mình viết pấcl thì từ dịch là pascal nhé
  <bức xúc>
  víu=virus


  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997

 11. #9
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default

  Mình xin giới thiệu các chương trình con trong unit DateUtils:
  Chép từ:

  Code:
  DateTimeToJulianDate 
  Converts a TDateTime value to a Julian date representation
  
  DayOfTheWeek
  Extracts the day of the week from a DateTime value
  
  JulianDateToDateTime
  Convert a Julian date representation to a TDateTime value.
  
  Today
  Return the current date
  
  TryEncodeDateTime
  Encode a Year, Month, Day, Hour, minute, seconds, milliseconds tuplet to a TDateTime value
  
  ...
  Và đây là một số chương trình con trong unit sysutils:

  Code:
  Name	Description
  DateTimeToFileDate	Convert DateTime type to file date
  DateTimeToStr	Construct string representation of DateTime
  DateTimeToString	Construct string representation of DateTime
  DateTimeToSystemTime	Convert DateTime to system time
  DateTimeToTimeStamp	Convert DateTime to timestamp
  DateToStr	Construct string representation of date
  Date	Get current date
  DayOfWeek	Get day of week
  DecodeDate	Decode DateTime to year month and day
  DecodeTime	Decode DateTime to hours, minutes and seconds
  EncodeDate	Encode year, day and month to DateTime
  EncodeTime	Encode hours, minutes and seconds to DateTime
  FormatDateTime	Return string representation of DateTime
  IncMonth	Add 1 to month
  IsLeapYear	Determine if year is leap year
  MSecsToTimeStamp	Convert nr of milliseconds to timestamp
  Now	Get current date and time
  StrToDateTime	Convert string to DateTime
  StrToDate	Convert string to date
  StrToTime	Convert string to time
  SystemTimeToDateTime	Convert system time to datetime
  TimeStampToDateTime	Convert time stamp to DateTime
  TimeStampToMSecs	Convert Timestamp to number of millicseconds
  TimeToStr	return string representation of Time
  Time	Get current tyme


  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997

 12. Có 1 thành viên cảm ơn kien_coi_1997 cho bài viết này:
  rac1 (23-07-2011)

 13. #10
  htDestiny's Avatar
  htDestiny vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Sai tùm lum cả rồi ông em ơi.
  "
  Chuyen doi Duong-Am ABC

  Hom nay 1/4/1979, chuong trinh tinh ra ngay am lich bang:
  Ngay: 5 = QuyMao
  Thang: 2 = DinhMao
  Nam: 1979 = KiMui
  "
  Trong khi:
  1 Tháng 4 năm 1979

  Chủ Nhật
  5 Tháng Ba (T)
  Năm Kỷ Mùi
  Tháng Mậu Thìn
  Ngày Mậu Tuất
  Giờ Nhâm Tý
  Tiết Xuân phân 14. #11
  ctheanh's Avatar
  ctheanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Thực ra phải sửa lại 1 chút mới đúng.Ở trên lại dùng vòng lặp repeat bị sai,mình sửa lại như thế này thì sẽ đúng.
  Code:
  function getLeapMonthOffset(a11, timeZone:LongInt):LongInt;
  var k, last, arc, i:LongInt;
  BEGIN
    k := Trunc((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);
    last := 0;
    i := 1; // We start with the month following lunar month 11
    arc := getSunLongitude(getNewMoonDay(k+i, timeZone), timeZone);
    while (arc <> last) and ( i < 14) do
     begin
     last := arc;
     i:=i+1;
     arc := getSunLongitude(getNewMoonDay(k+i, timeZone), timeZone);
     end;
    Result:=(i-1);
  END; 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •