Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 7 trên 7
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  qthuan's Avatar
  qthuan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài
  61
  Cảm ơn
  35
  Điểm
  7/6 bài viết

  Unhappy ASK!Cầu cứu anh em giúp bài tập C++ về struct và cout,cint!(>.<)

  HI! bà con.

  Em xin bà con giúp em làm một số bài tập này với em ko hiểu cách viết cấu trúc struct và cout với cint mà bà cô cho cả đống bài tập hichic mong mọi người giải giúp em để em dựa vào đó nhai nuốt mấy bài tập dạng này.

  1/Viết chương trình nhập tên học sinh,điểm toán,điểm văn, tính điểm trung bình và xuất kết quả (đặt tên STRUCT HOCSINH).

  2/ viết chương trình cho phép nhập,xuất và thực hiện phép tính cộng,trừ,nhân hoặc chia giửa 2 phân số(dặt tên STRUCT PHANSO).

  3/viết chương trình cho phép nhập, xuất và thực hiện phép tính cộng,nhân mảng nhiều phân số(đặt tên STRUCT PHANSO).

  4/Viết chương trình nhập vào tọa độ 2 điểm trong mặt phẳng OXY và tính khoảng cách giữa 2 điểm trên. (đặt tên STRUCT DIEM).

  5/viết chuong trình nhập vào ngày tháng năm xuất ra ngày kế tiếp hoặc ngày trước ngày vừa nhập?( Đặt tên STRUCT NGAY).

  6/viết chương trình cho phép nhập xuất và tính tổng hiệu, tích,thương của 2 đơn thức hoặc tính đạo hàm cấp 1 của 1 đơn thức (đặt tên STRUCT DONTHUC).

  7/viêt chương tình cho phép nhập,xuất và tính tổng,tích mảng nhiều đơn thức (đặt tên STRUCT DONTHUC).

  8/viết chương trình nhập vào tọa độ 3 đỉnh A,B,C của một tam giác trong mặt phẳng OXY. Tính chu vi,diện tích,tọa độ trọng tâm(đặt tên STRUCT DIEM và TAMGIAC).

  9/Viết chương trình nhập vào tọa độ tâm và bán kính đường tròn. tính chu vi và dien tích đường tròn đó và xuất ra kết quả (đặt tên STRUCT DIEM và DUONGTRON).

  10/Viết chương trình tính tuổi của 1 người , biết rằng thông tin của người đó bao gồm: tên ngày sinh,dia chỉ (đặt tên STRUCT NGAY và NGUOI).

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  mrhatc9x's Avatar
  mrhatc9x vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Jan 2013
  Bài
  84
  Cảm ơn
  20
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default

  Bài 2
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  typedef struct
  {
  float ts, ms;
  }PS;
  int main ()
  {
  PS p, p1, p2;
  cout<<"Nhap tu so phan so thu 1: ";
  cin>>p1.ts;
  cout<<"Nhap mau so phan so thu 1: ";
  cin>>p1.ms;
  cout<<"phan so 1: "<<p1.ts<<"/"<<p1.ms<<"\n";
  cout<<"Nhap tu so phan so thu 2: ";
  cin>>p2.ts;
  cout<<"Nhap mau so phan so thu 2: ";
  cin>>p2.ms;
  cout<<"phan so 2: "<<p2.ts<<"/"<<p2.ms<<"\n";
  cout<<"Tong hai phan so la: "<<(p1.ts*p2.ms+p2.ts*p1.ms)<<"/"<<(p1.ms*p2.ms);
  getch ();
  }
  Bài 1.
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  typedef struct
  {
  char HT[40];
  float dt, dv;
  }HS;
  int main ()
  {
  HS *p;
  int n;
  float tb;
  cout<<"Nhap So Luong Hoc Sinh: ";
  cin>>n;
  p=new HS[n+1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  cout<<"Nhap Ten Hoc Sinh Thu "<<i<<": ";
  cin>>p[i].HT;
  cout<<"Diem Toan: ";
  cin>>p[i].dt;
  cout<<"Diem Van: ";
  cin>>p[i].dv;
  tb= (p[i].dt+p[i].dv)/2;
  cout<<"Diem trung binh: "<<tb<<"\n";
  }
  getch ();
  }
  Mình cũng mới học bạn à. Mấy bài khác thì cũng tương tự thôi bạn nhé. 4. Có 1 thành viên cảm ơn mrhatc9x cho bài viết này:
  qthuan (08-10-2013)

 5. #3
  mr.sadlove1908's Avatar
  mr.sadlove1908 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Jul 2012
  Bài
  57
  Cảm ơn
  17
  Điểm
  9/7 bài viết

  Default Bài 1 : kì trước mình có học còn giữ cái Source bạn tham khảo =))

  1. //---------------------------------------------------------|
  2. //---------------------------------------------------------|
  3. //------------ khai bao thu vien---------------------------|
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <conio.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. #include <iostream>
  9. #include <windows.h>
  10. #include <fstream>
  11. #include <sstream>
  12. using namespace std;
  13. // ------------tao kieu du lieu sinh vien------------------|
  14. typedef struct ngaythangnam
  15. {
  16. int ngay,thang,nam;
  17. }ns;
  18. typedef struct sinhvien
  19. {
  20. string ten;
  21. string mssv;
  22. ns ngaysinh;
  23. string sdt;
  24. string email;
  25. }sv;
  26. //--------------tao kieu du lieu node----------------------|
  27. typedef struct tagnode
  28. {
  29. sv data;
  30. tagnode* pnext;
  31. tagnode* pre;
  32. }node;
  33. //--------------tao kieu du lieu danh sach-----------------|
  34. typedef struct taglist
  35. {
  36. node* phead;
  37. node* ptail;
  38. }list;
  39. // -------------tao 1 danh sach rong-----------------------|
  40. void createempty(list &l)
  41. {
  42. l.phead=NULL;
  43. l.ptail=NULL;
  44. }
  45. //--------------kiem tra ngay thang nam hop le-------------|
  46. int testdate(ns x)
  47. {
  48. int ngay1;
  49. switch(x.thang)
  50. {
  51. case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
  52. ngay1=31;
  53. break;
  54. case 2:
  55. if (((x.nam%4==0) && (x.nam%100!=0)) || (x.nam%400==0))
  56. {
  57. ngay1=29;
  58. }
  59. else
  60. {
  61. ngay1=28;
  62. }
  63. break;
  64. case 4: case 6: case 9: case 11:
  65. ngay1 = 30;
  66. break;
  67. default:
  68. ngay1 = 0;
  69. break;
  70. }
  71. if (x.ngay >= 1 && x.ngay <= ngay1 && x.thang>=1 && x.thang<=12 && x.nam>0 && x.nam >=1900 && x.nam <=2012)
  72. {
  73. return 1;
  74. }
  75. else
  76. {
  77. return 0;
  78. }
  79. }
  80. //--------------nhap thong tin 1 sinh vien-----------------|
  81. sv nhaptt()
  82. {
  83. sv x;
  84. // nhap ten
  85. std::cout<<endl<<" Ho va Ten : ";
  86. fflush(stdin);
  87. getline(cin,x.ten);
  88. // mssv
  89. std::cout<<endl<<" MSSV : ";
  90. fflush(stdin);
  91. getline(cin,x.mssv);
  92. //nhap ngay thang
  93. ns nsinh;
  94. do
  95. {
  96. std::cout<<endl<<"Ngay thang nam sinh (dd mm yyyy): ";
  97. fflush(stdin);
  98. cin>>nsinh.ngay>>nsinh.thang>>nsinh.nam;
  99. } while(testdate(nsinh) == false);
  100. x.ngaysinh=nsinh;
  101. // nhap sdt
  102. std::cout<<endl<<" So dien thoai : ";
  103. fflush(stdin);
  104. getline(cin,x.sdt);
  105. // nhap email
  106. std::cout<<endl<<" Email :";
  107. fflush(stdin);
  108. getline(cin,x.email);
  109. // tra ve 1 bien kieu sinh vien chua thong tin
  110. fflush(stdin);
  111. return x;
  112. }
  113. //---------------tao 1 node chua thong tin sinh vien-------|
  114. node* getnode(sv &x)
  115. {
  116. node* p;
  117. p=new node;
  118. p->data=x;
  119. p->pnext=NULL;
  120. p->pre=NULL;
  121. return p;
  122. }
  123. //---------------them node vao dau-------------------------|
  124. int addhead(list &l, node *p)
  125. {
  126. if(l.phead == NULL)
  127. {
  128. l.phead=p;
  129. l.ptail = l.phead;
  130. }
  131. else
  132. {
  133. p->pnext=l.phead;
  134. l.phead->pre=p;
  135. l.phead=p;
  136. }
  137. return 1;
  138. }
  139. //---------------them node vao cuoi------------------------|
  140. int addtail(list &l, node* p)
  141. {
  142. if (l.phead == NULL)
  143. {
  144. l.phead = p;
  145. l.ptail = l.phead;
  146. }
  147. else
  148. {
  149. l.ptail->pnext=p;
  150. p->pre=l.ptail;
  151. l.ptail=p;
  152. }
  153. return 1;
  154. }
  155. // --------------them mot node p vao sau node q------------|
  156. int addafterq(list &l, node* p, node* q)
  157. {
  158. if(q!= NULL)
  159. {
  160. if(l.phead != q && l.ptail != q)
  161. {
  162. p->pnext=q->pre;
  163. q->pnext->pre=p;
  164. p->pre=q;
  165. q->pnext=p;
  166. }
  167. else if(l.ptail == q)
  168. {
  169. addtail(l,p);
  170. }
  171. }
  172. else
  173. {
  174. addhead(l,p);;
  175. }
  176. return 1;
  177. }
  178. //---------------ham nhap vao so nguyen--------------------|
  179. int nhapsonguyen()
  180. {
  181. int a;
  182. cin>>a;
  183. return a;
  184. }
  185. //---------------tim kiem theo mssv------------------------|
  186. node* timmssv(list &l, string mssv1)
  187. {
  188. node* p= l.phead;
  189. while(p != NULL )
  190. {
  191. if(p->data.mssv == mssv1)
  192. {
  193. return p;
  194. break;
  195. }
  196. p=p->pnext;
  197. }
  198. return NULL;
  199. }
  200. //---------------tim kiem theo ten-------------------------|
  201. node* timten(list &l, string ten1)
  202. {
  203. node* p ;
  204. p=l.phead;
  205. while(p != NULL )
  206. {
  207. if(p->data.ten == ten1)
  208. {
  209. return p;
  210. break;
  211. }
  212. p=p->pnext;
  213. }
  214. return 0;
  215. }
  216. //---------------tim kiem theo so dien thoai---------------|
  217. node* timemail(list &l, string email1)
  218. {
  219. node* p =l.phead;
  220. while(p != NULL )
  221. {
  222. if(p->data.email == email1)
  223. {
  224. return p;
  225. break;
  226. }
  227. p=p->pnext;
  228. }
  229. return 0;
  230. }
  231. //---------------xoa node dau------------------------------|
  232. int xoadau(list &l)
  233. {
  234. node* p;
  235. if(l.phead != NULL)
  236. {
  237. p=l.phead;
  238. l.phead = p->pnext;
  239. delete p;
  240. return 1;
  241. }
  242. else
  243. {
  244. return 0;
  245. }
  246. }
  247. //---------------xoa node cuoi-----------------------------|
  248. int xoacuoi(list &l)
  249. {
  250. node* p;
  251. if(l.phead != NULL)
  252. {
  253. p=l.ptail;
  254. l.ptail=p->pre;
  255. delete p;
  256. return 1;
  257. }
  258. else
  259. {
  260. return 0;
  261. }
  262. }
  263. //---------------xoa node sau q----------------------------|
  264. int xoasauq(list &l, node *q)
  265. {
  266. node* p;
  267. p=q->pnext;
  268. if(q != NULL)
  269. {
  270. if(p != NULL)
  271. {
  272. q->pnext=p->pnext;
  273. p->pnext->pre=q;
  274. delete p;
  275. return 1;
  276. }
  277. else
  278. {
  279. return 0;
  280. }
  281. }
  282. return 0;
  283. }
  284. //---------------xoa theo mssv-----------------------------|
  285. int xoamssv(list &l, string mssv4)
  286. {
  287. node* p;
  288. node* a;
  289. p=timmssv(l,mssv4);
  290. if(p != NULL)
  291. {
  292. a=p->pre;
  293. xoasauq(l,a);
  294. if(xoasauq(l,a) == 0)
  295. {
  296. return 0;
  297. }
  298. else
  299. {
  300. return 1;
  301. }
  302. }
  303. return 0;
  304. }
  305. //---------------xuat thong tin sinh vien------------------|
  306. void insv(node *p)
  307. {
  308. std::cout<<endl;
  309. std::cout<<" Ho va Ten : "<<p->data.ten<<"."<<endl;
  310. std::cout<<" MSSV : "<<p->data.mssv<<"."<<endl;
  311. std::cout<<" Ngay sinh : "<<p->data.ngaysinh.ngay<<" - "<<p->data.ngaysinh.thang<<" - "<<p->data.ngaysinh.nam<<" ."<<endl;
  312. std::cout<<" So DT : "<<p->data.sdt<<"."<<endl;
  313. std::cout<<" Email : "<<p->data.email<<"."<<endl;
  314. }
  315. //---------------xuat danh sach ---------------------------|
  316. void inds(list &l)
  317. {
  318. node* p;
  319. p=l.phead;
  320. while(p != NULL)
  321. {
  322. insv(p);
  323. p=p->pnext;
  324. }
  325. }
  326. //---------------chuyen doi so sang string-----------------|
  327. string convertint(int number)
  328. {
  329. stringstream st;
  330. st << number;
  331. return st.str();
  332. }
  333. //---------------danh sach menu chinh----------------------|
  334. void cacmenu(int so)
  335. {
  336. // menu chinh
  337. if(so == 1)
  338. {
  339. std::cout<<" +---------------------------------------------+"<<endl;
  340. std::cout<<" | QUAN LI SINH VIEN |"<<endl;
  341. std::cout<<" | |"<<endl;
  342. std::cout<<" | 1. Them sinh vien . |"<<endl;
  343. std::cout<<" | 2. Tim kiem sinh vien . |"<<endl;
  344. std::cout<<" | 3. Xoa sinh vien. |"<<endl;
  345. std::cout<<" | 4. Sua thong tin. |"<<endl;
  346. std::cout<<" | 5. Xuat danh sach. |"<<endl;
  347. std::cout<<" | 0. Thoat. |"<<endl;
  348. std::cout<<" +---------------------------------------------+"<<endl;
  349. std::cout<<endl;
  350. std::cout<<endl<<" Su lua chon cua ban : ";
  351. }
  352. // menu nhap
  353. if(so == 2)
  354. {
  355. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  356. std::cout<<" | THEM SINH VIEN |"<<endl;
  357. std::cout<<" | |"<<endl;
  358. std::cout<<" | 1. Them dau . |"<<endl;
  359. std::cout<<" | 2. Them cuoi . |"<<endl;
  360. std::cout<<" | 3. Them sau q. |"<<endl;
  361. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  362. std::cout<<endl;
  363. std::cout<<endl<<" Su lua chon cua ban : ";
  364. }
  365. // menu nhap tiep
  366. if(so == 3)
  367. {
  368. std::cout<<endl<<" Ban muon nhap tiep ( Y.Co N.Khong)"<<endl;
  369. std::cout<<endl<<" Su lua chon cua ban : ";
  370. }
  371. // menu tim
  372. if(so == 4)
  373. {
  374. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  375. std::cout<<" | TIM SINH VIEN |"<<endl;
  376. std::cout<<" | |"<<endl;
  377. std::cout<<" | 1. Theo MSSV . |"<<endl;
  378. std::cout<<" | 2. Theo ten . |"<<endl;
  379. std::cout<<" | 3. Theo email. |"<<endl;
  380. std::cout<<" | 0.Thoat. |"<<endl;
  381. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  382. std::cout<<endl;
  383. std::cout<<endl<<" Su lua chon cua ban : ";
  384. }
  385. // menu xoa
  386. if(so == 5)
  387. {
  388. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  389. std::cout<<" | XOA SINH VIEN |"<<endl;
  390. std::cout<<" | |"<<endl;
  391. std::cout<<" | 1. Xoa dau . |"<<endl;
  392. std::cout<<" | 2. Xoa cuoi . |"<<endl;
  393. std::cout<<" | 3. Xoa theo mssv. |"<<endl;
  394. std::cout<<" | 0.Thoat. |"<<endl;
  395. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  396. std::cout<<endl;
  397. std::cout<<endl<<" Su lua chon cua ban : ";
  398. }
  399. // menu sua thong tin
  400. if(so == 6)
  401. {
  402. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  403. std::cout<<" | SUA SINH VIEN |"<<endl;
  404. std::cout<<" | |"<<endl;
  405. std::cout<<" | 1. Theo MSSV . |"<<endl;
  406. std::cout<<" | 2. Theo ten . |"<<endl;
  407. std::cout<<" | 0.Thoat. |"<<endl;
  408. std::cout<<" +---------------------------------------+"<<endl;
  409. std::cout<<endl;
  410. std::cout<<endl<<" Su lua chon cua ban : ";
  411. }
  412. }
  413. //----------------ham them sinh vien-----------------------|
  414. void themsv(list &l)
  415. {
  416. int key1,key2;
  417. do
  418. {
  419. cacmenu(2);
  420. fflush(stdin);
  421. key1=nhapsonguyen();
  422. system("cls");
  423. switch(key1)
  424. {
  425. case 1:
  426. // them dau
  427. std::cout<<endl<<" Nhap thong tin : ";
  428. fflush(stdin);
  429. if(addhead(l,getnode(nhaptt())))
  430. {
  431. std::cout<<endl<<" Them thanh cong"<<endl;
  432. }
  433. break;
  434. case 2:
  435. //them cuoi
  436. std::cout<<endl<<" Nhap thong tin : ";
  437. if(addtail(l,getnode(nhaptt())))
  438. {
  439. std::cout<<endl<<" Them thanh cong"<<endl;
  440. }
  441. break;
  442. case 3:
  443. //them sau q
  444. std::cout<<endl<<" Nhap thong tin : ";
  445. string mssv2;
  446. std::cout<<endl<<" Nhap MSSV can them";
  447. fflush(stdin);
  448. getline(cin,mssv2);
  449. node* p;
  450. if(timmssv(l,mssv2) != NULL)
  451. {
  452. p=timmssv(l,mssv2);
  453. std::cout<<endl<<" Nhap thong tin can chen : ";
  454. if(addafterq(l,getnode(nhaptt()),p))
  455. {
  456. std::cout<<endl<<" Them thanh cong"<<endl;
  457. }
  458. }
  459. break;
  460. }
  461. cacmenu(3);
  462. fflush(stdin);
  463. key2=getchar();
  464. system("cls");
  465. }while(key2 == 'y'|| key2 == 'Y');
  466. }
  467. //----------------ham tim sinh vien -----------------------|
  468. void timsv(list &l)
  469. {
  470. int key;
  471. node* p;
  472. node* q;
  473. node* a;
  474. string mssv3,ten3,email3;
  475. cacmenu(4);
  476. fflush(stdin);
  477. key=nhapsonguyen();
  478. system("cls");
  479. switch(key)
  480. {
  481. case 1:
  482. // tim theo mssv
  483. std::cout<<" Nhap MSSV can tim : ";
  484. fflush(stdin);
  485. getline(cin,mssv3);
  486. p=timmssv(l,mssv3);
  487. if(p != NULL)
  488. {
  489. std::cout<<endl<<" Thong tin sinh vien tim duoc : ";
  490. insv(p);
  491. }
  492. else
  493. {
  494. std::cout<<" Khong co sinh vien trong danh sach.";
  495. }
  496. break;
  497. case 2:
  498. // tim theo ten
  499. std::cout<<" Nhap ten can tim : ";
  500. fflush(stdin);
  501. getline(cin,ten3);
  502. q=timten(l,ten3);
  503. if(q != NULL)
  504. {
  505. std::cout<<endl<<" Thong tin sinh vien tim duoc : ";
  506. insv(q);
  507. }
  508. else
  509. {
  510. std::cout<<" Khong co sinh vien trong danh sach.";
  511. }
  512. break;
  513. case 3:
  514. // tim theo email
  515. std::cout<<" Nhap email can tim : ";
  516. fflush(stdin);
  517. getline(cin,email3);
  518. a=timemail(l,email3);
  519. if(a != NULL)
  520. {
  521. std::cout<<endl<<" Thong tin sinh vien tim duoc : ";
  522. insv(a);
  523. }
  524. else
  525. {
  526. std::cout<<" Khong co sinh vien trong danh sach.";
  527. }
  528. break;
  529. case 0:
  530. break;
  531. default: break;
  532. }
  533. }
  534. //----------------ham xoa sinh vien------------------------|
  535. void xoasv(list &l)
  536. {
  537. int key;
  538. string mssv5;
  539. cacmenu(5);
  540. key=nhapsonguyen();
  541. switch(key)
  542. {
  543. case 1:
  544. // xoa dau
  545. if(xoadau(l))
  546. {
  547. std::cout<<" Da xoa.";
  548. }
  549. break;
  550. case 2:
  551. // xoa cuoi
  552. if(xoacuoi(l))
  553. {
  554. std::cout<<" Da xoa.";
  555. }
  556. break;
  557. case 3:
  558. // xoa theo mssv
  559. std::cout<<" Nhap MSSV can xoa : ";
  560. fflush(stdin);
  561. getline(cin,mssv5);
  562. if(xoamssv(l,mssv5))
  563. {
  564. std::cout<<" Da xoa.";
  565. }
  566. break;
  567. case 0:
  568. break;
  569. default: break;
  570. }
  571. }
  572. //----------------ham chinh sua----------------------------|
  573. void edit(list &l)
  574. {
  575. int key;
  576. node *p;
  577. node *q;
  578. string mssv6, ten6;
  579. fflush(stdin);
  580. cacmenu(6);
  581. key=nhapsonguyen();
  582. switch(key)
  583. {
  584. case 1:
  585. // chinh theo mssv
  586. std::cout<<" Nhap MSSV de chinh sua : ";
  587. fflush(stdin);
  588. getline(cin,mssv6);
  589. node *p;
  590. p=timmssv(l,mssv6);
  591. if(p != NULL)
  592. {
  593. std::cout<<endl<<" Nhap thong tin moi"<<endl;
  594. // nhap ten
  595. std::cout<<" Ho va Ten : ";
  596. fflush(stdin);
  597. getline(cin,p->data.ten);
  598. // mssv
  599. std::cout<<" MSSV : ";
  600. fflush(stdin);
  601. getline(cin,p->data.mssv);
  602. //nhap ngay thang
  603. ns nsinh;
  604. do
  605. {
  606. std::cout<<" Ngay thang nam sinh (dd mm yyyy): ";
  607. fflush(stdin);
  608. cin>>nsinh.ngay>>nsinh.thang>>nsinh.nam;
  609. } while(testdate(nsinh) == false);
  610. p->data.ngaysinh=nsinh;
  611. // nhap sdt
  612. std::cout<<" So dien thoai : ";
  613. fflush(stdin);
  614. getline(cin,p->data.sdt);
  615. // nhap email
  616. std::cout<<" Email :";
  617. fflush(stdin);
  618. getline(cin,p->data.email);
  619. }
  620. else
  621. {
  622. std::cout<<" Khong tim duoc sinh vien."<<endl;
  623. }
  624. break;
  625. case 2:
  626. // chinh theo ten
  627. std::cout<<" Nhap ten de chinh sua : ";
  628. fflush(stdin);
  629. getline(cin,ten6);
  630. q=timten(l,ten6);
  631. if(q != NULL)
  632. {
  633. std::cout<<endl<<" Nhap thong tin moi"<<endl;
  634. // nhap ten
  635. std::cout<<" Ho va Ten : ";
  636. fflush(stdin);
  637. getline(cin,q->data.ten);
  638. // mssv
  639. std::cout<<" MSSV : ";
  640. fflush(stdin);
  641. getline(cin,q->data.mssv);
  642. //nhap ngay thang
  643. ns nsinh;
  644. do
  645. {
  646. std::cout<<" Ngay thang nam sinh (dd mm yyyy): ";
  647. fflush(stdin);
  648. cin>>nsinh.ngay>>nsinh.thang>>nsinh.nam;
  649. } while(testdate(nsinh) == false);
  650. q->data.ngaysinh=nsinh;
  651. // nhap sdt
  652. std::cout<<" So dien thoai : ";
  653. fflush(stdin);
  654. getline(cin,q->data.sdt);
  655. // nhap email
  656. std::cout<<" Email :";
  657. fflush(stdin);
  658. getline(cin,q->data.email);
  659. }
  660. else
  661. {
  662. std::cout<<" Khong tim duoc sinh vien."<<endl;
  663. }
  664. break;
  665. case 0:
  666. break;
  667. default: break;
  668. }
  669. }
  670. //----------------ham main---------------------------------|
  671. void main()
  672. {
  673. system("color 5f");
  674. list l;
  675. sv x;
  676. int key;
  677. createempty(l);
  678. do
  679. {
  680. fflush(stdin);
  681. system("cls");
  682. cacmenu(1);
  683. fflush(stdin);
  684. key=nhapsonguyen();
  685. switch(key)
  686. {
  687. case 1:
  688. // them sv
  689. system("cls");
  690. themsv(l);
  691. break;
  692. case 2:
  693. // tim kiem sv
  694. system("cls");
  695. timsv(l);
  696. std::cout<<endl;
  697. std::cout<<" Nhan Enter de tiep tuc. "<<endl;
  698. getch();
  699. break;
  700. case 3:
  701. // xoa sinh vien
  702. system("cls");
  703. xoasv(l);
  704. std::cout<<endl;
  705. std::cout<<" Nhan Enter de tiep tuc. "<<endl;
  706. getch();
  707. break;
  708. case 4:
  709. // chinh sua
  710. system("cls");
  711. edit(l);
  712. std::cout<<endl;
  713. std::cout<<" Nhan Enter de tiep tuc. "<<endl;
  714. getch();
  715. break;
  716. case 5:
  717. // xuat
  718. system("cls");
  719. std::cout<<endl<<" Thong tin danh sach";
  720. inds(l);
  721. std::cout<<endl;
  722. std::cout<<" Nhan Enter de tiep tuc. "<<endl;
  723. getch();
  724. break;
  725. case 0:
  726. break;
  727. default:
  728. break;
  729. }
  730. }while(key >=1 && key <=5);
  731. }


  Sách và bạn bè nên có ít nhưng phải đặc biệt.

 6. Có 2 thành viên cảm ơn mr.sadlove1908 cho bài viết này:
  lacthien1994 (27-03-2014), qthuan (08-10-2013)

 7. #4
  qthuan's Avatar
  qthuan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài
  61
  Cảm ơn
  35
  Điểm
  7/6 bài viết

  Default

  Cảm ơn 2 bạn rất nhiều mình mong có thêm mấy bài khác để mình training những dạng này mai mốt gặp ko bị choáng. lần nữa thank 2 bạn rất nhiều 8. #5
  lacthien1994's Avatar
  lacthien1994 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Nov 2013
  Bài
  114
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  27/25 bài viết

  Default

  vãi code


  sống vì đời. chết vì người. trách số phận.

 9. #6
  vnzoomhaipt's Avatar
  vnzoomhaipt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn ♬♥♥♥ ๖ۣۜLife ๖ۣۜIs ๖ۣۜBeautiful ♥♥♥♬
  Tham gia
  Oct 2012
  Đến từ
  しんせかい
  Bài
  7.008
  Cảm ơn
  295
  Điểm
  4.665/2.935 bài viết

  Default

  Sao không bọc vào trong code cho dễ xem bạn  Offline VNZ --- lý do : Không có mạng thì giao lưu sao

  ๖ۣۜBecause ๖ۣۜI ๖ۣۜLove ๖ۣۜYou

 10. #7
  zNevermoreHPz's Avatar
  zNevermoreHPz vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2013
  Bài
  46
  Cảm ơn
  13
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default

  Kinh quá,bài 1 nó yêu cầu đơn giản như thế thì làm đơngiản thôi Làm cho cả đống code DSLK kép thế kia ,nhìn hoa mắt quá 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5