Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/5 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 64
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  auauau97's Avatar
  auauau97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  6.665
  Cảm ơn
  12.053
  Điểm
  5.291/3.027 bài viết

  Default 1 số game hay làm bằng pascal

  Như chúng ta đã biết , pascal là một ngôn ngữ lập trình khá phổ biến , dc yêu thích vì tính đơn giản của nó , nhưng chính vì nó quá đơn giản và còn nhiều thiếu thốn , nên ng ta chỉ dùng nó để học sinh học những thứ căn bản về lập trình như các thuật toán , các cách tiết kiệm bộ nhớ , vv
  nhưng chắc hẳn những bạn đang học lập trình , những bạn mà học thuật toán là chính và làm mấy thứ "linh tinh" chỉ là phụ thôi , cũng khó có thể tưởng tượng dc rằng trên turbo pascal có thể viết dc game mà ko cần dùng tới "uses graph;" và "uses crt;" và thậm chí ko có từ "uses" trong code lun mới kinh @@ ko những thế , nó lại cho phép mình dùng mầu sắc , dùng chuột (h mới bik trên pascal còn có trò này nữa) , và dùng bàn phím . Cấu hình thì ........ khỏi chê (so vs pascal) .
  Nào những bạn đang học lập trình trên turbo pascal
  đầu tiên là trò "bắn ô vuông"
  Di chuyển bằng chuột qua lại. Bấm chuột trái để bắn. Spacebar chơi lại. Khi bắn ô vuông sẽ có điểm. Ô to:.. Ô nhỏ... Ô nhỏ nhất... Không nhớ điểm. Nhớ là có số đạn quy định đó.
  Code:
  {$G+}
  const
  vga:word=$a000;
  type tbullet=array[0..1] of byte; {2 places for x,y coords, row and collom}
  {yeah, i do records too, but this is easier for 'me' to follow}
  label newgame; {been easier to 0 score, but i was doing other stuff}
  var
  bullet:tbullet;
  x,y:integer; {bullet coords}
  virscr: pointer;
  score:integer;
  fofs,fseg,Vaddr,px,py:word;
  pbtimer,cenergy,penergy,range,cx,cy:integer;
  cxd,cyd:shortint;
  
  { mouse routines ----------------------------------------------------------- }
  
  function mouseinstalled:boolean; assembler; asm
  xor ax,ax; int 33h; cmp ax,-1; je @skip; xor al,al; @skip: end;
  
  function getmousex:word; assembler; asm
  mov ax,3; int 33h; mov ax,cx end;
  
  function getmousey:word; assembler; asm
  mov ax,3; int 33h; mov ax,dx end;
  
  function leftpressed:boolean; assembler; asm
  mov ax,3; int 33h; and bx,1; mov ax,bx end;
  
  function rightpressed:boolean; assembler; asm
  mov ax,3; int 33h; and bx,2; mov ax,bx end;
  
  procedure mousesensetivity(x,y:word); assembler; asm
  mov ax,1ah; mov bx,x; mov cx,y; xor dx,dx; int 33h end;
  
  { video related routines --------------------------------------------------- }
  
  procedure getfont; assembler; asm
  mov ax,1130h; mov bh,1; int 10h; mov fseg,es; mov fofs,bp; end;
  
  procedure writetxt(x,y:word; txt:string; where:word; col:byte);
  var i,j,k:byte;
  begin
  for i:=1 to length(txt) do for j:=0 to 7 do for k:=0 to 7 do
  if ((mem[fseg:fofs+ord(txt[i])*8+j] shl k) and 128) <> 0 then
  mem[where: (y+j)*320+(i*8)+x+k]:=col;
  end;
  
  procedure Cls(where:word; col:byte);
  begin
  fillchar(mem[where:0],64000,col);
  end;
  
  procedure flip(src,dst:word); assembler; asm
  push ds; mov ds,[src]; xor si,si; mov es,[dst]
  xor di,di; mov cx,320*200/2; rep movsw; pop ds; end;
  
  procedure putpixel(x,y:word; c:byte ); assembler; asm
  mov es,[Vaddr]; mov ax,[y]; shl ax,6; mov di,ax; shl ax,2
  add di,ax; add di,[x]; mov al,[c]; mov [es:di],al; end;
  
  { shit starts --------------------------------------------------------- }
  
  procedure moveplayer;
  var i:word;
  begin
  px:=getmousex shr 1; py:=getmousey;
  if px<4 then px:=4 else if px>316 then px:=316;
  py:=160;
  if leftpressed then begin
  i:=0; {goes here, resets with ea keypress}
  if (i<1) and (y=0) then begin inc(i);
  x:=px; {load bullet coords}
  y:=py;
  end;
  end;
  end;
  procedure movebullets;
  var a:word;
  begin
  for a:=0 to 1 do {why?}
  if y>0 then begin {y starts at 160, from where players gun is, (x)}
  dec(y,4); {4 seems to be the magic number}
  if y=0 then begin {off screen?, then killem}
  x:=0; y:=0; dec(penergy,4);
  end;end;
  if penergy<-1 then begin {get the last shot}
  writetxt(90,96,' GAME OVER !',vga,1);
  writetxt(84,116,'click right to replay',vga,15);
  writetxt(84,126,' press esc to exit',vga,15);
  end;
  end;
  
  procedure movetarget;
  var i:word; rx,ry,difx,dify,big:integer;
  begin
  dec(range);
  if range<0 then begin
  range:=random(100);
  case random(8) of
  0:begin cxd:=-1; cyd:=-1; end;
  1:begin cxd:=0; cyd:=-1; end;
  2:begin cxd:=1; cyd:=-1; end;
  3:begin cxd:=1; cyd:=0; end;
  4:begin cxd:=1; cyd:=1; end;
  5:begin cxd:=0; cyd:=1; end;
  6:begin cxd:=-1; cyd:=1; end;
  7:begin cxd:=-1; cyd:=0; end;
  end;
  end;
  inc(cx,cxd);
  inc(cy,cyd);
  if cx<4 then begin cx:=4; range:=0; end
  else if cx>304 then begin cx:=304; range:=0; end;
  if cy<0 then begin cy:=0; range:=0; end
  else if cy>100 then begin cy:=100; range:=0; end;
  end;
  
  procedure reset;
  begin
  fillchar(bullet,sizeof(bullet),0);
  cx:=4+random(304); cy:=random(84);
  range:=0;
  score:=0;
  cenergy:=100;
  penergy:=100;
  end;
  
  procedure checkall;
  var i:word; dx,dy:integer;
  begin
  i:=0; { player bullets hit target } if penergy>-1 then begin
  while (i<1) and (x>0) do begin
  dx:=(cx-x)+16; {target area}
  dy:=(cy-y)+16;
  if (dx >=0) and (dx <=16) and {start the goofy math!??}
  (dy >=0) and (dy <=8) then begin {hit target?}
  inc(score,10);
  if (dx >=3) and (dx <=12) and
  (dy >=0) and (dy <=8) then begin {hit target 2nd row?}
  inc(score,10);
  if (dx >=6) and (dx <=9) and
  (dy >=0) and (dy <=8) then begin {hit target center?}
  inc(score,10);
  { rigging here, only way i could make it work right? why?}
  dec(cenergy,4);
  if cenergy<0 then begin
  writetxt(90,96,'aint this a piece of shit',vga,1);
  
  repeat until 5<4;
  end; end;
  end; end;
  inc(i);
  end;end; end;
  
  { draw all stuff to screen ------------------------------------------------- }
  
  procedure drawall;
  var scorestr:string; lcbx,lcby,i,a,b:word;
  
  begin
  { player }
  putpixel(px,py,15);
  putpixel(px-1,py+1,7);
  putpixel(px+1,py+1,7);
  putpixel(px-2,py+2,8);
  putpixel(px+2,py+2,8);
  { target , yeah, i even drew this from the center out, got the same results}
  for a:=0 to 15 do
  for b:=0 to 15 do
  putpixel(cx+a,cy+b,4);
  for a:=3 to 12 do
  for b:=3 to 12 do
  putpixel(cx+a,cy+b,3);
  for a:=6 to 9 do
  for b:=6 to 9 do
  putpixel(cx+a,cy+b,5);
  
  { player bullets }
  for i:=0 to 1 do
  if x>0 then begin
  putpixel(x,y-2,15);
  putpixel(x,y-1,4);
  putpixel(x,y,4);
  end;
  { score }
  str(score,scorestr);
  writetxt(10,190,scorestr,Vaddr,15);
  { penergy-bar }
  for i:=199 downto (199-penergy) do begin
  putpixel(1,i,8);
  putpixel(2,i,14);
  putpixel(3,i,8);
  end;
  while (port[$3da] and 8) <> 0 do;
  while (port[$3da] and 8) = 0 do;
  flip(Vaddr,vga);
  end;
  
  
  { main --------------------------------------------------------------------- }
  
  var i,j:word;
  begin
  if not mouseinstalled then begin writeln('Needs mouse!'); halt; end;
  mousesensetivity(30,30);
  asm mov ax,13h; int 10h; end;
  getfont; {this has to go here, after setmode}
  getmem(virscr,64000); Vaddr:=seg(virscr^);
  newgame:
  reset;
  repeat
  cls(Vaddr,9);
  drawall;
  moveplayer;
  movetarget; {take this out, and see where i got the crappy math}
  movebullets;
  checkall;
  if rightpressed then Goto newgame; {pure shit, huh?}
  until port[$60]=1;
  freemem(virscr,64000);
  asm mov ax,3; int 10h; end;
  end.
  ehem , còn mấy cái chương trình sau đây thì phải dùng đến "uses" rùi :
  Các bạn đánh như dấu mũi tên rồi chờ thanh chạy đến chỗ ô vuông màu đặt trước thì bấm Spacebar là xong một màn. Cẩn thận gặp 1 mũi tên màu đỏ không được bấm mũi tên đó.
  Code:
  Program ve_duong_tu_dong;
  uses crt,graph;
  type
  diem = record
  t_d:byte;
  x: integer;
  y:integer;
  end;
  var
  n,i,j,gd,gm,x1,x2,y1,y2,l,m:integer;
  a:array[1..100] of diem;
  b,a1,c,b1:array[1..100] of integer;
  fv:text;
  procedure linenn(x1,y1,x2,y2:integer); { ve duong }
  begin
  setcolor(9);
  setlinestyle(0,0,3);
  settextstyle(4,0,1);
  line(x1,y1,x2,y2); moveto(x2,y2);
  moverel(-5,5); linerel(5,-5);
  moverel(-5,-5);linerel(5,5);
  delay(4000);
  end;
  procedure nhap_diem;
  begin
  write('nhap vao cac diem can ve(m< 23 vi file co 23 diem) m= '); readln(m);
  for i:=1 to m do
  begin
  write('b1[',i,']='); readln(b1[i]);
  end;
  end;
  Procedure mang_diem;
  Begin
  assign(fv,'d:\nut.txt');
  reset(fv);
  readln(fv,n);
  begin
  j:=0;
  while not(seekeof(fv)) do
  begin
  j:=j+1;
  readln(fv,a1[j],b[j],c[j]);
  a[j].t_d:=a1[j];
  a[j].x:=b[j];
  a[j].y:=c[j];
  end;
  end;
  close(fv);
  End;
  Begin
  gd:=detect;
  nhap_diem;
  initgraph(gd,gm,'');
  If GraphResult <> GrOk Then
  Halt(1);
  setbkcolor(white);
  setcolor(red);
  mang_diem;
  i:=1;
  while i< m do
  begin
  j:=i+1;
  linenn(a[b1[i]].x,a[b1[i]].y,a[b1[j]].x,a[b1[j]].y);
  i:=j;
  end;
  readln;
  closegraph;
  End.
  cái này thì có một số khiếm khuyết , cụ thể là khi mình chơi thì con rắn nó bò vs tốc độ ..... âm thanh , nên ai rảnh xem lại code rùi thêm vào đó lệnh "delay(1000)" nhé hoặc delay ít hơn cũng dc , tùy theo mức độ khó
  Code:
  program ranbo;
  uses crt,dos;
  type
  TPoint=record
  x,y:byte;
  end;
  
  ran=array[1..100] of TPoint; {tôi khai báo lai cho d? coi}
  
  var
  conran:ran;
  x,y, x1,y1, l, huong :byte;
  tocdo, diem :integer;
  kt :char; {k0 dùng}
  ranchet :boolean;
  {-------------------------------------------------------}
  procedure setcusor(bot,top:byte);
  var
  regs:registers;
  begin
  regs.ah:=1; regs.ch:=bot; regs.cl:=top;
  intr($10,regs);
  end;
  {-------------------------------------------------------}
  procedure ngaunhien;
  begin
  x1:=random(30)+5; y1:=random(20)+2;
  kt:=chr(random(25)+65);
  gotoxy(x1,y1); write(kt);
  end;
  {-------------------------------------------------------}
  procedure vekhung;
  var
  j:byte;
  begin
  clrscr;
  textcolor(white);
  gotoxy(1,1);
  for j:=1 to 40 do write(#177);
  
  gotoxy(1,24);
  for j:=1 to 40 do write(#177);
  
  for j:=2 to 24 do
  begin
  gotoxy(1,j); write(#177);
  gotoxy(40,j);write(#177);
  end;
  gotoxy(8,24);
  textcolor(lightred);
  writeln('Nhap phim Esc de thoat');
  end;
  {-------------------------------------------------------}
  procedure ranchay;
  var rk:char;
  begin
  if keypressed then {neu an co an phim thi}
  begin
  rk:=readkey; {b?n thi?u} {d?c xem phím nào v?a b?m}
  if rk=#27 then halt(1); {neu la esc thoat}
  if rk=#0 then rk:=readkey; {neu la phim dieu khien(control key), d?c lai de lay ma}
  huong:=ord(rk);
  end;
  
  case huong of
  80: inc(y);
  72: dec(y);
  77: inc(x);
  75: dec(x);
  end;
  
  if (y=1) or(y=24) or(x=40) or(x=1) then ranchet:=true;
  end;
  {-------------------------------------------------------}
  procedure init;
  var
  j:byte;
  begin
  randomize;
  textmode(co40);
  tocdo:=200;
  diem:=0;
  vekhung;
  l:=3;
  x:=10;y:=10;
  
  huong:=0; {+ nen khoi tao huong}
  
  for j:=1 to l+1 do
  begin
  conran[j].x:=30+j; conran[j].y:=10;
  end;
  
  ngaunhien;
  setcusor(32,3);
  ranchet:=false;
  end;
  {-------------------------------------------------------}
  procedure thuchien;
  var
  i:byte;
  begin
  init;
  i:=4;
  repeat
  ranchay;
  dec(i);
  gotoxy(conran[i].x,conran[i].y);
  write(' ');
  conran[i].x:=x; conran[i].y:=y;
  textcolor(lightred);
  gotoxy(4,1);
  write(' DIEM ',diem);
  
  if (diem>0) and ( diem mod 200=0) then
  begin
  diem:=diem+50;
  gotoxy(6,12);
  textcolor(white);
  textbackground(red);
  writeln('KHA LAM ! = MOI BAN TIEP TUC');
  repeat until keypressed;
  textbackground(0);
  clrscr;
  vekhung;
  if tocdo>=100 then tocdo:=tocdo-50;
  if diem>=400 then l:=3;
  i:=l;
  end;
  if (x=x1) and (y=y1) then
  begin
  l:=l+1; ngaunhien;
  diem:=diem+10;
  end;
  gotoxy(x1,y1);
  write(kt);
  textcolor(lightcyan);
  gotoxy(conran[i].x,conran[i].y);
  write(#219);
  if i=1 then i:=l+1;
  delay(tocdo);
  until ranchet;
  gotoxy(15,11); write(' BAN DA THUA ');
  gotoxy(5,12);
  write(' Nhan phim bat ki de choi tiep ');
  end;
  
  {-------------------------------------------------------}
  BEGIN
  repeat
  clrscr;
  thuchien;
  kt:=readkey;
  until kt=#27;
  clrscr;
  END.
  (nguồn :
  Code:
   forum.blogtruyen.com
  )


  Nothing is true, everything is permitted 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 19 thành viên cảm ơn auauau97 cho bài viết này:
  19-6 (14-07-2011), alochat123 (02-03-2013), changngoc106 (15-09-2011), cutenvipst (30-05-2012), Englandhuynh (05-11-2011), gaconlonton_IT (18-01-2014), hùng vượn (16-03-2014), Hieuluckyboy_97 (18-10-2012), jach 2009 (14-07-2011), laihoangle (04-11-2011), mynameicduc (17-01-2014), Necrovision (21-05-2013), On Your Mark™ (06-05-2012), Pé Rùa99 (09-11-2012), spam quảng cáo (25-09-2011), tansonpro9x (27-10-2012), Tung_Huynh (14-07-2011), win 8 (16-07-2011), Đam mê lập trình (18-07-2011)

 4. #2
  drbao_science's Avatar
  drbao_science vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Galaxy
  Bài
  1.334
  Cảm ơn
  266
  Điểm
  2.491/544 bài viết

  Default

  cái này gõ muốn gãy tay, chi cần sai 1 dấu phẩy thì chẳng biết đường nào mà lần  Một chân lý, dù bị cả xã hội phản đối, nó vẫn là chân lý; một sai lầm, dù nó được cả xã hội ủng hộ, nó vẫn là sai lầm.

 5. Có 3 thành viên cảm ơn drbao_science cho bài viết này:
  mynameicduc (17-01-2014), On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 6. #3
  auauau97's Avatar
  auauau97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  6.665
  Cảm ơn
  12.053
  Điểm
  5.291/3.027 bài viết

  Default

  Trích bao0909 View Post
  cái này gõ muốn gãy tay, chi cần sai 1 dấu phẩy thì chẳng biết đường nào mà lần
  Có thể copy paste mà bạn !


  Nothing is true, everything is permitted

 7. Có 2 thành viên cảm ơn auauau97 cho bài viết này:
  On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 8. #4
  jach 2009's Avatar
  jach 2009 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Sep 2009
  Đến từ
  ♥♥♥♥♥♥♥♥£øv€
  Bài
  1.945
  Cảm ơn
  219
  Điểm
  1.338/472 bài viết

  Default

  Ko ngờ pascal cũng lập dc game . Phục ! 9. Có 5 thành viên cảm ơn jach 2009 cho bài viết này:
  hello2001 (28-09-2013), On Your Mark™ (06-05-2012), tungngo10 (24-08-2013), vionpic (13-04-2014), win 8 (16-07-2011)

 10. #5
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Cái đầu thì chịu vì mềnh dùng TP
  Cái thứ 2 thì không biết cấu trúc file nut.txt nên cũng ko chơi đc...
  Chơi đc cái thư 3
  Con rắn vẫn sống khi tự nó đâm vào nó

  ---------- Bài thêm lúc 13:57 ---------- Bài trước là lúc 13:57 ----------

  Trích jach 2009 View Post
  Ko ngờ pascal cũng lập dc game . Phục !
  Cả 1 blog về game trên pascal của kiên còi... chưa ghé thăm àh

  Hôm nọ rảnh rỗi ngồi làm cái đàn piano bằng pascal

  [V-Z] 11. Có 7 thành viên cảm ơn Tung_Huynh cho bài viết này:
  auauau97 (14-07-2011), Englandhuynh (05-11-2011), kien_coi_1997 (14-07-2011), linhbiky (09-01-2013), On Your Mark™ (06-05-2012), spam quảng cáo (25-09-2011), win 8 (16-07-2011)

 12. #6
  auauau97's Avatar
  auauau97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  6.665
  Cảm ơn
  12.053
  Điểm
  5.291/3.027 bài viết

  Default

  Trích Tung_Huynh View Post
  Cái đầu thì chịu vì mềnh dùng TP
  Cái thứ 2 thì không biết cấu trúc file nut.txt nên cũng ko chơi đc...
  Chơi đc cái thư 3
  Con rắn vẫn sống khi tự nó đâm vào nó

  ---------- Bài thêm lúc 13:57 ---------- Bài trước là lúc 13:57 ----------  Cả 1 blog về game trên pascal của kiên còi... chưa ghé thăm àh

  Hôm nọ rảnh rỗi ngồi làm cái đàn piano bằng pascal

  [V-Z]
  ủa cái đầu vẫn dùng được khi chạy TP mà bạn.
  Máy mình dùng TP7 vẫn chạy ngon !
  Thanks vì chia sẻ cái đàn piano !

  ---------- Bài thêm lúc 14:33 ---------- Bài trước là lúc 14:31 ----------

  Ảnh:


  ---------- Bài thêm lúc 14:36 ---------- Bài trước là lúc 14:33 ----------

  Trích Tung_Huynh View Post
  Cái đầu thì chịu vì mềnh dùng TP
  Cái thứ 2 thì không biết cấu trúc file nut.txt nên cũng ko chơi đc...
  Chơi đc cái thư 3
  Con rắn vẫn sống khi tự nó đâm vào nó

  ---------- Bài thêm lúc 13:57 ---------- Bài trước là lúc 13:57 ----------  Cả 1 blog về game trên pascal của kiên còi... chưa ghé thăm àh

  Hôm nọ rảnh rỗi ngồi làm cái đàn piano bằng pascal

  [V-Z]
  Share cho anh em cái code bài piano với !
  Thanks !


  Nothing is true, everything is permitted

 13. Có 3 thành viên cảm ơn auauau97 cho bài viết này:
  hello2001 (28-09-2013), On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 14. #7
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default

  Trích Tung_Huynh View Post
  Cái đầu thì chịu vì mềnh dùng TP
  Cái thứ 2 thì không biết cấu trúc file nut.txt nên cũng ko chơi đc...
  Chơi đc cái thư 3
  Con rắn vẫn sống khi tự nó đâm vào nó

  ---------- Bài thêm lúc 13:57 ---------- Bài trước là lúc 13:57 ----------  Cả 1 blog về game trên pascal của kiên còi... chưa ghé thăm àh

  Hôm nọ rảnh rỗi ngồi làm cái đàn piano bằng pascal

  [V-Z]
  , FP càng ngày cacngf cải tiến, càng "quên" đi những cái "cũ".
  Trong Unit Crt, các hàm Sound, Nosound bị vô hiệu hoá.
  Chỉ có unit WinCrt là vẫn còn hàm sound nhưng thời gian ngân (trường độ)
  bị xác định = hằng số, không thể thay đổi được

  Hồi trước làm thử bằng TP thì không biết các cái Hz nó bằng bao nhiêu
  Mình đọc loáng thoáng ở đâu đó là chênh lệch giữa đồ và đố là 1024, những không phải
  Lần mò mãi chẳng ra
  Khi nào xem FP có cách nào phát âm thanh ra loa không.
  Có thì tốt quá, nhưngx thật là khó tìm

  ---------- Bài thêm lúc 15:53 ---------- Bài trước là lúc 14:56 ----------

  Mà này, quay phim màn hình bằng cái gì vậy?
  Phần mềm nào mà ghi được cả âm thanh phát ra từ loa CPU nhỉ?


  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997

 15. Có 2 thành viên cảm ơn kien_coi_1997 cho bài viết này:
  On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 16. #8
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Âm thanh phát ra loa ngoài hay là loa nén của main thì chắc nó vẫn từ sound card của máy thôi
  Cái kia nó phát ra được loa ngoài là do DosBox chỉ đạo nên mới ra đc loa ngoài, còn bình thường thì vẫn phát bằng loa nén

  Vừa quay phim vừa ghi âm từ sound card thì có thể dùng BB FlashBack
  Cái này cũng khá hay khi chỉnh sửa video là sửa dưới dạng các Frame như thao tác trên flash bằng Adobe Flash
  Hiển thị hết các thông tin hoạt động của phím và chuột trên frame luôn 17. Có 3 thành viên cảm ơn Tung_Huynh cho bài viết này:
  auauau97 (14-07-2011), On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 18. #9
  drbao_science's Avatar
  drbao_science vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Galaxy
  Bài
  1.334
  Cảm ơn
  266
  Điểm
  2.491/544 bài viết

  Default

  sao mình copy paste có được đâu  Một chân lý, dù bị cả xã hội phản đối, nó vẫn là chân lý; một sai lầm, dù nó được cả xã hội ủng hộ, nó vẫn là sai lầm.

 19. Có 2 thành viên cảm ơn drbao_science cho bài viết này:
  On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 20. #10
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích bao0909 View Post
  sao mình copy paste có được đâu
  Copy code trên về
  Mở notepad ra paste vào
  Save lại
  Sửa đuôi .txt thành .pas
  thế là xong 21. Có 3 thành viên cảm ơn Tung_Huynh cho bài viết này:
  auauau97 (14-07-2011), On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 22. #11
  mchan004's Avatar
  mchan004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  May 2008
  Đến từ
  HCM
  Bài
  1.549
  Cảm ơn
  101
  Điểm
  646/268 bài viết

 23. Có 2 thành viên cảm ơn mchan004 cho bài viết này:
  On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 24. #12
  kien_coi_1997's Avatar
  kien_coi_1997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2009
  Đến từ
  Hà nội
  Bài
  1.113
  Cảm ơn
  693
  Điểm
  1.255/560 bài viết

  Default

  Trích bao0909 View Post
  sao mình copy paste có được đâu
  Bổ sung thêm cách làm của Tung_huynh:
  - Copy code vào notepad
  - Save vào thư mục BIN, với tên file .pas đặt trong ngoặc kép, vd: "bav.pas"
  - Mở TP rồi vào file đó

  --------------------------------------------------------

  Mình còn nhớ,
  chính cái game Bắn ô vuông (bav.pas)
  là cái game đâu tiên mà mình tìm được,
  mình cũng dò dẫm,
  viết từng đoạn lệnh vào TP,
  lúc đó chưa biết cách copy code vào NotePad,

  về sau tìm ra,
  (chính nhờ tìm được game này mà mình mò ra cách copy)
  game đó làm mình nảy sinh ra ý tưởng:
  "tại sao không làm game"
  vì thế, mình rất cảm ơn tác giả của game này,
  nhưng không biết phải cảm ơn ai : ) .

  Mình còn nhớ,
  trong đó có cậu lệnh inc
  (lúc đó chưa biết là gì)
  dùng thử cũng thấy hay hay,
  trong đó có mấy cái func sử dụng chuột,
  và có proc rectangle,
  mình viết một chương trình khác dùng rectangle,
  nhưng không được,
  hoá ra,
  thiếu InitGraph,
  (mình search trên mạng và thấy bị lỗi này)

  Quả thật,
  tác giả của game này,
  thay đổi cả cuộc đời tớ : )  Blog về Pascal_chương trình pascal_ game pascal...
  Pascal-Chương trình hay, Unit hay, Game Pascal, các phần hỗ trợ trong Pascal.
  My blog: http://vn.360plus.yahoo.com/kien_coi_1997

 25. Có 4 thành viên cảm ơn kien_coi_1997 cho bài viết này:
  hello2001 (28-09-2013), On Your Mark™ (06-05-2012), trungkuteyb (10-01-2012), win 8 (16-07-2011)

 26. #13
  auauau97's Avatar
  auauau97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  6.665
  Cảm ơn
  12.053
  Điểm
  5.291/3.027 bài viết

  Default

  Trích kien_coi_1997 View Post
  Bổ sung thêm cách làm của Tung_huynh:
  - Copy code vào notepad
  - Save vào thư mục BIN, với tên file .pas đặt trong ngoặc kép, vd: "bav.pas"
  - Mở TP rồi vào file đó

  --------------------------------------------------------

  Mình còn nhớ,
  chính cái game Bắn ô vuông (bav.pas)
  là cái game đâu tiên mà mình tìm được,
  mình cũng dò dẫm,
  viết từng đoạn lệnh vào TP,
  lúc đó chưa biết cách copy code vào NotePad,

  về sau tìm ra,
  (chính nhờ tìm được game này mà mình mò ra cách copy)
  game đó làm mình nảy sinh ra ý tưởng:
  "tại sao không làm game"
  vì thế, mình rất cảm ơn tác giả của game này,
  nhưng không biết phải cảm ơn ai : ) .

  Mình còn nhớ,
  trong đó có cậu lệnh inc
  (lúc đó chưa biết là gì)
  dùng thử cũng thấy hay hay,
  trong đó có mấy cái func sử dụng chuột,
  và có proc rectangle,
  mình viết một chương trình khác dùng rectangle,
  nhưng không được,
  hoá ra,
  thiếu InitGraph,
  (mình search trên mạng và thấy bị lỗi này)

  Quả thật,
  tác giả của game này,
  thay đổi cả cuộc đời tớ : )

  Tiếc là mình cũng không làm ra game này, chỉ biết nguồn, nhưng không biết người viết tên là gì ?


  Nothing is true, everything is permitted

 27. Có 2 thành viên cảm ơn auauau97 cho bài viết này:
  On Your Mark™ (06-05-2012), win 8 (16-07-2011)

 28. #14
  drbao_science's Avatar
  drbao_science vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Galaxy
  Bài
  1.334
  Cảm ơn
  266
  Điểm
  2.491/544 bài viết

  Default

  có cái code đàn piano
  không giống lắm trong video clip
  (Chương trình đánh đán Piano)
  Code:
  Uses crt;
  Var n : Char;
  Begin
  clrscr;
  Writeln('a-do, s-re, d-mi, f-fa, g-son, h-la, j-xi, k-do>');
  Writeln('p-lang, 0-ngat chuong trinh');
  Writeln('Moi ban choi ban nhac ma ban yeu thich');
  Repeat
  n:=READKEY;
  If n='a' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(523);
  End;
  If n='s' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(587);
  End;
  If n='d' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(659);
  End;
  If n='f' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(698);
  End;
  If n='g' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(784);
  End;
  If n='h' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(880);
  End;
  If n='j' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(988);
  End;
  If n='k' Then
  Begin
  Nosound;
  Delay(10);
  Sound(1047);
  End;
  If n='p' Then nosound;
  Until n='0';
  Nosound;
  End.  Một chân lý, dù bị cả xã hội phản đối, nó vẫn là chân lý; một sai lầm, dù nó được cả xã hội ủng hộ, nó vẫn là sai lầm.

 29. Có 9 thành viên cảm ơn drbao_science cho bài viết này:
  auauau97 (14-07-2011), gaconlonton_IT (18-01-2014), kien_coi_1997 (14-07-2011), mynameicduc (17-01-2014), On Your Mark™ (06-05-2012), tansonpro9x (27-10-2012), Tung_Huynh (15-07-2011), win 8 (16-07-2011), _fuu_ (05-08-2011)

 30. #15
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Cái vấn đề tần số thì tự thêm được ý mà
  Chỉ cần 1 octave là tự viết thêm được mấy cái khác thôi
  Đây là từ Octave 5 mình suy ra vài octave khác trong khoảng nghe ổn định

  Octave lớn chia đôi được octave bé
  và ngược lại

  Code:
  NOT NHAC  OCTAVE 3  OCTAVE 4  OCTAVE 5 OCTAVE 6 OCTAVE 7
    Do  |  131  |  262  |  523  |  1047 | 2095
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Do# |  139  |  277  |  554  |  1109 | 2219
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Re  |  147  |  294  |  587  |  1175 | 2350
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Re# |  156  |  311  |  622  |  1245 | 2490
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Mi  |  165  |  330  |  659  |  1319 | 2638
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Fa  |  175  |  349  |  698  |  1397 |
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Fa# |  185  |  370  |  740  |  1480 |
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Sol |  196  |  392  |  784  |  1568 |
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Sol# |  208  |  415  |  831  |  1661 |
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    La  |  220  |  440  |  880  |  1760 |
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    La# |  233  |  466  |  932  |  1865 |
  ========= ========== ========== ========= ========= =========
    Si  |  247  |  494  |  988  |  1976 |
  ========= ========== ========== ========= ========= ========= 31. Có 4 thành viên cảm ơn Tung_Huynh cho bài viết này:
  auauau97 (15-07-2011), kien_coi_1997 (16-07-2011), win 8 (16-07-2011), _fuu_ (05-08-2011)

 

 
Trang 1/5 1 2 3 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •