Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 5 trên 5
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  nhokconcon93's Avatar
  nhokconcon93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2012
  Bài
  6
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default 1 số bài lập trình C/C++

  Assignment 1

  Bài làm assignment 1
  DHTH7A1
  NHÓM 4
  Tên các thành viên:
  Bài 1: a. Viết chương triǹ h đo ̣c vào chiều dài của 1 cạnh hình vuông , in ra 1 hình vuông
  rỗng mà mỗi ca ̣nh là các hình sao và khoảng trắng . Chiều dài của ca ̣nh chỉ được
  phép nhập trong khoảng từ 0 đến 20. Ví dụ nếu chương trình đọc vào cạnh là 5 sẽ
  in ra hiǹ h vuông như sau :
  b. Tương tư ̣ như hiǹ h vuông , viết chương triǹ h in ra hiǹ h thoi mà có số hàng do
  người dùng nhâ ̣p vào với quy đinh số hàng trong khoảng từ 1 đến 19.  a) #include<iostream.h>// xuat hinh vuong
  #include<conio.h>
  main()
  { int n,i,j;
  cout<<"nhap n (n trong khong tu 1 den 19)";
  do
  {
  cin>>n;
  if(n>20)
  cout<<"nhap lai n";
  } while(n>20);
  for(i = 1;i<=n;i++)
  {for(j=1;j<=n;j++)
  { printf(( (1<i) &&(i<n) )&&( (1<j) &&(j<n) )?" ":"* ") ;
  }
  printf("\n");}

  getch();
  }
  b)
  #include<iostream.h>//xuat hinh thoi
  #include<conio.h>
  main()
  {
  int m, n,i,j;
  cout<<"nhap n\t";
  do
  {
  cin>>n;
  if(n%2==0)
  cout<<"nhap lai n\t";
  } while(n%2==0);
  m=n;
  for(i = 1;i<=m;i++)
  {for(j=1;j<=m+i-1;j++)
  printf(j<(m-i+1)?" ":"*");
  printf("\n");}
  for(i = m; i>0;i--)
  {for(j=1;j<=m+i-1;j++)
  { printf (j<(m-i+1)?" ":"*");
  }
  printf("\n");}

  getch();
  }
  Bài 2. Viết chương triǹ h nhâ ̣p vào 1 số nhi ̣phân, in ra số thâ ̣p phân tương ứng .

  #include <iostream>// chương triǹ h nhâ ̣p vào 1 số nhi ̣phân, in ra số thâ ̣p phân tương ứng
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  int n,k=0,i=0;
  cout<<"hay nhap vao so nhi phan";
  cin>>n;
  while(n!=0)
  { k=k+ (n%10)*pow(2,i);
  n=n/10;
  i++;
  }
  printf("tong la:\t%d",k);
  getch();
  return 0;

  }


  Bài 3. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau :
  a. Tính n !
  b. Tính

  Yêu cầu nhâ ̣p vào đô ̣ chính xác mong muốn của e ( nghĩa là nhập vào số hạng
  cần tính của tổng )
  c. Tương tư ̣ như câu b haỹ t ính:
  a)
  #include<iostream.h>//tinh n!
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
  int n,gt=1;
  cout<<"nhap n\t";
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  gt=gt*i;
  cout<<n<<"!= "<< gt;
  getch();
  }
  b)
  #include<iostream.h> //tinh so e
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  int gt(int);
  int main()
  {
  int n,gt;
  float s=1;
  cout<<"Nhap n\t";
  do
  { cin>>n;
  if(n<3) cout<<"Hay nhap lai n (can co su chinh xac cho so e):\t";
  }while(n<3);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  { gt=1;
  for(int j=1;j<=i;j++)
  gt=gt*j;
  s=s+1/(float)gt ;
  }
  printf("Gia tri gan dung cua so e la:\t%.4f",s);
  getch();
  }

  c)
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  int gt(int);
  int main()
  {
  int n,x,gt;
  float s=1;
  cout<<"Nhap n\t";
  cin>>n;
  cout<<"Nhap x:\t";
  cin>>x;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  { gt=1;
  for(int j=1;j<=i;j++)
  { gt=gt*j; }
  s=s+pow(x,i)/(float)(gt) ;
  }
  printf("Tong la:\t%.2f",s);
  getch();
  }
  Baì 4:. Viết chương triǹ h “giả” calculator, cho phép nhâ ̣p vào 2 số và phép toán cần tiń h
  (+,-,*,/, %), in ra 2 số, phép toán cùng kết quả tính toá n theo mâũ sau :

  3+4=7
  13 * 5 = 65

  #include <stdio.h>//chuong trinh gia calculator
  #include <conio.h>
  int main()
  {
  float opetor1,opetor2,res;
  char operand;
  printf("Nhap toan tu thu nhat va toan tu thu 2: \n");
  scanf("%f %f", &opetor1,&opetor2);
  fflush(stdin);
  printf("Nhap toan hang: ");
  scanf("%c",&operand);
  switch(operand)
  {
  case '+': res= opetor1 + opetor2; break;
  case '-': res= opetor1 - opetor2; break;
  case '*': res= opetor1 * opetor2; break;
  case '/': res= opetor1 / opetor2; break;
  case '%': res= (int)opetor1 %(int)opetor2; break;
  }
  printf("Ket qua:\t %.2f %c %.2f = %.2f\n",opetor1,operand,opetor2,res);
  getch();
  }

  Bài 5. Số nguyên Palindrome là 1 số mà đọc theo chiều xuôi và ngược đều giống nhau .
  Ví dụ 12321, 11611,.. Hãy viết chương trình đọc vào 1 số nguyên 5 chữ số , in ra
  kết quả số đó có phải là số palindrome hay không ? [Gơ ̣i ý: dùng các toán tử chia
  và modulo để chia số thành từng chữ số để so sánh ]

  #include <iostream> //so Palindrome
  using namespace std;
  #include<conio.h>
  int main(int argc, char *argv[])
  { int n,k,tong=0,m;
  cout<<"hay nhap vao so nguyen co 5 chu so:\t";
  do
  {
  cin>>n;
  if(n/10000<1) cout<<"hay nhap lai so nguyen co 5 chu so:\t";
  }
  while(n/10000<1);
  m=n;
  for(int i=1;i<=5;i++)
  { k=n%10;
  tong=(tong+k)*10;
  n=n/10;
  }
  if(m==tong/10) cout<<"Day la so Palindrome\n";
  else cout<<"Khong phai la so Palindrome\n";
  getch();
  return 0;
  }

  Bài 6. Giả sử số đầu tiên của 1 chuỗi là x , với x là 1 số nguyên . Khi đó các phần tử của
  chuỗi đươ ̣c đinh nghia như sau a 0 = x; an+1 = an/2 nếu an chẵn; an+1 = 3 x an + 1
  nếu an lẻ. Tồn ta ̣i 1 số nguyên k sao cho ak= 1. Hãy viết chương trìn h cho phép
  ngườ i dùng nhâ ̣p giá trị x, chương trình sẽ xuất ra số nguyên k sao cho ak =1 và
  các số a0, a1, a2, . . . , ak. (Ví dụ: nếu x = 75, thì k = 14, và các số a0, a1, a2, . . .,
  a14, tương ứng là 75, 226, 113, 340, 170, 85, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.) Hãy
  kiểm thử chư ơng trình với các giá trị sau của x : 75, 111, 678, 732, 873 2048, và
  65535.
  #include<iostream.h>//
  #include<conio.h>
  main()

  {int x,m,dem=1;
  cout<<"nhap so nguyen x:\t";
  cin>>x;
  while(x!=1)
  {if(x%2==0)
  {
  cout<<"a"<<dem<<"= "<<x/2<<"\t";
  x=x/2;
  }
  else
  { cout<<"a"<<dem<<"= "<<3*x+1<<"\t";
  x=3*x+1;
  }
  m=dem++;
  }
  cout<<"\ndem la:"<<m;
  getch();
  }
  Bài 7.Viết 1 hàm mô phỏng việc tung 1 că ̣p súc sắc lă ̣p đi lă ̣p la ̣i và trả về số lần đã
  tung để tổng số nút của lần tung cuối bằng với đối số là 1 số nguyên của hàm .
  Mỗi súc sắc có 6 mă ̣t có số nút từ 1 đến 6. Do đó tổng số nút 2 súc sắc nhỏ nhất
  là 2 và lớn nhất là 12, vì vậy đối số của hàm chỉ có thể là 1 số trong khoảng từ 2
  đến 12. [Gơ ̣i ý: dùng hàm rand (), srand() trong stdlib.h và hàm time (0) trong
  <time.h> để tạo số ngẫu nhiên cho mỗi lần tung 1 súc sắc]

  srand(time(0));
  sonut= rand() %6 +1;  #include<stdio.h>//suc sac
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>

  int main()
  {
  int k=0,arg,val;
  do{
  printf("Input: ");
  scanf("%d",&arg);
  }while(arg>12 || arg<1);
  srand(time(0));
  while(1)
  {
  val= rand()%6+1 +rand()%6+1;
  k++;
  if(val==arg)
  {
  printf("Onput: %d\n",k);
  break;
  }
  }
  }

  Bài 8. Mô ̣t số nguyên đươ ̣c go ̣i là số hoàn hảo ( perfect number ) nếu nó bằng với tổng
  các ước số của nó kể cả 1. Ví dụ số 6 là 1 số hoàn hảo vì 6 = 1+ 2 + 3. Hãy viết 1
  hàm có tên là isPerfect với tham số là number , hàm sẽ trả về giá trị True /false
  tương ứng với number có thưc̣ sư ̣ là 1 số hoàn hảo hay không ? Suy73 dụng hàm
  này viết chương trình để in ra tất cả các số hoàn hảo trong phạm vi từ 0 đến 1000.  #include <iostream> //isPerfect
  using namespace std;
  #include <conio.h>
  bool isperfect(int n);

  int main(int argc, char *argv[])
  { int i=2;
  cout<<"cac so hoan hao tu 1 den 1000 la:\n";
  for(int i=2;i<=1000;i++)
  if(isperfect(i)== true) cout<<i<<endl;
  getch();
  }
  bool isperfect(int n)
  {
  int s=0;
  for(int j=1;j<n;j++)
  {
  if(n%j==0) s+=j;

  }

  if(n == s) return true;
  else return false;

  }
  Bài 9. Viết chương trình mô phỏng trò chơi đoán số ( Guess-the-Number Game) như
  sau: chương trình sẽ cho ̣n 1 số ngâũ nhiên trong khoản g từ 1 đến 1000. Chương
  trình sẽ hiển thị :

  Tôi có 1 số từ 1 đến 1000
  Bạn có thể đoán số của tôi không?
  Hãy gõ và lần đoán đầu tiên của bạn

  Sau khi người chơi gõ vào lần đoán đầu tiên , chương trình sẽ hiển thị 1 trong 3
  đáp ứng sau:
  1.Hoan hô! Bạn đã đoán đúng! Bạn có muốn chơi lần nữa không (c hay k)?
  2. Quá nhỏ. Hãy thử lại
  3. Quá lớn. Hãy thử lại.


  Nếu người chơi gõ sai, chương triǹ h sẽ lă ̣p la ̣i cho đến khi người chơi đoán đúng
  hay người chơi gõ số 0 để bỏ cuộc.

  #include<stdio.h> //Gues-the-Number-Name
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  int main()
  {
  int var,gus;
  char str='k';
  srand(time(0));
  do{
  var=rand()%1000+1;
  printf ("Toi co so tu 1 den 1000\nBan co the doan so cua toi khong?\nHay go vao lan doan dau tien cua ban:");
  do{
  scanf("%d", &gus);
  if(gus==0) break;
  if(gus>var)
  printf("Qua lon. Hay thu lai:");
  if(gus<var)
  printf("Qua nho. Hay thu lai:");
  }while(gus!=var);
  if(gus==0) break;
  printf("Hoan ho! Ban da doan dung! Ban co muon choi lai lan nua hay khong(c hay k)?\n");
  fflush(stdin);
  scanf("%c", &str);
  }while(str == 'c' || str == 'C');
  }

  Bài 10. Viết hàm đo ̣c vào 1 chuỗi và xuất ra số lần mỗi nguyên âm xuất hiê ̣n trong
  chuỗi. Viết chương triǹ h để cha ̣y thử hàm (Gơ ̣i ý: nếu str là 1 biến kiểu string thì
  str.at(i) trả về ký tự ở vị trí thứ I, str.length() trả về chiều dài của str )


  #include<iostream.h>//so nguyen am trong chuoi
  #include<conio.h>
  #include<string>
  using namespace std;
  bool nguyenam(char);
  main()
  {
  *********** string chuoi;
  *********** int dem=0;
  *********** cout<<"Nhap vao mot chuoi !\n";
  *********** cin>>chuoi;
  *********************** for(int i=0;i<chuoi.length();i++)
  {
  *********************** if(nguyenam(chuoi.at(i)))
  dem++;
  *********** }
  ********** * cout<<"So nguyen am co trong chuoi "<<dem<<endl;
  ********** * getch();*********
  }
  bool nguyenam(char ch)
  {
  ********** * if(ch=='u'||ch=='e'||ch=='o'||ch=='a'||ch=='i')
  *********** {
  ********************** * return true;
  ********** * }
  ********** * return false;
  }

  *

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 2 thành viên cảm ơn nhokconcon93 cho bài viết này:
  auauau97 (21-03-2012), tieudao92 (17-03-2012)

 4. #2
  tieudao92's Avatar
  tieudao92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Oct 2010
  Đến từ
  D10CN2 - PTIT
  Bài
  565
  Cảm ơn
  257
  Điểm
  2.967/403 bài viết

  Default

  Một số bài tập cơ bản . Bạn nên trình bày dễ nhìn hơn nhé , tốn nhất cho vào thẻ: [CODE]
  HAY [PHP].


  [IMG]sds[/IMG]

 5. #3
  luongconghieu.it's Avatar
  luongconghieu.it vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  162
  Cảm ơn
  21
  Điểm
  20/15 bài viết

  Default

  um,thanks you! 6. #4
  Tham gia
  Jan 2011
  Bài
  7
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  #include<iostream.h> //tinh so e
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  int gt(int);
  int main()
  {
  int n,gt;
  float s=1;
  cout<<"Nhap n\t";
  do
  { cin>>n;
  if(n<3) cout<<"Hay nhap lai n (can co su chinh xac cho so e):\t";
  }while(n<3);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  { gt=1;
  for(int j=1;j<=i;j++)
  gt=gt*j;
  s=s+1/(float)gt ;
  }
  printf("Gia tri gan dung cua so e la:\t%.4f",s);
  getch();
  }
  đang xài cuot tự nhiên xài printf ko khai báo thự viện là sao ... kiểu này là sao chak mình chưa biết 7. #5
  coemxinh's Avatar
  coemxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Feb 2013
  Bài
  28
  Cảm ơn
  40
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Khó quá bạn ơi!!!!!!!! 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5