Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Host Beta up anh riêng Vn-Zoom

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

Vn-Zoom.com Reviews

Hội những người bạn Vn-Zoomkết quả từ 1 tới 5 trên 5
  1. #1
    nhokconcon93's Avatar
    nhokconcon93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
    Tham gia
    Mar 2012
    Bài
    6
    Cảm ơn
    0
    Điểm: 2/1 bài viết

    Default 1 số bài lập trình C/C++

    Assignment 1

    Bài làm assignment 1
    DHTH7A1
    NHÓM 4
    Tên các thành viên:
    Bài 1: a. Viết chương triǹ h đo ̣c vào chiều dài của 1 cạnh hình vuông , in ra 1 hình vuông
    rỗng mà mỗi ca ̣nh là các hình sao và khoảng trắng . Chiều dài của ca ̣nh chỉ được
    phép nhập trong khoảng từ 0 đến 20. Ví dụ nếu chương trình đọc vào cạnh là 5 sẽ
    in ra hiǹ h vuông như sau :
    b. Tương tư ̣ như hiǹ h vuông , viết chương triǹ h in ra hiǹ h thoi mà có số hàng do
    người dùng nhâ ̣p vào với quy đinh số hàng trong khoảng từ 1 đến 19.    a) #include<iostream.h>// xuat hinh vuong
    #include<conio.h>
    main()
    { int n,i,j;
    cout<<"nhap n (n trong khong tu 1 den 19)";
    do
    {
    cin>>n;
    if(n>20)
    cout<<"nhap lai n";
    } while(n>20);
    for(i = 1;i<=n;i++)
    {for(j=1;j<=n;j++)
    { printf(( (1<i) &&(i<n) )&&( (1<j) &&(j<n) )?" ":"* ") ;
    }
    printf("\n");}

    getch();
    }
    b)
    #include<iostream.h>//xuat hinh thoi
    #include<conio.h>
    main()
    {
    int m, n,i,j;
    cout<<"nhap n\t";
    do
    {
    cin>>n;
    if(n%2==0)
    cout<<"nhap lai n\t";
    } while(n%2==0);
    m=n;
    for(i = 1;i<=m;i++)
    {for(j=1;j<=m+i-1;j++)
    printf(j<(m-i+1)?" ":"*");
    printf("\n");}
    for(i = m; i>0;i--)
    {for(j=1;j<=m+i-1;j++)
    { printf (j<(m-i+1)?" ":"*");
    }
    printf("\n");}

    getch();
    }
    Bài 2. Viết chương triǹ h nhâ ̣p vào 1 số nhi ̣phân, in ra số thâ ̣p phân tương ứng .

    #include <iostream>// chương triǹ h nhâ ̣p vào 1 số nhi ̣phân, in ra số thâ ̣p phân tương ứng
    #include <math.h>
    #include <conio.h>
    using namespace std;
    int main(int argc, char *argv[])
    {
    int n,k=0,i=0;
    cout<<"hay nhap vao so nhi phan";
    cin>>n;
    while(n!=0)
    { k=k+ (n%10)*pow(2,i);
    n=n/10;
    i++;
    }
    printf("tong la:\t%d",k);
    getch();
    return 0;

    }


    Bài 3. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau :
    a. Tính n !
    b. Tính

    Yêu cầu nhâ ̣p vào đô ̣ chính xác mong muốn của e ( nghĩa là nhập vào số hạng
    cần tính của tổng )
    c. Tương tư ̣ như câu b haỹ t ính:
    a)
    #include<iostream.h>//tinh n!
    #include<conio.h>
    #include<math.h>
    int main()
    {
    int n,gt=1;
    cout<<"nhap n\t";
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    gt=gt*i;
    cout<<n<<"!= "<< gt;
    getch();
    }
    b)
    #include<iostream.h> //tinh so e
    #include<conio.h>
    #include<math.h>
    int gt(int);
    int main()
    {
    int n,gt;
    float s=1;
    cout<<"Nhap n\t";
    do
    { cin>>n;
    if(n<3) cout<<"Hay nhap lai n (can co su chinh xac cho so e):\t";
    }while(n<3);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    { gt=1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
    gt=gt*j;
    s=s+1/(float)gt ;
    }
    printf("Gia tri gan dung cua so e la:\t%.4f",s);
    getch();
    }

    c)
    #include<iostream.h>
    #include<conio.h>
    #include<math.h>
    int gt(int);
    int main()
    {
    int n,x,gt;
    float s=1;
    cout<<"Nhap n\t";
    cin>>n;
    cout<<"Nhap x:\t";
    cin>>x;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    { gt=1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
    { gt=gt*j; }
    s=s+pow(x,i)/(float)(gt) ;
    }
    printf("Tong la:\t%.2f",s);
    getch();
    }
    Baì 4:. Viết chương triǹ h “giả” calculator, cho phép nhâ ̣p vào 2 số và phép toán cần tiń h
    (+,-,*,/, %), in ra 2 số, phép toán cùng kết quả tính toá n theo mâũ sau :

    3+4=7
    13 * 5 = 65

    #include <stdio.h>//chuong trinh gia calculator
    #include <conio.h>
    int main()
    {
    float opetor1,opetor2,res;
    char operand;
    printf("Nhap toan tu thu nhat va toan tu thu 2: \n");
    scanf("%f %f", &opetor1,&opetor2);
    fflush(stdin);
    printf("Nhap toan hang: ");
    scanf("%c",&operand);
    switch(operand)
    {
    case '+': res= opetor1 + opetor2; break;
    case '-': res= opetor1 - opetor2; break;
    case '*': res= opetor1 * opetor2; break;
    case '/': res= opetor1 / opetor2; break;
    case '%': res= (int)opetor1 %(int)opetor2; break;
    }
    printf("Ket qua:\t %.2f %c %.2f = %.2f\n",opetor1,operand,opetor2,res);
    getch();
    }

    Bài 5. Số nguyên Palindrome là 1 số mà đọc theo chiều xuôi và ngược đều giống nhau .
    Ví dụ 12321, 11611,.. Hãy viết chương trình đọc vào 1 số nguyên 5 chữ số , in ra
    kết quả số đó có phải là số palindrome hay không ? [Gơ ̣i ý: dùng các toán tử chia
    và modulo để chia số thành từng chữ số để so sánh ]

    #include <iostream> //so Palindrome
    using namespace std;
    #include<conio.h>
    int main(int argc, char *argv[])
    { int n,k,tong=0,m;
    cout<<"hay nhap vao so nguyen co 5 chu so:\t";
    do
    {
    cin>>n;
    if(n/10000<1) cout<<"hay nhap lai so nguyen co 5 chu so:\t";
    }
    while(n/10000<1);
    m=n;
    for(int i=1;i<=5;i++)
    { k=n%10;
    tong=(tong+k)*10;
    n=n/10;
    }
    if(m==tong/10) cout<<"Day la so Palindrome\n";
    else cout<<"Khong phai la so Palindrome\n";
    getch();
    return 0;
    }

    Bài 6. Giả sử số đầu tiên của 1 chuỗi là x , với x là 1 số nguyên . Khi đó các phần tử của
    chuỗi đươ ̣c đinh nghia như sau a 0 = x; an+1 = an/2 nếu an chẵn; an+1 = 3 x an + 1
    nếu an lẻ. Tồn ta ̣i 1 số nguyên k sao cho ak= 1. Hãy viết chương trìn h cho phép
    ngườ i dùng nhâ ̣p giá trị x, chương trình sẽ xuất ra số nguyên k sao cho ak =1 và
    các số a0, a1, a2, . . . , ak. (Ví dụ: nếu x = 75, thì k = 14, và các số a0, a1, a2, . . .,
    a14, tương ứng là 75, 226, 113, 340, 170, 85, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.) Hãy
    kiểm thử chư ơng trình với các giá trị sau của x : 75, 111, 678, 732, 873 2048, và
    65535.
    #include<iostream.h>//
    #include<conio.h>
    main()

    {int x,m,dem=1;
    cout<<"nhap so nguyen x:\t";
    cin>>x;
    while(x!=1)
    {if(x%2==0)
    {
    cout<<"a"<<dem<<"= "<<x/2<<"\t";
    x=x/2;
    }
    else
    { cout<<"a"<<dem<<"= "<<3*x+1<<"\t";
    x=3*x+1;
    }
    m=dem++;
    }
    cout<<"\ndem la:"<<m;
    getch();
    }
    Bài 7.Viết 1 hàm mô phỏng việc tung 1 că ̣p súc sắc lă ̣p đi lă ̣p la ̣i và trả về số lần đã
    tung để tổng số nút của lần tung cuối bằng với đối số là 1 số nguyên của hàm .
    Mỗi súc sắc có 6 mă ̣t có số nút từ 1 đến 6. Do đó tổng số nút 2 súc sắc nhỏ nhất
    là 2 và lớn nhất là 12, vì vậy đối số của hàm chỉ có thể là 1 số trong khoảng từ 2
    đến 12. [Gơ ̣i ý: dùng hàm rand (), srand() trong stdlib.h và hàm time (0) trong
    <time.h> để tạo số ngẫu nhiên cho mỗi lần tung 1 súc sắc]

    srand(time(0));
    sonut= rand() %6 +1;    #include<stdio.h>//suc sac
    #include<stdlib.h>
    #include<time.h>

    int main()
    {
    int k=0,arg,val;
    do{
    printf("Input: ");
    scanf("%d",&arg);
    }while(arg>12 || arg<1);
    srand(time(0));
    while(1)
    {
    val= rand()%6+1 +rand()%6+1;
    k++;
    if(val==arg)
    {
    printf("Onput: %d\n",k);
    break;
    }
    }
    }

    Bài 8. Mô ̣t số nguyên đươ ̣c go ̣i là số hoàn hảo ( perfect number ) nếu nó bằng với tổng
    các ước số của nó kể cả 1. Ví dụ số 6 là 1 số hoàn hảo vì 6 = 1+ 2 + 3. Hãy viết 1
    hàm có tên là isPerfect với tham số là number , hàm sẽ trả về giá trị True /false
    tương ứng với number có thưc̣ sư ̣ là 1 số hoàn hảo hay không ? Suy73 dụng hàm
    này viết chương trình để in ra tất cả các số hoàn hảo trong phạm vi từ 0 đến 1000.    #include <iostream> //isPerfect
    using namespace std;
    #include <conio.h>
    bool isperfect(int n);

    int main(int argc, char *argv[])
    { int i=2;
    cout<<"cac so hoan hao tu 1 den 1000 la:\n";
    for(int i=2;i<=1000;i++)
    if(isperfect(i)== true) cout<<i<<endl;
    getch();
    }
    bool isperfect(int n)
    {
    int s=0;
    for(int j=1;j<n;j++)
    {
    if(n%j==0) s+=j;

    }

    if(n == s) return true;
    else return false;

    }
    Bài 9. Viết chương trình mô phỏng trò chơi đoán số ( Guess-the-Number Game) như
    sau: chương trình sẽ cho ̣n 1 số ngâũ nhiên trong khoản g từ 1 đến 1000. Chương
    trình sẽ hiển thị :

    Tôi có 1 số từ 1 đến 1000
    Bạn có thể đoán số của tôi không?
    Hãy gõ và lần đoán đầu tiên của bạn

    Sau khi người chơi gõ vào lần đoán đầu tiên , chương trình sẽ hiển thị 1 trong 3
    đáp ứng sau:
    1.Hoan hô! Bạn đã đoán đúng! Bạn có muốn chơi lần nữa không (c hay k)?
    2. Quá nhỏ. Hãy thử lại
    3. Quá lớn. Hãy thử lại.


    Nếu người chơi gõ sai, chương triǹ h sẽ lă ̣p la ̣i cho đến khi người chơi đoán đúng
    hay người chơi gõ số 0 để bỏ cuộc.

    #include<stdio.h> //Gues-the-Number-Name
    #include<stdlib.h>
    #include<time.h>
    int main()
    {
    int var,gus;
    char str='k';
    srand(time(0));
    do{
    var=rand()%1000+1;
    printf ("Toi co so tu 1 den 1000\nBan co the doan so cua toi khong?\nHay go vao lan doan dau tien cua ban:");
    do{
    scanf("%d", &gus);
    if(gus==0) break;
    if(gus>var)
    printf("Qua lon. Hay thu lai:");
    if(gus<var)
    printf("Qua nho. Hay thu lai:");
    }while(gus!=var);
    if(gus==0) break;
    printf("Hoan ho! Ban da doan dung! Ban co muon choi lai lan nua hay khong(c hay k)?\n");
    fflush(stdin);
    scanf("%c", &str);
    }while(str == 'c' || str == 'C');
    }

    Bài 10. Viết hàm đo ̣c vào 1 chuỗi và xuất ra số lần mỗi nguyên âm xuất hiê ̣n trong
    chuỗi. Viết chương triǹ h để cha ̣y thử hàm (Gơ ̣i ý: nếu str là 1 biến kiểu string thì
    str.at(i) trả về ký tự ở vị trí thứ I, str.length() trả về chiều dài của str )


    #include<iostream.h>//so nguyen am trong chuoi
    #include<conio.h>
    #include<string>
    using namespace std;
    bool nguyenam(char);
    main()
    {
    *********** string chuoi;
    *********** int dem=0;
    *********** cout<<"Nhap vao mot chuoi !\n";
    *********** cin>>chuoi;
    *********************** for(int i=0;i<chuoi.length();i++)
    {
    *********************** if(nguyenam(chuoi.at(i)))
    dem++;
    *********** }
    ********** * cout<<"So nguyen am co trong chuoi "<<dem<<endl;
    ********** * getch();*********
    }
    bool nguyenam(char ch)
    {
    ********** * if(ch=='u'||ch=='e'||ch=='o'||ch=='a'||ch=='i')
    *********** {
    ********************** * return true;
    ********** * }
    ********** * return false;
    }

    *

  2. Có 2 thành viên cảm ơn nhokconcon93 cho bài viết này:
    auauau97 (21-03-2012), tieudao92 (17-03-2012)

  3. #2
    tieudao92's Avatar
    tieudao92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
    Tham gia
    Oct 2010
    Đến từ
    D10CN2 - PTIT
    Bài
    565
    Cảm ơn
    257
    Điểm
    2.964/400 bài viết

    Default

    Một số bài tập cơ bản . Bạn nên trình bày dễ nhìn hơn nhé , tốn nhất cho vào thẻ: [CODE]
    HAY [PHP].
    [IMG]sds[/IMG]

  4. #3
    luongconghieu.it's Avatar
    luongconghieu.it vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
    Tham gia
    Feb 2012
    Bài
    161
    Cảm ơn
    21
    Điểm
    20/15 bài viết

    Default

    um,thanks you!

  5. #4
    Tham gia
    Jan 2011
    Bài
    7
    Cảm ơn
    0
    Điểm
    0/0 bài viết

    Default

    #include<iostream.h> //tinh so e
    #include<conio.h>
    #include<math.h>
    int gt(int);
    int main()
    {
    int n,gt;
    float s=1;
    cout<<"Nhap n\t";
    do
    { cin>>n;
    if(n<3) cout<<"Hay nhap lai n (can co su chinh xac cho so e):\t";
    }while(n<3);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    { gt=1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
    gt=gt*j;
    s=s+1/(float)gt ;
    }
    printf("Gia tri gan dung cua so e la:\t%.4f",s);
    getch();
    }
    đang xài cuot tự nhiên xài printf ko khai báo thự viện là sao ... kiểu này là sao chak mình chưa biết

  6. #5
    coemxinh's Avatar
    coemxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
    Tham gia
    Feb 2013
    Bài
    28
    Cảm ơn
    40
    Điểm
    0/0 bài viết

    Default

    Khó quá bạn ơi!!!!!!!!

 

 

Quyền sử dụng

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
  •